BGP

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Border Gateway Portocol - Portokolli I portës kufitare (BGP)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Portokolli i portës kufitare (BGP) është një sistem interautonom i routing portokoll. Një sistem autonom është një rrjet ose grup i rrjeteve nën një administratë të përbashkët dhe me politikat e përbashkëta të routing. BGP është përdorur për të shkëmbyer informacion routing për internet dhe është protokoll që përdoret në mes shërbimeve të ofruesve të internetit (ISP). Rrjetat e klientit, të tilla si universitetet dhe korporatat, zakonisht punëson një Portokoll i Portës së Brendshme (IGP) si RIP ose OSPF për shkëmbimin e informacionit brenda routing rrjetave të tyre. Konsumatorët e lidhur në ISP-i, dhe ISP-të e përdorin BGP për të shkëmbyer konsumatorët dhe rrugët (ruterët) e ISP. Kur BGP-ja është përdorur në mes të sistemeve autonome (AS), protokolli është referuar si BGP e Jashtme (EBGP). Nëse një ofrues i shërbimit është përdorur për të shkëmbyer rrugët (ruterat) e BGP-s brenda një AS, atëherë protokoll është referuar si BGP e Brendshme (IBGP).

Hyrja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

BGP-ja është një protokoll shumë e fuqishme dhe me routing të shkallëzuar, siç dëshmohet nga fakti se BGP-ja është protokoll routing të punësuar në internet. Në kohën e këtij shkrimi, Interneti BGP routing me numër të tabelave më shumë se 90.000 rrugë (ruter). Për të arritur stabilitetin në këtë nivel, BGP-ja përdor shumë parametra te rrugëve (ruterve), të quajtura atribute, që përcaktonë politikat routing dhe ruajtjen e një mjedis të qëndrueshëm routing.

Përveç kësaj atributet e BGP-s, interdomeni pa klasa routing (CIDR) është përdorur nga BGP-të për të zvogëluar madhësinë e internetit routing tabela. Për shembull, supozojmë se një ISP bllok zotëron në IP adresën 195.10.xx nga hapësira tradicionale e adresës Class C. Ky bllok përbëhet nga 256 blloqe të adresës Class C, 195.10.0.x përmes 195.10.255.x. Supozojmë se ISP cakton një bllok Class C me secilin nga konsumatorët e saj. Pa CIDR, ISP do të reklamoj 256 blloqe Class C adresa për shokët e BG-s. Me CIDR, BGP-ja mundson hapësirën e supernet adresës dhe të reklamoj një bllok, 195.10.xx Ky bllok ka të njëjtën madhësi si një bllok tradicional i adresës Class B. Dallimet në klasë janë të dhënë nga CIDR, duke lejuar një reduktim të ndjeshëm në tabelat BGP routing.

Fqinjët e BGP-së shkëmbejnë informacion të plotë routing kur lidhja TCP mes fqinjëve është themeluar e para. Kur ndryshimet në tabel routing janë zbuluar, rrugët (ruterët) e BGP-së dërgojnë te fqinjët e tyre vetëm ato rrugë (rutera) që kanë ndryshuar. Rrugët (ruterat) e BGP-së nuk e dërgojnë periodikisht routing freskimit, dhe freskimi i BGP-së routing vetëm reklamon rrugë (ruter) optimale për një destinacion të rrjetit.

Atributet e BGP-së[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rrugët (ruterët) nëpërmjet BGP-së kanë shoqëruar pronat që janë përdorur për të përcaktuar rruga më e mirë për një destinacion kur rrugët (ruterët) të shumta ekzistojnë për një destinacion të veçantë. Këto prona janë të referuara si atributet e BGP-së, dhe një mirëkuptim se si rrugët (ruterët) e atributeve të BGP-së janëtë nevojshme për projektimin e rrjeteve të fuqishme. Ky seksion përshkruan atributet që BGP-ja përdor në procesin e përzgjedhjes së rrugëve (ruterëve) :

 • Pesha
 • Preferenca lokale
 • Diskriminatori Multi - Dalje
 • Origjina
 • Shtegu_AS
 • Kërcimi i ardhshëm
 • Bashkimi

Atributi i peshës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Pesha është një Cisco atribut i përcaktuar e që është një rrugë (ruter) lokal. Pesha e atributit nuk është njoftuar për rrugët (ruterat) nikoqirë. Nëse ruteri mëson për më shumë se një rrugë për të njëjtin destinacion, rruga (ruteri) me peshë më të lartë do të jetë e preferuar. Në Figurën Pesha e atributit BGP, Rruga (ruteri) A po merr një njoftim për rrjetin 172.16.1.0 nga rruga (ruteri) B dhe C. Kur rruga (ruteri) A merr njoftimin nga rruga (ruteri) B, pesha e lidhur është e vendosur në 50. Kur rruga (ruteri) A merr njoftim nga rruga (ruteri) C, pesha e lidhur është e vendosur në 100. Të dyja shtigjet për rrjetin 172.16.1.0 do të jenë në tabelat e BGP routing, me peshat e tyre përkatëse. Rruga (ruteri) me peshë më të lartë do të jetë i instaluar në tabelën e IP routing.

Pesha e atributit të BGP-së[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Atributi i preferencës lokale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Atributi i preferencës lokale është përdorur për të preferuar një pikë dalje nga sistemi vendor autonom (AS). Ndryshe nga atributi peshë, atributi i preferencës lokale është shumuar në të gjithë AS lokale. Nëse ka shumë pika dalëse nga AS, atributi i preferencës lokale është përdorur për të zgjedhur pikë dalje për një rrugë (ruter) të veçantë. Në figurën : Atributi i preferencës lokale, AS 100 është duke pranuar dy reklama për rrjetin 172.16.1.0 nga AS 200. Kur rruga (ruteri) A merr njoftim për rrjetin 172.16.1.0, preferenca përkatëse lokale është e vendosur në 50. Kur rruga (ruteri) B merr njoftim për rrjetin 172.16.1.0, preferenca përkatëse lokale është e vendosur në 100. Këto vlera të preferencës lokale do të shkëmbehen midis rrugëve (ruterëve) A dhe B. Për shkak se rruga (ruteri) B ka një preferencë lokale më të lartë se rruga (ruteri) A, Rruga (ruteri) B do të përdoret si pikë dalje nga AS 100 për të arritur në rrjetin 172.16.1.0 AS 200.

Atributi diskriminator multi-dalje[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Diskriminatori multi-dalje (DKA), apo atributi metrikë është përdorur si një sugjerim për AS të huaj në lidhje me rrugën e preferuar brenda AS që është reklamë metrike.

Sugjerimi term është përdorur për shkak të AS të huaj që është marr nga MEDs që përdor atributet e tjera të BGP-së për zgjedhjen e rrugës. Ne do ti mbulojmë rregullat në lidhje me zgjedhjen e rrugës në seksionin tjetër. Në figurën : Atributi diskriminator multi-dalje BGP, Ruteri C është reklama e rrugës 172.16.1.0 me një metrikë 10, ndërsa ruteri D është reklama 172.16.1.0 me një metrikë 5. Vlera më e ulët e metrikës është e preferuar, kështu AS 100 do ta zgjedhin rrugën për ruterin D për rrjetin 172.16.1.0 në AS 200. Në MEDs janë snjoftuar të gjithë AS lokale.

Atributi i origjinës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Atributi i origjinës tregon se si BGP-ja mësoi për një rrugë të veçantë. Atributi i origjinës mund të ketë një nga tre vlerat e mundura:

 • IGP - Rruga është origjinë e brendshme e AS-së. Kjo vlerë është e vendosur kur rrjeti i ruterit konfiguron komandën që përdoret për të injektuar rrugën brenda BGP-së.
 • EGP - Rruga është mësuar me anë të protokollit të portës kufitare të jashtme (EBGP).
 • Pakompletuara - Origjina e rrugës është e panjohur. Një origjinë e paplotë ndodh kur një rrugë është pa marrëveshje në BGP.

Atributi i origjinës është përdorur për zgjedhjen e rrugës dhe do të mbulohet në seksionin tjetër.

Atributi i shtegut të sistemeve autonome (AS)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kur njoftimi i një rruge kalon përmes një sistem autonom, numri AS është shtuar në një listë të renditur të numrave AS që përshkruan rrugën.

AS1 fillon rruga në 172.16.1.0 dhe reklamon këtë rrugë në AS 2 dhe AS3, me atributet e shtegut AS të barabartë me {1}. AS 3 do të reklamoj prapa në AS 1 me atributet e shtegut AS {3,1}, dhe AS 2 do të reklamoj prapa në AS 1 me atributet e shtegut AS {2,1}. AS 1 do të refuzojë këto ruter. Ky është mekanizmi që BGP-ja përdor për të zbuluar sythe routing. AS 2 dhe AS 3 propagandojnë rrugë me njëri-tjetrin me numrat e AS së tyre qe shtohen në atributin e shtegut AS. Këto rrugë nuk do të jenë të instaluar në tabelën e IP Routing sepse AS 2 dhe 3 AS kanë mësuar një rrugë të 172.16.1.0 nga AS 1 me një listë të shkurtër shtegut AS.

Atributi i kërcimeve të ardhshëme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Atributi i kërcimit të ardhshëm EBGP është IP adresa që është përdorur për të arritur reklamat e ruterve. Për kolegët EBGP, në adresën e kërcimit të ardhshëm është IP adresa e lidhjes në mes të kolegëve. Për IBGP, adresa e kërcimeve të ardhshëme EBGP është kryer në AS lokale, siç ilustrohet në Figurën : Atributi BGP i kërcimeve të ardhshëme.

Atributi BGP I kërcimeve të ardshëme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ruteru C reklamon rrjetin 172.16.1.0 me një kërcim të ardhshëm të 10.1.1.1.Gjendja. Kur ruteri A propagandon këtë rrugë brenda AS së vet, informacion i kërcimit të ardhshëm EBGP ruhet. Nëse ruteri B nuk ka routing informacioni në lidhje me kërcimin e ardhshëm, rruga do të hidhet. Prandaj, është e rëndësishme që të ketë një IGP të konkurojë si AS për të përhapur kërcimin e ardhshëm të informacionit routing.

Atributi i bashkimit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Atribut i bashkimit ofron një mënyrë të destinacioneve të grupimit,bashkimet e quajtur, për të cilin routing vendime (të tilla si pranimi, preferenca, dhe rishpërndarja) mund të aplikohen. Harta e rrugës është përdorur për të vendosur atribut bashkimi. Atributet e paracaktuara të bashkimit janë listuar këtu:

 • Pa –eksportë – Mos reklamoni këtë rrugë për bashkpuntorët e EBGP
 • Pa-reklama – Mos reklamoni këtë rrugë për çdo bashkëpuntorë
 • Interneti – Reklamoni këtë rrugë për komunitetin e internetit ; të gjitha ruterat në rrjet i takojnë atij.

Atributi BGP i bashkimit pa – eksportë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Atributi BGP i bashkimit pa-reklama, AS 1 reklamon 172.16.1.0 në AS 2 me atributin e bashkimit pa - reklama. Ruteri B në AS 2 nuk do ta reklamoj këtë rrugë për çdo ruter tjetër.

Përzgjedhja e shtegut të BGP-së[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

BGP-ja ndoshta mund të marrë reklama të shumta për të njëjtën rrugë nga burime të shumta. BGP-ja zgjedh vetëm një rrugë, si rrugën më të mirë. Kur shtegu është zgjedhur, BGP-ja e vë shtegun e zgjedhur në tabelën e IP routing dhe propagandon shtegun për nikoqirët e saj. BGP përdor kriteret e mëposhtme, në mënyrë që të paraqiten, për të zgjedhur një shteg për një destinacion:

 • Në qoftë se shtegu e specifikon një kërcim tjetër që është i paaritshëm,bjen freskimi.
 • Preferojnë shteg me peshë më të madhe.
 • Nëse peshat janë të njejta, preferojnë (paraqesin) shtegun me preferencë më të madhe lokale.
 • Në qoftë se preferencat lokale janë të njejta, preferojnë (paraqesin) shtegun që ishte me origjinë nga BGP e cila kandidon për këtë ruter.
 • Nëse nuk ka shteg me origjinë, atëherë preferojn (paraqesin) shtegun qe ka atribute te shtegut më të shkurtër te sistemeve autonome AS.
 • Nëse të gjitha shtigjet e kanë të njejtën gjatësi te shtegut AS, preferojnë shtegun me llojin e origjinë shtegun me llojin më të ulët të origjinës (ku IGP është më e ulët se EGP, dhe EGP është më e ulët dhe e pakompletuar.
 • Nëse kodet e origjinës janë të njejta, preferojnë shtegun e atributit të ulët MED.
 • Nëse shtegu ka të njejtën MED, preferojnë shtegun e jashtëm mbi shtegun e brendshëm
 • Nëse shtigjet janë ende të njejta, preferojnë shteg ndërmjet nikoqirëve më të afërt IGP. *Preferojnë shtegun me IP adresën më të ulët, siç është përcaktuar nga ID e ruterit PGP.

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]