Jump to content

Kodi i mallërave 8500

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 8000 është pjesa e numrave çelës nga 8001 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
8501 Motorët dhe gjeneratorët elektrike (përjashto grupet gjeneruese):
8502 Grup gjeneratorët elektrik dhe konvertuesat e rrotullimit:
8503 Pjesët e përshtatshme për t’u përdorur vetëm ose kryesisht me

makinat e kreut Nr. 8501 ose 8502:

8504 Transformatorët elektrik, konvertuesit statike (psh, drejtuesit)

dhe induktorët:

8505 Elektro-magnetet; magnetet përhershëm dhe artikujt e synuar

për t’u bërë magnete të përhershëm pas magnetizimit; bërthamat, mbërthesat dhe pajisjet e ngjashme mbajtëse të elektromagneteve apo magnetike të përhershme; bashkimet, lidhësit, dhe frenat elektromagnetike; kokat ngritëse elektromagnetike:

8506 Pilat dhe bateritë primare:
8507 Akumulatorët elektrike, përfshi ndarësat e tyre, nëse janë apo jo

dretkëndëshe (përfshi katrorët):

8508 Fshesat me korent:
8509 Pajisjet shtëpiake elektromekanike, me motor elektrik të vetëkontrolluar, ndryshe nga fshesat me korent të kreut 8508:
8510 Makinat e rrojës, makinat e qethjes së flokëve dhe pajisjet e

heqjes së flokëve, me motor elektrik të vetëkontrolluar:

8511 Ndezësit me shkëndije elektrike ose pajisje të nisjes të një lloji të

përdorura për motorat me djegie të brendshme me ndezje me shkëndije ose me ndezje me shtypje (psh, ndezjet me magnete, magneto-dinamot, ndezje nga bateria, kandelat ndezëse dhe kandele inkandeshente, motorët e nisjes); gjeneratorët (psh, dinamot, alternatorët) dhe kaluesat e shkëndijes të një lloji të përdorur në lidhje me motorat e tillë:

8512 Ndriçuesit elektrike ose pajisjet sinjalizuese (përjashto artikujt e

kreut Nr. 8539), fshirësit e xhamave, ngrohësit dhe pajisjet kundër djersitjes së xhamit të një lloji të përdorur për ciklet dhe automjetet:

8513 Llampat elektrike të lëvizshme të destinuara të funksionojnë nga

një burim i tyre energjie (psh, bateri të thata, akumulatorë, magnete), të ndryshme nga pajisje ndriçuese të kreut Nr. 8512

8514 Furrat ose furrnaltat elektrike për përdorimin industrial ose

laboratorik (përfshi furrat induktuese ose dielektrike); pajisje ngrohje të tjera për përdorim industrial ose laboratorik me induksion ose dielektrik

8515 Makina dhe aparate elektrike (përfshi, ato me gaz të nxehura

elektrikisht), me rreze lazer, të tjera drite ose fotone, me ultratinguj, me rreze elektronesh, saldimi me plasmë të shkarkimit me hark ose impulse magnetike, për saldimin me saldaturë të ngrohtë ose për saldim, nëse janë të afta ose jo për prerje; makinat dhe aparatet elektrike për spërkatje në të ngrohtë të metaleve apo metaloqeramikave:

8516 Ngrohësat e ujit të menjëhershëm ose me ruajtje dhe ngrohësat

me zhytje; aparatet e ngrohjes elektrike të hapësires dhe aparatet e ngrohjes tokës; aparatet e kujdesjes së flokëve elektrotermike (psh, tharësat e flokëve, dredhjes së flokëve, mashat) dhe tharësit e duarve; hekurat elektrike të hekurosjes; pajisje të tjera elektrotermike të një lloji të përdorur për qëllime shtëpiake; rezistencat ngrohëse elektrike, të ndryshme nga ato të kreut Nr. 8545:

8517 Grupet e telefonave, përfshirë telefonat për rrjetet celulare apo

për rrjetat tjera pa tela; aparatet tjera për transmetimin apo pranimin e zërit, imazheve apo të dhënave tjera, përfshirë aparatet për komunikim në rrjet me tela apo pa tela ( siç janë rrjetet lokale apo rrjetet më të gjëra ), ndryshe nga aparatet transmetuese apo pranuese të kreut 8443, 8525, 8527 apo 8528:

8518 Mikrofonet dhe stativet e tyre; altoparlantet, të montuar ose jo në

rrethinat e tyre; kufjet e kokës, kufjet e veshit dhe grupet të kombinuar mikrofonë/folës; amplifikatorët elektrike të audiofrekuencës; grupet elektrike të amplifikimit të tingullit:

8519 Aparatet për regjistrimin apo reproduktimin e tingullit:
[8520]
8521 Aparatet e riprodhimit dhe regjistrimit video, nëse kanë apo jo të

lidhur një kërkues video:

8522 Pjesët dhe plotësuesit e përshtatshëm për t’u përdorur vetëm

apo kryesisht me aparatet e kreut Nr. 8519 deri në 8521:

8523 Disqet, kasetat, paisjet ruajtëse të qëndrueshme, ‘kartelat e

mençura’ dhe media tjera për regjistrimin e tingujve apo fenomenave tjera, nëse janë apo jo të regjistruara, përfshirë matricat dhe drejtuesit për prodhimin e disqeve, por përjashto produktet e Kapitullit 37:

[8524]
8525 Aparatet e transmetimit për radio-transmetim apo televizion,

nëse kanë apo jo të bashkëngjitur aparate marrëse ose aparate regjistruese ose riprodhuese të tingullit; kamerat televizive, kamerat digjitale dhe video kamera regjistruese:

8526 Aparatet radarë, aparatet ndihmës për drejtimin me valë radio,

radio dhe aparatet e kontrollit në largësi me valë radio:

8527 Aparatet marrëse për radio transmetim, nëse janë ose jo të

kombinuara, në të njëjtën fole, me aparatet e regjistrimit dhe riprodhimit të tingullit ose një orë:

8528 Monitorët dhe projektorët që nuk përmbajnë aparate marrëse për

television; aparate marrëse për television nëse përmbajnë apo jo marrësa radio transmetues apo aparate regjistrimi, riprodhimi të videos apo të tingullit:

8529 Pjesët e përshtatshme për t’u përdorur vetëm ose kryesisht me

aparaturat e krerëve Nr. 8525 deri ne 8528:

8530 Sinjalizues elektrike, pajisje mbrojtjeje ose kontrolli trafiku për

rrugët hekurudhore, tramvajet, rrugët automobilistike, rrugët ujore të brendshme, lehtësuesit e parkimit, instalimet në portë ose aeroporte (të ndryshme nga ato të kreut Nr. 8608):

8531 Aparaturat elektrike të sinjalizimit me tingull ose vizuale (psh,

zilet, sirenat, panelet e treguesve, alarmet që paralajmerojnë vjedhjet ose zjarrin), të ndryshme nga ato të kreut Nr. 8512 ose 8530:

8532 Kondesatorët elektrike, të fiksuar, variabël ose të rregullueshëm:
8533 Rezistencat elektrike (përfshi reostatet dhe potenciometrat), të

ndryshme nga rezistencat ngrohëse:

8534 Qarqet e stampuara:
8535 Aparaturat elektrike për kyçjen ose mbrojtjen e qarqeve elektrike

ose për të bërë lidhjen me ose në qarqet elektrike (psh, çelësat, siguresat, rrufepritësit, kufizuesit e tensionit, zbutësit e mbitensionit, prizat dhe konektorët tjerë spinat, portollampat, kutitë e bashkimit), për një tension që e kalon 1,000 Voltet:

8536 Aparaturat elektrike për kyçjen ose mbrojtjen e qarqeve

elektrike, ose për bërjen e lidhjeve me ose në qarqet elektrike (psh, çelësat, relete, siguresat, kufizuesit e tensionit, zbutësit e mbitensionit, prizat dhe konektorët tjerë, spinat, portollampat, kutitë e bashkimit), për një tension që nuk e kalon 1,000 Voltet; konektorët për fibrat optike, grumbull të fibrave optike apo kabllove:

8537 Bordet, panelet, konsolat, tavolinat, kabinetet dhe baza të tjera,

të pajisura me dy ose më shumë aparate të kreut Nr. 8535 ose 8536, për kontroll elektrik ose shpërndarjen e elektricitetit, përfshi ato bashkëngjitur instrumenteve apo aparateve të Kapitullit 90, dhe aparatet e kontrollit numerik, ndryshe nga aparaturat e hapjes apo mbylljes të kreut Nr. 8517:

8538 Pjesët e përshtatshme për t’u përdorur vetëm ose kryesisht me

aparatet e kreut Nr. 8535, 8536 ose 8537:

8539 Llampat elektrike me filament ose me shkarkim, përfshi njësite

me llampa me rreze të padukshme dhe llampat ultra vjollce ose infra të kuqe; llampat me hark:

8540 Llampat dhe tubat, me emision termoelektrik, me katodë të

ftohtë ose fotokatodë (psh, llampat ose tubat me vakum ose të mbushura me gaz ose avuj të tjerë, llampat dhe tubat drejtues me hark zhive, tubat me rreze katodike, tubat e kamerave televizive):

8541 Diodat, tranzistorët dhe pajisjet e ngjashme gjysëmpërçuese;

pajisjet gjysëmpërçuese të ndjeshme nga drita, përfshi pila fotovoltaike, nëse janë apo jo të montuara në module ose në panela; diodat emetuese të dritës; kristalet të montuara piezoelektrike:

8542 Qarqet e integruar elektronike:
8543 Makinat dhe aparatet elektrike, që kanë funksione individuale, jo

të specifikuara ose përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

8544 Telat e izoluar (përfshi të zmaltuar ose të anodizuara) kabllot e

izoluar (përfshi kabllot koaksiale) dhe përcjellës të tjerë elektrike të izoluar, të përshtatur ose jo me lidhësa; kabllot me fibra optike, të bërë nga fibra individuale me lëvozhge, nëse janë të montuara ose jo më përcjellësa elektrike ose të përshtatur me lidhësa:

8545 Elektrodat prej karboni, furçat prej karboni, karbonet e llampave,

karbonat e baterive dhe artikujt e tjerë prej grafiti ose prej karboni tjetër, me ose pa metal, të një lloji të përdorur për qëllimet elektrike:

8546 Izolatorët elektrikë prej çdo materiali:
8547 Armaturat izoluese për makinat elektrike, zbatimet ose pajisjet,

që janë tërësisht të blinduara me material izolues veç nga çdo përbërje sado e vogël prej metali (psh, fletat e prizave) të bashkëlidhur gjatë dhënies formë vetëm për qëllime montimi, përveç izolatorët e kreut Nr. 8546; tubat e kanaleve elektrike dhe bashkimet e tyre, prej baze metali të linjëzuar me material izolues:

8548 Mbetje dhe mbeturina të qelizave primare, baterive primare dhe

akumulatorëve primare; qelizat primare të harxhuara, bateritë primare të harxhuara dhe akumulatorët elektrike të harxhuar; pjesët elektrike të makinerive apo aparaturave, të paspecifikuara ose përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

Burimi TARIK indeksi shqip