Autoriteti i konkurences

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Kush e zbaton ligjin për mbrojtje nga konkurrenca?


Autoriteti i Konkurrencës (AK) është institucioni publik i ngarkuar nga ligji për të mbrojtur konkurrencën e lirë dhe efektive ne Shqipëri.Ky institucion ka për qëllim te mbrojë konkurrencën në vetvete, si një e mirë publike.Në këtë mënyrë, mbrojtja e konkurrencës efektive i shërben interesit publik. Ky ligj është i zbatueshem në të gjithë sektoret e ekonomisë, për të gjitha ndërmarrjet private dhe shtetërore, që e ushtrojnë verprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe për ndërmarrjet që veprimtarinë e ushtrojnë jashtë ketij territori, por pasojat e saj ndihen ne tregun shqiptar.

Puna e AK-së mbeshtetet ne tri shtylla kryesore, te cilat përcaktojne mbrojtjen nga konkurrenca:

    * Marrëveshjet e ndaluara (kartelet);
    * Abuzimin me poziten dominuese
    * Bashkimet ose përqendrimet e ndërrmarrjeve


Nje tjetër detyrë e AK-së është të veprojë si nxitës e si avokat i konkurrencës dhe i interesave te konsumatorit si dhe te vlerësoje aktet e ndryshme normative që mund te cënojnë konkurrencën. Një aspekt i rendësishëm i ligjit te sotëm për mbrojtjen e konkurrencës është e drejta e cdo personi që, nëse pengohet në veprimtarinë e tij nga një marrëveshje e ndaluar apo nga një praktikë abuzive, t’i drejtohet drejtpërdrejt gjykatës. Sipas ligjit, këta persona mund t’i drejtohen gjykatës së Tiranës me anë të një kërkesëpadie, pavarsisht faktit te nisjes së një procedure pranë AK-së. Në këtë mënyrë palët e interesuara kanë dy mundësi: të ankohen pranë AK-së ose te ngrënë padi prane gjykatës së Tiranës. AK përbëhet nga:

   * Komisioni i konkurrencës si organ vendimarrës
   * Sekretariati, i cili përbëhet nga eksperte qe kryejnë monitorimet dhe hetimet në treg.

Kjo strukturë respekton ndarjen e funksionit te hetimit nga ai i vendinmarrjes, i cili është një kusht për një proces te pavarur dhe të paanshëm në vendimarrjen e komisionit të konkurrences. Ky komision, para marrrjes së vendimit, fton për ¬¬¬ t’u shprehur ndërrmarjet e hetuara, me synim për të qenë sa më objektiv dhe sa më profesional në këtë proces. Parimet mbi bazën e të cilave zbatohet ligji, politika kombëtare dhe veprimtaria e AK-së, janë: barazia, gjithëpërfshirja, trasparenca, intergriteti, përgjegjshmëria, besueshmëria dhe bashkëpunimi.