Kontrata e punës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search


Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm, i cilli regullon të drejtat të punëdhënsit dhe të punëmarrësit. Kontrata lidhet kur Punëdhënsi dhe Punëmarrësi i pranojn aspektet që janë ne kontratë të caktuar dhe pasojat në qoftëse do të ketë ndonjë shkelje ligjore.

Kontrata mundët të lidhet me goje apo me shkrim.

Kontrata e punës e lidhur më shkrim duhet të përmbajë sidomos:

1.) Identitetin të palëve,

2.) Vendin e punës,

3.) Përshkrimin e punës që do të bëhet,

4.) Datën e fillimit të punës,

5.) Kohëzgjatjen, kur palët lidhin kontratë me afat të caktuar;

6.) Elementet përbërëse të pagës dhe datën e dhënies së saj,

7.) Kohen javore të punës,

8.) Llojet dhe procedurat e masave disiplinore,

9.) Duhet të ket të caktuar, Pushimi i punëmerëssit më ditë.

10.)periudhën e provës;

Zgjidhëja e Kontrates parashikon dy menyra:

1) atë normale (duke respektuar afatin dhe procedurën e përcaktuar shprehimisht në ligj) 2) atë të jashtëzakonshme – që quhet zgjidhje e kontratës me efekt të menjëhershëm (pa respektuar afate njoftimi).Kodi i Punës, në nenin 140, parashikon se kontratat lidhen me “kohëzgjatje të pacaktuar” dhe me “kohëzgjatje të caktuar”. Kontrata me kohëzgjatje të caktuar është lehtësisht e kuptueshme se përfundon në fund të kohës së parashikuar (mënyrë normale e zgjidhjes së saj parashikohet në nenet 149-152).

Ndërsa kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar, që na intereson në rastin konkret, përfundon kur zgjidhet nga njëra palë, në fund të afatit të njoftimit (mënyra normale e zgjidhjes së saj parashikohet në nenet 141-148). Ndërkohë që forma e jashtëzakonshme e zgjidhjes së kontratës parashikohet në kreun XIV, pika “C”, “Zgjidhja e menjëhershme e kontratës” (nenet 153-158) dhe vlen si për kontratën me kohëzgjatje të caktuar, edhe për atë me kohëzgjatje të pacaktuar.

Zgjidhëja e punës mundët të përfundohët, kur Punëdhënsi ose Punëmarrësi kan nje aspekt per ta hekur lidhjen. Pershembull: Punëmarrësi duhet ta përfundoje lidhjen sepse nuk mund të punoj sepas shendetsis, ose Punëdhenësi nuk ka mundësi ta vazhdoj lidhjen e Punës sepse e ka arritur nje moshe që nuk mundët më të punëoje.

Gjithçka ne Kontrat të punës esht e caktur, dhe gjithçka esht caktuar ligjerisht.