Enti i Statistikës së Kosovës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Enti i Statistikës së Kosovës
Coat of arms of Kosovo.svg
ShkurtesaESK
Formuar më1948
Llojiagjencion i pavarur
Qëllimimbledhja e statistikave
SeliaRr. Zenel Salihu nr. 4
Vendndodhja
 • Prishtinë
Rajoni i shërbimit
Republika e Kosovës
Gjuha zyrtare
shqip, serbisht, anglisht
Kryeshef Ekzekutiv
Avni Kastrati
Organizata amë
Ministria e Administratës Publike
Faqja në internetwww.ks-gov.net/ESK

Enti i Statistikës së Kosovës vepron si ent profesional që nga viti 1948, dhe ka kaluar nëpër të gjitha fazat historike të Kosovës.

Më 2 gusht 1999 ESK rifilloi punën si institucion i pavarur dhe profesional i administratës publike të Kosovës. ESK është agjencion i pavarur në kuadër të Ministrisë së Shërbimeve Publike (MShP).

Rregullorja statistikore (Rregullorja 2001/14) ka hyrë në fuqi që nga 2 korriku 2001 dhe aktualisht është duke realizuar.

Misioni i Entit është përmbushja e kërkesave të shfrytëzuesëve për statistika objektive dhe analiza, ti përkrahë departamentet e qeverisë dhe të siguroj informata të caktuara për vendim marrësit dhe shfrytëzuesve të tjerë në Kosovë.

Objektivi Kryesor i Entit është grumbullimi, përpunimi, analizimi dhe publikimi i të dhënave. Gjithashtu ky objektiv siguron vlerësimet dhe studimet hulumtuese(anketa) mbi fenomentet demografike, sociale dhe ekonomike të shoqërisë kosovare. Për të arritur këtë Enti përdorë metodologji, nomenklatura dhe klasifikime të pranuara nga organizatat ndërkombëtare statistikore.

Principet kryesore në të cilat mbështetet Enti janë:

 • Neutraliteti,
 • Objektiviteti,
 • Racionaliteti,
 • Profesionalizmi, dhe
 • Besushmëria.

Objektivë afatgjate të Entit janë:

 • Përmisimi i kualitetit të iformacioneve statistikore,
 • Mbulimin e nevojave të shfrytëzuesëve të të dhënave,
 • Provmovimi i sistemit statistikor në Kosovë,
 • Integrimi në sistemin statistikor të BE,
 • Realizimi i teknologjisë informative,
 • Përdorimi i mostrimit dhe regjistrave në praktikën statistikore,

Enti do të rrisë bashkëpunimin me EUROSTAT-in përmes realizimit të medotologjsë dhe standardeve të tyre me qëllim ndërtimi të një sistemi statistikor kompatabil më shtetet e BE. Tanimë kemi bashkëpunim me Zyret Statistikore të Bosnjës, Kroacisë, Shqipërisë, Maqedonisë, Suedisë dhe Kanadasë dhe Enti është i hapur për bashkpunime të mëtutjeshme me vendet e tjera dhe organizatave ndërkombëtare. BB, UNFPA, IOM, FAO, UNDP, ILO, Sida, CIDA, UNICEF, UNIFEM, AER, FMN etj. Tanimë kanë dhënë kotribut me vlerë për zhvillim të mëtutjeshëm të Entit të Statistikave të Kosovës. Enti gjithashtu ka kontakte te afërta dhe gjithëperfshirëse me departamente dhe agjencione tjera në Kosovë psh. AQF, MASHT, MBPZHR, MSH, MPMS, MTI, MAPH dhe AKK.