Jump to content

Kontabiliteti financiar

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kontabiliteti financiar eshte proces dhe ka të bëj me pregaditjen, raportimin dhe interpretimin e informacionit kontabël, që u ofrohet përdoruesve nga drejtimi i njësisë ekonomike, kryesisht u komunikohet edhe përdoruesve të jashtëm te informacionit.

Kontabiliteti financiar është ajo pjesë e sistemit të kontabilitetit që merret me matjen dhe raportimin e gjendjes financiare dhe të rezultatit të biznesit gjatë një periudhë të caktuar, në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit. Ai siguron informacion në lidhje me marrëdhëniet e njësisë ekonomike me personat fizikë apo juridik, jashtë saj, si p.sh. me furnitorët, kreditorët, investitorët, shtetin etj., por jo edhe atyre që merren me përgatitjen e raporteve apo që kane qasje në detale. Aftësia e tyre për të kuptuar dhe të kenë besim në raportet, është e varur drejtpërsëdrejti në standardizimin e parimve dhe praktikave që ata i shfrytëzojnë për përgatitjen e këtyre raporteve.

Pa një standardizim të tillë të parimeve dhe praktikave, raportet e kompanive të ndryshme do të ishte vështirë të kuptohen e edhe më vështirë të krahasohen. Si rezultat kemi një varg procesesh të organizuara mirë për të ruajtur përputhjen dhe strukturën e raporteve financiare. Kjo është arritur përmes standardeve ndërkombëtare te kontabilitetit, përkatësisht (në Kosovë) standardeve kosovare të kontabilitetit.

Kontabiliteti financiar përfshinë pjesën e konsiderueshme të të gjitha funksioneve kontabël dhe paraqet një tërësi të përbërë nga :

  • udhëheqja e librave (ang. Book keeping),
  • planifikimi kontabël,
  • mbikëqyrja kontabël dhe
  • analiza kontabël e pasurisë, e detyrimeve dhe e kapitalit, përkatësisht e rezultatit financiar të ndërmarrjes.

Kontabiliteti financiar ofron të dhëna në formë të informatave të ndërlikuara të shprehura në raporte financiare. Ato janë :

  • Bilanci
  • Pasqyra e të ardhurave
  • Raporti për rrjedhjen e parasë (Cash Flow)
  • Pasqyra e ndërrimeve në ekuitet
  • Analizat financiare, përmes : raporteve te likuiditetit, raportet e rentabilitetit, raportet e tregut, raportet e drejtimit te aktiveve, te pasqyrës së llogarive të arkëtueshme et.