Aktet juridike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Akti juridik është akt psiqik që paraqet nxërrjen e një vendimi që përmban një norme, rregull mbi sjelljen apo kushtin për aplikimin e një norme tjetër.

Aktet juridike janë pjese e rendit juridik, me to krijohet dhe aplikohet e drejta.

Organet shtetërore gjate ushtrimit të veprimtarisë së tyre nxjerrin akte të ndryshme juridike, e këto akte në situata të ndryshme deri të në shprehen në forma të ndryshme, në forme urdhërese, vendimi, aplikimi etj.

Organet kompetente për nxjerrjen e akteve më të larta juridike (Kushtetutën, ligjin) është paramenti.

Mirëpo akte juridike nxjerrin edhe organet tjera shtetërore, mirëpo të gjitha këto organe duhet të bazohen në kushtetute dhe ligj.

Edhe pse ekzistojnë një numër i madh aktesh juridike ato klasifikohen në mënyra të ndryshme, nvaresisht nga ajo se kush i nxjerr, çfarë detyre kryejnë etj. Ndarja me e rëndësishme për të është ndarja në akte

  • 1. Të përgjithshme juridike
    • a) Kushtetuta
    • b) Ligji dhe aktet nënligjore
  • 2. Aktet individuale (akti gjyqësor, akti administrativ dhe puna juridike)