Wikipedia:WikiProjekti Studenti&Wikipedia/Agni Dika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Merge-arrows.svg
Ndihmoni që kjo pjesë dhe pjesa Agni Dika të bashkohen në një artikull të vetëm. {{{2}}}


Ka lindur në Strugë, më dt. 21.2.1950. Shkollën fillore dhe gjimnazin i ka përfunduar në Strugë. Në vitin 1973 është diplomuar në Fakultetin Elektroteknik të Universitetit të Prishtinë. Menjëherë pas përfundimit të studimeve zgjidhet si asistent në Fakultetin Elektroteknik, në lëndë të ndryshme që ndëlidhen me fushën e Kompjuterikës. Njëkohësisht është regjistruar dhe i ka vazhduar studimet e shkallës së tretë, pranë Fakultetit Elektroteknik të Universitetit të Zagrebit, në fushën e Shkencave Kompjuterike, ku edhe e ka mbrojtur punimin e magjistraturës me titull: Procedurat për transformimin e adresave te memoriet hierarkike, në vitin 1979.
Në vitin 1982 Agni Dika ka qëndruar nëntë muaj për punë kërkimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pranë Fakultetit Elektroteknik të Universitetit "George Washington" në Washington. Aty i është mundësuar shfrytëzimi i laboratoreve për eksperimentim me qarqe digjitale të ndryshme dhe programim në gjuhën e mikroprocesorit me qëllim të ndërlidhjes interaktive të kompjuterit dhe qarqeve digjitale.
Në vitin 1989 e ka mbrojtur disertacionin e doktoraturës me titull: Vlersimi i algoritmeve për analizën e qarqeve digjitale komplekse, në Fakultetin Elektroteknik të Universitetit të Zagrebit, nga fusha e Shkencave Kompjuterike, duke i përfshirë në punim kryesisht rezultatet e punës kërkimore të tij gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjatë punës në fakultet, pas titullit fillestar Asistent, Agni Dika është zgjedhur me rradhë në titujt universitar: Ligjërues, Docent, Profesor Inordinar dhe në fund edhe Profesor Ordinar, për lëndë të ndryshme mësimore nga fusha e Kompjuterikës. Aktualisht, në studimet bazike është duke i ligjëruar lëndët: Qarqet digjitale dhe Algoritmet dhe strukturat e të dhënave, kurse në studimet Master i ligjëron lëndët: Teknikat e zhvillimit të programeve të orientuara në objekte, Dizajnimi logjik i qarqeve sekuenciale, si dhe Analiza e algoritmeve.
Në vitin 1994 është zgjedhur në Komisonin tre anëtarësh për themelimin e Universitetit të Tetovës. Pas hapjes së këtij Universiteti angazhohet në mbajtjen e mësimit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe në disa fakultete tjera. Ka qenë dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, prorektor, si dhe një kohë edhe ushtrues i detyrës së rektorit të Universitetit të Tetovës.
Agni Dika prej themelimit ka mbajtur mësim edhe në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë (Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore), në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze, si në studimet baçelor, ashtu edhe në studimet master dhe studimet e doktoraturës. Gjithashtu është ftuar të mbajë mësim në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike pranë Universitetit të Prizrenit prej themelimit të tij.
Nën përkrahje të fondacionit Tempus, dhe në bashkëpunim me profesorë nga Univeristé de La Rochelle të Francës, si dhe Institute of Technology Carlow të Irlandës, është angazhuar në procesin mësimor të studimeve master, të cilët janë oraganizuar prej vitit 2005 deri në vitin 2009. Gjatë kësaj kohe ka qëndruar për shkëmbim përvojash në Irlandë dhe në Francë, për të përfituar një eksperiencë të veçantë ndërkombëtare.
Agni Dika është njohës i mirë i gjuhës angleze, gjuhës maqedonase dhe gjuhës kroate, si dhe komunikon edhe në gjuhën turke.
Përveç punës profesionale në zhvillimin e shumë aplikacioneve për udhëheqje me kompjuter të afarizmit, zgjidhjes së problemeve të ndryshme me kompjuter gjatë përpunimit të të dhënave profesionale dhe shkencore, Agni Dika ka publikuar edhe një numur punimesh, të prezentuara në konferenca shkencore në pjesë të ndryshme të botës, ose të botuara në revista shkencore ndërkombëtare. Ai është autor edhe i një numri librash universitar, autor ose koautor i shumicës së librave të botuara për nxënës të shkollave të mesme në Kosovë, si dhe autor i librave tjerë nga fusha e kompjuterikës, ku vlenë të veçohet përfshirja e tij në përpilimin e Fjalorit të Informatikës.
 • Avni Rexhepi, Agni Dika, Adnan Maxhuni. Conversion of Numbers to Text and to Speech in Albanian. In Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on COMPUTERS ICCOMP12 - IEEE. Part of the 16th CSCC / CSCC 2012, Paper No. 68104-217, Kos Island, Greece, 7 / 2012. ISBN Pending.
 • Agni Dika, Kushtrim Bilali, Fisnik Dalipi. Implementing and Using New e-testing System to Increase the Effectiveness of Learning in Primary Schools of Macedonia. In International Conference on Education & E-Learning Innovations ICEELI' 2012 - IEEE. Proceedings of the International Conference, Sousse, Tunisia, 6 / 2012.
 • A. Dika, N. Caka, A. Maxhuni, A. Rexhepi, K. Sylejmani, H. Lajci. Principet bazike për sintetizimin e të folurit përmes kompjuterit të teksteve të shkruara në gjuhën shqipe. In Libri i Abstrakteve nga Konferenca Vjetore e Shkencës "Java e Shkencës 2012", pp. 92. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë, Prishtinë, Kosovë, 5 / 2012. ISBN 978-9951-16-045-2.
 • Agni Dika, Festim Halili, Margita Kon Popovska. Towards the Composition of Web Services and the Role of the Query Optimization. In International Journal of Web Applications. N&N Global Technology, IEEE ICITeS'2012, Tunis, 5 / 2012.
 • Visar Shehu, Agni Dika. Curve Similarity Measurement Algorithms for Automatic Gesture Detection Systems. In Proceedings of the International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics. MIPRO 2012 - IEEE, Opatija, Croatia, 5 / 2012.
 • Agni Dika, Adnan Maxhuni, Avni Rexhepi. The Principles of Designing of Algorithm for Speech Synthesis From Texts Written in Albanian Language. In International Journal of Computer Sciences Issues. IJCSI Press Country, Mauritius, 5 /2012.
 • Agni Dika, Visar Shehu. Shfrytëzimi i Vizionit Kompjuterik Gjatë Kategorizimit Automatik të Objekteve. In Studime 18/2011, pp. 245 - 252. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Kosovë, 4 / 2012. ISBN KUD 811.18-26.
 • Agni Dika, Festim Halili. Integrated Orchestration of Web Services and the Impact of the Query Optimization. In Proceedings of the 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM & ICNIT), pp. 702 - 708. ICCM 2012 - IEEE, Seoul, Korea, 4 / 2012.
 • Festim Halili, Agni Dika. Choreography of Web Services and the Impact of Estimation of Execution Plan. In Proceedings of the International Conference on Information Technology and e-Services . ICITeS'2012 - IEEE, Sousse, Tunisia, 3 / 2012.
 • Blerim Rexha, Valon Raça, Agni Dika. Enhancement of String Matching Queries on Albanian Names for Kosovo Civil Registry. In International Journal of Computers and Communications, pp. 26 - 34. The World Scientific and Engineering Academy and Society, United Kingdom, 2 / 2012.
 • Agni Dika, Kadri Sylejmani. The Level of Impact on Student Success Participation in Lectures and Laboratory Exercises.In Proceedings of the WCES 2012. 4th World Conference on Educational Sciences, Barcelona, Spain, 2 / 2012.
 • Isak Shabani, Betim Cico, Agni Dika. Solving Problems in Software Applications Through Data Synchronization in Case of Absence of the Network. In International Journal of Computer Sciences Issues, Volume 9, Issue 1, No 3. Paper-2012-9-1-1428_3. IJCSI Press Country, Mauritius, 1 / 2012.
 • Isak Shabani, Agni Dika, Lule Ahmedi, Betim Çiço. Algorithm for Synchronization of Data in Electronic Student Management System at University of Prishtina. In Buletini i Punimeve Shkencore, pp. 55 - 66. University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Prishtina, Kosova, 12 / 2011. ISBN KUD 621.3 004.
 • Agni Dika, Blerim Rexha, Mentor Hamiti, Kadri Sylejmani. Violation of Ethical Code by Social Networks on the Internet. In Book of Abstracts, International Conference of Social and Political Sciences. AlbShkenca, Prishtina, Kosova, 9 / 2011. ISBN 978-9951-518-10-9.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Challenges of Computers and IT in the Coming Decade, Case Study: SEE-University in Macedonia. In Proceedings of the ITI 2011, 33rd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES, pp. 65-70. @srce, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 6 / 2011. ISBN 978-953-7138-20-2.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Ethical Dilemmas Related to the Use of Facebook. In Book of Abstracts “International Conference & Courses 2011", pp. 46. International Conference & Courses 2011, Singapore, 5 / 2011.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Challenges of Implementing the Ethics through the use of Information Technologies in the University. In Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 15, pp. 1110-1114. ELSEVIER, Istanbul, Turkey, 2 /2011. ISBN 1877-0428.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. A Survey on Online Tourist Trip Planning Systems. In International Journal of Arts & Sciences, pp. 13 - 26. International Journal of Computer Science Issues, Doolar Lane, Mahebourg, Mauritius, 2011. ISBN 1944-6934.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. Solving Touristic Trip Planning Problem by Using Taboo Search Approach. In International Journal of Computer Sciences Issues, Volume 8, Issue 5: Paper IJCSI-2011-8-5-250, pp. 139 - 149. IJCSI Press Country,Mauritius, 2011. ISBN ISSN 1694-0814. (Download)
 • Blerim Rexha, Valon Raça, Agni Dika. Enhancement of String Matching Queries on Albanian Names for Kosovo Civil Registry. In WEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) International Conference. WSEAS International Conference, Barcelona, Spain, 2011.
 • Isak Shabani, Betim Çiço, Agni Dika. Web Services Oriented Approach for Data Synchronization. In 6th Annual South - East European Doctoral Student Conference Programme DSC 2011, pp. 342 - 349. South - East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 2011. ISBN 978-960-941-04-7.
 • Zamir Dika, Mentor Hamiti, Agni Dika. Internet, Ethics and Future Challenges. In International Conference of Engineering Sciences and Information Technology, AlbShkenca 2011. AlbShkenca, Prishtina, Kosova, 2011.
 • Sabedin Meha, Agni Dika, Isak Shabani, Hysen Sadiku, Avni Hajdini. Improving Performance of a Web Based Software Application. In 15th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". TMT 2011, Prague, Czech Republic, 2011.
 • Visar Shehu, Agni Dika. Object Class Recognition Using a Range of Multiple Classifiers. In 34th International Convention MIPRO 2011, pp. 909-912. MIPRO, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 2011.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. A survey on Online Tourist Trip Planning Systems. In onference of the International Journal of Arts and Sciences. International Journal of Arts and Sciences, Gottenheim, Germany, 2011.
 • Kadri Sylejmani, Atdhe Muhaxhiri, Agni Dika, Florent Ahmedi. An Online e-Learning System for Driver’s License Test. In International Journal of Arts & Sciences Conference. IJAS 2011, Prague, Czech Republic, 2011.
 • Agni Dika, Visar Shehu. Scene Recognition Using Multiple Object Classifiers. In 10th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied Computational Science, pp. 227-231. ACACOS 2011, Venice, Italy, 2011. ISBN 978-960-474-28.
 • Agni Dika, Blerta Prevalla. The Impact of Memory and Processor in Determining the Performance of Programs. In IEEI 26-th Convention of Electrical and Electronics Engineers, pp. 15 - 18. IEEE Conferences, Eilat, Israel, 12 / 2010. ISBN 978-1-4244-8681-6.
 • Orce Simov, Agni Dika, Biljana Percinkova. Computer Application for Simulation of Gene Regulatory Networks. In International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 10, No. 8, pp. 193 -198. IJCSNS 2010, Seoul, South Korea, 12 / 2010. ISBN ISSN 1738-7906. (Download)
 • •Kadri Sylejmani, Agni Dika. A Taboo Search Algorithm for Touristic Trip Planning. In Workshop of The Journal of Information Technology and Tourism – JITT. International Federation for IT and Travel & Tourism – IFITT, Queen Margaret University,Edinburgh, Scotland, 11 / 2010.
 • Orce Simov, Agni Dika, Biljana Percinkova. Computer Application for Simulation of Control Process at mRNA Synthesis. InInternational Conference on Computer Applications. ICCA 2010, Pondicherry, India, 10 / 2010.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Speech Synthesis for Albanian Language Using Concatenation of Elementary Acoustic Units. In Book of Abstracts: “Integration of the Diaspora in Albanian Science, Economy and Heritage”, pp. 457. Conference of Engineering Sciences and Information Technology Division, Tirana, Albania, 9 / 2010. ISBN 978-9928-4001-7-8.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Ethical Dilemmas In the Field of Information Technology. In Book of Abstracts: “Integration of the Diaspora in Albanian Science, Economy and Heritage”, pp. 641. Conference of Social and Political Sciences Division, Tirana, Albania, 9 / 2010. ISBN 978-9928-4001-7-8.
 • Ivana Stojanovska, Agni Dika. Visualization of GA Progress and Improvement while Resolving Standard Optimization Problems. In International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition, pp. 106-112. AIPR-10, Orlando, Florida, 7 / 2010. ISBN 978-1-60651-015-5.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Speech Generation for Albanian Written Texts. In Proceedings of the ITI 2010, 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES, pp. 85-90. @srce, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 6 / 2010. ISBN 978-953-7138-18-9.
 • Visar Shehu, Agni Dika. Using Real Time Computer Vision Algorithms in Automatic Attendance Management Systems. In32nd International Conference on Information Technology Interfaces ITI2010. @srce, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 6 / 2010.ISBN 978-953-7138-18-9.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. The Inability of Establishing a Universal Code of Ethics In the Field of Information Technology In Education. In Book of Abstracts “Bioethics Education: Contents, Methods, Trends”, pp. 37. International Conference on Bioethics Education, Zefat, Israel, 5 / 2010.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Learning Opportunities Through Generating Speech From Written Texts. In Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 2, Issue 2, pp. 4319-4324 . ELSEVIER, Istanbul, Turkey, 2 / 2010. ISBN 1877-0428.
 • Mentor Hamiti, Visar Shehu, Agni Dika. Automatic Syllable Identification for the Albanian Language. In SEEU Review, Vol. 5, Number 2, pp. 171-190. SEE University, Tetovo, Macedonia, 2010. ISBN 1409-7001.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Algorithms for Albanian Speech Generation Through Computer. In Academy of Sciences and Arts of Kosova, Studime 16-17, pp. 249 - 264. ASHAK, Prishtina, Kosova, 2010. ISBN KUD 908 (496.51).
 • Ivana Stojanovska, Agni Dika. Impact of the Number of Generations on the Fitness Value and the Time Required to Find the Optimal Solution in Standard GA Applications. In 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, Volume 1, pp. 589 - 593. ICCSIT 2010, Chengdu, China, 2010. ISBN 10.1109/2010.5563975.
 • Agni Dika, Ivana Stojanovska. Graphical Representation of GA Fitness Value Improvement for Variable Number of Chromosomes and Generations. In IADIS International Intelligent Systems and Agents 2010 Conference. MCCSIS 2010,Freiburg, Germany, 2010. ISBN 978-972-8939-23-6.
 • Ivana Stojanovska, Agni Dika, Blerta Prevalla. Impact of the Number of Chromosomes on the Fitness Value Improvement in Standard GA Applications. In International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologi. ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, 2010.
 • Blerta Prevalla, Ivana Stojanovska, Agni Dika. Performance and Complexity Analysis of Sorting Algorithms. In International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies. ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, 2010.
 • Agni Dika, Kadri Sylejmani. An Approach for Evaluation of Implementation of Advanced Technologies in Designing of Commercial Web Sites. In International Conference of Engineering Sciences and Information Technology. AlbShkenca,Tirana, Albania, 2010.
 • Orce Simov, Agni Dika, Biljana Percinkova. Modeling and Simulation of Genetic Regulatory Network. In The 2010 International Congres on Computer Applications and Computational Science. IRAST, Singapore, 2010.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Options for Converting Albanian Written Texts into Speech. In Proceedings of the Fourth Balkan Conference in Informatics, pp. 88-93. A.T.E.I. Thessalonikis Publishing House, Thessaloniki, Greece, 9 / 2009. ISBN 978-960-287-127-0.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Conversion of Albanian Written Texts Into Speech. In Book of Abstracts: “Albanian scientists in the streams of world science”, pp. 191. Conference of Engineering Sciences and Information Technology Division, Tetova, Macedonia, 9 / 2009.
 • Visar Shehu, Agni Dika. New Approach In Remote Human-Computer Interaction. In International Conference of Engineering Sciences and Information Technology. AlbShkenca, Tetova, Macedonia, 9 / 2009.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Analyses of Same Content Texts Written in Different Languages. In Proceedings of the ITI 2019, 31st International Conference on INFORMATION TECHNO-LOGY INTERFACES, pp. 527-532. @srce, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 6 / 2009. ISBN 978-953-7138-15-08.
 • Agni Dika. Optimal Albanian Keyboard Layout. In International Conference of Engineering Sciences and Information Technology. AlbShkenca, Tetova, Macedonia, 2009.
 • Agni Dika, Seb Rodiqi. Informatika 9. In Publication for pupils of secondary schools. Book in Albanian language, pp. 204.Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2003, 2005, 2008. ISBN 9951-07-091-4.
 • Agni Dika. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 10. In Publication for pupils of secondary schools. Book in Albanian language, pp. 256. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2004, 2006, 2008. ISBN 9951-07-228-3.
 • Agni Dika, Seb Rodiqi. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 11. In Publication for pupils of secondary schools. Book in Albanian language, pp. 280. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2004, 2006, 2008. ISBN 9951-07-278-X.
 • Agni Dika. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 13. In Publication for pupils of secondary schools. Book in Albanian language, pp. 245. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2006, 2008. ISBN 9951-07-490-1.
 • Agni Dika. Qarqet Digjitale Sekuenciale. In Publication for students of Electrichal and Computer Engineering. Book Chapter in Albanian language, pp. 124. http://www.agnidika.net/qarqetsekuenciale, Prishtina, Kosovo, 2008. (Download)
 • Agni Dika. Programimi i Orientuar në Objekte. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 410. South East European University, Tetovo, Macedonia, 2005, 2008. ISBN 9989-866-25-2. (Download)
 • Agni Dika. Direktivat Paraprocesorike. In Publication for students of Electrichal and Computer Engineering. Book Chapter in Albanian language, pp. 43. http://www.agnidika.net/Paraprocesori, Prishtina, Kosovo, 2008. (Download)
 • Agni Dika. Frequency of Words in Albanian Language. In Academy of Sciences and Arts of Kosova, Studime 15, pp. 251 - 268. ASHAK, Prishtina, Kosova, 2008. ISBN KUD 908 (496.51).
 • Agni Dika. Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit 12 (matematikë - informatikë). In Publication for pupils of secondary schools. Book in Albanian language, pp. 351. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2005, 2007.ISBN 9951-07-365-4.
 • Agni Dika. Algoritmet, njohuri themelore, me programe në C++. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 290. University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Prishtina, Kosovo, 2002, 2004, 2007. ISBN 9951-8604-0-0. (Download)
 • Agni Dika. Listat e Lidhura. In Publication for students of Electrichal and Computer Engineering. Book Chapter in Albanian language, pp. 39. http://www.agnidika.net/ListatLidhura, Prishtina, Kosovo, 2007.
 • Agni Dika. Templejte të Funksioneve. In Publication for students of Electrichal and Computer Engineering. Book Chapter in Albanian language, pp. 27. http://www.agnidika.net/Templejtet, Prishtina, Kosovo, 2007. (Download)
 • Agni Dika. Comparison of Frequency Distributions of Graphemes in Albanian and English Texts. In A Periodical for Society, Science and Culture, Vol. V, No. 8, pp. 173 - 180. Forum for Society, Science and Culture UNIVERSITAS, Tetova, Macedonia,10 / 2006. ISBN 1727-0138.
 • Agni Dika. Microsoft Access. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 510. University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Prishtina, Kosovo, 2003, 2005, 2006. ISBN 9951-8604-1-9.
 • Agni Dika, Seb Rodiqi. Teknologjia me Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit 9. In Publication for pupils of secondary schools. Book in Albanian language, pp. 208. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2006. ISBN 9951-07-06.
 • Agni Dika. The Frequency Distribution of Letters and Graphemes in Albanian Written Texts. In Academy of Sciences and Arts of Kosova, Studime 13, pp. 269 - 287. ASHAK, Prishtina, Kosova, 2006. ISBN KUD 908 (496.51).
 • Agni Dika. Bazat e Programimit në C++. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 401. University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Prishtina, Kosovo, 2004, 2005. ISBN 9951-00-039-8. (Download)
 • Agni Dika. Bazat e Programimit në C++. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 401. South East European University, Tetovo, Macedonia, 2005. ISBN 9989-866-23-6.
 • Agni Dika. Algoritmi, osnovni znaenja, so programi vo C++. In University Publication. Book in Macedonian language, pp. 290.South East European University, Tetovo, Macedonia, 2005. ISBN 9989-866-19-8.
 • Nebi Caka, Agni Dika, Seb Rodiqi. Fjalor i informatikës, anglisht - shqip, shqip - anglisht. In Dictionary of Informatics, English - Albanian, Albanian - English, pp. 499. Academy of Sciences and Arts of Kosovo, Prishtina, Kosovo, 2005. ISBN 9951-413-33-1.
 • Agni Dika, Seb Rodiqi. Informatika za deveti razred orijentacijone. In Publication for pupils of secondary schools. Book in Bosnian language, pp. 1 - 288. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 2005. ISBN 9951-07-383-2.
 • Agni Dika. Gjuha Programuese Pascal, Principet e Programimit. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 591. University of Prishtina, Electrotechnical Faculty, Prishtina, Kosovo, 1998, 2003.
 • Agni Dika. Qarqet Kompjuterike Kombinuese. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 463. University of Prishtina, Electrotechnical Faculty, Prishtina, Kosovo, 1999, 2003. (Download)
 • Shyqri Kelmendi, Agni Dika, Izet Zeqiri. Improvement of Computer Controled Flotation Process. In Professional and Scientific Journal for Theory and Practice "Teknika", Vol. I, No. 2, pp. 35 - 44. University of Prishtina, High Technical School, Ferizaj, Kosova, 2003.
 • Agni Dika. Algoritmet, Njohuri Themelore, me Programe në Pascal. In University Publication. Book in Albanian Language, pp. 290. University of Prishtina, Electrotechnical Faculty, Prishtina, Kosovo, 1998, 2002.
 • Agni Dika, Seb Rodiqi. Kompjuteri për të gjithë. In Book in Albanian language, pp. 331. BIT, Skopje, Macedonia, 1998, 2000.

• Agni Dika, Seb Rodiqi. Kompjuterët dhe inforamtika. In Book in Albanian language, pp. 320. Publishing House "Libri Shkollor", Prishtina, Kosovo, 1998, 1999.

 • Agni Dika. Sistemi Operativ MS-DOS, doracak. In Book in Albanian language, pp. 89. BIT, Prishtina, Kosovo, 1997.
 • Agni Dika. Gjuha Programuese Pascal, Procedurat dhe Funksionet. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 392. University of Tetovo, Tetovo, Macedonia, 1997.
 • Agni Dika. Gjuha Programuese Pascal, Procedurat dhe Funksionet. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 392. University of Prishtina, Electrotechnical Faculty, Prishtina, Kosovo, 1996.
 • Agni Dika. Bazat e Informatikës dhe të Kompjuterikës. In Book in Albanian language, pp. 360. BIT, Skopje, Macedonia,1992.
 • Agni Dika. Evaluation of Algorithms for Analysis of Complex Digital Circuits. In Doctoral dissertation. University of Zagreb, Electrotechnical Faculty, Zagreb, Croatia, 1989.
 • Agni Dika. Kodi Optimal për Alfabetin e Gjuhës Shqipe. In Përmbledhje Punimesh Nr. 3, pp. 241 - 247. Fakulteti Teknik,Prishtina, Kosova, 1985.
 • Agni Dika. Projektimi i Qarqeve Digjitale me Ndihmën e Kompjuterit. In Përmbledhje Punimesh Nr. 3, pp. 115 - 123. Fakulteti Teknik, Prishtina, Kosova, 1985.
 • Agni Dika. Programimi me Kompjuter në Gjuhën Fortran IV, Përmbledhje Detyrash të Zgjidhura. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 292. University of Prishtina, Technical Faculty, Prishtina, Kosovo, 1983, 1984.
 • Agni Dika. Teknika Digjitale. In University Publication. Book in Albanian language, pp. 192. Electrotechnical Faculty,Prishtina, Kosovo, 1984.
 • Agni Dika. Simulation of Work of Microcomputer With Microprocessor MC6800. In George Washington University, Electrotechnical Faculty, Department of Computer Sciences, pp. 87. Author, Washington, DC, 1982.
 • Besnik Kastrati, Agni Dika. Analiza e Rrjetave Elektrike me Metodën e Numrave Struktural. In Përmbledhje Punimesh Nr. 1, pp. 273 - 281. Fakulteti Teknik, Prishtina, Kosova, 1980.
 • Agni Dika. Procedures for Transformation of Addresses in the Memory with Hierarchical Organization. In Master Thesis, pp. 115. University of Zagreb, Electrotechnical Faculty, Zagreb, Croatia, 1979.

Projektet shkencore[Redakto nëpërmjet kodit]

Agni Dika është pjesmarrës në 7 projekte shkencore, ku përveç profesorëve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, si dhe profesorëve dhe ekspertëve të ndryshëm nga Kosova, janë përfshirë edhe profesor dhe ekspert nga universitete dhe institucione shkencore europiane. Në vijim është dhënë lista e projekteve në fjalë:
 • InWaterSense: Intelligent Wireless Sensor Networks for Monitoring Surface Water Qualit.EU IPA Funding Scheme. Sep 2012 - Feb 2014.
 • ICT-KOSEU: Supporting Dialogue and Cooperation between Europe and Kosovo in Collaborative ICT R&D. Project leader at University of Prishtina. EU FP7 Programme. Jan 2012 – Dec 2013.
 • Tourist Tour Planning and Social Network Analysis.Grant kërkimor i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Kosovës. Janar 2012 - Dhjetor 2012.
 • Automatic convertion in speech of written Albanian texts. Grant kërkimor i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Kosovës. Janar 2012 - Dhjetor 2012.
 • Academic Exchange for Progress (AEP). ERD funding, Norway. Feb 2012 – Jan 2015.
 • Linnaeus-Palme Programme Funding. Sweden. Jun 2012 - Sep 2013.
 • Computer Science Master Study Program at University of Prishtina. EU Tempus Programme, in cooperation with Univeristé de La Rochelle, France and Institute of Technology Carlow, Ireland. Sep 2005 - Dec 2009.
Në laborator
 • Agni Dika - Algoritmet me Programe ne C++
 • Agni Dika - Bazat e programimit ne C++
 • Agni Dika - Direktivat Paraprocesorike Dispence
 • Agni Dika - Listat e lidhura Dispence
 • Agni Dika - Namespace me Programe ne C++
 • Agni Dika - Programimi i Orientuar ne Objekte ne C++
 • Agni Dika - Qaret Kompjuterike Kombinuese
 • Agni Dika - Qarqet Sekuenciale Dispence
 • Agni Dika - Templates me Programe ne C++--Adelinaselimi (diskutimet) 15 qershor 2013 20:57 (CEST)Reply[përgjigju]