Diskutim:Biologjia/Literatur

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Bego F., 2004. Praktikumi i Zoologjisë dhe Anatomisë së Krahasuar të Vertebrore. FSHN. UT. 152 f.

Buzo K., 2000; 2005: Gjeobotanika. Shblu, Tiranë. 292 f.

Dinga L., Hodo P., 2004: Fitogjeografia , FShN, UT. 320 f.

Fremuth W. ed. (Dinga L., Hoda P., Miho A., Bego F., Bino T.), 2000. Albania- Guide to its Natural Treasures. Klemp. ECAT-Tirana & EURONATURE. ISBN 3-931323-06-4 (www.Herwig-klemp.de). 80 f.

Koni M., 2005: Biostatistika, FShN, UT. 240 f.

Lika (Çekani) M., 2004: Eksperimente Laboratorike të Fiziologjisë së Riprodhimit dhe Endocrinologjisë, FShN, UT. 116 f.

Lika (Çekani) M., Bëxholi K., 2004: Imunologjia. Shblu, Tiranë

Mersinllari M. & Naqellari P., 2004: Praktikumi i Botanikës dhe Metodika e Përcaktimit të bimëve, FShN, UT. 116 f.

Mersinllari M. 2001. Botanika (Sistematika) për degën e Farmacisë. Shblu, Tiranë

Miho A., 2005: Leksione të Botanikës së Përgjithshme, Tirana. 165 f.

Miho A., Cullaj A., Hasko A., Lazo P., Kupe L., Schanz F., Brandl H., Bachofen R., Baraj B. (2005): Gjendja mjedisore e disa lumenjve të Ultësirës Adriatike Shqiptare. SCOPES program (Swiss National Science Foundation - SNSF), Tirana (In albanian with a summary in English). 235 f.

Miho A., Shuka L., 2003: Fiziologjia e Bimëve, PSH 215, Tirana. 464 f.

Miho A., Shuka L., 2005: Fiziologjia e Bimëve (ribotim), PSH 215, Tirana. 650 f.

Misja K., A. Paparisto, A. Como, 2005: Metodika e Mësimdhënies së Biologjisë. Shblu, Tirana

Paparisto A., K. Misja, 2005: Manual i Laboratorëve të Entomologjisë, FShN, UT. 136 f.

Peja N. & Smajlaj Rr., 2002: Përcaktuesi i Peshqve. Eslebor, Shkodër. 104 f.

Peja N., 2004: Zoologjia e Vertebrorëve, FShN, UT. 410 f.

Peja N., 2005: Anatomia e Krahasuar, FShN, UT. 480 f.

Proko A., J. Vangjeli, F. Bego, J. Mane, A. Berxolli, R. Eftimi, L. Veshi, G. Kromidha, Z. Libohova, F. Jorgji, 2000. Udhëzues për Vlerësimin e Ndikimeve Mjedisore të Planeve të Mbarështrimit të Pyjeve. Njësia e Vlerësimit Mjedisor të Projektit të Pyjeve: 113 f.

Qirjo M., 2004: Etologjia, FShN, UT. 160 f.

Rexha T., 2004: Biologjia Molekulare dhe Qelizore, FShN, UT. 364 f.

Rexha T., Hamzaraj E., Laknori O., 2006: Biologjia e Zhvillimit, FShN, UT. 350 f.

Ruka E., 2005: Fiziologjia e Gjallesave Shtazore). FSHN, UT. 504 f.

Shuka L., 2004: Laborator i Ushtrimeve në Fiziologjinë Bimore. 256 f.

Topuzi L., 2005: Praktikum i Botanikës së Përgjithshme, FShN, UT. 204 f.

Topuzi L., Sokoli B., 2004: Botanika e Përgjithshme, FShN, UT. 442 f.

Trebicka A., 2005: Biokimia, FShN, UT. 256 f.

Trebicka A., 2005: Ushtrime të Biokimisë, FShN, UT. 110 p.

Xhulaj M., 2005: Udhëheqës për praktikat mësimore në Botanikë, FShN, UT. 196 f.

Xhulaj M., Kashta L., 2000. Botanika 1, (Sistematika e bimëve). Shblu. Tiranë.

Xhulaj M., Ruci B., 2004. Sistematika e Bimëve – Fanerogamet, FShN, UT. 309 f.

Xhulaj M., Xhulaj S., 2004: Praktikumi i Sistematikës së Bimëve - Kriptogamet, FShN, UT. 180 f.

Xhulaj M., Kashta L., Ruci B., 2006: Botanika - Sistematika e Bimëve. FShN, UT. 550 f.


     Artikuj shkencorë 


Aliko V., 2001: Alfatoksinat – hetimi dhe përcaktimi i tyre në ushqimet e blegtorisë dhe produktet me origjinë shtazore të tregut shqiptar (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 434-436

Aliko V., Hamazaraj E., Gumeni D., 2005: Vlerësim i madhësisë dhe morfologjisë së qelizave të kuqe të gjakut në amfibë, shpendë dhe gjitarë. Studime Biologjike, Nr.10. Akademia e Shkencave, Instituti i Kërkimeve Biologjike, Tiranë. p. 60-68

Anonimous (Miho A. etj.), 2002: Strategic Action Plan for the Sustainable Development of the Prespa Park. Edited by: Society for the Protection of Prespa (SPP), WWFGreece, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (ΡΡΝΕΑ), Macedonian Alliance for Prespa (ΜΑΡ) Ag.Germanos. 52 f.

Bajrami Z., Kongjika E., Preçi B., Zeka Zh., Çaushi E., Bababni F., Marko V., Pudja A., 2001: Kultura e meristemës së patates për shëndetësimin e materialit mbjellës. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 114-118

Bajrami Z., Koni M., Belegu M., Hoxha A., Beadini Sh., 2001: Zbatimi i programit ‘GIS’ në evidentimin e diferencimit gjenetik të popullatave shqiptare me anë të frekuencave alelike të lokuseve AB0 dhe faktorit Rh (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 582-585

Barnes P. Hoda P., 2001. Plant exploration in Albania. CURTIS'S Bot.al Magazine, 18 (3): 170-180.

Bego F., 2001. Existing knowledge on the status and distribution of the Lynx in Albania. In The Balkan Lynx Population History, Recent Knowledge on its status and Conservation Needs. Kora Bericht, 7. ISSN 1422-5123: p. 18.

Bego F., 2001. Të dhëna të reja mbi Gjitarët (Mammalia) e vendit tonëe: statusi i njohjes, i përhapjes gjeografike dhe statusi i ruajtjes dhe rrezikimit të tyre. Studime Biologjike: Numer Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 274-277.

Bego F., 2003. Të dhëna mbi komunitetet e gjitarëve të vegjël (Mammalia: Rodentia dhe Insectivora) të fushës së Vurgut (Mesopotam) dhe Myzeqesë (Apolloni). Akademia e Shkencave: Studime Biologjike. No.7. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 123-131.

Bego F., 2005. On the status and distribution of the large carnivores (Mammalia: Carnivora: brown bear, wolf and lynx) in Albania. AJNTS, 1/ XI (17): p. 41-53.

Bego F., N. Peja, S. Pllaha, 2002. Large carnivores in Albania (Bear, Lynx and Wolf): In: Protected Areas in the Southern Balkans: ISBN-960-7742-28-1: p. 73-79.

Beqiraj S. 2001. Molluscs. - In “Biodiversity in the coastal ecosystem Delta of Vjosa – Narta Lagoon.” UNDP, GEF/SGP, SHBSH. Tirana: p. 46 – 52.

Beqiraj S., 2001. Të dhëna të reja për familjen Melanopsidae (Mollusca: Caenogastropoda). Varacionet e Radules së Holondriana holandri Pfeiffer, 1828 të liqenit të Shkodrës – polimorfizëm apo tipar taksonomik?. Studime Biologjike. Nr. 5-6. Instituti Biologjik, Ac.Shk., Tiranë. p. 287 – 292.

Beqiraj S., 2003. Taxonomic and ecological data on malacofauna of Viluni Lagoon and characteristics of its habitats. Bul. Shk. Nat.. Univ. “Luigj Gurakuqi”. Shkoder: p. 99-109.

Beqiraj S., 2004. A comparative taxonomic and ecological study with biogeographic data on malacofauna of Albanian coastal lagoons. University of Tirana (Doctoral thesis).

Beqiraj S., 2004. Assessment of the situation of malacofauna in Karavasta Lagoon. In “Dinamica Ambientale delle Aree Humide della Fascia Costiera Albanese”, Universita degli Studi di Bari: 67- 73.

Beqiraj S., Dhora Dh., 2001. Buna Bojana. Association of Protection of Aquatic Wildlife of Albania & REC, Hungary.

Beqiraj S., Dhora Dh., La Perna R. 2005. Molluscs from the Albanian coast: new data from coastal lagoons of the East Adriatic. Bolletino Malacologico. Int. Journal of Malacology. Milano (në shtyp).

Beqiraj S., Peja N., Kasemi D. 2004. Të dhëna për malakofaunën e lagunës së Nartës. Bul. Mat. Shk. Nat.,1. FSHN, UT, Tiranë. p. 85-90

Beqiraj S., Sulejmani, E. 2003. Taxonomic and ecological data on malacofauna of Karavasta Lagoon and characteristics of its habitats. Studime Biologjike. Instituti Biologjik, Ak. Shk.ve, Tiranë. 97-110.

Bërxholi K., E. Hamzaraj, 2001: Kultivimi dhe konxhelimi i linjës qelizore LCP për prodhimin e antigenit të maedi-visnae. Revista Veterinaria, 6. p. 156-161.

Bino T., Peja N., Haxhiu I., 2001: Funksionet, vlerat dhe statusi i ruajtjes së ligatinave shqiptare. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 264-268

Brahimaj B., M. Kota , Lika (Çekani) M., 2005: Antigenic characteristics of the virus of the influenza during the epidemic of 2003. AJNTS (Alb. Journal of Natural & Technical Sciences), 1, XI. (17), p.55

Buzo K., 2000: Data on the flora and vegetation of the subalpine and alpine pastures of Prespa Region. Proceedings of Int. Symp. ‘Sustainble development in Prespa Region’, Oteshevo. p. 88-93

Buzo K., 2000: Flora e vegetazione al delta del Vjosa. La biodiversita’ vegetale. Dossier Albania. Villaggio Globale. Ed. Mario Adda. Anno III, Nr. 10. p. 103-108.

Buzo K., 2000: Mbi pasurine florike të Shqipërisë dhe problemet e mbrojtjes. Bul. Shk. Gjeografike, Ak. Shkencave, Tiranë.

Buzo K., 2001: Karakteristika gjeobotanike të bimësisë subalpine dhe alpine të zonës së Korabit (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. p. 513-517

Buzo K., M. Xhulaj, A. Mullaj, J. Vangjeli, 2001: Current state and regeneration of riverbed vegetation off Coastal Lowland in Albania. Options Mediterraneennes. Serie A: Proc. of the 2nd Sem. "Italo-Albanian cooperation for enhancement of the plant biodiversity" (47), Bari, CIHEAM. p.167-175

Cake A., Miho A., 2005: Fishes from Shkumbini River (Central Albania): an ecological view. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), 6/2: p. 260-265

Çekani (Lika) M., 2000, Ixodes ricinus and Tick Born Encephalitis in Albania. Studime Biologjike, 4. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 105

Çekani (Lika) M., 2001: Observation in the spread and the biology of Ixodes ricinus tick as vector of the diseases in animals in Albania. Veterinary Magazine, 5, p.109

Çekani (Lika) M., K. Berxholi, 2003: The Q fever at the sheep-goats and cows of our country. AJNTS (Albanian Journal of Natural & Technical Sciences), 2, VIII (14), Ak. Shkencave, Tiranë. p. 19

Çekani M., 2000: Ixodes ricinus dhe ethja kërpudhore pranverore (EKP) në Shqipëri. Studime Biologjike, 4. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 105-114

Çekani M., Bërxholi K., 2001: Zhvillimi biologjik i Ixodes ricinus si vektor i sëmundjeve zoonotike dhe përhapja e tyre në Shqipëri (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 550-553

Çullaj A., Hasko A., Miho A., Schanz F., Brandl H., Bachofen R., 2005: The quality of Albanian natural waters and the human impact (Review article). Environment International, 31, p. 133-146 (www.sciencedirect.com)

Çullaj A., Miho A., Baraj B., Hasko A. Bachofen R., Brandl H., Schanz F. (2003): Peliminary water quality report for some important Albanian Rivers. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Special Issue. p. 5-11.

Dani D., Bajrami Z., 2004. Studim i krahasuar i menarkës tek vajzat e Shqipërisë sipas nivelit arsimor të prindërve dhe vendbanimeve. Buletini Shkencor, Seria e Shkencave të Natyrës, 54. Univ. Shkodrës “L. Gurakuqi”. p. 133-144.

Demiraj E., Muçaj L., Mustaqi V., Mullaj A., Gjiknuri L., Bego F., 2001. Ndikimi i ndryshimeve të pritshme klimatike në disa ekosisteme natyrore në Shqipëri. Studime Biologjike, Nr. special., 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 305-310

Dhimolea M., Lika (Çekani) M., B. Brahimaj, 2005: Rota virus infection in infants and young children with gastro-entérites in Albania. AJNTS (Albanian Journal of Natural & Technical Sciences), 2. p.127

Dhora Dh., Beqiraj S., 2001: Lagoon of Patok. UNDP, GEF/SGP, ShMGjUSh. Tiranë.

Dhora Dh., Beqiraj S., 2001: Report on biodiversity of River Buna. Association of Protection of Aquatic Wildlife of Albania/REC, Hungary.

Dida M., F. Bego, 2001. Forest protected Areas in Albania (Problems and Recommendations). Third Balkan Scientific Conference “Study, conservation and utilization of forest resources”, Volume II, Sofia 2-6 October 2001. ISBN 954-90896-3-0: p. 450-455.

Dinga L. Hoda P., 2001. Roli i Kopshtit Botanik të Tiranës në studimin dhe ruajtjen e shumëllojshmërisë bimore. Studime Biologjike, Numer special. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 242-247

Dinga L., Hoda P., Sulovari H., Abeshi P., 2001. Issues of ex-situ plant diversity conservation in Albania. Options Mediterraneennes. Serie A: Proceedings of the 2nd Seminar "Italo-Albanian cooperation for enhancement of the plant biodiversity" (47), Bari, CIHEAM, Italy. p. 65-72.

Dinga L., Topuzi L., Onuzi A., Kongjika S., 2001: Plants in the Albanian culture. Options Mediterraneennes. Serie A: Proceedings of the 2nd Seminar "Italo-Albanian cooperation for enhancement of the plant biodiversity" (47), Bari, CIHEAM, Italy. p. 183-186

Dragoti N., Bego F., Gjiknuri L., 2001: Zonat e mbrojtura dhe rëndësia e tyre në ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit në Shqipëri. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 260-263

Dring J., Hoda P., Mersinllari M., Mullaj A., Rodwell J., Pignatti S., 2001-2002. Vegetation of Albania - Preliminary overview. Annali di Botanica.

Dumishllari I., Buzo K., 2004. Të dhëna për florën dhe bimësinë e Dajtit. Buletini Shkencor, Seria e Shkencave të Natyrës, 54. Univ. Shkodrës “L. Gurakuqi”. p. 85-90.

Dumishllari I., K. Buzo, 2004: Një profil i bimësisë së Dajtit. Bul. Shk. Bujqësore, 1, UBT. 128-134,

Frashëri Dh., 2001: Studimi i polomorfizmave gjenetike me anë të teknikës RAPD tek Dicentrarcus labrax L.. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. p. 33-37

Fremuth W., Bino T., Bego F., Jorgo G., Micevski B., Tzvetkov P., Hristov J., Schneider-Jacoby M., Shumka S., 2000: Four years simultaneous wintering census at the Ohrid and Prespa Lakes. Proceedings of Int. Symp. ‘Sustainble development in Prespa Region’, Oteshevo. p. 30-39

Halimi E., Koci A., 2004: BIO-Shanse reale për një mjedis të mbrojtur. Eds. UNDP, GEF/SGP, QSHSZHM, Tiranë. 32 f.

Hamzaraj E., 2002: Antigen production for diagnosis of maedi-visnae disease in sheep. AJTNS, 12. Academy of Sciences of Albania. Tiranë. p. 27-32.

Hamzaraj E., 2002: Prodhimi i antigenit për diagnozën me metodën e ID në agar-xhel të maedi-visna në dhen dhe të encefalitit në dhi. Punim doktorate. FSHN, UT

Haxhiu I., Uruçi S., 2001: Karakteristika të veçanta të herpetofaunës së Sarandës. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 256-259

Hoda P., Mersinllari M., 2000. Dati sulla vegetazione dell'isola di Saseno. Villagio Globale /Cahiers Options Mediterranneens, 53(10): p. 109-112.

Kallajxhiu A.., Proko A., Hoda P., 2004. Mbi florën e Parkut Kombëtar të Dajtit. Revista shqiptare e Shkencave Bujqësore, 3(4). Univ. Bujqësor, Tiranë. p: 24-28.

Kashta L., Beqiraj, S., Mato, Xh., Xhulaj M., Gaçe A., Mullaj A. 2005. Marine underwater meadows – green lungs of the Mediterranean. APAWA, Ed. Julvin. Tirana: 47 f.

Kongjika E., Çaushi E., Zeka Zh., Jungnickel F., Mullaj A., Bashari B., Koni M., Dinga L., 2001: Biologjia, përhapja dhe mikroshumimi i specieve të rralla ballkanike të gjinisë Ramonda. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 110-113

Kongjika E., Zeka Zh., Çaushi E., Dinga L.., 2001: Kultura e meristemës së karafilit (Dianthus caryophyllus L.).. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 114-118

Koni M., Beqiraj, S. 2002. Biometrical analyses of the population of Tapes decussatus (L, 1758) (Mollusca: Bivalvia: Veneridae) in the Coastal Lagoon of Viluni. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS). Academy of Sciences of Albania. Tirana: p. 41-45. Krutaj F., K. Buzo, M. Kabo, 1999: Gjeomorphological and geobotanical features of the coastal area in the south of Vjosa river mouth (bashkautor). AJNS: Albanian Journal of Natyral & Technical Sciences, 7. Academy of Sciences of Albania. Tiranë. p. 111-122

Lika (Çekani) M., B. Vila, Torba Dh., 2003: The causes of the candidioses in pregnant and non pregnant women in Tirana. Studime Biologjike. Nr. 7. Instituti Biologjik, Ak.Shkencave, Tiranë. p.68

Lika (Çekani) M., Bërxholli K., 2004: Ixodes ricinus dhe ethja Q në kafshë dhe qumësht. Buletini i Shkencave Natyrore, 1. FSHN, UT. Tiranë: p. 58 – 66.

Lika (Çekani) M., Ruka E., 2001: The Study of progesterone in milk of pregnant cows by using of the methods of Radioimmunoassay (RIA) and Mass/Spectrometer/ Gas Chromatograph. Veterinary Magazine, 5, p. 3.

Macchia F., K. Buzo, V. Cavalloro, F. S. D’Amico, L. Dinga, L.. Forte, 2001: Ecology and distribution of Quercus trojana in Albania. Serie A: Proceedings of the 2nd Seminar Italo-Albanian cooperation for enhancement of the plant biodiversity (47), Bari, CIHEAM, Italy. p. 69-76

Malollari I., Miho A., Kostoski G., Shuka L., 2004: Assessment and monitoring of the phosphorous and nitrates originated from agricultural activity at Ohrid and Prespa Lakes Watershed. Tirana. 34 f.

Malollari I., Shuka L., 2004: Albanian aquaculture in the coastal zone -a simple case of the assessment of the Mediterranean aquaculture development. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). Vol. 5, No 1. p. 103-111.

Marchiori S., Dedej Z., Dinga L., Vangjeli J., 2001: Mbi zhvillimin e biologjisë eksperimentale dhe të zbatuar në Shqipëri. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Inst. Biologjik, Ak. Shkencave. p. 22-28

Mersinllari M., 2000: Data on aquatic flora and vegetation of Prespa National Park. Proceedings of Int. Symp. ‘Sustainble development in Prespa Region’, Oteshevo. p. 16-23

Mersinllari M., 2001: Të dhëna për florën dhe vegjetacionin e pellgut të Prespës dhe të Ohrit (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. p. 522-525

Miho A., 2002: Departamenti i Biologjisë/Biology Department. FSHN (UT) (ed.). Në: Paketa ECTS e Informacionit. Tiranë. f.122-158, 320-353

Miho A., Cake A., Çarçani E., 2005: Diatoms in the stomach content of barbel (Barbus meridionalis) from Shkumbini river (Central Albania). J. Environmental Protection and Ecology (JEPE), 2: p. 253-259

Miho A., Çullaj A., Lazo V., Hasko A., Kupe L., Schanz F., Brandl H., Bachofen R., 2005: Assessment of water quality of some Albanian rivers using diatom-based monitoring. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS). Academy of Sciences, Tiranë. 0/0: (in press)

Miho A., Kupe L., 2005: Monitorim biologjik i disa lumenjve të Ultësirës Bregdetare Shqiptare gjatë vitit 2002. Studime Agronomike, Botim i Universitetit Bujqësor të Tiranës. (në shtyp)

Miho A., Lange-Bertalot H., 2001: Data on microflora of Albanian waters: diatoms from glacial lakes. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 234-236

Miho A., Lange-Bertalot H., 2003: Considerations on biodiversity and trophic state of lake Ohrid (Albanian part) from a microscopic algae point of view. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) Vol. 4/3. p. 543-549

Miho A., Lange-Bertalot H., (2006): Diversity of the genus Placoneis in Lake Ohrid and other freshwater habitats of Albania. 18th International Diatom Symposium 2004, Miedzyzdroje, Poland (A. Witkowski, ed.), pp. 301-313

Miho A., Witkowski A., 2005: Diatom (Bacillariophyta) Flora of Albania Coastal Ëetlands Taxonomy and Ecology: A Review. Proceedings of the California Academy of Sciences. Vol. 56, No. 12. p. 129-145, 1 figure, 2 plates, Appendix

Miho A., Xhulaj M., 2005: Reformimi i drejtimeve biologjike universitare dhe pasuniversitare në Universitetin e Tiranës. Broshurë e mbështetur nga TEMPUS CD-JEP-17099-2002, Tiranë, 30 pp

Miho A., Xhulaj S., 2005: Të dhëna mbi diatometë e kompleksit ujor Karavasta - Divjakë. Studime Biologjike, Nr.10. Akademia e Shkencave, Instituti i Kërkimeve Biologjike, Tiranë. p. 113-123

Mikerezi I., 2001: Lidhjet gjenetike midis popullatave njerëzore shqiptare vlerësuar sipas varacionit të marakatorëve të ADN-së. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 29-33

Mikerezi I., 2005: Organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ). Broshurë. Ed. UNEP, GEF. Ministria e Mjedisit. Tiranë. pp. 22

Mima M, Fitoka E, Bego F. 2004. Wetland Inventory in Albania. Special Publication produced in the framework of the project: Wetland Inventory in Albania, financed by the Greek Environmental Ministry, under DAC programme.

Mullaj A., M. Xhulaj, B. Ruci, K. Buzo, M. Mersinllari, 2001: Floristic and phyto-geographical considerations on an area to be protected: Llogara-Karaburun-Orikum. Serie A: Proceedings of the 2nd Seminar "Italo-Albanian cooperation for enhancement of the plant biodiversity" (47), Bari, CIHEAM, Italy. p.145-153,

Nelaj E., Lika (Çekani) M., 2004: The determination of urea and its role in renal function. Studime Biologjike, 8. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë.

Papajorgji M., Lika (Çekani) M., 2002: Study for the evaluation of the serodiagnostic methods of syphilis. AJNTS (Albanian Journal of Natural & Technical Sciences), VII(12), Ak. Shkencave, Tiranë.

Paparisto A., 2001: Kontribut në njohjen e flatafortëve (Rendi Coleoptera, Klasa Insecta, Tipi Arthropoda) të Ultësirës Bregdetare të Shqipërisë (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 554-557

Paparisto A., A. Striniqi, 2005: Specie të reja koleopterësh për Shqipërinë. Buletini Shkencor, Seria e Shkencave Natyrore, 55. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. p. 113-121.

Paparisto A., A. Striniqi, K. Misja, 2003: Një vështrim retrospektiv dhe aktual mbi Coleoptero faunën e zonës së Shkodrës dhe Malsisë së Madhe. Studime Biologjike, 7, Tiranë. p. 111-122

Paparisto A., M. Vila, 2005: Të dhëna sistematike mbi rendin Coleoptera për fushëgropën e Korçës. Studime Biologjike, nr.10. Tirana. p. 140-150

Paparisto A., M.Qirjo, E.Velo, K. Misja, 2000: Të dhëna sistematike mbi insektofaunën në mjedisin e Kopshtit Botanik - Tiranë. Studime Biologjike, 3, Tiranë, p. 69-78

Paparisto A., Rr. Smajli, A. Coma. 2004: Biodiversiteti në programet tona. Kurrikula dhe Shkolla, ISP, 6, Tiranë. p. 117-125

Paparisto A., Vila M., 2005: Të dhëna sistematike mbi rendin Coleoptera, Klasa Insecta, Tipi Arthropoda, për Fushë-Gropën e Korçës. Studime Biologjike,10. Akademia e Shkencave, Instituti i Kërkimeve Biologjike, Tiranë. p. 140-150

Peja N. & Smajlaj Rr., 2004. Ornitofauna pyjore e Malsisë së Madhe. Buletini Shkencor, Seria e Shkencave të Natyrës, 54. Univ. Shkodrës “L. Gurakuqi”. p. 125-132.

Peja N., 2000: Analiza e mjediseve të ndryshme të zonës së Kelmendit, bazuar në llojshëmrinë e rendit Kolembola (Collembola). Studime Biologjike, 4. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. 91-96

Peja N., 2001: Ornitofauna e disa pyjeve malore kryesore të vendit tonë. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 253-255

Rakaj M., Miho A., 2005?: Vështrim i përgjithshëm mbi diatometë (Bacillariophyceae) e liqenit të Shkodrës. Bul. Shk. Univ. Shkodrës (in presss)

Rakaj M., Miho A., Kashta L., 2001: Data on diatoms (microalgae) from Shkodra lake. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 237-241

Rexha T., 2000: Cryogenic activation of eggs in the bodies of alive silkworm Bombyx mori L. females for ameiotic parthenogenesis. Studime Biologjike. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë, p. 47-50

Rexha T., 2001: Studime eksperimentale në biologjinë e riprodhimit të krimbit të mëndafshit të rritur në vend. Studime Biologjike, Nr. Special, 5-6. p. 139-143

Rexha T., 2001: Studime eksperimentale në biologjinë e riprodhimit të krimbit të mëndafshit të rritur në vend. Studime Biologjike, Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. p.139-142

Rexha T., 2002: Pyetje dhe problema me përgjigje për temën “Ruajtja dhe përdorimi i energjisë”. Studime Pedagogjike, 3. Instituti i Studimeve Pedagogjike. p. 44-62

Rexha T., 2003: Disa pyetje me përgjigje për temën “Ndërtimi dhe funksioni i membranës plazmatike Studime Pedagogjike, 5. Instituti i Studimeve Pedagogjike, Tiranë. p. 17-48

Rexha T., 2003: Ndërtimi i pyetjeve për nxitjen e të menduarit logjik në lëndën e biologjisë. Studime Pedagogjike, Instituti i Studimeve Pedagogjike, Tiranë. f. 129-142

Rexha T., 2003: Pyetje dhe problema me përgjigje për temën “Biosinteza e proteinave”. Studime Pedagogjike, 4. Instituti i Studimeve Pedagogjike. f. 26-45

Rexha T., 2004: Trajtimi metodik i temës: Shumimi qelizor. Studime Pedagogjike, 7. Instituti i Studimeve Pedagogjike. p. 51-99

Rexha T., Nishevci S., 2000: Kohëshfaqia e menarkes sipas muajve në vite tek nxënëset e Kosovës. Studime Biologjike, 4, Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. f. 48-53

Rexha T., Nishevci S., 2004: Mosha menarkale tek nxënëset e Kosovës dhe ndryshimet e saj për grupe specifike të tyre. Studime Biologjike, 8. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. f. 74-80

Rexha T., Pajenga E., 2005: Ndikimi i numrit të fëmijve të lindur si dhe moshës së nënës gjatë lindjes së parë, në rrezikun e çfaqjes së kancerit të cerviksit në popullatën shqiptare. B. Sh.E., Nr. 1

Ruci B., Hoda P., Vangjeli J., Dragoti N., Xhulaj M., Buzo K., Mersinllari M., 2001: Biodiversity of Albanian National Parks and its problems. Options Mediterraneennes. Serie A: Proceedings of the 2nd Seminar "Italo-Albanian cooperation for enhancement of the plant biodiversity" (47), Bari, CIHEAM, Italy. p. 27-42.

Ruci B., Vangjeli J., Mullaj A., Hoda P., Buzo K., 2000. Specie vegetali e habitat rari e minacciati. Dossier Albania. Erosione Genetica: cause ed effetti. Villaggio Globale. Ed. Mario Adda. Anno III, Nr. 10: p. 124-129.

Shahollari B., Mikerezi I., 2001: Popullatat arumune të Shqipërisë. Të dhëna mbi dy popullata (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. p. 407-408

Shehu M., Xhulaj M., 2001: Rezultate të studimit të briofiteve të rrethit të Kolonjës. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 226-229

Shuka L. et al., 2005: Assessment of phosphates and nitrates effects in water’s, quality of Ohrid and Prespa Lakes: Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol. 6, No 4 p. 761-770.

Shuka L., 2001: Disa mendime mbi gjendjen mjedisore dhe rolin e OJQ-ve në rajonin jugor në kuadër të programit rajonal të rindërtimit të mjedisit në Evropën Jug-Lindore (REREP). Mjedisi në Jug, Buletin Informues. Ed. REC, Gjirokastër. p. 19-22

Shuka L., 2001: Relations among stomata, transpiration, IAA, 2,4-D and ABA at the wheat cultivars “Dajti”, “LBZ” and “IKB” (Poster). Studime Biologjike, Nr special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 413-416 (Al)

Shuka L., 2001: The effect of ABA in some physiological parameters in the drought stress conditions, at ëheat cultivar “Dajti”. Kërkime Universitar, 4. Univ. Gjirokastrës. p. 23-30.

Shuka L., 2004: The effect of the 2,4-diclor fenoxsi acetic acid (2,4-D) in some physiological parameters at wheat cultivar “Dajti” and LBZ (Triticum aestivum var. erythrospermum). Bul. Shk. Univ. Shkodrës, Nr. 54. p. 85-90 (Al).

Shuka L., Draci B., 2004: Mbrojtja e Rajonit Kardhiq – Rrëzomë. Tiranë. 80 f.

Shuka L., Malo S., 2005: Biogeographical data on sage (Salvia officinalis) distribution in Gjirokastra district. Studime Gjeografike, 16. Qendra Gjeografike, Akademia e Shkencave, Tiranë. (në shtyp).

Shuka L., Peja M., Miho A., 2000: Efect of AIA and 2-4D in some physiological parameters at weat cultivar “Blerimi”. Studime Biologjike, 4. Instituti Biologjik, Ak. Shkencave, Tiranë. p. 40-47(Al)

Shuka L., Xhulaj M., Kashta L., Casper J.,2006: The genus Pinguicula (Lentiburiaceae) in Albania – a critical review, Vulfenia, 000-000 (In press)

Shumka S., Miho A., Fremuth W., 2001: Protected areas Ohrid-Prespa: a new way on natural protection and development in Albania. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 269-273

Shumka S., A. Miho, 2005: Assessment of the water quality and trends at the Drini cascade system based on plankton data. balwois.mpl.ird.fr/balwois/ administration/full_paper/ffp-822.pdf

Striniqi A., A. Paparisto, 2004: Preliminary data on Coleoptera distribution on Malesia e Madhe. Studime Biologjike, 8. Tirana, f. 119-125

Tanku A., Trebicka A., 2001: Studimi i linjave transgjenike të bimës së duhanit (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 385-387

Tartari T., Përmeti M., Adhami A., Kongjika E., Ibro V., Bajrami Z., Xhuveli L., Kongjika S., Ruka E., Spiro M., Babani F., Kume K., Minga Gj., Jorgji K., 2001: Mbi zhvillimin e biologjisë eksperimentale dhe të zbatuar në Shqipëri. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, ASH, Tiranë. p. 1-8

Thibaud J.-M., Peja N., 2002. Les Collemboles des Petities Antilles. VII. -Isotomidae. Revue Française d’Entomologie. Tom 24

Topuzi L., Mitrushi I., Qerimi A., 2001Të dhëna për format dhe racat e mundshme të gështenjës (Castanea sativa Mill.) në vendin tonë. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 217-220

Torba Dh., Lika M., Papapjorgji M., Dako A., 2005: Studimi i shpeshtësisë së disa infeksioneve në femra me anë të metodave mikrobiologjike dhe imunologjike. Studime Biologjike, 10. Akademia e Shkencave, Instituti i Kërkimeve Biologjike, Tiranë. p. 107-112

Trebicka A., 2001: Faktorët që ndikojnë në reaktivitetin dhe stabilitetin e tetraarilporfirinave të reja dhe komplekset e tyre me Mn. Sinteza e tyre. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 146-150

Vangjeli J., B. Ruci, L. Dinga, M. Xhulaj, M. Dida, L. Gjiknuri, N. Peja, E. Kapedani, F. Bego., 2001. Rezultate shkencore në fushën e florës, faunës, mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit. Studime Biologjike: Numër Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 9-16.

Vangjeli J., Ruci B., Dinga L., Xhulaj M., Dida M., Gjiknuri L., Peja N., Kapedani E., Bego F., 2001: Mbi zhvillimin e biologjisë eksperimentale dhe të zbatuar në Shqipëri. Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 9-21

Vangjeli J., Ruci B., Hoda P., Bego F., Misja K., 2002. Të dhëna mbi aplikimin e Corine Biotopes Program në Shqipëri. Studime Biologjike, Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, ASH, Tiranë. p. 196-200.

Vangjeli J., Ruci B., Mullaj A., Xhulaj M., 2000: Flora e vegetazione. La biodiversita’ vegetale. Dossier Albania. Villaggio Globale. Ed. Mario Adda. Anno III, Nr. 10. p. 93-98.

Velo E., Paparisto A., M.Qirjo, K. Misja, 2000: Vlerësim metodik i treguesve ekologjikë të llojeve të klasës Insecta, tipi Arthropoda. Studime Biologjike, 4. Tiranë. p. 67-105

Velo E., Paparisto A., Qirjo M., Misja K., 2000: Vlerësim metodik i treguesve ekologjikë të llojeve të klasës Insecta, tipi Arthropoda. Studime Biologjike, 4. Instituti Biologjik, ASH, Tiranë. p. 97-104

Velo E., Paparisto A., Qirjo M., Misja K., 2001: Të dhëna sistematike mbi koleopterofaunën e rrethit të Tiranës (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, ASH, Tiranë. p. 558-561

Xhulaj M., Mullaj A., 2001: Vendgjetje e re për bimën endemike shqiptare Leucojum valentinum ssp. vlorense Paparisto & Qosja (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 510-512

Zekaj Zh., Hoda P., Turku S., 2003. Korologjia e species endemike shqiptare Festucopsis serpentini (C.E.Hubbard) Melderis, popullimi i Librazhdit. Studime Biologjike, 7. Instituti Biologjik, Akademia e Shkencave, Tiranë. p. 18-27.

Zenku V., Haxhiu I., 2001: Amfibofauna e rajonit të Pollogut: të dhëna ekologjike, etologjike dhe bioakustike (Poster). Studime Biologjike. Nr. Special, 5-6. Instituti Biologjik, ASH, Tiranë. p. 542-545