Wikipedia:Projekti Fjalori/V

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: V , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/V/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

V

Vi

 • Viu (viu-viu) - Përdoret për të shënuar zërin e hollë e zakonisht të zgjatur që bën diçka kur lëviz me forcë e me shpejtësi në ajër, kur fërkohet me diçka tjetër etj. Viu-viu bënte dera
 • Vizake
  • Vizake (mbiemer) - që ka trup të gjatë, të drejtë e të hijshëm, trup derdhur (për njerzit).
  • Vizake (botanik) - Që vjen i zgjatur dhe është dhe është njësoj në të gjithë gjatësin e vet. Gjethe vizake
 • Vizat [Vizas]
  • Vizat(kalimtare) - E bëj vija-vija, e mbushë me viza, vijëzoj, vijos. Vizat fletoren
  • Vizat - Lë gjurmë vija-vija në një sipërfaqe. Ia vizati shpinen një kali me shkop e rrahu aq shumë sa i mbeteën gjurmë vijash mbi shpinë.
 • Vizatohet (vetvetore)
  • Vizatohet - Shfaqet figura e diçkaje; duket, shuet, dallohet; përvijohet. Atje larg vizatoheshin majat e maleve. U vizatohej gëzimi në fytyrë.
  • Vizatohet - Shfaqet diçka në imagjinatë; përftyrohet. Vizatohet e ardhmëja e ndritur.
  • Vizatohet (pësore) e Viatoj
 • Vizatoj
  • Vizatoj (kalimtare) - Paraqit a riprodhoj në letër një send ose një figurë me laps, me bjëra, me penë etj., bëjë vizatim në letër a diçka tjetër; zotëroj artin a mjeshtrin e vizatimit. Vizatoj një mjeshtri (një lule, një pemë, një kub ...)
  • Vizatoj (figurative) - Përshkruaj zakonisht shkurt, me gojë ose shkrim, një ngjarje, një gjendje, një njeri; Jap idenë a pamjen diçkaje. Vizatoi të ardhëmen. E vizatoi mirë gjendjen
  • Vizatuesi - Ai që merret me vzatim, ai që bënë vizatime. Syri i vizatuesit, Dora e vizatuesit.
 • Viza -
  • Viza - Shenjë e zgjatur dhe e hollë që bëhet mbi diçka me laps, me penë etj., vijë. Vizë e drejtë (e lakuar, gjarpëruese). Vizë lidhëse
  • Viza - E thelluar a e çarë e ngushtë në diçka, vijë. Vizat e dorës.
  • Viza (administrat) - Shënim zyrtar me vulë të posaçme në pasaportën a në letërnjoftimin e dikujt, me të cilën ai lejohet të hyjë e të dalë nga kufiriose të kalojë në një shtet tjetër.
 • Vizgatori (shih Çarku) - Vizgatori i duhanit. I morën gjak me vizgator.
 • Vizga (bised) - Vijë e hollë dhe shkurtë e shënuar në një letër; vizë e parregullt, shkarravinë. Bëri një vizgë. E kishte bërë gjithë vizga.
 • Vizimi - Veprimi sipas kuptimeve të foljeve vizoj, vizohet. Vizimi i dërrasës së zezë. Vizimi i fushës së futbollit. Thikë për vizim, tek.
 • Viziri - vegël optike që i vendoset armës për të marrur në shënjestër një objekt. E morri në vizir
 • Vjershë-a
 • Vodëvil-i
 • Vullgarizmë-a
Folklorë

V

vajagë ~a ef. shm. ~ashtagë e madhe, shkop, loskë. [3]
valak ~u (~i) em. shm. (sërb.) cilindër rruge për të shtypur udhët që ndërtohen. [3]
vangin në ffr. "me ja gjetë vangin", me ia gjetë shkakun, motivacionin. [3]
varç - vargj, vargoj. [3]
varë ~a ef. shm. ~a, vijë. [3]
vasë - vaut. [3]
vdir ft. humbas, zhduk. [3]
vdishu! zdishu! xhvishu! [3]
veçalim ndf. në mënyrë të veçantë, jo si të tjerët, "veçalim dyjesë", jo si gjithë boa. [3]
vejti - vuri. [3]
verdhë (i, e) mb. i gjelbërt (përgjithësisht në fshatrat e Kosovës) ndërsa për mbiemrin i verdhë përdoret orientalizma i sarit. [3]
vesvese ~sja ef. shm. ~ (or.) dyshim; ide fikse, "t´u ka bâ vesvese" [3]
vet - vjet. [3]
vetasuo (u) u vendos. [3]
vërështisém fint. përpiqem, heq, mundohem, "shum u vërështis teri sa i duel shpirti". [3]
vijtim - vetem. [3]
vila ~i (vilajet ~i) em. shm. ~e (or.) [3]
viran ~i (viron ~i, virën ~i) em. shm. dhe viran, e mb. i, e shkretë, batall, e. [3]
vist ndf. kejt. [3]
vjerë - vjedhur. [3]
vojl (t´) - të vegjël. [3]
vojn - vjen. [3]
vong - shih: vangin. [3]
vurmak ~u (~i) em. zor, shtrengim, " i dha vurmak t´madh". [3]
vur sur, vur sur (or.) [3]
Arkeologji

V

Arësim

V

 • Vijuesi
  1. ...
  2. Vijues është çdo person i regjistruar në çfarëdo programi për arsimin dhe aftësimin e të rriturve.[4]
 • Vlersimi
  1. ...
  2. vlerësimi / evaluation : a. është procesi gjatë të cilit përcaktohen vlerat mbi bazën e informacionit të grumbulluar nga procesi i matjeve. Vlerësimi është procesi i verifikimit ose i gjykimit të vlerës ose të sasisë së diçkaje duke përdorur një standard vlerësimi; përfshin gjykimet sipas evidencës së brendshme dhe kritereve të jashtme. : b. Vlerësimi është procesi i përcaktimit të rëndësisë relative të dukurisë së të njëjtit lloj përkundrejt një standardi. : c. Vlerësimi është procesi i gjykimit të meritave dhe të arritjeve në bazë të një standardi ose kritereve të caktuara. [5]
  3. vlerësimi /assessment : është procesi i gjykimit të meritave dhe të arritjeve në bazë të një standardi ose kritereve të caktuara të një individi, të një projekti a institucioni të veçantë.[5]
  4. vlerësimi formues / formative evaluation: mbikëqyr ecurinë, procesin, përparimin e programeve, projekteve, të individëve dhe siguron një feedback për të sjellë përmirësime.[5]
  5. vlerësimi i brendshëm / internal evaluation: është vlerësimi që e kryen institucioni, programi, projekti për sektorë të caktuar, për aspekte të caktuara të programit ose për tërë veprimtarinë duke aktivizuar si vlerësues punonjës të institucionit ose pjesëmarrës të programit, që nuk kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë në institucion ose program.[5]
  6. vlerësimi i burimeve / input evaluation: synon të sigurojë një informacion për të përcaktuar se si do të përdoren burimet për të arritur objektivat e projektit, programit.[5]
  7. vlerësimi i jashtëm / external evaluation : është vlerësimi që kryhet nga agjenci të specializuara vlerësimi ose vlerësues të cilët nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me institucionin ose programin.[5]
  8. vlerësimi i kontekstit / context evaluation : ka si qëllim të përcaktojë kontekstin veprues, të përshkruajë kushtet aktuale, të identifikojë dhe të vlerësojë nevojat dhe mundësitë në kontekstin e dhënë, të diagnostikojë problemet.[5]
  9. vlerësimi i kurrikulumit / curriculum evaluation: i referohet procesit të përcaktimit të vlerës së një aspekti ose të tërë kurrikulumit. Në varësi të përkufizimit të kurrikulumit, objekti i vlerësimit mund të jenë nevojat për kurrikulumin, politika e kurrikulumit, përmbajtja e kurrikulumit, procesi i mësimdhënies, mjetet mësimore, objektivat mësimorë, përvetësimi i kurrikulumit mësimor nga nxënësit, erfektshmëria e mësimdhënies, mjedisi i të nxënët.Vlerësimi i kurrikulumit përfshin vlerësimin e veprimtarive mësimore në kuadrin e një fushe të caktuar për të përcaktuar vlefshmërinë e objektivave, përshtatshmërinë e përmbajtjes dhe arritjen e qëllimeve specifike që çon në marrjen e vendimeve që lidhen me planifikimin, programin, zbatimin dhe riciklimin e veprimtarive të programit.[5]
  10. vlerësimi i mësuesit / teacher appraisal : vlerësimi i mësuesit është procesi i përshkrimit dhe i gjykimit të meritave dhe të vlerave të mësuesit mbi bazën e njohurive, të aftësive, të sjelljeve dhe të rezultateve të mësimdhënies së tij të cilat krahasohen me standarde dhe kompetenca të caktuara.[5]
  11. vlerësimi i procesit / process evaluation : ka tri qëllime kryesore: 1) të zbulojë ose të parashikojë defektet në procedurat ose gjatë zbatimit të programit, projektit; 2) të sigurojë informacion për vendimet e programuara; 3) të regjistrojë procedurat siç kanë ndodhur. Vlerësimi i procesit siguron një informacion për kapërcimin e vështirësive, për marrjen e vendimeve të mëtejshme dhe për interpretimin e rezultateve të programit, projektit.[5]
  12. vlerësimi i produktit / product evaluation : synon të masë dhe të interpretojë produktin.[5]
  13. vlerësimi përmbledhës/ summative evaluation : përcakton arritjet në përfundim të programit, projektit, kursit, për të marrë vendime për programet, institucionet, individët. Vlerësimi përmbledhës mund të përdoret për të gjykuar efektshmërinë e programeve, projekteve, kurseve etj.
  14. vlerësues amator / amateur evaluator : quhet ai person i cili kualifikimin kryesor profesional nuk e ka në fushën e vlerësimit, ndërkohë që angazhimin në këtë fushë e ka vetëm si pjesë të biografisë së tij profesionale.[5]
  15. vlerësues i brendshëm/ internal evaluator : është zakonisht një punonjës i institucionit ose pjesëmarrës i programit, që nuk ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë në institucion ose program dhe i raporton drejtpërdrejt bordit të institucionit ose grupit të drejtimit të programit a të projektit.[5]
  16. vlerësues i jashtëm / external evaluator: është dikush që nuk ka lidhje me institucionin, programin, projektin, por pajtohet për të kryer vlerësimin. [5]
  17. vlerësues profesionist/ professional evaluator: quhet ai person i cili dallohet nga kualifikimi i gjerë në fushën e vlerësimit dhe e ka profesion e përgjegjësi kryesore drejtimin e vlerësimeve.[5]
  18. vetëvlerësimi / self-evaluation : është procesi gjatë të cilit institucioni, agjencia, programi ose individi mbledhin informacion për veten e tyre dhe bëjnë gjykimin e vlerave të tyre.
  19. vlerësim diagnostikues/ diagnostic evaluation: synon të zbulojë shkaqet njohëse, fizike, emocionale, shoqërore të problemeve që kanë nxënësit në mënyrë që të përcaktohen teknikat korrigjuese. [5]
  20. vlerësim i institucionit/ institutional evaluation : procesi i studimit dhe i analizës së anëve të forta dhe të dobëta të një institucioni arsimor, me qëllim inspektimi ose akreditimi.
  21. vlerësim i orientuar në qëllime / goals-oriented evaluation : përdor qëllimet dhe objektivat si kritere për të përcaktuar suksesin.[5]
  22. vlerësim i orientuar në vendime / decision-oriented evaluation : është një proces që prodhon një informacion për të marrë vendime duke përzgjedhur ndërmjet alternativave.[5]
Balet

V

Fizikë

V

Film

V

Ekonomi

V

 • Vlera
  1. Vlerat etike (ethical values): Kriteri moral qe mundeson nje vendimmarres qe te percaktoje nje rrjedhe te sjelljes te pershtatshme. Keto vlera duhet te bazohen ne ate se cfare eshte “e drejte” dhe mund te shkoje pertej asaj qe eshte “e ligjshme”.[6]
Informatikë

V

 • VGA
  1. Shqip: VGA : - Shkurtesë e Video Graphics Array, sistem analog për paraqitje grafike në PC, e zhvilluar nga IBM. Ndryshe nga stadardet tjera grafike për PC, (MDA, CGA, dhe EGA), VGA përmban analog sinjale. VGA përmban rezolucion maksimal prej 640x480 pikselav...[7]
 • VLT
  1. Shqip: VLT : është shkurtesë për Very Large Telescope të ESO. VLT përbëhët nga katër teleskopa 8 m. Këta teleskopa mund të punojnë ndamas ose së bashku. Kur punojnë së bashku drita e mbledhur është e barabart me atë të një teleskopit 16 metra....[7]
 • VM
  1. Shqip: VM : është shkurtesë për Virtual Memory. Kur në memorie nuk ka vend të mjaftueshem për të gjitha udhëzimet, të nevojshme për CPU, atëherë kompjuteri instalon të ashtuquajturen Virtual Memory skedë. Kështu,...[7]
 • VoIP
  1. Shqip: VoIP : apo Voice Over Internet Protocol (Zë nëpërmes të protokolit internetor) është një teknologji e cila mundëson komunikim në mes dy palëve duke përdorur protokolin e internetit (IP). Për të dërguar shënime zërore tani përdoren rrjetat publike tele...[7]
Internet

V

 • Visual Basic .NET
Drejtësi

V

Kimi

V

Komunikacion

V

Kopshtari

V

Kuzhinë

V

Matematikë

V

 • Vargu -
 • Vektori - Segmenti AB skajet e së cilës merren si Dyshja e renditur (A,B) të pikave A dhe B quhet segment i orijentuar
 • Veprimet
  1. Në bashkësinë jo të zbrazët çdo pasqyrim i trajtës quhet veprim (operacion) binar.[8]
   1. Veprimi binar në bashkësinë quhet komutativ, nëse vlen : [8]
   2. Në bashkësinë janë të përkufizuara dy veprime binare dhe . Veprimi është distributiv ndaj veprimit , nëse vlen : [8]
   3. Veprimi binar në bashkësinë quhet komutativ, nëse vlen : [8]
  2. Veprimet lineare
 • Vërtetimi
Mitologji

V

 • Vidasusi
  1. Vidasusi, në besimin e ilirëve ishte perëndi që mbronte pyjet, burimet dhe fushat. Në monumente ai paraite i shoqëruar nga gruaja e tij, Thana. Në Topusk, në Kroaci, pranë një burimi uji mineral janë gjetur katër altarë kushtuar këtij çifti. Në të njëjten krahinë janë gjetur gjithashtu mbeturinat e një faltoreje kushtuar Silvanit si dhe shumë altarë të tjerë me emrin e kësaj hyjne romake. Duke u bazuar në këtë fakt, mtografët kanë arritur në një përfundim të drejtë se Vidasusi në besimin ilir kishte atribute të ngjajshme me ato të hyjnisë romake Silvan - mbrojtësin e urimeve, të pyjeve dhe të fushave, kurse Thanën e kanë identifikuar me hyjneshën romake Diana. Vidasusi dhe Diana adhuroheshin shumë nga pjesa më e madhe e popullsisë ilire, sidomos nga ata që merreshin me blegtori, si Dalmatët. Vidasusi ka qenë hyjni supreme e ilirëve në panteonin ilir prandaj zinte një vend shumë të rëndësishëm. Por kulti i Vidasusit, Silvanit ili gjeti adhurues edhe në shtresat e ulëta popullore të Romës dhe të Italisë. Ai u pëhap edhe në provinca të largëta të perandorisë. Kjo dëshmon për ndikimin e kultit të pasur ilir në vetë panteonin romak . [9]
 • Viviana e Shenjtë (gjer. Viviane, Heilige)
  1. Varianti i shprehur si i shenjtë i një Perendeshe të pa fe, të quajtur Vivian, emër që nënkuptonë "Jetën". Emri i saj duket të qojë deri në një fjalë të vetëme të gëdhendur në një tempull të kësaj perendeshe që gjendet në një bregore në Romë. Si duket figura e gravume në tempull është shpjeguar me qëllim si një figurë e një "virgjëreshe marzine". [10] <> Poetët e hershëm keltë të mesjetës, emrin >>Viviane<< e kanë përdorur për një Mbretëreshë të detit, e cila në përrallën e thënë të Arturit paraqitet si një Zanë, >>Nemesis<<-i i Merlinit.
Mjekësi

V

Muzikë

V

 • Vallja - term
 • Vallet popullore sipas veglave - term klasifikues
 • Vallet popullore sipas shoqërimit muzikor - term klasifikues
 • Vaudeville
  1. - (nga fr.: voix de ville: zëri i qytetit) tregues për vjershat me strofa, e që kanë namë; së pari nuk dallohej nga Air de cour, pastaj Vaudeville u kthye në rrugica dhe i jepte emrin vetive të veçanta traditës franceze në komedit me muzikë dhe teatrot muzikor (Comédie en vaudeilles ose vetëm Vaudevilles). Ishin paraarhëse të Opéra comique-së dhe e Operette-ve (tek Offenbach-u: Opéra bouffe).[11][12]
 • Vajtimi - term
 • Vajtojca - intepretuese
 • Verismo
  1. - (nga itl.: vero: vërtet) rrymë në literaturën italiane e drejtuar në natyralizëm, me përfaqësue si Dichter G. Vega, novela e të cilit Cavalleria rusicana (e tonizuar nga P. Mascagni) u bë pikënisje e operave verismo-jane.[12]
 • Vënçe - term
 • Violina - instrumet muzikor
 • Vikama - term
 • Volksoper
  1. (gjermanisht) - në analogji (=ngjajshmëri) me vjershen popullore; pjesë popullore dhe teatri popullor (Teatri Popullor i Vjenës); Shprehje e formuar për opera dhe shtëpi të operave që shfaqin pjesë popullore.[12]
 • Volumi - term
 • Trio vlonjate - tubim
 • Vllaçe - llojë muzike dhe vallëzimi
 • Vurbëza - instrument
 • Vrangoleta - instrument
 • Vrula - instrument
 • Vruleta - instrument
Pikturë

V

Gjeografi

V

 1. Valët shkaktohen nga veprimi i faktorëve të jashtëm, përkatësisht nga erërat,të cilat prishin ekulibrin e pasqyrës së detit dhe i detyrojnë thërmijat e ujit të lëvizin.Elementet e valës varen nga shpejtësia e erës, zgjatja e saj, is dhe sipërfaqja dhe thellësia e detit ku formohen valët. Ato zakonisht arrijnë lartësinë deri në 4 m dhe gjatësi prej afro 100 m. valët e larta shkaktohen nga erëra të fuqishme që kanë drejtim të qëndrueshëm. Detarët kanë shënuar valët me lartësi deri 34 m, mirëpo ato rrallë tejkalojnë lartësinë mëtë madhe se 15 m. Në detin Adriatik lartësia më e madhe e valëve arrin deri në 10 m.[13]
 1. Vau është vendkalim i cekët e i qetë lumi për njerëz e kashë. Përmendet në shprehjen popullore "Mos hynë në vau pa vau, se të merr lumi". Ndër vaut më të njohurë është Vau i Kukësit anë e përtej Drinin të Bardhë, pastaj Vau i Dejes (Rugovë) po ashtu mbi Drinin e Bardhë.
 1. Lumi Vardar buron pranë fshatit Vrutok afër Gostivarit në Maqedoni.[13]
 1. Vargmalet janë male të reja të përbëra nga harqet e kurorave malore. [13]
 1. Vehabi, antarë i fesë islame i sektes shizmatike vehabiste.[13]
 1. Vesa bënë pjesë në reshjet e ulta atmosferike. [13]
 1. Vendkalimi kufitar është një hapësirë e përcaktuar që shërben për të kontrolluar dhe eventualisht për të lejuar përshkimin e personave dhe mallrave nga një shtet në tjetrin. [13]
 1. Vija bregdetare është vija ku deti përputhet me tokën, e cila mund të jetë e ulët, malore, ranore, shkëmbore e kombinuar etj.[13]
 1. Madhesia e kupes së qiellit, e cila është e mbuluar me re, quhet vrenjtesi.[13]
 1. Vrula është burim uji karstik nëndetarë.[13]
 1. Vullkani - Vullkanet janë forma të ngritura në Tokë, të cilat krijohen me shkarkimin e masës së zjarrtë-magmës, gazeve dhe avujve nga brendia e Tokës në sipërfaqe. Proceset e ndryshme të lidhura me to quhen vullkanizëm.[13]
Islam

V

Islam

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 4. ^ a b Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / PRISHTINË: VITI I/NR. 2 /1 KORRIK 2006
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 6. ^ Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 7. ^ a b c d e f pr-tech
 8. ^ a b c d Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 9. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 10. ^ Sipas:Attwater, Donald:The Pengain Dictionary of Saints. Baltimore:Penguin Books, Inc. 1965. Nxjerr nga: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 11. ^ Nuk është përthim i kënaqshëm as për Hipi Zhdripin e le mo për tjeterkon
 12. ^ a b c (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 13. ^ a b c d e f g h i j Planeti