Aorta ascendens

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Aorta njgitese(aortae ascendens) jep vetem dy dege,arterien e djathte dhe te majte coronare(a.coronaria dextra et sinistra),te cilat zemres ia sjellin ushqimin.