Kallëzuesi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kallëzuesi

• Kallëzuesi është gjymtyrë kryesore e fjalisë, e cila tregon se ç'ben një emër. Ai qendoron shpesh herë pas kryefjales por ka raste që qendron edhe para saj. Kemi kallzuesor foljor te perbere dhe te thjeshtë dhe emeror.

• Kallëzuesi foljor, shprehet me një folje në kohën e thjeshtë si: luaj dhe kohën e përbër kam luajtur ose kisha luajtur

• Kallëzuesi emëror, shprehet me jam+emër, jam + mbiemër, jam +përemër, jam + numëror, jam + ndajfolje jam + rrethanor por asnjehere me foljen “kam”.

• Kallëzuesi i thjeshtë, është i përbër nga një folje luaj, bëj

• Kallëzuesi i përbërë, është i përbër nga një folje gjysmëndihmëse (nisë, filloj, vazhdoj ) ose folje modale ( mund, duhet, do) dhe nje folje e thjeshtë zakonisht ne mënyrën lidhore. P.sh nisa të lexoj, duhet ta provosh vazhdova të shikoja, mund të këndoj etj.

• Fjali dhe diskutim Kallëzuesi:

1. Alberti po luan.

 Kjo fjali ka kallzuesin dhe 
 kryefjalën ALBERTI është 
 kryefjala PO LUAN është 
 kallëzuesi.

2. Prishtina është kryeqytet.

 Kjo fjali ka kallëzuesin dhe     
 kryefjalën PRISHTINA është
 kryefjala ËSHTË KRYEQYTET është
 kallëzuesi.