Jump to content

Wikipedia:Licenca GNU për Dokumentim të Lirë (1.1)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Licenca GNU për Dokumentim të Lirë


Version 1.1, mars 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Kujtdo i lejohet të kopjojë dhe të shpërndajë kopje verbatim të këtij dokumenti license, por nuk lejohet ndryshimi.


Copyright (c) 2004 Besnik Bleta.

Leje për kopjim, shpërndarje dhe/ose ndryshim të këtij përkthimi sipas kushteve të Licensës GNU për Dokumentim të Lirë, Version 1.1 ose cilitdo version të mëvonshëm botuar nga Fondacioni Free Software; pa Ndarje të Pandryshueshme, pa Tekste Kapakësh të Përparmë, dhe pa Tekste Kapakësh të Pasmë, të dhëna. Një kopje e kësaj license është përfshirë në ndarjen e titulluar "GNU Free Documentation License".


0. PARATHËNIE

Qëllimi i kësaj License është të bëjë një manual, libër mësimi, ose dokumente të tjerë të shkruajtur, "të lirë" në kuptimin e lirisë: të sigurojë për këdo lirinë efektive për ta kopjuar dhe rishpërndarë atë, me ose pa ndryshime, komercialisht ose jo. Së dyti, kjo Licensë ruan për autorin dhe botuesin një shteg për të pasur kredite për veprën e tyre, pa u bërë ndërkohë përgjegjës për ndryshime nga të tjerë.

Kjo Licensë është një lloj "copyleft"-i, që do të thotë vepra të rrjedhura nga dokumenti duhet edhe ato të jenë të lira nën të njëjtin kuptim. Plotëson Licensën e Përgjithshme Publike GNU, e cila është një licensë "copyleft" e hartuar për "software" të lirë.

E kemi hartuar këtë Licensë që ta përdorim për manualët e softeve të lirë, sepse softi i lirë lyp dokumentim të lirë: një program i lirë duhet të shoqërohet me manuale që japin të njëjtat liri që jep programi. Por kjo Licensë nuk kufizohet te manuale softesh; mund të përdoret për çdo vepër tekst, pa dallim subjekti apo në është botuar si libër i shtypur. E rekomandojmë këtë Licensë pikësëpari për punë të cila kanë si qëllim udhëzimin dhe referenca. 1. ZBATUESHMËRIA DHE PËRKUFIZIME

Kjo Licensë zbatohet mbi çdo manual ose vepër tjetër që përmban një shënim të vendosur nga mbajtësi i të drejtave të kopjimit ku thuhet se mund të shpërndahet sipas termave të kësaj License. "Dokument", më poshtë, i referohet cilësdo vepre ose manuali të tillë. Cilido anëtar i publikut është një i licensuar, dhe i drejtohemi me "ju".

Një "Version i Ndryshuar" i Dokumentit nënkupton çfarëdo vepre që përmban Dokumentin ose një pjesë të tij, qoftë të kopjuar verbatim, ose me ndryshime dhe/ose të përkthyer në një gjuhë tjetër.

"Ndarje Dytësore" është një shtesë e emërtuar ose një ndarje "front-matter" e Dokumentit që merret përjashtimisht me marrëdhëniet mes botuesve ose autorëve të Dokumentit dhe subjektit të Dokumentit në tërësi (ose anësh të lidhura me të) dhe nuk përmban ndonjë gjë që mund të futej drejtpërsëdrejti brenda këtij subjekti në tërësi. (Për shembull, nëse Dokumenti është pjesërisht një libër mësimi matematike, një Ndarje Dytësore nuk mund të spiegojë matematikë.) Marrëdhënja mund të jetë çështje lidhjeje historike me subjektin apo anë të lidhura me të, ose pozicion ligjor, tregtar, filozofik, etik ose politik i lidhur me ta.

"Ndarje të Pandryshueshme" janë disa Ndarje Dytësore titujt e të cilave janë hartuar, si përkatëse të Ndarjeve të Pandryshueshme, në shënimin që thotë se Dokumenti është nxjerrë sipas kësaj License.

"Tekste Kapakë" janë disa copa të shkurtra teksti që listohen, si Tekste Kapakësh të Përparmë ose Tekste Kapakësh të Pasmë, në shënimin që thotë se Dokumenti është nxjerrë sipas kësaj License.

Kopje e "Tejdukshme" e Dokumentit nënkupton një kopje të lexueshme nga makina, paraqitur në një format veçantitë e të cilit janë të mundshme për publikun e përgjithshëm, përmbajtja e së cilës mund të shihet dhe përpunohet drejtpërsëdrejti dhe pa pengesa me përpunues të thjeshtë teksti ose (për pamje të përbëra nga piksel) programe të thjeshtë pikturimi ose (për vizatime) ndonjë nga programet për vizatim gjerësisht të mundshëm, dhe që është e përshtatshme si ushqim për formatues tekstesh ose përkthim automatik në një larmi formatesh të përshtatshëm për formatues tekstesh. Një kopje, që përndryshe do të ishte e Tejdukshme, e bërë në format të Tejdukshëm kartele strukturimi i të cilit është hartuar të shkurajojë ose pengojë ndryshime të mëpasshëm nga lexuesi, nuk është e Tejdukshme. Një kopje që nuk është "E tejdukshme" quhet "Opake".

Në shembuj formatesh të përshtatshëm për kopje të Tejdukshme përfshihen ASCII të thjeshtë pa strukturim (markup), format hyrjeje Texinfo, format hyrjeje LaTeX, SGML ose XML duke përdorur një DTD publikisht të mundshëm, dhe HTML të thjeshtë të përputhshëm me standardet dhe parashikuar për ndryshime nga dikush. Formatet Opakë përfshijnë PostScript, PDF, formate pronësorë që mund të lexohen dhe përpunohen vetëm nga fjalë përpunuesa pronësorë, SGML ose XML për të cilët DTD dhe/ose mjete përpunimi nuk janë përgjithësisht të mundshëm, dhe HTML i krijuar nga makina dhe prodhuar nga disa fjalë përpunuesë vetëm si përfundimtar.

"Faqe Titull" nënkupton, për një libër të shtypur, faqen titull në vetvete, plus faqe vijuese të nevojshmepë të mbajtur, lexueshëm, lëndën të cilën kjo Licensë e kërkon të duket në faqen titull. Për vepra në formate të cilët nuk kanë ndonjë faqe titull si të tillë, "Faqe Titull" nënkupton tekstin afër dukjes më të dallueshme të titullit të veprës, paraprirë fillimin e tekstit përmbajtje. 2. KOPJIM VERBATIM

Mund të kopjoni dhe të shpërndani Dokumentin në çfarëdo mjeti, komercialisht ose jo, nëse kjo License, shënimet e të drejtave të kopjimit, dhe shënimi i licensës që thotë se kjo License vlen për Dokumentin, riprodhohen në të tëra kopjet, dhe nëse nuk shtoni kushte të tjera çfarëdo qofshin te ata të kësaj License. S'mund të përdorni masa teknike për të penguar ose kontrolluar leximin ose kopjimin e mëtejshëm të kopjeve që bëni ose shpërndani. Sidoqoftë, mund të pranoni shpërblim në shkëmbim të kopjeve. Nëse shpërndani një numër të mjaftueshëm kopjesh duhet të ndiqni kushtet në ndarjen 3. Mundet gjithashtu të huani kopje, sipas të njëjtëve kushte të paraqitur më sipër, dhe mund t'i shfaqni publikisht kopjet. 3. KOPJIM NË SASI

Nëse botoni më tepër se 100 kopje të shtypura të dokumentit, dhe shënimi në licensën e Dokumentit lyp Tekste Kapakësh, duhet t'i mbyllni kopjet me kapakë që mbajnë, qartë dhe lexueshëm, tërë Tekse Kapakësh: Tekste Kapakësh të Përparmë në kapakë të përparmë, dhe Tekste Kapakësh të Pasmë në kapakë të pasmë. Të dy kapakët duhet t'ju identifikojnë juve qartë dhe lexueshëm si botuesin e këtyre kopjeve. Kapaku i përparmë duhet të paraqesë titullin e plotë po njësoj dukshëm dhe dallueshëm. Mund të shtoni material tjetër te kapakët si shtesë. Kopjime me ndryshime të kufizuar në kapakët, për sa kohë që ata ruajnë titullin e Dokumentit dhe kënaqin këta kushte, mund të trajtohen si kopje verbatim për sa u përket të tjerave.

Nëse tekstet e nevojshëm për këdo nga kapakët janë shumë të mëdhenj për t'u përmbajtur lexueshëm, do të duhej të vendosni rreshtat e fillimit (aq sa nxë në mënyrë të arsyeshme) në kapakun në fjalë, dhe të vazhdoni me pjesën tjetër në faqet përbri.

Nëse botoni ose shpërndani më tepër se 100 kopje Opake të Dokumentit, ose duhet të përfshini një kopje të Tejdukshme të lexueshme nga makina për çdo kopje Opake, ose të deklaroni në ose me çdo kopje Opake një vendndodhje rrjeti kompjuterash publikisht të mundshme e cila përmban një kopje të plotë të Tejdukshme të Dokumentit, të lirë nga materiale të shtuar, të cilën publiku i përgjithshëm përdorues i rrjetit ka mundësi ta shkarkojë anonimisht pa pagesë, duke përdorur protokolle rrjeti standardë e publikë. Nëse përdorni mundësitë e fundit, duhet të ecni me hapa të matur, kur filloni shpërndarje në sasi kopjesh Opake, për të siguruar që kjo kopje e Tejdukshme do të mbetet kështu e mundshme në vendndodhjen e treguar deri të paktën një vit pas herës së fundit që shpërndatë një kopje Opake (drejtpësëdrejti ose përmes ndërmjetsave tuaj apo rishitësish) të atij botimi për publikun.

Është e kërkueshme, por jo e nevojshme, që të lidheni me autorët e Dokumentit kohë përpara se rishpërndarja e çfarëdo numri të madh kopjesh, për t'u dhënë një mundësi t'ju ofrojnë një version të përditësuar të Dokumentit. 4. NDRYSHIME

Mund të kopjoni dhe shpërndani një Version të Ndryshuar të Dokumentit sipas kushteve të ndarjes 2 dhe 3 më sipër, siguruar që ju qarkulloni Versionin e Ndryshuar saktësisht sipas kësaj License, me Versionin e Ndryshuar në rolin e Dokumentit, duke licensuar kështu shpërndarjen dhe ndryshimin e Versionit të Ndryshuar për këdo që zotëron një kopje të tij. Për më tepër, duhet të përmbushni këto pika në Versionin e Ndryshuar:

A. Përdorni në Faqen Titull (dhe në kapakë, në pastë) një titull të dallueshëm nga ai i Dokumentit, dhe ata të versioneve të mëparshëm (të cilët do të duhej, po të kishte ndonjë, të listoheshin në ndarjen Historik të Dokumentit). Mund të përdorni të njëjtin titull nga versione të mëparshëm nëse botuesi origjinal i atij versioni ju jep leje.

B. Listoni në Faqen Titull, si autorë, një ose më shumë persona ose entitete përgjegjës për autorësinë e ndryshimeve në Versionin e Ndryshuar, bashkë me të paktën pesë prej autorëve kryesorë të Dokumentit (tërë autorët kryesorë të tij, nëse ka më pak se pesë).

C. Deklaroni në faqen Titull emrin e botuesit të Versionit të Ndryshuar, si botues.

D. Ruani tërë shënimet për të drejta kopjimi të Dokumentit.

E. Shtoni një shënim të përshtatshëm të drejtash kopjimi për ndryshimet tuaj përbri shënimeve të tjerë të drejtash kopjimi.

F. Përfshini, menjëherë pas shënimesh të drejtash kopjimi, një shënim license që i jep publikut leje për të përdorur Versionin e Ndryshuar sipas kushteve të kësaj License, në formën e treguar më poshtë tek Addendum.

G. Ruani në këtë shënim license listat e plota Ndarjesh të Pandryshueshme dhe Tekstesh Kapakë të nevojshëm të dhënë në shënimin e licensës së Dokumentit.

H. Përfshini një kopje të patjetërsuar të kësaj License.

I. Ruani ndarjen e titulluar "Historik", dhe titullin e saj, dhe shtoni në të një përbërës që deklaron të paktën titullin, vitin, autorët e rinj, dhe botuesit e Versionit të Ndryshuar siç jepen në Faqen Titull. Nëse nuk ka një ndarje të titulluar "Historik" në Dokument, krijoni një duke deklaruar titullin, vitin, autorët, dhe botuesin e Dokumentit siç jepen në Faqen Titull, mandej shtoni një përbërës që përshkruan Versionin e Ndryshuar siç përcaktohet në fjalinë e mëparshme.

J. Ruani vendndodhje rrjeti, në pastë, të dhënë në Dokument për pasjen publike të një kopje të Tejdukshme të Dokumentit, dhe gjithashtu vendndodhje rrjeti të dhëna në Dokument për versione të mëparshëm mbi të cilët bazohej. Këta mund të vendosen tek ndarja "Historik". Mund të lini jashtë një vendndodhje rrjeti për një vepër e cila qe botuar të paktën katër vjetë përpara vetë Dokumentit, ose nëse botuesi i versionit origjinal të cilit i referohet jep leje.

K. Në cilëndo ndarje të titulluar "Falënderime" ose "Kushtime", ruani titullin e ndarjes, dhe ruani brenda ndarjes tërë thelbin dhe tonin e çdo falënderimi për kontribuesit dhe/ose kushtime dhënë aty.

L. Ruan tërë Ndarjet e Pandryshueshme të Dokumentit, të patjetërsuara përsa i përket tekstit ose titullit të tyre. Numra ndarjesh apo të barasvlefshëm nuk quhen pjesë titujsh ndarjesh.

M. Fshini çdo ndarje të titulluar "Përkrahur". Ndarje të tilla mund të mos përfshihen në Versionin e Ndryshuar.

N. Mos rititulloni ndonjë ndarje ekzistuese si "Përkrahur" ose që t'i kundërvihet titullit të ciësdo Ndarjeje të Pandryshueshme.

Nëse Versioni i Ndryshuar përfshin ndarje të reja "front-matter" ose shtesa që cilësohen si Ndarje Dytësore dhe nuk përmbajnë material të kopjuar prej Dokumentit, mundet sipas dëshirës suaj të cilësoni disa ose të tëra këto ndarje si të pandryshueshme. Për të bërë këtë, shtoni titujt e tyre te lista e Ndarjeve të Pandryshueshme te shënimi i licensës të Versionit të Ndryshuar. Këta tituj duhet të jenë të dallueshëm prej cilitdo titull tjetër ndarjesh.

Mund të shtoni një ndarje të titulluar "Përkrahur", siguruar që përmban asgjë veç përkrahjesh për Versionin tuaj të Ndryshuar nga anë të ndryshme--për shembull, citime nga recensione ekspertësh ose që teksti është pranuar nga një organizëm si përcaktim autoritativ i një standardi.

Mund të shtoni një pasazh prej deri pesë fjalësh si Tekst Kapaku të Përparmë, dhe një pasazh prej deri 25 fjalësh si Tekst Kapaku të Prapmë, te fundi i listës së Teksteve të Kapakëve në Versionin e Ndryshuar. Vetëm një pasazh Teksti Kapaku të Përparmë dhe një pasazh Teksti Kapaku të Prapmë mund të shtohet nga (ose përmes marrëveshjesh të bëra nga) cilido entitet. Nëse Dokumenti përmban tashmë një tekst kapaku për të njëjtin kapak, shtuar më parë nga ju ose sipas një marrëveshje bërë nga i njëjti entitet për llogari të të cilit ju po veproni, nuk mund të shtoni një tjetër; por mund të zëvendësoni të vjetrin, me lejen shprehimisht nga botuesi i mëparshëm që shtoi të vjetrin. Autori(ët) dhe botuesi(t) e Dokumentit nuk japin me këtë Licensë leje për të përdorur emrin e tyre për reklamim të ose për të shpallur a nënkuptuar përkrahje për cilindo Version të Ndryshuar. 5. NDËRTHURJE DOKUMENTESH

Mund të ndërthurni Dokumentin me dokumente të tjerë të qarkulluar sipas kësaj License, sipas kushteve për versione të ndryshuar të përcaktuar në ndarjen 4 më sipër, siguruar që përfshini në ndërthurjen tërë Ndarjet e Pandryshueshme të tërë dokomenteve origjinalë, të pandryshuar, dhe t'i listoni të tërë në shënim license si Ndarje të Pandryshueshme të veprës suaj të ndërthurur.

Vepra e ndërthurur ka nevojë të përmbajë vetëm një kopje të kësaj License, dhe Ndarje të Pandryshueshme të shumëfishta identike mund të zëvendësohen me një kopje të vetme. Nëse ka Ndarje të Pandryshueshme të shumëfishta me të njëjtin emër por me përmbajtje të ndryshme, bëjeni të vetëm titullin e secilës ndarje të tillë duke shtuar në fund të tij, në kllapa, emrin e autorit fillestar ose botuesit të asaj ndarje nëse dihet, ose përndryshe një numër të vetëm. Bëni të njëjtat përshtatje te tituj ndarjesh në listën e Ndarjeve të Pandryshueshme te shënim license i veprës së ndërthurur. Në ndërthurje, duhet të ndërthurni cilëndo ndarje të titulluar "Historik" nga dokumente të ndryshëm origjinalë, duke formuar një ndarje të titulluar "Historik"; gjithashtu ndërthurni cilëndo ndarje të titulluar "Falënderime", dhe cilëndo ndarje të titulluar "Kushtime". Duhet të fshini tërë ndarjet e titulluara "Përkrahur." 6. PËRMBLEDHJE DOKUMENTESH

Mund të bëni një përmbledhje të përbërë nga Dokumenti dhe të tjerë dokumente të qarkulluar sipas kësaj License, dhe zëvendësoni kopje individuale të kësaj License në dokumentet e ndryshëm me një kopje të vetme e cila përfshihet në përmbledhje, siguruar që ndiqni për tërë anët e tjera rregullat e kësaj License për kopjim verbatim të secilit dokument. Mund të dilni me një dokument të vetëm nga një përmbledhje e tillë, dhe ta shpërndani atë individualisht sipas kësaj License, siguruar që fusni një kopje të kësaj License në dokumentin e dalë, dhe ndiqni këtë Licensë në tërë anët e tjera që lidhen me kopjimin verbatim të atij dokumenti. 7. GRUMBULLIMI ME VEPRA TË PAVARURA

Një përpilim i Dokumentit, ose të rrjedhurish prej tij, me dokumente ose vepra të tjera të veçanta dhe të pavarura, në ose si një volum i një medie shpërndarjeje apo depozitimi, nuk llogaritet si Version i Ndryshuar si i tërë, siguruar që nuk pretendohen të drejta kopjimi përpilimi për përpilimin. Një përpilim i tillë quhet "grumbullim", dhe kjo Licensë nuk zbatohet mbi vepra të tjera që vetëpërmbahen të përpiluara kështu me Dokumentin, nëse nuk janë vetë ato vepra të rrjedhura prej Dokumentit. Nëse kërkesat për Tekst Kapakësh në ndarjen 3 janë të zbatueshme për këto kopje të Dokumentit, atëherë nëse Documenti është më pak se një e katërta e tërë grumbullimit, Tekste kapakësh të Dokumentit mund të zëvendësohen te kapakët që rrethojnë vetëm Documentin brenda grumbullimit. Përndryshe ata duhet të duken në kapakë rreth grumbullimit si i tërë. 8. PËRKTHIM

Përkthimi merret si një lloj ndryshimi, kështu që mund të shpërndani përkthime të Dokumentit sipas kushteve të ndarjes 4. Zëvendësimi i Ndarjeve të Pandryshueshme me përkthim lyp leje të veçantë prej mbajtësve të të drejtave të kopjimit të tyre, por mund të përfshini përkthime të disa ose tërë Ndarjeve të Pandryshueshme si shtesë të versioneve origjinalë të këtyre Ndarjeve të Pandryshueshme. Mund të përfshini një përkthim të kësaj License siguruar që përfshini gjithashtu një version origjinal në Anglisht të kësaj License. Në rast mospajtimesh midis përkthimit dhe versionit origjinal në Anglisht të kësaj License, versioni origjinal në Anglisht ka përparësinë. 9. PËRFUNDIM

Nuk mund të kopjoni, ndryshoni, nënlicensoni, ose shpërndani Dokumentin ndryshe nga si është kërkuar shprehimisht sipas kësaj License. Cilado përpjekje tjetër për kopjim, ndryshim, nënlicensim ose shpërndarje e Dokumentit është e ndaluar, dhe do të përfundojë automatikisht të drejtat tuaja sipas kësaj License. Sidoqoftë, palë që kanë marrë kopje, ose të drejta, prej jush sipas kësaj license nuk do të kenë përfundim të licensave të tyre për aq kohë sa mbesin plotësisht në përputhje me të. 10. VERSIONE TË ARDSHËM TË KËSAJ LICENSE

Fondacioni Free Software mund të botojë kohë pas kohe versione të rinj, të rishikuar të Licensës GNU për Dokumentim të Lirë. Versione të tillë për nga fryma do të jenë të ngjashëm me versionin e këtushëm, por mund të dallojnë nga hollësi në trajtim problemesh të rinj ose çështje të reja. Shih http://www.gnu.org/copyleft/.

Çdo versioni të Licensës i jepet një numër i dallueshëm. Nëse Dokumenti përcakton që një version i veçantë i numëruar i kësaj License "ose cilido version i mëvonshëm" zbatohet mbi të, keni mundësinë të ndiqni termat dhe kushtet e njerit prej versioneve të përcaktuar ose të cilitdo version të mëvonshëm që është botuar (jo si skicë) nga Fondacioni Free Software. Nëse Dokumenti nuk përcakton një numër versioni të kësaj License, mund të zgjidhni cilindo version të botuar (jo si skicë) nga Fondacioni Free Software. ADDENDUM: Si ta përdorni këtë Licensë për dokumentet tuaj

Për të përdorur këtë Licensë në një dokument që keni shkruajtur, përfshini një kopje të kësaj License në dokument dhe vendosni drejt e pas faqes titull shënimin vijues për licensë dhe të drejta kopjimi:

Copyright (c) VITI EMRI JUAJ.

Leje për kopjim, shpërndarje dhe/ose ndryshim të këtij dokumenti sipas kushteve të Licensës GNU për Dokumentim të Lirë, Version 1.1 ose cilido version i mëvonshëm botuar nga Fondacioni Free Software; me Ndarje të Pandryshueshme LISTONI TITUJT PËR TO, me Tekste Kapakësh të Përparmë LISTONI, dhe Tekste Kapakësh të Pasmë LISTONI, të dhëna. Një kopje e kësaj license është përfshirë në ndarjen e titulluar "Licensë GNU për Dokumentim të Lirë".

Nëse nuk keni Ndarje të Pandryshueshme, shkruani "pa Ndarje të Pandryshueshme" në vend që të thoni se cilat janë të pandryshueshme. Nëse nuk keni Tekste Kapakësh të Përparmë, shkruani "pa Tekste Kapakësh të Përparmë" në vend të " Tekste Kapakësh të Përparmë LISTONI"; po njësoj për Tekste Kapakësh të Pasmë. Nëse dokumenti juaj përmban shembujsh jo trivialë kodi programesh, këshillojmë qarkullimin e kësi shembujsh në paralel sipas kushteve të licensës "free software" të zgjedhje suaj, si Licensa e Përgjithshme Publike Publike GNU, për të lejuar përdorimin e tyre në "free software".


GNU Free Documentation License Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference. 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text. 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3. You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies. 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent

pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document. 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one. The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version. 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work. In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements." 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects. You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document. 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document. If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate. 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail. 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts. If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.