Dallime mes rishikimeve të "Presidenti i Shqipërisë"

Jump to navigation Jump to search
 
==Procedura e zgjedhjes së Presidentit==
Procedura e zgjedhjes së Presidentit është paraparë në nenin 87 i cili ka nëntëgjashtë pika dhe sipas tij kandidati për President duhet të i propozohet Kuvendit nga një grup prej jo më pak se 20 deputetësh dhe pjesë marrja e një deputeti në dy grupe propozuesish është e ndaluar. MeNjë paraqitjendeputet enuk kandidatëve Kuvendi vendosë me votalejohetfshehtapropozojë pa debat për kandidatët e paraqitur. Kandidati përcilinnjëjtën votojnëkohë tri shumë pestatse e gjithë anëtarëve të Kuvendit zgjidhet President injë Republikëskandidat.
Presidenti i Republikës zgjidhet me votim të fshehtë dhe pa debat nga Kuvendi. Për zgjedhjen e Presidentit, Kuvendi zhvillon deri në pesë votime. Votimi i parë zhvillohet jo më vonë se shtatë ditë nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e Presidentit. Secili nga votimet e tjera zhvillohet jo më vonë se shtatë ditë nga përfundimi pa sukses i votimit pararendës. Votimi quhet i kryer edhe kur në konkurrim nuk paraqitet asnjë kandidat. Në votimin e dytë, të tretë dhe të katërt mund të paraqiten kandidatë të rinj, sipas kushteve të paragrafit të parë si më sipër.
 
Presidenti zgjidhet në votimin e parë, të dytë ose të tretë kur një kandidat merr jo më pak se tri të pestat e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Në votimin katërt dhe të pestë zgjidhet President kandidati që siguron më shumë se gjysmën e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit.
Në rast se në votim asnjë kandidat nuk ja arrin që të fitojë shumicën (3/5) e votave, brenda shtatë ditëve organizohet një votim i dytë. Po që se edhe në këtë votim nuk ka kandidat me shumicë të votave brenda shtatë ditëve organizohet një votim i tretë.
Votimi i pestë zhvillohet kur në votimin e katërt asnjë kandidat nuk ka siguruar shumicën e kërkuar të votave. Votimi i pestë zhvillohet vetëm midis dy kandidatëve që kanë marrë më shumë vota në votimin e katërt. Në rast se ka më shumë se dy kandidatë me të njëjtin numër votash, kandidati që merr pjesë në votim caktohet me short.
 
Në rast se pas votimit të katërt nuk ka mbetur shumëasnjë sekandidat dynë konkurrim, për këtë votim mund të paraqiten kandidatë dhe asnjëririnj, prejsipas tyrekushteve nuk kaparagrafit marrë shumicënparë esi kërkuar, brendasipër. 7Kur ditëveparaqiten bëhet njëshumë votimse idy katërtkandidatë, votimi zhvillohet ndërmjetmidis dy kandidatëve që kanë marrësiguruar numrin më të madhlartëvotavedeputetëve propozues.
Në rast se edhe pas votimit të pestë asnjë kandidat nuk siguron shumicën e kërkuar, ose kur pas votimit të katërt pa sukses nuk paraqitet asnjë kandidaturë e re, Kuvendi shpërndahet. Zgjedhjet e reja zhvillohen brenda 45 ditëve nga shpërndarja e tij.
 
Kuvendi pasardhës e zgjedh Presidentin e Republikës me shumicën e të gjithë anëtarëve të tij.
Në rast se edhe në votimin e katërt asnjëri prej dy kandidatëve nuk ka marrë shumicën e kërkuar, bëhet një votim i pestë.
 
Në rast se edhe pas votimit të pestë asnjëri prej dy kandidatëve nuk ka marrë shumicën e kërkuar, Kuvendi shpërndahet dhe brenda 60 ditëve bëhen zgjedhjet e reja të përgjithshme.
 
Kuvendi i ri zgjedh Presidentin sipas procedurës së parashikuar nga paragrafët 1 deri në 7 të këtij neni. Në rast se edhe Kuvendi i ri nuk e zgjedh Presidentin, ai shpërndahet dhe brenda 60 ditëve bëhen zgjedhje të reja të përgjithshme.
 
Kuvendi pasardhës zgjedh Presidentin e Republikës me shumicën e të gjithë anëtarëve të tij.
 
==Mandati i Presidentit==
Anonymous user

Menyja e lëvizjeve