Adenozintrifosfat

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

ATP-ja kimikisht është një nukleotid që përbehet nga një baze azoti adenin, nga sheqeri riboze dhe nga tri grupe fosfate emri i përbërjes gjatë është adenozintrifosfat. Per te qendruar gjalle, te gjitha organizmat kane nevoje per energji.Burimi fillestar i energjise është dielli.Bimet shfrytezojne energjinë diellore per te kombinuar ujin dhe dioksidin e karbonit ne molekula më te ndërlikuara organike gjate procesit te fotosintezes.Bimet dhe kafshet i oksidojne perberjet organike per te pergatitur adenozinë trifosfatin (ATP),që shfrytezohet si burimi kryesor i energjise per proceset jetike te qelizave.

Si e ruan ATP-ja energjine? Molekulat e ATP-se është makromolelule e fosforiluar. Ajo eshte e perbere nga tri pjese: Adenina-nje baze organike qe permban azot; Riboza-molekule sheqeri me pese atome karbon (pentoze), qe sherben si skelet me te cilin lidhen pjeset e tjera; Fosfat-zinxhir i perbere nga tri grupe fosfat. Adenozinë trifosfat (ATP) eshte nje nukleotid i cili, siç e tregon edhe vete emertimi, ka tri grupe fosfat. Keto grupe perbejne pjesen kyçe ku ruhet energjia.Lidhjet mes grupeve fosfat nuk jane te qendrueshme. Ato kane energji te vogel aktivizimi ,çka do te thote se mund te keputen shume lehte. Kur lidhjet keputen, çlirohet nje sasi e konsiderushme energjie. Ne organizmat e gjalla zakonisht keputet vetem grupi i fundit fosfat; Ekuacioni qe e shpreh kete eshte:

ATP+(H2O)->ADP+Pi+E

Duke qene se ne shendrrimin e ATP-se ne ADP shfrytezohet uji, kemi te bejme me nje reaksion hidrolize . Ky reaksion katalizohet nga enzima ATP hidrolize