Paronomazia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Paronomazia vjen nga greqishtja paronomazia e përbere nga para - afër, onomazo - quaj. (afër_quaj).

Është figure stilistike qe krijohet duke vene afër ne një fjali ose ne një varg dy fjale me përbërje tingujsh te ngjashëm, por me kuptim te ndryshëm.

Paronomazia ndryshon nga aliteracioni, sepse te aliteracioni tingujt ose rrokjet përsëriten ne fjale qe vijnë njëra pas tjetrës.

Te paronomazia tingujt e ngjashëm mund te jene te tipit zanor ose bashkëtingëllor : mishërim-mesherim, afroj-ofroj etj.