Ndryshimi mes inspektimeve të "Prodhimi i Brendshëm Bruto"

Jump to navigation Jump to search
ska përmbledhje të redaktimeve
Kjo metodë mat PBB duke mbledhur të ardhurat e kompanive dhe punonjësve siç janë pagat e punës, interesi i kapitaleve, qiratë për tokën dhe pronën dhe fitimet e sipërmarrjeve.
 
Dy rregullime duhet të bëhen për të marrë GDPPBB:
 
Taksat indirekte minus subvencionet janë shtuar për të marrë nga kostos faktor në çmimet e tregut.
Amortizimi është shtuar për të marrë nga produkti neto të brendshëm të prodhimit të brendshëm bruto.
 
Totali i të ardhurave mund të ndahen sipas skemave të ndryshme, duke çuar në formula të ndryshme për PBB- matur me qasjenmetodën e të ardhurave. Një njëriformulë ie zakonshëm është:
 
PBB = Pagat e Punonjësve + Teprica Bruto Operative + të Ardhurat Bruto të Përziera + Taksat - Subvencionet për prodhimin dhe importet
Totali i të ardhurave faktor është gjithashtu shprehet nganjëherë si:
 
Totali i të ardhurave faktor = kompensimiPaga Punonjëse +Punonjësve + fitimet e korporatave + të ardhurat pronarit + të ardhurat nga qiraja + + interes Net.
 
Megjithatë, një tjetër formulë për PBB sipas metodës të ardhurave është: [citim i duhur]
 
GDPPBB = RQ + I + PF + SARS + WP
 
ku RQ: Qiratë
I: Interesat e
F: fitimi
P: fitimet
SARS: rregullime statistikore (taksat e korporatave të ardhurat, dividentët, fitimet e pashpërndara të korporatave)
WP: pagat
Shënim kujtesës, të "ripsaw".
 
Qasja e shpenzimeve
 
===Llogaritja sipas shpenzimeve===
"Të gjitha shpenzimet e bëra nga individë gjatë 1 vit."
 
"Të gjitha shpenzimet e bëra nga individë gjatë 1 vitviti."
Në ekonomi, gjërat më të prodhuara janë prodhuar për shitje, dhe shiten. Prandaj, matjen e shpenzimeve totale të parave të përdorura për të blerë gjëra është një mënyrë e matjes së prodhimit. Kjo është e njohur si metoda e shpenzimeve të llogaritjes së PBB-së. Vini re se në qoftë se ju thur vetes një triko, është prodhimi, por nuk merrni llogaritet si PBB-së, sepse ajo kurrë nuk është shitur. Triko-thurje është një pjesë e vogël e ekonomisë, por në qoftë se një akuza për disa aktivitete të mëdha të tilla si fëmijë rritjen-(përgjithësisht të papaguara) si prodhimit, GDP pushon të jetë një tregues i saktë i prodhimit. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se ka një ndryshim afatgjatë nga jo-treg ofrimin e shërbimeve (për shembull, gatim, pastrim fëmijë kultivimit, e për ta bërë vetë riparimet) për ofrimin e tregut të shërbimeve, atëherë kjo prirje drejt sigurimit të tregut të madh të shërbimeve mund të maskojë një rënie dramatike në prodhimin aktual vendas, duke rezultuar në PBB tepër optimist dhe fryrë raportuar. Kjo është veçanërisht një problem për ekonomitë të cilat kanë kaluar nga ekonomitë e prodhimit në ekonomi e shërbimeve.
 
Në ekonomi, gjërat më të prodhuara janë prodhuar për shitje, dhe shiten. Prandaj, matjen e shpenzimeve totale të parave të përdorura për të blerë gjëra është një mënyrë e matjes së prodhimit. Kjo është e njohur si metoda e shpenzimeve të llogaritjes së PBB-së. Vini re se në qoftë se ju thuri bëni vetes një triko, është prodhimiprodhim, por nuk merrnimerret llogaritetparasysh si PBB-së, sepse ajo kurrë nuk është shitur. Triko-thurjeProdhimi i trikove është një pjesë e vogël e ekonomisë, por në qoftë se njëdikush akuzai përllogarit disa aktivitete të mëdha të tilla si fëmijërritja e fëmijëve rritjen-(përgjithësisht të papaguara) si prodhimitprodhim, GDPPBB pushonnuk dojetëishte një tregues i saktë i prodhimit. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se ka një ndryshim afatgjatë nga jo-treg ofrimin e shërbimeve (për shembull, gatim, pastrim fëmijë kultivimit, e për ta bërë vetë riparimet) për ofrimin e tregut të shërbimeve, atëherë kjo prirje drejt sigurimit të tregut të madh të shërbimeve mund të maskojë një rënie dramatike në prodhimin aktual vendas, duke rezultuar në PBB tepër optimist dhe fryrë raportuar. Kjo është veçanërisht një problem për ekonomitë të cilat kanë kaluar nga ekonomitë e prodhimit në ekonomi e shërbimeve.
 
 

Menyja e navigimit