Blerim Kamberi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Blerim Kamberi është profesor i rregullt në Fakultetin e Mjekësisë - Dega e Stomatologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“. I lindur në vitin 1963 në Gjilan[1]. Shkollën fillore dhe shkollën e mesme i ka përfunduar në Gjilan dhe Prishtinë. Ka diplomuar në fakultetin e Mjekësisë-Seksioni i Stomatologjisë në Prishtinë në vitin 1988.

Karriera

Pas kryerjes së stazhit të mjekut praktikant, është punësuar në Seksionin e Stomatologjisë në Prishtinë në vitin 1988 e deri më sot, punon në Qendrën Klinike Stomatologjike [2] Universitare të Kosovës. Në vitin 1989 është zgjedhur asistent praktikant në lëndën Sëmundjet e dhëmbit. Studimet specialistike i ka filluar në vitin 1994, ndërsa i ka përfunduar në vitin 2000 në Prishtinë. Në vitin 1997 zgjedhet në thirrjen akademike të asistentit në lëndën Sëmundjet e dhëmbit. Punimin e magjistraturës me titull “Tretmani i dhëmbëve me ndryshime periapikale në një séancë“ e ka mbrojtur në vitin 2000 në fakultetin e Mjekësisë dhe me këtë mori titullin magjistër i shkencave të mjekësisë[3].

Në vitin 2002 zgjedhet në thirrjen akademike të ligjeruesit për lëndën Sëmundjet e dhëmbit. Disertacionin e doktoraturës me titull “Identifikimi i metaleve të rënda në strukturat e forta të dhëmbit“ e ka mbrojtur në Fakultetin e Mjekësisë në vitin 2005 dhe me këtë mori titullin doktor i shkencave të mjekësisë. Në vitin 2007 zgjedhet në thirrjen akademike Profesor Asistent për lëndën Sëmundjet e dhëmbit me Endodoncion. Në vitin 2012 zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Asociuar për lëndën Sëmundjet e dhëmbit me Endodoncion.

Në vitin 2017 zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt për lëndën Sëmundjet e dhëmbit me Endodoncion.

Në revista dhe sesione shkencore ka të publikuara dhe të kumtuara 97 punime, të cilat janë të publikuara në bazat akademike Web of Science (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier), Medline, Index medicus, Science citation index expanded, PubMed e tj). Është autor i monografisë “Dhëmbët si tregues biologjik i ndotjes së mjedisit me metale të rënda” dhe Redaktor i botimit në gjuhë shqipe të librit Endodoncia: parimet dhe praktika (Endodontics: Principles and Practice, 4th Edition).

 • Recensent në revistën ndërkombëtare Collegium Antropologicum (2011).
 • Recensent në revistën ndërkombëtare European Journal of Medicinal Plants (2016).
 • Recensent në revistën ndërkombëtare Environmental Monitoring and Assessment (2016).
 • Recensent i monografisë “Dhëmbët e impaktuar” (autor Ali Gashi).
 • Ligjerues në Universitetin Mjekësor Privat “Rezonanca” (2008, 2009, 2010, 2011, 2016).
 • Ligjerues në Universiteti shtetëror të Tetovës - fakulteti i Shkencave Mjekësore (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
 • Bashkëmentor i kandidates pë disertacion të doktoratës në Universitetin e Zagrebit – Fakulteti i Stomatologjisë.
 • Mentor i temave të diplomës të studentëve të degës së Stomatologjisë.

Ligjerues i ftuar

 • Konferenca Ndërkombëtare “Qasjet bashkëkohore në Stomatologji”, 4 prill 2014, Prishtinë.
  Tema e ligjeratës: Përdorimi i barnave në terapinë e kanalit të infektuar.
 • Konferenca e 19-të Kombëtare Dentare, 24 janar 2014, Tiranë.
  Tema e ligjeratës:Terapia endodontike e kanalit të infektuar.
 • Chonnam National University School of Dentistry, Gwangju, 10 September 2012, South Korea.
  Tema e ligjeratës: Teeth as indicators of Environmental Pollution with Lead.
 • Kongresi Ndërkombëtar “Stomatologjia Sot” 18-20 prill 2008, Strugë.
  Tema e ligjeratës: Konceptet bashkëkohore të terapisë së kanalit të infektuar.

Përvojat në projekte të kërkimeve shkencore dhe profesionale

 • Projekti shkencor “Beurteilung des periapikalen Indexes von Wurzelkanalfüllungen in der Kosovarischen Beölkerung“ në bashkëpunim me Medical University of Graz- University Dental Clinic, Graz, Austria, 2011.
 • Projekti shkencor “Untersuchung zur Prävalenz von Molaren – Inzisiven – Hypomineralisation bei Schulkindern” në bashkëpunim me Medical University of Graz- University Dental Clinic, Graz, Austria, 2011.
 • Projekti shkencor “Radiogarphic study of mental foramen in Kosovarian Population” në bashkëpunim me Medical University of Graz- University Dental Clinic, Graz, Austria, 2009.

Pjesëmarrje në hartimin e dokumenteve strategjike dhe komisione

 • Kryetar i Komisionit për ҫështje akademike (2011)
 • Kryetar/Anëtar në Komision për Doktoratë në FM
 • Anëtar në Komision për Magjistraturë në FM
 • Kryetar/Anëtar në Komision të Temave të Diplomës
 • Kryetar/Anëtar për Provime specialistike
 • Mentor i specializantëve
 • Bartes i Kursit - modulit të lëmive shkencore stomatologjike per studimet e doktoratures në UP (2010,2012)
 • Anëtar i Komisionit për Njohjen dhe Verifikimin e diplomave në MASHT (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
 • Anëtar i Grupit punues i Udhëzuesit të Përkohshëm të Strategjisë së Shëndetësisë për Kosovën (2001)
 • Udhëheqës i Grupit punues për reforma në edukimin specialistik (2003)
 • Anëtar i Grupit punues Strategjia e Sistemit të Informimit Shëndetësor, Prishtinë (2006)
 • Zëvendëskryesues i Grupit punues për Amandamentimin e Ligjit për Shëndetësi (2009)
 • Anëtar i Grupit punues për Amandamentimin e Ligjit për Shëndetësi (2011)
 • Anëtar i Grupit punues për Amandamentimin e Ligjit për Sigurime Shëndetësore (2011)
 • Udhëheqës i Grupit punues për reforma në edukimin specialistik (2003)
 • Anëtar i Grupit punues Strategjia e Sistemit të Informimit Shëndetësor, Prishtinë, 2006
 • Zëvendëskryesues i Grupit punues për Amandamentimin e Ligjit për Shëndetësi (2009)
 • Anëtar i Grupit punues për Amandamentimin e Ligjit për Shëndetësi (2011)
 • Anëtar i Grupit punues për Amandamentimin e Ligjit për Sigurime Shëndetësore (2011)
 • Anëtar i Komisionit për Vlerësimin e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale (2012 e tutje)

Pozitat dhe funksionet udhëheqëse

 • Udhëheqës i Departamentit të Stomatologjisë në Këshillin e Përkohshëm Administrativ (2000-2003)
 • Kryetar i Bordit Qendror Specialistik në MSH (2001-2003)
 • Drejtor i Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës (2004-2012)
 • Shef i Katedrës së Sëmundjeve të dhëmbit me endodoncion (2010 e tutje)
 • Anëtar i Këshillit Drejtues të UP (2012-2015)
 • Kryetar i Shoqatës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës (2017 e tutje)

Mirënjohjet

 • Universiteti i Prishtinës (1992, 1994, 1995, 1996, 2005)
 • Ministria e Shëndetësisë (2001, 2003, 2005, 2010)

Antarësimi

 • Anëtar i Shoqatës së Endodontëve të Evropës

Publikimet shkencore dhe profesionale

Publikimet në revista ndërkombëtare shkencore (SCI/SSCI/Pubmed, Scopus)

 1. Emini L, Apostoloska S, Rendzova V, Ajeti M, and Kamberi B. Determining the Optimal Length of The Tooth’s Root Canal Obturation. Res J Pharm Biol Chem Sci 2016:7(6); 1884-1889.
 2. Blerim Kamberi, Ferit Koçani, Agim Begzati, Jeta Kelmendi, Donika Ilijazi, Nora Berisha and Lumnije Kqiku. “Prevalence of Dental Caries in Kosovar Adult Population,” International Journal of Dentistry, vol. 2016, Article ID 4290291, 6 pages.
 3. Ali Gashi, Blerim Kamberi, Resmije Ademi-Abdyli, Ferijale Perjuci, and Arjeta Sahatçiu-Gashi. The Incidence of Impacted Maxillary Canines in a Kosovar Population. International Scholarly Research Notices Volume 2014, Article ID 370531, 4 pages.
 4. Kqiku L, Weiglein A, Kamberi B, Hoxha V, Meqa K and Peter Städtler. Position of the mental foramen in Kosovarian population. Collegium Antropologicum 2013;37(2):545–549.
 5. Blerim Kamberi, Donika Bajrami, Miranda Stavileci, Shuhreta Omeragiq, Fatmir Dragidella, and Ferit Koҫani, “The Antibacterial Efficacy of Biopure MTAD in Root Canal Contaminated with Enterococcus faecalis,”ISRN Dentistry, vol. 2012, Article ID 390526, 5 pages.
 6. Ferit Koçani, Blerim Kamberi, Edmond Dragusha. Manual sonic-air and ultrasonic instrumentation of root canal and irrigation with 5.25% sodium hypochlorite and 17% Ethylenediaminetetraacetic acid: A scanning electron microscope study. J Conserv Dent. 2012 Jan;15(2):118-122.
 7. Kamberi B, Hoxha V, Kqiku L, Dragusha E. Lead Concentration in Teeth From People Living in Kosovo and Austria. Collegium Antropologicum 2011;35 (1):79-82.
 8. Kamberi B, Hoxha V, Stavileci M, Dragusha E, Kuҫi A, Kqiku L. Prevalence of apical periodontitis and endodontic treatment in a Kosovar adult population. BMC Oral Health. 2011 Nov 29;11(1):32.
 9. Blerim Kamberi, Veton Hoxha, Lumnije Kqiku, Christof Pertl. The Manganese Content of Human Permanent Teeth. Acta Stomatol Croat 2009;43(2):83-88.
 10. Stavileci M, Hoxha V, Kamberi B, Vula V, Bajrami D, Kameri A. Effect of CaCl2 on Chemical Properties of Mineral Trioxide Aggregate. Acta Stomatol Croat 2008; 42(2):115-204.

Publikimet në revista tjera

 1. Blerim Kamberi, Ferit Koçani and Edmond Dragusha. Teeth as Indicators of Environmental Pollution with Lead. J Environment Analytic Toxicol 2012, 2:118
 2. Ferit Koçani, Blerim Kamberi, Edmond Dragusha, Tringa Kelmendi, Zana Sejfija. Correlation between Anatomy and Root Canal Topography of First Maxillary Premolar on Kosovar Population. Open Journal of Stomatology, 2014, 4, 332-339.
 3. Koçani, F. , Kamberi, B. and Dragusha, E. Sealing ability of AH26 and soft core gutta-percha using different instrumentations techniques and irrigations protocol: A SEM evaluation. Open Journal of Stomatology, 2013, 3, 163-170.
 4. Koçani, F., Kamberi, B., Dragusha, E., Mrasori, S. and Haliti, F. The cleaning efficiency of the root canal after different instrumentation technique and irrigation protocol: A SEM analysis. Open Journal of Stomatology,2012, 2, 69-76.
 5. Lindihana Emini, Sonja Apostolska, Blerim Kamberi. Evaluimi i mbushjes së kanalit të dhëmbit me anë të rentgengrafisë. Apolonia, 2012:27;83-90.
 6. Ferit Koçani, Blerim Kamberi, Jahja Dranqolli, Kemal Luci, Fatmir Peja, Edmond Dragusha, Metush Disha. Occlusal tooth wear in human sculls of antique period from Vendenis and Municipium Dardanorum DD, Kosovo. Open Journal of Stomatology, 2012, 2, 1-11.
 7. B. Kamberi, D. Bajrami, F. Koçani, M.Stavileci. Efekti antibakteror i NaOCl dhe CHX në eliminimin e E. Faecalis-studim in vitro. Revista Stomatologjike Shqiptare, 2007; 5:25-28.
 8. D. Bajrami, V. Hoxha, B. Kamberi, M. Stavileci. Ndikimi i Ca(OH)2 me KJ 5% dhe NaOCl 1% në pH-në e dentinës radikulare. Revista Stomatologjike Shqiptare, 2005 Vëll. IV, N. 3 (33) 15-19.
 9. V. Ukmata, V. Hoxha, F. Koçani, B. Kamberi. Analiza kuantitative e imunoglobulinave G, A dhe M në granulomat humane dhe kistet periapikale. Revista Stomatologjike Shqiptare, Vëllimi III, Nr. 7(29) 2003, Tiranë.
 10. B. Kamberi, V. Hoxha, Xh. Aliu, V. Ukmata: Terapia e parodontiteve kronike me pastën Sumamed+AD3 pika, Praxis Medica, 2002 Vol.43, No. 2 55-57.
 11. B. Kamberi, V. Hoxha, A. Raka: Ndryshimet histopatologjike të regjionit periapikal pas aplikimit të Azitromicinës+AD3 pika, Apolonia, maj, 2001, 7-13.

Abstraktet e publikuara (proceedings papers) në SCI/SSCI/Pubmed dhe Scopus

 1. Blerim Kamberi, Kujtim Shala, Ali Gashi, Agim Begzati, Jeta Kelmend, Nora Berisha, Linda Dula. Dental Caries in Kosovo Adults Aged 35–44 Years. International Dental Journal 2016;66, (Suppl.S1):77.
 2. Agim Begzati, Blerta Xhemajli, Blerim Kamberi, Ajten Begzati, Blerta Bruqi. Clinical Research on Effectivness of Fluoride in Preventing Caries in Preschool Children. International Dental Journal 2016;66, (Suppl.S1):115.
 3. Ilijazi-Shahiqi Donika, Kelmendi Jeta, Mehmeti Blerim, Azizi Bleron, Kamberi Blerim. Evaluation of dental needs among patients in the University Dental Clinical Center of Kosova. Acta Stomatol Croat. 2015;49(2):167-185.
 4. Blerim Kamberi, Ferit Koçani, Donika Bajrami, Miranda Stavileci, Shuhreta Omeragic. Antibacterial Activity of Endodontic Irrigants Against E. faecalis. International Dental Journal 2013; 63, (Suppl. 1): 136.
 5. Nexhmije Ajeti, Sonia Apostolska, Blerim Kamberi, Tringa Kelmendi Violeta Vula, Edmond Dragusha. Antimicrobial Efficacy of Gaseous Ozone in Infected Root Canals. International Dental Journal 2013; 63, (Suppl. 1): 38.
 6. Fatmir Sadri Dragidella, Metush Disha, Gloria Staka, Blerim Kamberi, Kastriot Meqa, Zana Sllamniku. Iatrogenic Dentistry in Kosovo Population. International Dental Journal 2013; 63, (Suppl. 1): 57.
 7. F. Koçani, B. Kamberi, M. Ahmetaj, M. Disha; Oral Health in Human Sculls from two Ancient Necropolises of Antique Period of Dardania. Clinical Oral Investigations (2013);17:110.
 8. F. Dragidella, M. Disha, B. Kamberi. Evaluation of low level laser irradiation on periodontal wound healing. Journal of Clinical Periodontology (2012) ;39:319.
 9. Blerim Kamberi, Veton Hoxha, Ariana Kameri, Lumnije Kqiku. Strontium, Magnesium and Zinc concentration measurements in human permanent teeth in Kosovo and Austria. Clinical Oral Investigations (2011);15:805-806.
 10. Enis Ahmedi, Blerim Kamberi, Kujtim Shala, Jehona Ahmedi, Edmond Dragusha, Ferit Koçani. Diastema treatment with nano-particle filled composite resin. Clinical Oral Investigations (2011);15:783-784.
 11. Ferit Koçani, Blerim Kamberi, Edmond Dragusha. Root canal morphology of maxillary first molars. Clinical Oral Investigations (2011);15:795.
 12. B. Kamberi, F. Koçani, M. Ahmetaj, SH. Mrasori. Variations in the number of roots and canals in the 1-st maxillar premolar. Clinical Oral Investigations (2009); 13: 99.
 13. F. Koçani, B. Kamberi, M. Ahmetaj, SH. Mrasori. In vivo evaluation of the root canal length determinated by an apex locator in vital and necrotic pulp. Conseuro Sevilla -12- 14/03/2009. Clinical Oral Investigations (2009); 13: 98-99.
 14. Koçani F, Hoxha V, Kamberi B. Adhesion of root canal sealer to dentine and Soft-Core gutta-percha- a SEM evaluation. International Endodontic Journal (2007);40: 998–999.
 15. Koçani F.K., Hoxha V.I., Kamberi B.N. Dentin adhesion of AH26 sealer with soft core gutta-percha. A SEM evaluation. Italian Journal of Operative Dentistry. 2006 Supp. Vol. IV- n.1 p. 247.

Pjesëmarrja aktive në konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare

 1. Blerim Kamberi, Kujtim Shala, Linda Dula. Patient’s satisfaction with removable partial dentures. European Prosthodontic Association Conference (EPA) 3-5 September, 2015 - Prague, Czech Republic.
 2. Vlera Halimi -Fazlija, Agim Begzati, Blerim Kamberi, Dafina Doberdoli, Blerta Xhaferi, Arbënore Fetaj. Oral health knowledge in parents of children with special needs. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry and 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, November 13-15, 2014.
 3. A. Begzati, B. Kamberi, Aj. Begzati, T. Kutllovci, A. Bytyci, F. Haliti, and R. Prokshi: Examination of Antimicrobial and Preventive Effects of Chlorhexidine in Children. 10th World Congress on Preventive Dentistry. October 9-12, 2013, Budapest, Hungary.
 4. B. Kamberi, F. Koçani, D. Bajrami, Xh. Aliu, A. Kameri. Antimicrobial efficacy of different irrigants against E. Faecalis. Conference ENDOBALTIC 2012, 23-24 November 2012, Vilnius, Lithuania.
 5. F. Koçani, B. Kamberi, E. Dragusha, Xh. Aliu, Sh. Mrasori. Sealing ability of AH26 and soft core gutta-percha-SEM evaluation. Conference ENDOBALTIC 2012, 23-24 November 2012, Vilnius, Lithuania.
 6. Lindihana Emini, Veton Hoxha, Blerim Kamberi. Efikasiteti i kalcium hidroksidit në eliminimin e baktereve aerobe dhe anaerobe nga kanali i rrënjës. Studim in vivo. Kongresi i katërt ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, 15-17 qershor 2012, Strugë, Maqedoni.
 7. Donika Bajrami, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Omeragiç Sh. Efekti antimikrobik i medikamenteve endodontike ndaj E.faecalis dhe Candida Albicans-in vitro. Kongresi i katërt ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, 15-17 qershor 2012, Strugë, Maqedoni.
 8. Miranda Stavileci, Veton Hoxha, O.Gorduysus, I.Tatar, B.Kamberi. Vlerësimi me mikro CT i ndryshimeve morfologjike në kanalin e rrënjës pas përpunimit të tij. Kongresi i katërt ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, 15-17 qershor 2012, Strugë, Maqedoni.
 9. Dragidella F, Disha M, Kamberi B. Iatrogenic dentistry: case presentation. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2011, September 14-17.
 10. Bajrami D, Hoxha V, Kamberi B, Istrefi L, Dragidella A. Effect of vehicle on diffusion of calcium hydroxide paste through dentinal tubules - in vitro study. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2011, September 14-17.
 11. Kamberi B, Bajrami D, Kqiku L, Stavileci M, Dragusha E, Omeragiq Sh. "Antimicrobial effect of NaOCl and MTAD against E. Faecalis: An in vitro study". 8th World Endodontic Congress. October 06-10, 2010, Athens, Greece.
 12. Ahmedi E, Kamberi B, Ahmedi J, Bruçi G, Dragusha E, Basholli U. Ultraconservative treatment methods for frontal diastemas-case series. 34th Conference of Europe Prosthodontics Association. Prishtina, 23-25 September, 2010.
 13. Miranda Stavileci, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Donika Bajrami. Saliva penetration in root canals filled with mineral trioxide aggregate and thermafil gutta-percha. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23-25 September 2010, Istanbul, Turkey.
 14. Shefqet Mrasori, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Miranda Stavileci, Xhevdet Aliu, Lumturije Istrefi. Determination of root canal working lenght with apex locator. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23-25 September 2010, Istanbul, Turkey.
 15. Donika Bajrami, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Agime Dragidella, Lumturije Istrefi. Comparative evaluation of the surface tension of different irrigating solution. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23-25 September 2010, Istanbul, Turkey.
 16. Blerim Kamberi, Veton Hoxha, Astrit Kuçi, Miranda Stavileci, Edmond Dragusha. The Panoramic Radiographs Interpretation of Endodontically Treated Teeth in Kosva Population. 12th European Congress on Dental-Maxillo-Facial Radiology. Istanbul, Turkey, 02-06 June 2010.
 17. Kamberi B, Shala K, Stavileci M, Kuçi A. Influence of coronal restorations on apical periodontitis in root filled teeth. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 18. Bajrami D, Kamberi B, Hoxha V, Stavileci M, Kameri A. In vitro antimicrobial activity of sodium hypochlorite and chlorhexidine against E.Faecalis. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 19. Ajeti N, Hoxha V, Kamberi B, Vula V, Stavileci M. Antibacterial effect of root canal sealers. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 2-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 20. Stavileci M, Hoxha V, Kamberi B, Vula V, Ajeti N, Bajrami D. Fill density of mineral trioxide aggregate after placment by two different techniques. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 21. Stavileci M, Hoxha V, Koçani F, Kamberi B, Ajet N. Evaluation of saliva penetration in root canals filled with Mineral Trioxide Aggregate and Thermafil gutta-percha. 14th Biennial Congress, European Society of Endodontology. Edinburgh, Scotland, 24-26 September, 2009.
 22. Kelmendi T, Hoxha V, Kamberi B, Ajeti N, Vula V, Mulliqi GJ. Effectiveness of Different chemical agent in gutta-Percha. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 23. Dragidella A, Hoxha V, Aliu Xh, Kamberi B, Ajeti N, Mrasori Sh. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 24. Kelmendi T, Hoxha V, Kamberi B, Ajeti N, Vula V, Mulliqi Xh. The rapid desinfection of gutta-percha cones. 14th Biennial Congress, European Society of Endodontology. Edinburgh, Scotland, 24-26 September, 2009.
 25. Kamberi B, Hoxha V, Koçani F, Dragusha E, Aliu XH. Scanning Electron Microscopic Study of the Odontoblasts in Human Permanent Teeth. 3 rd Symposium of the Turkish Endodontic Society. April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.
 26. Bajrami D, Kamberi B, Stavileci M, Vula V, Istrefi L, Mrasori Sh. In vitro study comparing antimicrobial effect of MTAD and NaOCl against E.faecalis. 3 rd Symposium of the Turkish Endodontic Society. April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.
 27. Aliu Xh, Hoxha V, Kamberi B. In vitro effect of polymerization duration and etching time on the shear bond strengths to dentine. 3 rd Symposium of the Turkish Endodontic Society. April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.
 28. Ahmedi E, Kamberi B, Islami A, Ahmedi J, Dragusha E, Bruçi G. Restaurimi i diastemës mediane me metoda adhesive-Nanokompozite. Kongresi Ndërkombëtar’Stomatologjia Sot”. 18-20 prill, 2008, Strugë.
 29. Kamberi B, Dragusha E, Kameri A. Studimi me SEM (Scanning Electron Microcopy) i ndikimit të ambientit në strukturën e odontoblasteve të dhëmbëve human. Konferenca e XIII-të Vjetore Stomatologjisë Kombëtare. Tiranë, 24 tetor, 2007.
 30. Kamberi B, Hoxha V, Koçani F, Kqiku L, Kameri A. The effects of high root dentine lead levels on odontoblasts of permanent teeth. 13th Biennial Congress, European Society of Endodontology. Istanbul, Turkey, 6-8 September 2007.
 31. Bajrami D, Kamberi B, Stavileci M, Omeragic Sh, Ismaili F. The antimicrobial effect of MTAD, NaOCl and CHX on E. Faecalis- In vitro study. 13th Biennial Congress, ESE, Istanbul, Turkey, 6-8 September 2007.
 32. Stavileci M, Hoxha V, Kamberi B, Bajrami D. Antifungal effect of mineral trioxide aggregate against Candida albicans. 13th Biennial Congress, ESE, Istanbul, Turkey, 6-8 September 2007.
 33. Blerim Kamberi, Veton Hoxha, Ferit Koçani, Donika Bajrami. Comparison of Lead Levels in Root Dentine Form Different Geographic Areas. 12th Congress of the BaSS. Istanbul, Türkye, 12-14 April 2007.
 34. Adil Raka, Petrit Raka, Blerim Kamberi. Dental Treatment of Ectodermal Dysplasia. 12th Congress of the BaSS. Istanbul, Türkye, 12-14 April 2007.
 35. Miranda Stavileci, Veton Hoxha, Ariana Kameri, Blerim Kamberi. Effect of Calcium Chloride in Physicochemical Properties of MTA. 12th Congress of the BaSS. Istanbul, Türkye, 12-14 April 2007.
 36. Raka A, Kamberi B, Raka P. Trajtimi stomatologjik i displazisë ektodermale. Konferenca e XII-të Vjetore Stomatologjisë Kombëtare. Tiranë, 25 tetor, 2006.
 37. Zeqiri B, Kamberi B, Shala K, Gashi A. Korigjimi i transpozicionit në moshën adulte. Konferenca e XII-të Vjetore Stomatologjisë Kombëtare. Tiranë, 25 tetor, 2006.
 38. Hoxha V, Koçani F, Dragidella F, Kamberi B. Qasjet bashkëkohore në endodonci dhe parodontologji. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë. Strugë, Maqedoni, 14-16 prill 2006.
 39. Stavileci M, Hoxha V, Kamberi B, Koçani F, Vula V. Kuafazha e pulpës me MTA. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë. Strugë, Maqedoni, 14-16 prill 2006.
 40. Kamberi B.N., Goessler W., Hoxha V.I., Koçani F.K., Pertl C.H., Kqiku L. Lead concentration in root dentine of human permanent teeth. 12th Biennial Congress, European Society of Endodontology. Trinity College, Dublin, Ireland 15-17 September 2005.
 41. V. Hoxha, M. Stavileci, B. Kamberi, D. Bajrami, F. Koçani, Xh. Aliu. Antibacterial efficiency of chlorhexidine and calcium hydroxide against Enteroccocus faecalis in root canals. 12th Biennial Congress, European Society of Endodontology. Trinity College, Dublin, Ireland 15-17 September 2005.
 42. Koçani F.K., Hoxha V.I., Kamberi B.N. A comparative study of the removal of smear layer by irrigants and different instrumentation techniques. 12th Biennial Congress, European Society of Endodontology. Trinity College, Dublin, Ireland 15-17 Septemeber 2005.
 43. Koçani F, Hoxha V, Kamberi B, Ukmata V, Bajrami D. The treatment of root canal mechanically and by medicaments is the most frequent method used in order to clean root canal of the teeth. Turkish Society of Restorative Dentistry IVth International Congress 19-22 May 2005, Manavgat-Antalya.
 44. Aliu Xh, Hoxha V, Funduk N, Kamberi B, Stavileci M. In vitro effect of etching time and polymerization duration on the shear bond strengths to dentin. Turkish Society of Restorative Dentistry IVth International Congress 19-22 May 2005, Manavgat-Antalya.
 45. Raka A, Kamberi B, Raka P. Trajtimi i frakturave të kurorës dentare me pulpë të hapur. Konferenca e XI Kombëtare të Stomatologjisë Shqiptare. Tiranë, maj, 2005.
 46. Koçani F, Hoxha V, Kamberi B. Efekti i teknikave të ndryshme mekanike-medikamentoze në hapësirën endodontike. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës. 1-4 qershor 2005, Prishtinë, Kosovë.
 47. Koçani F, Hoxha V, Vula V, Kamberi B. Vlerësimi me skening electron mikroskop pas instrumentimit dhe obturimit të kanalit. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës. 1-4 qershor 2005, Prishtinë, Kosovë.
 48. Bajrami D, Hoxha V, Stavileci M, Kamberi B, Vula V. Efekti i përzierjes së Ca(OH)2 me KJ 5% dhe NaOCL 1% në Ph-në e dentinës kanalikulare. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës. 1-4 qershor 2005, Prishtinë, Kosovë.
 49. F. Koçani, V. Hoxha, B. Kamberi. Llojet e instrumentimit të kanalit të rrënjës së dhëmbit. Konferenca e X Kombëtare të Stomatologjisë Shqiptare. Tiranë, maj, 2004.
 50. V.Hoxha, F.Koçani, F.Dragidella, B.Kamberi, V.Vula. “Aplikimi i telestomatologjisë në terapinë bashkëkohore endodontike”. - Videokonferencë - Simpoziumi i tretë shkencor Ndërkombëtar “Stomatologjia sot”. Strugë, prill 2004.
 51. Hoxha V, Dragidella F, Koçani F, Disha M, Vula V, Kamberi B, Aliu XH, Meqa K, Ajeti N, Sllamniku Z. Tretmani endodontiko – kirurgjikal i traumave te dhembeve. Kongresi i parë i stomatologëve të Kosovës. Prishtinë, qershor 2002.
 52. B. Kamberi, V. Hoxha. Azitromicina medikament zgjedhor në terapinë e lezioneve kronike periapikale. Simpoziumi ”Pliva”, Zagreb, Prishtinë, 2002.
 53. B. Kamberi, V. Hoxha, O. Sejfija: Present situation on Oral Health and Dental Care in Kosovo: Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 9۸ Nationale Congress, Milan, 23 th September 2000.
 54. B. Kamberi, V. Hoxha, L. Galani, Xh. Aliu, V.Ukmata. Terapia e kanalit të infektuar me Sumamed: Ditët e Stomatologëve të Kosovës. Prishtinë, 1994.
 55. L.Galani, V. Hoxha, B. Kamberi, Xh. Aliu. Ngarkimi biomekanik te stomatologu: Ditët e Stomatologëve të Kosovës. Prishtinë, 1994.
 56. Xh. Aliu, V. Hoxha, L. Galani, B. Kamberi. Terapija kanala korena preparatima na bazi kalcijum hidroksid – 32 Naučni kongres mikrobiologije, epidemiologije i infektologije. Pula, 1990.
 57. F. Shllaku, Q. Hot, L. Galani, F. Koçani, B. Kamberi. Si të mbrohen stomatologët gjatë punës me pacientë, Dita e Stomatologëve. Mali i Zi, Ulqin, 1989.

Referimet

 1. ^ Blerim Kamberi - Research Gate
 2. ^ Qendra Klinike Stomatologe Universitare e Kosovës
 3. ^ Universiteti i Prishtinës