Kodi i mallërave 7200

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 7200 është pjesa e numrave çelës nga 7201 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
I. MATERIALET PRIMARE; PRODUKTET NË FORMË RANULESH APO PUDRE
7201 Gizë e derdhur dhe gizë pasqyrë në kallëpe, blloqe apo forma të tjera primare
7202 Ferro-lidhjet
7203 Produktet ferrike të fituara direkt nga copëzimi i xehërorëve të hekurit dhe produkteve të tjera ferror me përmbajtje hekuri, në copa, sfera apo forma të ngjashme; hekur qe ka minimumin e pastërtisë ndaj peshës prej 99,94 %, në copa, sfera apo forma të ngjashme
7204 Kthime dhe mbetje ferrike; lingota mbetjesh të rishkrirëshme prej gize dhe çeliku
7205 Granule dhe pluhura, prej gizës së derdhur, gizës pasqyrë, hekurit apo çelikut
II. GIZA DHE ÇELIKU JO I LIDHUR
7206 Gizë dhe çelik jo i lidhur(përzier), në lingota apo në forma të tjera primare (përjashto hekurin e kreut Nr 7203)
7207 Gjysëm produktet prej gize dhe çeliku jo të lidhur(përzier)
7208 Produkte të petëzuar me rul prej gize apo çeliku jo të lidhur(përzier),, të një gjerësie prej 600 mm apo më shumë, e petëzuar në të nxehtë, jo i mbuluar, pllakëzuar apo veshur
7209 Produkte të petëzuara me rul prej gize apo çeliku jo të lidhur(përzier),, të një gjerësie prej 600 mm apo më shumë, petëzuar në të ftohtë, jo i mbuluar, pllakëzuar apo veshur
7210 Produkte të petëzuara me rul prej gize apo çeliku jo tëp lidhur, të një gjerësie prej 600 mm apo më shumë, të mbuluara, të pllakëzuara apo të veshura
7211 Produkte të petëzuara me rul prej gize dhe çeliku jo të lidhur(përzier),, të një gjerësie më pak se 600 mm, jo e mbuluar, pllakëzuar apo e veshur
7212 Produkte të petëzuara me rul prej gize apo çeliku jo të lidhur(përzier), të një gjerësie prej më pak se 600 mm, të mbuluara, të pllakëzuara apo të veshura:
7213 Shufra dhe shkopinj, të petëzuara në të nxehtë, në spirale të përdredhura në mënyre të çrregullt, prej gize dhe çeliku jo të lidhur(përzier)
7214 Shufra dhe shkopinj të tjerë prej gize dhe çeliku jo të lidhur, jo më tej të punuara sesa të farkëtuara, petëzuara në të nxehtë, të tërhequr në të nxehtë apo të stampuara në të nxehtë, por përfshirë ato të përdredhura pasi janë petëzuar
7215 Shufra dhe shkopinj të tjerë prej gize dhe çeliku jo të lidhur(përzier)
7216 Këndet, format dhe seksionet prej gize apo çeliku jo të lidhur
7217 Tela prej gize dhe çeliku jo të lidhur(përzier)
III. ÇELIK I PANDRYSHKSHËM
7218 Çelik i pandryshkshëm në lingota apo në forma të tjera primare; gjysëm produktet prej çeliku të pandryshkshëm:
7219 Produkte të petëzuara me rul prej çeliku të pandryshkshëm, të një gjerësie prej 600 mm apo më shumë
7220 Produkte të petëzuara prej çeliku të pandryshkshëm, të një gjërësie prej më pak se 600 mm
7221 Shufra dhe shkopinj, të petëzuara në të nxehtë, në spirale të përdredhura në formë të çrregullt, prej çeliku të pandryshkshëm
7222 Shufra dhe shkopinj të tjerë prej çeliku të pandryshkshëm; kënde, forma dhe seksione prej çeliku të pandryshkshëm
7223 Tela prej çeliku të pandryshkshëm
IV. ÇELIQE TË TJERË TË LIDHURA; SHUFRA DHE SHKOPINJ TË ZGAVRUARA PËR SHPIME, PREJ ÇELIKU TË LIDHUR(përzier), APO TË PASTËR
7224 Çelik tjetër i lidhur në lingota apo në forma të tjera primare; gjysëm produkte apo çelik tjetër i lidhur
7225 Produkte të petëzuara me rul prej çeliku tjetër të lidhur(përzier),të një gjerësie prej 600 mm apo më shumë
7226 Produkte të petëzuara me rul prej çeliqeve të tjera të lidhura, të një gjerësie prej më pak se 600 mm
7227 Shufra dhe shkopinj, të petëzuara në të nxehtë, në spirale në forma të çrregullta, prej çeliqeve të tjera të lidhur
7228 Shufra dhe shkopinj të tjerë prej çeliku tjetër të lidhur,; kënde, forma dhe seksione, prej çeliku tjetër të lidhur; shufra dhe shkopinj të zgavëruara për shpime, prej çeliku të lidhur, apo jo të lidhur
7229 Tela prej çeliqeve të tjerë të lidhur(përzier)
Burimi TARIK indeksi shqip