Partia për Drejtësi dhe Integrim (Shqipëri)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Partia për Drejtësi dhe Integrim është një Parti klasike që respekton plotësisht ligjin relativ për organizimin e Partive Politike në Shqipëri dhe që angazhohet në të gjitha aspektet e politikës së jashtme dhe tradicionale Shqiptare si dhe rajonale, por tani për tani ka pasur dhe ka si betejë politike kryesore, respektimin e të drejtave themelore të njeriut për popullsinë Çame.

Programi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

PARIMET THEMELORE

1. Partia për Drejtësi dhe Integrim (PDI) është themeluar me iniciativën dhe vullnetin e lirë të një grupi intelektualësh patriotë me qëllim që të kontribuojë në zhvillimin demokratik të Shqipërisë dhe veçanërisht në zgjidhjen e problemeve të mbetura pezull lidhur me çështjen kombëtare.

Motoja e Partisë, e shprehur edhe në emrin e saj, është përpjekja për vendosjen e drejtësisë dhe lufta kundër padrejtësive të çdo natyre dhe të çdo kohe. Krahas kësaj PDI do të punojë intensivisht për integrimin e Shqipërisë në Evropën e Bashkuar.

2. PDI mbështet në tërë aspektin e saj teorik dhe praktik, nga zbatimi i parimit të të drejtës. Ajo shpreh dhe mbron të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, identitetin kombëtar të popullit tonë.

3. Mbështetur edhe në përvojat më të mira të vendeve demokratike të Evropës si dhe të SH.B.A., PDI merr përsipër me ndërgjegje : · Të zgjidhi drejt, me mjete demokratike dhe në përputhje me konventat ndërkombëtare, problemet e kombit. Këtë çështje e konsideron edhe si një nga detyrat themelore të saj. · Të kontribuojë në ndërtimin dhe funksionimin e shtetit ligjor. · Të mbështeti të drejtën themelore për vetëvendosje të çdo populli. · Të mbrojë dhe mbështeti lirinë e mendimit, të shtypit, të besimit fetar, të lëvizjes së lirë të qytetarëve, të drejtën për arsimim dhe punësim.

4. PDI konsideron të shenjtë pronën private, e mbështet dhe e mbron atë pavarësisht nga rrethanat e veçanta që krijohen dhe lufton për kthimin e saj tek pronari i ligjshëm. PDI ka opsionet e saj për mënyrën e privatizimit të sektorëve të ekonomisë e veçanërisht për tokën e sektorët strategjikë të ekonomisë.

5. PDI është për organizimin modern të shtetit, i mbështetur në parimin e ndarjes së pushteteve, decentralizimin, bashkëveprimin, baraspeshimin dhe kontrollin e ndërsjelltë të tyre në përputhje me standardet ndërkombëtare. Shteti duhet të krijojë kushtet të barabarta për të gjithë qytetarët e tij dhe të luftojë çdo padrejtësi që cenon të drejtat, lirinë dhe barazinë.

6. PDI e shikon zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit të mbështetur në pronën private të ligjshme dhe në iniciativën e lirë të qytetarëve.

7. PDI do të mbështeti përparimin e ekonomisë dhe të demokracisë në Shqipëri si alternativë e vetme për integrimin evropian. Këtë integrim e kushtëzon me ruajtjen e identitetit kombëtar të shqiptarëve.

8. PDI është për një shtet laik që nuk ndërhyn në çështjet e besimeve fetare, që respekton të drejtën e ushtrimit të besimit fetar dhe garanton me ligj këtë të drejtë.

POZICIONI POLITIK

1. PDI me programin dhe qëndrimin e saj e ka pozicionuar veten në qendrën e djathtë të segmentit politik shqiptar. Këtë pozicion e gjen të përshtatur edhe me të njëjtën frymë të partive politike homologe evropiane. Koalicionet dhe bashkëpunimin me Parti të tjera i bën në përputhje me parimet e saj dhe mbi bazën e respektit dhe interesit reciprok.

2. PDI mbështet fuqimisht zbatimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe e konsideron Kuvendin si organin më të lartë legjislativ të Shqipërisë.

3. PDI njeh dhe mbështet pluralizmin ideo-politik dhe e konsideron atë parim bazë për zhvillimin e mëtejshëm të Shqipërisë.

4. PDI njeh dhe kërkon zbatimin rigoroz të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të përcaktuara në aktet ligjore dhe konventat e vendit dhe ato ndërkombëtare.

5. PDI konsideron debatin e lirë publik, tubimet e manifestimet e ligjshme, peticionet e referendumet, si element themelorë të demokracisë të cilat të mbrohen dhe të zhvillohen brenda ligjeve e në përputhje me vullnetin e lirë të qytetarëve.

6. PDI respekton lirinë e besimit fetar. Ajo gjithashtu është kundër përdorimit të fesë për qëllime politike dhe në dëm të interesave kombëtare.

7. PDI vlerëson median si indikator i rëndësishëm i nivelit të demokratizimit të vendit. Statusi i gazetarit të bazohet në ligjet e standardet evropiane. PDI nuk do të lejojë që media të bëhet instrument i politikës në dëm të interesave madhore të kombit.

8. PDI e konsideron integrimin rajonal dhe evropian të vendit tonë si rrugë të vetme për zhvillimin e vendit, duke ruajtur identitetin kombëtar dhe mbi bazën e parimit të reciprocitetit dy, apo shumë palësh.

ÇËSHTJA KOMBËTARE

1. PDI respekton parimin e vetëvendosjes së popujve dhe ka në programin e saj kërkesën për zbatimin e konventave e marrëveshjeve ndërkombëtare që u japin zgjidhje padrejtësive që kanë ndodhur apo ndodhin në dëm të kombeve. Ajo kërkon dhe do të kërkojë zgjidhjen e problemeve të mbetura pezull në dëm të kombit shqiptar e në mënyrë të veçantë atë të popullsisë çame.

PDI gjykon se zgjidhja e problemeve të tilla do të ndihmojnë në forcimin e miqësisë e bashkëpunimit ndërmjet popujve dhe veçanërisht për krijimin e klimës së nevojshme për integrimin evropian.

2. Për zgjidhjen e problemeve kombëtare PDI shfrytëzon dhe do të shfrytëzojë të gjitha rrugët institucionale e paqësore si brenda ashtu edhe jashtë vendit. PDI konsideron si mjet demokratik për këtë çështje edhe sensibilizimin e organizmave vendase si Parlamenti e Qeveria ashtu edhe ato ndërkombëtare si OKB, BE etj. Krahas këtyre PDI i njeh vetes të drejtat e organizimit të protestave, tubimeve, përvjetorëve, simpoziumeve, konferencave etj.

3. PDI punon me objektivin e zgjidhjes përfundimtare të të gjitha padrejtësive e problemeve të mbetura pezull në çështjen çame. Tre elementet kryesore që presin zgjidhje janë: · Njohja e të drejtës së pronës, tokës e pasurive të rrëmbyera. · Rikthimin e pronës dhe të drejtës për administrimin e saj nga pronarët legjitim. Kjo të shoqërohet me dyshtetësinë. · Rikthimi i çamëve në trojet e tyre.

4. PDI është për vetëvendosje dhe pavarësinë e Kosovës dhe mbështet njohjen dhe respektimin e të drejtave njerëzore e kombëtare për shqiptarët në Maqedoni e Mal të Zi.

 1. PDI gjykon se është detyrë dhe obligim i qeverisë shqiptare kujdesi i vazhdueshëm ndaj emigrantëve shqiptar duke u siguruar atyre mbrojtje ligjore e respektimin e të drejtave që lindin nga aktet ndërkombëtare dhe nga shtete ku ata kanë emigruar. 
 2. PDI është për mbrojtjen dhe respektimin e pakicave kombëtare për t’u siguruar atyre barazinë në të gjitha fushat. Njëkohësisht PDI është për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të shqiptarëve kudo që ndodhen e në veçanti në shtetet fqinje ku është edhe përqendrimi më i madh i tyre. Vetëm mbi bazën e reciprocitetit, mirëkuptimit e barazisë do të zhvillohen lidhjet e miqësisë dhe të bashkëpunimit me çdo vend të rajonit e më gjerë. Shteti shqiptar duhet të jetë vazhdimisht i interesuar dhe i lidhur me diasporën dhe emigrantët shqiptar duke kërkuar respektimin e të drejtave të tyre ligjore nga vendet ku ata jetojnë e punojnë.

POLITIKA E JASHTME

1. PDI është për një politikë të jashtme paqësore, për marrëdhënie mirëkuptimi e të ndihmës reciproke pa ndërhyrje në punët e brendshme të palëve.

2. PDI është për integrimin e Shqipërisë në strukturat Euro-Atlantike. PDI do të kërkojë dhe do të mbështeti zbatimin me korrektësi të detyrimeve ndërkombëtare që rrjedhin nga anëtarësimi në NATO.

3. PDI do të ndjek politikën e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit me vendet fqinje. Ajo do të mbështeti fuqizimin e marrëdhënieve politike e ekonomike me vendet e Komunitetit Evropian, me SHBA, me Turqinë etj.

PROGRAMI EKONOMIK

1. Objektivi themelor i PDI është plotësimi i standardeve dhe integrimi i plotë i Shqipërisë në Komunitetin Europian dhe në strukturat Euroatlantike. Për formulimin e politikave dhe të programeve në fushën e zhvillimit të ekonomisë PDI mbështetet në këto parime kryesore: · PDI gjykon se Shqipëria i ka të gjitha burimet e nevojshme natyrore e njerëzore për të arritur një rritje me ritme të larta të prodhimit të përgjithshëm si dhe të ardhurave për frymë të popullsisë. · PDI do të mbështesë reduktimin gradual të rolit të shtetit deri në kryerjen e funksioneve bazë sipas eksperiencave të vendeve të zhvilluara. Në drejtim të ekonomisë, nëpërmjet instrumenteve të tij, shteti të kthehet në një rregullator për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. · Për zhvillimin e vendit PDI do të mbështet iniciativën e lirë private dhe konkurrencën e ndershme.

2. PDI konsideron që investimet private vendase e të huaja janë instrumenti më i fuqishëm për zhvillimin e ekonomisë dhe në veçanti për zgjidhjen e çështjes së punësimit dhe rritjen e të ardhurave reale të popullsisë. Për këtë qëllim PDI do të punojë për krijimin e një ambienti favorizues për investimet kryesisht nëpërmjet : · Përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës rrugore dhe rrjeteve të furnizimit me ujë e energji elektrike. · Garancisë së rendit e qetësisë publike. · Krijimit të një sistemi bankar eficent. · Eliminimet të barrierave burokratike të panevojshme.

3. Duke marrë parasysh peshën aktuale të sektorit të bujqësisë si në prodhim ashtu edhe në punësim, PDI do t’i kushtoj vëmendje të veçantë këtij sektori. Rrugët që do të ndjek kryesisht janë: · Përfundimi i shpejtë i procesit të kthimit e të kompensimit të pronave. · Përfundimi i procesit të regjistrimit të pronave dhe funksionimi normal i zyrave të rregjistrimit të pasurive. · Krijimi i kushteve për funksionimin e tregut të tokave. · Përshpejtimi i zgjidhjes së problemeve që lidhen me infrastrukturën në zonat rurale. · Dhënia e subvencioneve për inputet kryesore në sektorin e bujqësisë. · Krijimi i kushteve për shtrirjen e sistemit bankar edhe në zonat rurale duke nxitur veçanërisht krijimin e Bankave Kooperative. · Nxitja dhe mbështetja e shoqërizimeve në bazë prodhimi, rajoni etj. · Krijimi i kushteve për zhvillimin e bujqësisë organike dhe asaj natyrale. · Formimit profesional jo vetëm në funksion të rritjes së sektorit të bujqësisë por edhe të përgatitjes së personave të aftë për t’u përfshirë në degë të tjera të ekonomisë.

4. Duke marrë në konsideratë pasuritë e mëdha dhe të larmishme natyrore si dhe trashëgiminë historike dhe kulturore, PDI do të nxiti dhe mbështeti zhvillimin e turizmit si njëri nga sektorët prioritar të ekonomisë. Ne do ta konsiderojmë këtë sektor edhe si një mundësi eksporti për të rritur të ardhurat në valutë të huaj.

5. Pozicionin e favorshëm gjeografik veçanërisht si kryqëzim i rrugëve të rëndësishme të vendit, rajonale e më gjerë, PDI e konsideron si një burim të rëndësishëm për zhvillimin e transportit. Ne do të mbështetim çdo iniciativë dhe do të ndërmarrim nisma origjinale të cilat do ta përfshijnë Shqipërinë në korridoret e rëndësishme ndërkombëtare.

6. PDI është e mendimit se sektori i ndërtimit është dhe do të mbetet për një kohë të gjatë një nga motorët e rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Ky sektor tërheq pas vetes edhe sektorë të tjerë si industrinë e prodhimit të materialeve të ndërtimit, transportin, tregtinë etj. Për t’i dhënë frymëmarrje të mëtejshme këtij sektori PDI do të punojë për: · Pakësimin e barrierave burokratike, zvarritjeve dhe subjektivizmave në marrjen e lejeve të ndërtimit dhe funksionimin normal të zyrave të regjistrimit. · Përgatitjen e masterplaneve, planeve strategjike dhe planeve rregulluese si instrumente tekniko ligjor për një zhvillim të qëndrueshëm urban. · Përmirësimin e ligjit dhe rregulloreve përkatëse për Urbanistikën dhe veçanërisht për nxjerrjen e një ligji për turizmin. · Nxitjen dhe fuqizimin e sistemit bankar lidhur me kreditimin për banesat.

7. PDI konsideron industrinë një nga shtyllat e rëndësishme të ekonomisë. Ne do të nxitim dhe mbështetim zhvillimin e industrive të pastra që nuk dëmtojnë ambientin. Përpunimi i prodhimeve vendase si dhe prodhimet e tjera me lëndë të parë të vendit do të jenë prioritet i programeve tona.

ARSIMI – KULTURA – SPORTI – SHËNDETËSIA - AMBIENTI

1. PDI konsideron zhvillimin e arsimit si element bazë për zhvillimin e shoqërisë dhe të vendit tonë. Arsimi të jetë laik. PDI do të mbështet zhvillimin e arsimit publik si dhe atë jo publik. Arsimi 9- vjeçar të jetë i detyruar. Në hartimin e programeve dhe strategjive të arsimit të merren parasysh kërkesat për zhvillimin e sotëm e perspektiv të vendit.

2. PDI do të kërkoj dhe mbështet modernizimin e përmbajtjes së shkollës me synimin që të arrihet njohja dhe barazvlefshmeria e diplomave shqiptare me ato të shkollave të huaja.

3. PDI konsideron zhvillimin e kulturës e arteve si një nga elementet e rëndësishëm të jetës shpirtërore të shqiptarëve. PDI do të mbështeti fuqishëm ruajtjen dhe rivlerësimin e trashëgimisë historike e kulturore jo vetëm si një burim zhvillimi por edhe si instrument për ruajtjen e kujtesës së kombit shqiptar.

4. PDI do të kërkojë rritjen e vazhdueshme të kontributit të buxhetit të shtetit në favor të zhvillimit të arsimit e kulturës deri në arritjen e standardeve të vendeve të zhvilluara.

5. PDI konsideron ruajtjen e shëndetit të shqiptarëve si një nga detyrat më të rëndësishme të saj. Për këtë arsye PDI do të punojë për: · Forcimin dhe modernizimin e shërbimit shëndetësor shtetëror. · Rritjen e kontributit të buxhetit të shtetit në favor të sektorit të shëndetësisë. · Lehtësimin për krijimin e kushteve për zhvillimin edhe të shërbimit shëndetësor privat. · Hartimin dhe zbatimin e politikave sociale që favorizojnë ruajtjen e shëndetit të popullsisë në përgjithësi dhe veçanërisht për shtresat në nevojë, për fëmijët dhe të moshuarit. · Do të bëjë luftë sistematike kundër përhapjes së sëmundjeve ngjitëse, drogës, sidës etj. · Subvencionimin nga shteti të elementeve të veçantë të shërbimit shëndetësor, duke marrë parasysh edhe kushtet aktuale social-ekonomike.

6. PDI e konsideron ambientin një pasuri të të gjithë brezave dhe do të punojë për ruajtjen dhe shëndoshjen e tij.

7. PDI do të përqafojë çdo nismë kombëtare apo ndërkombëtare që do të ketë si objekt mbrojtjen e ambientit.

8. PDI mbështet dhe përkrah zhvillimin e kulturës fizike e sporteve si pjesë e domosdoshme e edukatës dhe kulturës së shqiptarëve. Ajo është për mbështetje dhe subvencion nga shteti deri në privatizimin e këtij sektori dhe fuqizimin e sporteve shqiptare.


Statuti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

I. TË PËRGJITHSHME Emri Neni 1 Partia mban emrin Partia për Drejtësi dhe Integrim. Shkronjat nistore të saj janë "PDI" .

Përcaktimi politik dhe qëllimet Neni 2 Partia për Drejtësi dhe Integrim ka për qëllim konkurrimin politik përmes zgjedhjeve të përgjithshme, në respekt të vlerave të lirisë, barazisë e drejtësisë në një garë politike. PDI ka si synim të përgjithshëm promovimin e vlerave të lirisë, demokracisë dhe mbrojtjen e interesave të Shqipërisë dhe shqiptarëve. PDI synon promovimin e lirive të individit, të drejtave të tij themelore, mbrojtjen e mendimit, dinjitetit njerëzor, pronën, të gjitha të drejtat dhe detyrat e çdo shtetasi pa dallim. PDI lufton për një Shqipëri të zhvilluar me institucione demokratike dhe treg të lirë, për një Shqipëri faktor paqeje dhe stabiliteti që jeton në harmoni me fqinjët dhe bashkëpunon me të gjithë partnerët e saj miq. PDI bashkon forcat me të gjithë shqiptarët për zhvillimin dhe integrimin e Shqipërisë në organizmat evropiane e euroatlantike, si dhe për garantimin e interesave të shqiptarëve si komb, për identitetin, kulturën dhe të gjitha të drejtat. E ardhmja e Shqipërisë është integrimi dhe njëherësh promovimi i vlerave dhe identitetit tonë kombëtar. PDI lufton për një shoqëri ku të integrohen natyrshëm dhe pa asnjë diskriminim individët e çdo grupi kulturor apo etnik, për një shoqëri që mbron dhe garanton interesat e gjithkujt, veçanërisht të minoriteteve. PDI shpall të shenjta interesat e shqiptarëve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre kudo që jetojnë.

PDI synon :

 1. një demokraci të të drejtave njerëzore të njohura e të marra në mbrojtje nga dokumentat ndërkombëtare ; 
 2. një shteti ligjor me raporte të balancuara e të ndara qartë të pushteteve, garant të jetës, lirive dhe të drejtave të sanksionuara me ligj të qytetarëve;
 3. një ekonomin të tregut nëpërmjet nxitjes dhe mbështetjes së iniciativës së lirë, shtimit të pronës private;
 4. garantimin e të drejtës së pronës private, paprekshmërinë e saj dhe të drejtën e pronarëve për ta disponuar atë lirisht, trashëguar apo dëmshpërblyer me vlerë të plotë tregu;
 5. garantimin e trajtimit të denjë të ish pronarëve;
 6. mbrojtjen e interesave njerëzore, kulturore dhe pronësore të shqiptarëve kudo në botë, në përputhje me aktet dhe instrumentat ndërkombëtare
 7. integrojë Shqipërinë si anëtare dinjitoze në institucionet euroatlantike e në familjen e kombeve të përparuara evropiane;
 8. të garantojë sigurinë kombëtare dhe të bashkëpunojë me institucionet Evropiane, Shtetet e Bashkuara dhe të tjera organizma ndërkombëtarë për të siguruar paqen, lirinë, demokracinë.

Politika e PDI -së përcaktohet dhe pasqyrohet në programin e saj si dhe dokumente të tjera që miratohen në përputhje me Statutin nga organet e saj qendrore.

Selia Qendrore Neni 3 PDI e ka qendrën e saj në Kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë, Tiranë.

Organizimi i partisë Neni 4 Partia për Drejtësi dhe Integrim është një organizim politik i qytetarëve të grupuar me vullnet të lirë në strukturat e saj të organizuara mbi bazën e ndarjes territoriale të vendit. Me vendim të Kryesisë së PDI-së mund të formohen struktura organizative edhe mbi baza socio-profesionale.

Simboli Neni5 Simboli i PDI përbëhet nga një sfond ngjyrë të kaltër, një Degë Ulliri me tetë gjethe dhe katër kokrra me ngjyre jeshile, te konturuara me të bardhë si dhe janë të shkruara me germa kapitale PDI.

Flamuri Neni 6 Flamuri si simbol i këtij subjekti është me sfond ngjyrë gurkali dhe në qendër vendoset simboli që përfaqëson subjektin.

Vula Neni 7 Vula e PDI-së është e rrumbullakët me diametër 3,5 cm, ku është shkruar me germa të mëdha "Partia për Drejtësi dhe Integrim" dhe në qendër ndodhet simboli i PDI-së. Vula përdoret vetëm në emër të Organeve Qendrore të PDI-së dhe administratës ekzekutive të Selisë Qendrore. Degët e PDI-së në rrethe kanë vulat e tyre që ruajnë modelin e mësipërm duke shtuar emrin përkatës të degës. Rregullat e përdorimit të vulës caktohen nga Kryesia.

Bazat e funksionimit Neni 8 Funksionimi i PDI-së bazohet në demokracinë e brendshme, e shprehur përmes votës së anëtarëve të saj. Vota e përfaqësuar u njihet vetëm përfaqësuesve të mandatuar prej anëtarëve. Zgjatja e mandatit në PDI është për katër vjet. Rregullat e funksionimit të demokracisë në parti përcaktohen me akte të nxjerra nga organet qendrore të saj sipas parashikimeve të këtij Statuti. Demokracia zbatohet edhe në nxjerrjen e kandidaturave elektorale të partisë. Anëtarët e partisë propozimin e kandidaturave elektorale e bëjnë sipas kushteve që përcakton rregullorja e brendshme e partisë.


Format e veprimit Neni 9 1- Partia për Drejtësi dhe Integrim e Shqipërisë për realizimin e synimeve të saj vepron nëpërmjet: a- veprimtarisë së anëtarëve të saj, organeve lokale e qendrore, strukturave ekzekutive; b- zbatimit të platformës dhe programeve të saj kur merr pjesë në qeverisjen vendore apo qendrore; c- përfaqësuesit e zgjedhur në këshilla vendore apo Kuvendin e Shqipërisë; d- organizatave partnere dhe organizatave e shoqatave të tjera të afërta me PDI-në; e- bashkëpunimit me partnerë të huaj, organizata e institucione ndërkombëtare; 2- PDI për realizimin e objektivave dhe funksioneve të saj përdor mediat private e publike, manifestime e protesta, takime të hapura e tubime, konferenca e seminare si dhe çdo formë tjetër të ligjshme.

Bashkëpunimi dhe mbështetja e veprimtarëve Neni 10 Anëtarët e PDI-së, të organizatave të saj partnere, si dhe simpatizantët e tyre veprojnë në bashkëpunim dhe ndihmojnë njëri-tjetrin. Organet Qendrore të PDI-së si dhe strukturat e saj ekzekutive kujdesen për marrjen në mbrojtje të veprimtarëve të tyre nga çdo pasojë e mundshme që rrjedh prej pjesëmarrjes në veprimtarinë politike të kryer në përputhje me këtë Statut, apo bindjeve të tyre politike.

Veprimtari publike Neni 11 Partia për Drejtësi dhe Integrim në përputhje me legjislacionin në fuqi organizon për interesa dhe përfitime të saja edhe veprimtari ekonomike, klube, institute, organizime studimore, etj.. Veprimtaritë e PDI-së janë publike me përjashtim të rasteve kur në këtë Statut ose në rregullore përcaktohet ndryshe. Ato zhvillohen si brenda territorit të RSH ashtu edhe jashtë tij, kur një gjë e tillë është e lejueshme në vendet përkatëse.

II. ANËTARËSIA Kushte dhe kritere të anëtarësisë Neni 12 1- Anëtar i PDI-së mund të jetë, çdo qytetar shqiptar që: a. është mbi 15 vjeç; b. pranon kushtet e anëtarësimit; c. të mos jetë anëtar i partive politike, apo organizatave që nuk janë në një partneritete të deklaruar e pranuar nga PDI. 2- Janë anëtarë të PDI-së të gjithë ata që: a. kanë bërë anëtarësimin e tyre individual; b. kanë paguar kuotizacionin vjetor (mos pagimi për dy vjet resht humbet të drejtën e anëtarësisë në parti); c. ndaj tyre nuk është marra ndonjë masë përjashtimi nga partia apo nuk kanë dhënë dorëheqjen.

Pranimi i anëtarit të PDI Neni 13 1- Kërkesa për anëtarësim duhet të paraqitet me shkrim së bashku me formularin përkatës: a. në seksionin e Partisë të vendbanimit të kërkuesit, b. në degën/nëndegën e PDI-së. c. në selinë qendrore të Partisë për Drejtësi dhe Integrim. Pranimi në seksionin apo degën e PDI-së bëhet vetëm për anëtarët që banojnë në territorin përkatës. Konfirmimi i pranimit të anëtarit të PDI-së bëhet nga Dega e PDI-së për pranimet e bëra në seksionin e PDI-së dhe në Selinë Qendrore për pranimet e bëra nga dega/nëndega e PDI-së.

Të drejtat dhe detyrat e anëtarit Neni 14 1- Të drejtat: a- Anëtari ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e zgjedhjet sipas Statutit si dhe në çdo veprimtari të PDI-së dhe të shprehë aty lirisht mendimin e tij; b- vetëm anëtari mund të zgjedhë dhe të zgjidhet në organet e Partisë; c- çdo anëtar ka të drejtën të propozojë për të gjitha organet legjislative e ekzekutive që përfaqësojnë PDI sipas kushteve që parashikohen në këtë Statut, si dhe mund t'u drejtohet për çështje vetjake e të Partisë të gjitha organeve drejtuese të saj; d- Anëtarët e Partisë nuk mund të jenë njëkohësisht në më shumë se dy kryesi të organeve të Partisë pavarësisht nga niveli i tyre. Përkatësia në kryesitë e organizatave partnere nuk llogaritet. 2- Detyrat: Anëtari i PDI-së ka për detyrë: a- të jetë aktiv në veprimtarinë politike e elektorale të PDI-së dhe të ndjekë jetën e brendshme organizative të saj. b- t'i paguajë Partisë një kontribut financiar. Masa e kuotizacionit vjetor dhe shpërndarja e saj ndërmjet selisë qendrore dhe strukturave lokale përcaktohen çdo vit nga Kryesia e PDI-së. Kryesia mund të përcaktojë një masë kuote më të reduktuar për organizatat partnere. Kuotizacioni duhet të paguhet brenda 60 ditëve nga data e thirrjes për pagimin e tyre. Me përfundimin e afatit të njoftuar për pagimin e kuatizacionit, anëtarët që nuk kanë paguar atë, humbasin të drejtën e votës, deri në rinovimin e anëtarësisë. c- të respektojë disiplinën e Partisë të përcaktuar në këtë Statut dhe në aktet politike të shpallura nga PDI-së. 3- Thyerja e disiplinës së Partisë dhe mosplotësimi i detyrimeve të anëtarësisë sjell sanksione dhe kufizime të të drejtave të anëtarit të PDI-së. Procedurat e dhënies së sanksioneve për anëtarët përcaktohen në Rregulloren e Brendshme të PDI-së. Masat që mund të merren ndaj anëtarëve janë : pezullimi dhe përjashtimi. Këto masa mund të apelohen përpara komisionit disiplinor. Ato mund të bëhen publike.


Përfundimi i anëtarësisë Neni 15 1- Anëtarësia përfundon kur anëtari vdes, largohet me kërkesën e tij ose përjashtohet. 2- Çdo anëtar mund të largohet nga Partia me vullnetin e tij duke njoftuar seksionin ku bën pjesë ose organin ku është i zgjedhur.

Simpatizantët Neni 16 PDI quan simpatizant të saj çdo qytetar që mbështet politikën e veprimtarinë e saj dhe voton për të. Ajo nxit pjesëmarrjen e tyre në veprimtaritë publike të saj.


III. ORGANIZIMI LOKAL i PARTISË Organizimi Lokal i PDI Neni 17 Organizimi i PDI bëhet mbi bazën e njësive territoriale administrative, njësive elektorale ose në nivel kombëtar mbi bazën e kritereve specifike. Njësitë organizative të PDI janë : -seksionet; -nëndega e Partisë; -degët e Partisë.

Seksioni Neni 18 1- Seksioni është njësia më e vogël organizative e Partisë. Ai organizohet mbi bazë territoriale të qendrave të votimit ose, në raste të veçanta dhe me miratim të Kryesisë së PDI-së, për çdo komunë. Kryesia e Degës, përgjigjet për organizimin e veprimtarisë së PDI-së në territorin përkatës të partisë dhe informon kryesinë e Partisë. b- Në nivel dege ose kombëtar mbi bazë specialitetesh, gjendjeje shoqërore e profesionale, studentore, shkollore, moshore, ose në internet e emigracion me vendim të Kryesisë së Partisë. Çdo seksion i partisë përfaqësohet nga kryesia e tij. 2- Krijimi, shkrirja, bashkimi ose ndarja e seksioneve vendoset nga Kryesia e Degës përkatëse. 3- Seksioni përfaqësohet dhe drejtohet nga Kryesia e tij e përbërë nga 3 deri 7 anëtarë në varësi nga numri i anëtarëve të seksionit. Kryesia e seksionit përbëhet nga kryetari, sekretari e anëtarët e kryesisë. 4- Kryesia zgjidhet, si rregull, çdo katër vjet, me votë të fshehtë, nga mbledhja e anëtarëve të seksionit. Numrin e kandidatëve që i nënshtrohet votimit duhet të jetë të paktën dy herë më i madh se numri i vendeve në Kryesi. 5- Kryetari dhe sekretari zgjidhen me votim të fshehtë me më shumë se një kandidaturë nga mbledhja e anëtarëve të seksionit. Kryetari nuk mund të zgjidhet më shumë se dy herë radhazi. Për të fituar mandatin e dytë radhazi duhet që kandidati të marrë më se 2/3 e votave të vlefshme. 6- Mbledhja e seksionit thirret nga kryetari, kryesia ose 1/4 e anëtarëve. Mbledhja thirret të paktën një herë në dy muaj. 7- Seksioni: a. organizon veprimtarinë politike në territorin e tij në përputhje me orientimet dhe qëndrimet e shpaluara të PDI-së; b. bën pranimin e anëtarëve të rinj të PDI-së; c. bën propozime për kandidatura për drejtues dhe përfaqësues lokalë të Partisë, për deputetin e pushtetarë lokalë etj.; d. i bën sugjerime dhe propozime Degës për çdo problem që gjykon se është në interes të Partisë.

Nëndega e PDI Neni 19 1- Nëndegët formohen mbi baza territoriale elektorale (zona elektorale), të njësive të qeverisjes vendore (bashki apo minibashki, grup komunash etj) dhe përfshin në vetvete të gjitha seksionet qe shtrijnë veprimtarinë në atë territor ; 2- Nëndega drejtohet në periudhën mes kuvendeve dhe aktiveve nga Kryetari dhe Kryesia e saj.

Kryesia e Nëndegës së Partisë Neni 20 1-Kryesia e Nëndegës është organi më i lartë për drejtimin e nëndegës së Partisë ndërmjet dy kuvendeve apo aktiveve të saj. Ajo vendos për të gjitha çështjet e rëndësishme që i kërkohen nga organet eprore dhe ato që kanë të bëjnë me jetën organizative dhe veprimtarinë politike të partisë për seksionet dhe grupseksionet në vartësi. Kryesia e Nëndegës së PDI përbëhet nga : a. Jo më pak se dyfishi i numrit të seksioneve që përfshihen në këtë nëndegë. b. Anëtarë me të drejtë të fituar për shkak të detyrës, ku bëjnë pjesë : të zgjedhurit përfaqësues të PDI-së në qeverisjen vendore ku shtrihet nëndega, sekretari i nëndegës, kryetarët e organizatave partnere të me veprimtari në territorin e nëndegës. Numri i anëtarëve të zgjedhur duhet të jetë të paktën sa dyfishi i numrit të anëtarëve me të drejtë të fituar. c. Numri i zonjave fituese të mos jetë më pak se 20 % e numrit të anëtarëve të Kryesisë që del prej votimit. Në rast se ky kriter nuk plotësohet në renditjen e dalë pas votimit, atëherë renditja e tyre veçohet nga ajo e përgjithshmja. 2- a. Kryesia vendos në emër të nëndegës së PDI për çështje dhe kompetenca që ky Statut i njeh nëndegës së partisë. Ajo i adreson të gjitha propozimet dhe kërkesat në emër të nëndegës së PDI ndaj organeve qendrore. b. Ajo zgjedh me votim të fshehtë përgjegjësin e financave të partisë për nëndegën dhe komisionin e transparencës financiare. c. Kryesia e nëndegës është kompetente për të vendosur, pas konsultimeve me anëtarët përkatës të partisë, kandidaturat për këshilltarët lokalë për njësitë në territorin e saj pas miratimit paraprak të marrë nga Kryesia Qendrore e PDI-së. d. Çdo kryesi nëndege është kompetente për marrjen e masave disiplinore për anëtarët e partisë, me përjashtim të atyre që përcaktohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në këtë Statut. e. Kryesia e Nëndegës është përgjegjëse për veprimtarinë koherente të strukturave në varësi të saj me veprimtarinë e përgjithshme të partisë në çështjet e organizimit, veprimtarive politike publike, veçanërisht të fushatave elektorale. 3- Mbledhja e Kryesisë thirret nga kryetari të paktën një herë në muaj. Të drejtën e thirrjes së mbledhjes së kryesisë së nëndegës për probleme të veçanta e kanë edhe ¼ e anëtarëve të Kryesisë. Në këtë rast Kryetari njofton datën e mbledhjes jo më vonë se një javë nga marrja e kërkesës. Në çdo rast rendi i ditës dhe materialet e shkruara u njoftohen anëtarëve të Kryesisë jo më vonë se dy ditë para datës së mbledhjes së Kryesisë. 4- Funksionimi i kryesive të nëndegëve rregullohet nga rregullorja e brendshme (tip) e funksionimit të organeve lokale të Partisë.

Zgjedhjet për Organet Drejtuese të Nëndegës së Partisë Neni 21 1- Kryesia e Nëndegës, Kryetari dhe organet e tjera që parashikon ky Statut për degën e PDI zgjidhen çdo katër vjet me votim të fshehtë, dhe me kandidatura alternative në Kuvendin e Nëndegës. Numri i kandidatëve që i nënshtrohet votimit, duhet të jetë të paktën dy herë më i madh se numri i vendeve në kryesi. 2- Organet e nëndegës së PDI zgjidhen në Kuvendin e Nëndegës me votën e gjithë anëtarëve të PDI sipas Parimit "një anëtar, një votë". Sekretari i nëndegës publikon numrin dhe emrat e anëtarëve me të drejtë vote më 31 dhjetor të vitit paraardhës të zgjedhjeve në parti të cilët kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen në organet e nëndegës së PDI (kryetar i nëndegës, anëtar kryesie i nëndegës, anëtar i Kuvendit Kombëtar të Partisë, anëtar i komisionit disiplinor të degës). Procedurat për përcaktimin dhe miratimin e kandidaturave, kriteret që duhet të plotësojnë të zgjedhurit e degëve përcaktohen në rregulloren e brendshme dhe aktet e tjera të Kryesisë së Partisë. 3- Kuvendin e Nëndegës e thërret Kryesia e Nëndegës në marrëveshje me Kryesinë e PDI-së. Ai mund të thirret edhe kur e kërkon ¼ e anëtarëve të nëndegës së Partisë ose ¼ e anëtarëve të kuvendit të nëndegës. Në këtë rast caktimi i datës dhe i rendit të ditës duhet të bëhet jo më vonë se dy javë nga marrja e kërkesës. Njoftimi i datës dhe i rendit të ditës në çdo rast duhet të bëhet 5 ditë përpara. 4- Kryesia e Nëndegës me propozim të sekretarit të nëndegës miraton komisionet e mandateve, të votimeve dhe sekretarinë e Kuvendit të Nënegës. Procedurat më të detajuara të punimeve të Kuvendit të Nëndegës përcaktohen në rregulloren e brendshme dhe aktet e tjera të Kryesisë së PDI. 5- Kuvendi i Nëndegës zgjedh Kryesinë, Kryetarin e Nëndegës, Komisionin Disiplinor të Nëndegës, kandidatët për Anëtarë të Kuvendit Kombëtar të PDI dhe vendos për çështje të rëndësishme të saj dhe për mocione të paraqitura në përputhje me këtë Statut. Kur Kuvendi është i mbledhur, të drejtën për të adresuar propozime dhe kërkesa për mocion për çështje të veçanta e kanë Kryesia e PDI, Kryesia e Nëndegës, Kryetari i Nëndegës, pesëmbëdhjetë përqind e anëtarëve të pranishëm të kuvendit/aktivit me të drejtë vote. Kërkesat për propozim kandidaturash dhe mocionet e shkarkimit të organeve të nëndegës duhet të jenë miratuar paraprakisht në Kryesinë e PDI.

Kryetari i Nëndegës Neni 22 1- Kandidaturat për Kryetarin e Nëndegës, që propozohen nga seksionet, grupseksionet, Kryesia e Nëndegës, Kryesia e PDI, dhe 15% e anëtarëve të Kuvendit të Nëndegës (anëtarësia) sipas procedurave të vendosura me akte nënstatutore, shqyrtohen nga Kryesia e PDI. Kuvendi i Nëndegës voton kandidaturat e miratuara nga Kryesia e PDI. 2- Kryetari i Nëndegës që është zgjedhur dy herët e fundit radhazi në këtë funksion nuk mund të kandidojë për herë të tretë. Për të fituar mandatin e dytë radhazi duhet që kandidati të marrë më se 2/3 e votave të vlefshme. Përjashtim nga ky rregull bëjnë kryetarët e nëndegëve kur kandidojnë për herë të dytë dhe kur rezultatet elektorale më të fundit të degës kanë pasur rritje të dukshme. Kriteret për vlerësimin e rezultateve dhe vendimin për të lejuar konkurrimin për herë të dytë pa detyrimin për të marrë mëse 2/3 e votave i përcakton Kryesia e PDI. 3- Kryetari përfaqëson anëtarësinë e partisë në territorin përkatës. Ai thërret dhe drejton mbledhjet e kryesisë, fikson rendin e ditës në bashkëpunim me sekretarin përkatës. Ai organizon funksionimin normal të kryesisë dhe përgjigjet për zbatimin e vendimeve dhe orientimeve të saj. Ai përgjigjet për mbarëvajtjen e funksionimit të partisë dhe shprehjen lirë të çdo anëtari të kryesisë.

Sekretari i Nëndegës se PDI Neni 23 Çdo nëndegë ka një Sekretar të Nëndegës, i cili emërohet nga kryesia e PDI sipas procedurave të përcaktuara në rregulloren e brendshme. Sekretari ka për detyrë zbatimin e vendimeve të instancave qendrore të Partisë në nëndegën përkatëse. Ai organizon zgjedhjet në parti dhe siguron mbajtjen e një evidence të anëtarësisë sipas kërkesave të këtij Statuti dhe akteve të tjera të partisë. Çdo vit ai mban një raport të detajuar të punës së tij në kryesinë e nëndegës sipas kushteve që përcaktohet në rregulloren e brendshme të partisë.

Degët e Partisë Neni 24 1- Krysia e PDI-së mund të vendosë grupimin e disa nëndegëve në njësi më të mëdha organizative dhe që mund të përkojnë me territoret administrativë të njësive lokale (qarku, rrethi, prefektura) apo me territoret elektorale (rajone elektorale etj.) Në varësi me territorin që përfshijnë këto grupime nëndegësh, Dega merr emërtimin respektiv. 2- Organet e Degëve territoriale janë: a. Kryesia e Degës (sipas qarkut, rrethit, rajonit elektoral etj.) ; b. Kryetari i Degës (sipas qarkut, rrethit, rajonit elektoral etj.) ; c. Sekretari i Degës (sipas qarkut, rrethit, rajonit elektoral etj.) ; d. Komiteti drejtues (sipas qarkut, rrethit, rajonit elektoral etj.).

Kryesitë Neni 25 1- Kryesitë e Degëve (rretheve, qarqeve, rajoneve elektorale, qyteteve që kanë më shumë se dy nëndegë) përbëhen nga jo më pak se 9 anëtarë. Kryesia e PDI-së përcakton numrin e anëtarëve për çdo kryesi si dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për anëtar kryesie. Jo më pak se 20 % e anëtarëve të kryesive duhet të jenë zonja. 2- Kryesia e Degës përbëhet nga : a. një numër anëtarësh të zgjedhur nga kryesitë e nëndegëve mes anëtarëve të tyre. Sekretari i Degës u njofton kryetarëve të nëndegëve numrin e anëtarëve që do të zgjedhin si anëtarë kryesie dhe shpërndarjen e tyre sipas nëndegëve. Numri i anëtarëve të zgjedhur për çdo degë përcaktohet gjysma në përputhje me anëtarësinë në 31 dhjetor të vitit që paraprin zgjedhjet në parti dhe gjysma në përputhje me votat e partisë si subjekt elektoral në zgjedhjet më të fundit, rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Çdo nëndegë përfaqësohet në kryesi me të paktën tre anëtarë të zgjedhur, njëri prej të cilëve është kryetari i nëndegës dhe të tjerët anëtarë të votuar të kryesisë së nëndegës në Kuvendin e saj. b. një numër anëtarësh me të drejtë të fituar, anëtarë të PDI, ku bëjnë pjesë të zgjedhur që kanë dalë në territorin përkatës, kryetarët e organizatave partnere nëse ka organizime të tilla që përputhen me organizimin e grupdegëve përkatëse, sekretari i degës dhe të nëndegëve, përgjegjësi financiar (trezorieri). c. Personat e dalë sipas germës "b" nuk mund të jenë më shumë se ata të germës "a". 3- a. Kryesitë mblidhen të paktën një herë në tre muaj. Kryesia mund të mblidhet edhe me kërkesën e 2/3 të anëtarëve të kryesisë, kërkesë e cila i paraqitet kryetarit të degës. Në këtë rast rendi i ditës i mbledhjes duhet të përcaktohet në kërkesën e paraqitur dhe nuk mund të ndryshohet nga kryetari apo sekretari i degës. Mbledhja mbahet brenda një muaji nga paraqitja e kërkesës. b. Kryesia vendos në emër të nëndegëve të PDI që mbulon për çështje dhe kompetenca që ky Statut i njeh asaj. Ajo i adreson të gjitha propozimet dhe kërkesat në emër të degës në organet qendrore të PDI. c. Kryesia vendos për ngritjen e bordeve, departamenteve e grupeve te tjera të punës që do të jenë të nevojshme për ushtrimin e detyrave që i ngarkohen. d. Kryesia është kompetente për të miratuar, pas konsultimeve me nëndegët përkatës të partisë, kandidaturat që përfaqësojnë PDI në zgjedhjet elektorale. e. Kryesia e Degës është përgjegjëse për veprimtarinë koherente të nëndegëve në varësi të saj me veprimtarinë e përgjithshme të partisë në çështjet e organizimit, veprimtarive politike publike, veçanërisht të fushatave elektorale.

Kryetari Neni 26 Kryetari i Degës zgjidhet nga mbledhja e përbashkët e kryesive të nëndegëve mes kandidaturave të propozuara nga Kryesia e PDI-së. Kandidaturat e dala për kryetar të Degës i nënshtrohen një diskutimi dhe vlerësimi nga Kryesia qendrore e partisë, e cila formulon përfundimisht propozimet për kandidaturat. Kryetari i Degës përfaqëson anëtarësinë e partisë në territorin përkatës. Ai thërret dhe drejton mbledhjet e kryesisë, fikson rendin e ditës në bashkëpunim me sekretarin përkatës. Ai organizon funksionimin normal të kryesisë dhe përgjigjet për zbatimin e vendimeve dhe orientimeve të saj. Ai përgjigjet për mbarëvajtjen e funksionimit të partisë dhe shprehjen lirë të çdo anëtari të kryesisë. Kryetarët i Degës është anëtar i Këshillit Kombëtar të Partisë.

Sekretari i Degës Neni 27 Çdo Degë ka një Sekretar Partie, i cili emërohet nga kryesia e PDI-së sipas procedurave të përcaktuara në rregulloren e brendshme. Sekretari ka për detyrë zbatimin e vendimeve të instancave qendrore të Partisë në rrethin përkatës. Ai organizon zgjedhjet në parti. Çdo vit ai mban një raport të detajuar të punës së tij në kryesinë e rrethit sipas kushteve që përcaktohet në rregulloren e brendshme të partisë. Çdo vit dhe jo më larg se fundi tremujorit të parë pas mbylljes së vitit ushtrimor, sekretari i Degës i paraqet kryesisë së Degës një raport të veprimtarive ku veçanërisht të përfshihen: - Anëtarësimet ; - Financimi i partisë - Jeta militante e strukturave Raporti shoqërohet me një debat. Pas vrejtjeve të mundshme të kryesisës së degës, sekretari i degës prezanton raportin dhe vrejtjet mbi të Kryesisë qendrore të Partisë. Sekretari i degës është anëtar me të drejtë në Kryesinë e Degës.

Komiteti Drejtues Neni 28 Pranë çdo kryesie dege ka një komitet drejtues të saj sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren e brendshme apo akteve të tjera të PDI. Ky komitet drejtues përgjigjet për zabtimin e përditshëm të vendimeve të organeve qendrore të Partisë dhe kryesisë së Degës. Ky komitet drejtues përbëhet nga kryetari, sekretari, zëvendësa apo kategori të barazuar me ta, përgjegjësi financiar, dhe në rast nevoje edhe persona të tjerë të zgjedhur në organet qendrore të PDI-së. Kryetari drejton veprimtarinë e komitetit drejtues të degës (të rrethit, qarkut, rajonit elektoral etj).

Financimi i strukturave lokale të PDI Neni 29

1- Financimi i strukturave lokale bëhet nga: -shuma në formë granti që akordon kryesia qendrore ; -kuotizacioni i anëtarësisë së territorit përkatës, të cilat shpërndahen sipas niveleve të ndryshme të organizimeve territoriale sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren financiare; -kontributi që derdhin të zgjedhurit lokalë/qendrorë, shumë e cila përcaktohet nga kryesia e rrethit; -burime të tjera financiare që autorizon ligji për partitë politike. 2- Përgjegjësi Financiar (trezorierit) i Degës emërohet nga kryesia, pasi ka marrë pëlqimin paraprak të Përgjegjësit Financiar të PDI-së në qendër. Ai është përgjegjës përpara kryesisë për fondet që ka në ngarkim. Ai është anëtar me të drejtë i kryesisë së degës, menjëherë sapo emërimi i tij ratifikohet. 3- Komisioni i Kontrollit Financiar i organeve lokale të partisë përbëhet nga një numër anëtarësh sipas vendimit të kryesisë përkatëse. Ai zbaton me rigorozitet në ushtrimin e detyrave të tij rregulloren e brendshme financiare të Partisë.

Organizimet jashtë territorit Shqiptar Neni 30 Shtetasit shqiptarë mund të themelojnë jashtë Shqipërisë degë të partisë, pas miratimit nga Kryesia e PDI-së, të cilat shpërndajnë aty parimet dhe programet e PDI-së. Ato përfshijnë brenda tyre të gjithë anëtarët e partisë që banojnë në vendin përkatës. Ato funksionojnë sipas një rregullore të përcaktuar prej tyre, pasi ajo të miratohet nga kryesia e PDI. Kjo rregullore duhet të respektojë dispozitat e mëposhtme: -Dega ndahet në seksione përkatëse sipas territoreve ku shtrihet, vendeve apo grup vendeve, duke organizuar kështu zonat për zgjedhjen e organeve të saj drejtuese.-Çdo seksion përfaqësohet nga një kryetar, i zgjedhur për katër vjet me të njëjtin sistem si seksionet e PDI-së brenda Shqipërisë. -Dega administrohet nga një sekretar, i emëruar nga Kryesia e PDI. Sekretari përgjigjet për zbatimin e direktivave të përcaktuara nga Kryesia e partisë.

Komisioni i Apelimit i Nëndegës Neni 31 1- Komisioni i Apelimit i Nëndegës përbëhet nga tre deri në pesë anëtarë të cilët zgjidhen në përputhje me këtë Statut. Kryetar i Komisionit është anëtari që ka grumbulluar numrin më të madh të votave në Kuvendin e Nëndegës, ndërsa sekretari i komisionit zgjidhet me votim të fshehtë ndërmjet anëtarëve të tij. 2- Komisioni i Apelimit i Nëndegës shqyrton bazueshmërinë statutore të vendimeve të marra nga organet lokale të PDI. Ai shqyrton dhe vendos për të gjitha ankesat drejtuar atij nga anëtarët dhe strukturat lokale të Nëndegës përkatëse. 3- Puna e tij mbështetet në Rregulloren e Komisioneve të Apelimit të miratuar nga Këshilli Kombëtar i PDI-së. 4- Në vendimet që merr është i pavarur dhe raporton vetëm përpara Kuvendit të Nëndegës dhe organeve eprore të nëndegës.

Aparati administrativ Neni 32 Në përputhje me mundësitë e saj financiare dhe me miratim të Sekretarit të Përgjithshëm, Dega apo nëndegët e PDI kanë aparatin e tyre administrativ, i cili funksionon sipas një rregulloreje të brendshme. Kryetari i Degës emëron dhe shkarkon personelin e kësaj administrate.

Paraqitja e kandidaturave për pushtetin lokal e qendror Neni 33 1- Kandidaturat për zgjedhjet në pushtetin lokal e Kuvendin e Shqipërisë konsultohen nga gjithë anëtarësia e PDI. 2- Kryesia e Nëndegës formulon propozimet në emër të saj, sipas procedurave të përcaktuara nga Kryesia e PDI, dhe ia paraqet Kryesisë së Degës. 3- Kryesitë e Degëve vendosin për kandidaturat e këshilltarëve lokalë (komuna, Bashki, qark). Për Bashkitë e kategorisë së parë, lista e këshilltarëve të përgatitur nga kryesia e Degës, miratohet nga Kryesia e PDI. 4- Kryesia e PDI-së duhet të informohet për çdo hap të procesit të daljes së kandidaturave. Ajo ka të drejtën e ndërhyrjes sa herë që e sheh të domosdoshme.

E drejta e informimit Neni 34 Organet Qendrore të PDI kanë të drejtë t'u kërkojë organeve lokale çdo informacion lidhur me jetën e Partisë që i duket i nevojshëm. Këtë të drejtë e ka edhe organet drejtuese lokale ndaj strukturave nën varësi.

E drejta e ndërhyrjes Neni 35 Në rast se Kryetari dhe/ose Kryesia e Degës/Nëndegës thyejnë rëndë ose në mënyrë të përsëritur Statutin, dhe aktet e tjera të nxjerra nga organet qendrore në zbatim të tij, ose kur paralizohet veprimtaria normale e partisë, Kryesia e PDI ka të drejtën e ndërhyrjes dhe, në raste të veçanta, të pezullimit të tyre e të komandimit të organeve drejtuese lokale respektive deri në mbledhjen e kuvendit të nëndegës. Kryesia e PDI ka të drejtën e ndërhyrjes edhe në rastet e zbatimit të gabuar të akteve dhe procedurave në funksionimin e degëve të Partisë. Kryesia e PDI ndërhyn në mënyrë të veçantë në rastet e konflikteve në procesin e propozimit të kandidaturave elektorale. Këto të drejta i ka edhe Kryesia e Degës ndaj seksionit/grupseksionit e nëndegës.

IV. ORGANET QENDRORE TË PARTISË Organizimi i Përgjithshëm i Partisë Neni 36 Instancat dhe organet qendrore të PDI janë : Kongresi i Partisë; Këshilli Kombëtar; Kryetari; Sekretari i përgjithshëm; Nënkryetarët; Kryesia e PDI;

Kongresi Kombëtar i Partisë Neni 37 1- Kongresi Kombëtar është organi më i lartë i Partisë. 2- Kongresi Kombëtar përbëhet nga: a. anëtarë të zgjedhur nga kuvendet e nëndegëve në përputhje me numrin e përcaktuar nga Kryesia e PDI-së dhe që bazohet 50% në numrin e anëtarësisë së nëndegës dy muaj para datës së Kuvendit dhe 50% në votat e marra në zgjedhjet e fundit parlamentare; b. anëtarët e Këshillit Kombëtar; c. deputetët e PDI në parlament; d. anëtarët e Komisionit Qendror të Apelimit; e. sekretarët funksionalë të Partisë; f. të zgjedhurit në organet lokale: komuna, bashki, qarqe; g. një numër i kufizuar përfaqësuesish të organizatave partnere (sa pesë përqind e pikës a). Të drejtën e votës në Kuvend e kanë të gjithë personat e mësipërm kur janë anëtarë të PDI-së. 3- Numri i anëtarëve të Kuvendit të zgjedhur sipas pikës 2/a të këtij Neni nuk duhet të jetë më i vogël se ai i të gjithë anëtarëve që përcaktojnë germat e tjera të pikës 2. 4- Mandati i anëtarëve të Kongresit Kombëtar të zgjedhur sipas pikës 2/a të këtij Neni është katërvjeçar, ndërsa ai i anëtarëve sipas pikave të tjera përfundon me përfundimin e mandatit përkatës. 5- Në punimet e Kongresit Kombëtar mund të marrin pjesë edhe personalitete të ftuara nga brenda ose jashtë vendit. 6- Kongresit Kombëtar zgjidhet si rregull çdo katër vjet. Ai mund të mblidhet në çdo dy vjet. Vendimin për mbledhjen e Kongresit t Kombëtar e merr Këshilli Kombëtar me propozimin e Kryetarit, të Kryesisë Qendrore. Data e zhvillimit të Kongresit dhe rendi i ditës njoftohen të paktën dy muaj përpara ditës së parë të Kongresit t. 7- Kongresit Kombëtar mund te thirret edhe në sesione të jashtëzakonshme. Në këtë rast, kryesia e PDI-së vendos për modalitetet e thirrjes së kuvendit të jashtëzakonshëm. Kongresit në sesion të jashtëzakonshëm mblidhet edhe kur e kërkojnë ¼ e anëtarëve të PDI-së ose ¼ e anëtarëve të Kongresit Kombëtar. Në këtë rast Kryesia e PDI njofton brenda dy javësh rendin e ditës dhe datën e Kongresit. Afatet për thirrjen e Kongresit të posaçëm mund të jenë të shkurtuara.

Kompetencat e Kongresit Kombëtar Neni 38 Kongresit Kombëtar : 1- vendos për programin e Partisë dhe linjat kryesore të politikës së saj, të cilat janë bazë pune për të zgjedhurit e PDI në nivel qendror e lokal, si dhe për funksionarë të pushtetit ekzekutiv të emëruar prej saj; 2- miraton Statutin e PDI dhe ndryshimin e tij; 3- zgjedh me votim të fshehtë 79 anëtarë të Këshillit Kombëtar nga një listë përfaqësuese ku numri i kandidatëve të mos jetë më pak se 1.5 herë më i madh se numri i vendeve që do të shpallen fitues sipas modaliteteve të përcaktuara nga Kryesia e Partisë; 4- zgjedh me votim të fshehtë Kryetarin e Partisë; 5- vendos për shkarkimin e Kryetarit të Partisë mbi bazën e një mocioni mosbesimi të miratuar nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Këshillit Kombëtar; 6- vendos shpërndarjen e Partisë ose bashkimin me një ose disa parti të tjera; 7- miraton komisionet e mandateve, të kërkesave dhe të votimit, që përgjigjen për mbarëvajtjen e punimeve të tij. 8- Të drejtën për t'i bërë kërkesa dhe propozime Kongresit Kombëtar e kanë: a. Kryetari i Partisë; b. Këshilli Kombëtar; c. Kryesia e Partisë; d. Kryesia e Degës të Partisë; e. jo më pak se pesëmbëdhjetë përqind e anëtarëve të kuvendit me të drejtë vote, të shpërndarë të paktën në pesë degë të PDI. Kërkesat për propozim kandidaturash sipas kësaj germe, duhet ti nënshtrohen të njëjtave procedura si të tre germave të para.

Këshilli Kombëtar Neni 39 1- Këshilli Kombëtar, në përputhje me programin, Statutin dhe vendimet e Kongresit Kombëtar, drejton veprimtarinë e Partisë në periudhën midis dy Kongreseve. 2- Këshilli Kombëtar përbëhet nga: a. Kryetari; b. Sekretari i Përgjithshëm c. Nënkryetarët d. Sekretarët funksionalë të Partisë; e. Përgjegjësi Financiar (Trezorieri) i Partisë; f. përfaqësuesit e partisë të zgjedhur në bashki e komuna; g. Kryetarët e degëve; h. Kryetarët e organizatave partnere; i. anëtarët e zgjedhur sipas Statutit

3- Mandati i anëtarëve të Kongresit Kombëtar sipas pikës 2/b,c,e,f,g të këtij Neni përfundon me përfundimin e mandatit përkatës. Mandati i kategorive të tjera është katërvjeçar. 4- Këshilli Kombëtar mblidhet të paktën dy herë në vit dhe debaton sipas një rendi dite të vendosur nga kryesia e partisë. Vendimet e Këshillit Kombëtar merren me shumicë të thjeshtë.

Kompetencat e Këshillit Kombëtar Neni 40 1- Mbledhjen e Këshillit Kombëtar e thërret Kryetari (ose Sekretari i Përgjithshëm me miratim të Kryetarit) në marrëveshje me Kryesinë e Partisë. Këshilli Kombëtar mund të mblidhet edhe në se e kërkojnë ¼ e anëtarëve të tij. Në këtë rast Kryetari thërret mbledhjen jo më vonë se dy javë nga data e depozitimit të kërkesës. Data e mbledhjes dhe rendi i ditës duhet t'u njoftohen anëtarëve jo më vonë se 5 ditë para zhvillimit të mbledhjes. 2- a. Këshilli Kombëtar merr të gjitha vendimet që mund të kërkojnë rrethanat kur Kongresit Kombëtar nuk është i mbledhur dhe kur ato nuk janë parashikuar në këtë Statut si e drejtë vetëm e Kongresit. b. Këshilli Kombëtar zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij të dalë nga Kongresit, me votim të fshehtë 15 anëtarët e Kryesisë së Partisë nga një listë ku numri i kandidatëve të mos jetë më pak se 1.5 herë më i madh se numri i vendeve që kërkohen. c. Këshilli Kombëtar zgjedh/shkarkon ndërmjet anëtarëve të tij të dalë nga Kongresit Kombëtar, me votim të fshehtë: i. Sekretarin e Përgjithshëm; ii. Nënkryetarët e Partisë; iii. Përgjegjësin Financiar të Partisë; v. Komisionin Qendror të Apelimit.

d. Ai vendos për rregulloren e brendshme, me propozim të kryesisë së partisë, ndërmerr gjithë dispozitivin e nevojshëm për zbatimin e këtij Statuti dhe për mbarëvajtjen e partisë. e. Ai vendos të gjitha investiturat (kandidaturat) elektorale, me përjashtim të atyre që ky Statut i parashikon ndryshe. f. Ai shpall masat disiplinore. Vendimet e Këshillit kombëtar merren me shumicë të thjeshtë votash. Në rastin e masave disiplinore vendimet e këshillit kombëtar merren me 2/3 e votave. Mbledhjet e këshillit kombëtar nuk mund të zhvillohen pa praninë e më shumë se gjysmës së anëtarëve.

Kryesia e Partisë Neni 41 Kryesia e Partisë përbëhet nga: a. Kryetari dhe nënkryetari (nënkryetarët) i Partisë; b. Sekretari i përgjithshëm; c. Përgjegjësi financiar (Trezorieri i partisë) ; e. Kryetari i grupit parlamentar të PDI-së në Kuvend; f. Kryetarët e organizatave partnere; g. 15 anëtarë të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar sipas përcaktimeve në rregulloren e brendshme. Numri i zonjave fituese të mos jetë më pak se 20 %. Në rast se ky kriter nuk plotësohet në renditjen e dalë pas votimit, atëherë renditja e tyre veçohet nga ajo e përgjithshmja. Mandati i anëtarëve të kryesiësë është katër vjeçar.

Kompetencat e Kryesisë Neni 42 1- Kryesia e PDI angazhohet në zbatimin e vendimeve të marra nga Kongresi e Këshilli Kombëtar. Ajo përgatit projekte programesh, platformash dhe çdo kërkese tjetër që i paraqiten forumeve në emër të saj. Për këtë qëllim Kryesia e PDI mund të ngrejë grupe pune. 2- Kryesia ka të drejtën e ndërhyrjes dhe refuzimit të kandidaturave të përzgjedhura nga organet lokale të Partisë. Ajo i propozon Këshillit Kombëtar kandidaturat për përfaqësuesit e saj në postet e larta të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv. 3- Kryesia ka të drejtë të vendosë për thirrjen e Kongresit për zgjedhje të reja të nëndegës së Partisë dhe caktimin e organeve drejtuese të përkohshëm të degës. 4- Kryesia emëron sekretarin e degës/nëndegës. 5- Cakton kriteret e përfaqësimit brenda strukturave të PDI, seleksionon kandidaturat e vendos për to në përputhje me kërkesat e këtij Statuti. 6- Miraton Përgjegjësit Financiar të Partisë. 7- Miraton strukturën organike të PDI-së dhe atë të pagave. Vendimet në kryesi merren me shumicë të thjeshtë të votave në prani të më shumë se gjysmës së anëtarëve të kryesisë. Në rast mos sigurimit të kuorumit mbledhja vijuese e saj për të njëjtin rend dite zhvillohet pamvarësisht nga prezenca e Kryesisë ka të drejtë t'i adresohet, veç secili prej anëtarëve të saj, edhe çdo kryesi dege, grupdege, organizatë partnere.

Kryetari i Partisë Neni 43 1- Kryetari kryeson organet qendrore të Partisë dhe siguron zbatimin e vendimeve të tyre. Ai përfaqëson Partinë në të gjitha aktet e jetës civile. Ai emëron zëdhënësin e shtypit të Partisë si dhe Sekretarin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. 2- Ai ndihmohet nga nënkryetarët dhe Sekretari i Përgjithshëm. 3- Kryetari i Partisë zgjidhet në përputhje me sistem mazhoritar me dy raunde. Modalitetet e votimit përcaktohen nga rregullorja e brendshme.

Nënkryetarët e Partisë Neni 44 1- Kryesia e PDI përcakton numrin e nënkryetarëve, të cilët zgjidhen nga Këshilli Kombëtar. 2- Në mungesë të zgjatur të kryetarit dhe me autorizim të tij, njeri prej tyre zëvendëson Kryetarin. Në mungesë të këtij autorizimi (dorëheqje, etj.), Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar i cili komandon nënkryetarin që do të drejtojë Partinë deri në vendimin përfundimtar të Kongresit Kombëtar. 3-Njëri prej nënkryetarëve zgjidhet nga Këshilli Kombëtar Kryetari si kryetar i grupit parlamentar të PDI-së.

Sekretari i Përgjithshëm Neni 45 Sekretari i Përgjithshëm organizon funksionimin e përditshme të partisë dhe përgjigjet për organizimin e saj. Ai paraqet çdo vit raportin e veprimtarive të kryesisë qendrore para Këshillit Kombëtar. Sekretari i Përgjithshëm zgjidhet çdo katër vjet në përputhje me Statutin.

Grupi Parlamentar i Partisë Neni 46 1- Grupi Parlamentar i PDI përbëhet nga deputetët e saj në Kuvendin e Shqipërisë. 2- Grupi Parlamentar i PDI: a. përfaqëson në parlament PDI dhe siguron aty mbrojtjen e platformës, programit dhe interesave të PDI; b. harton programin dhe përcakton mënyrën e veprimit e të angazhimit të deputetëve të tij në parlament dhe në zonat elektorale përkatëse; c. vendos për ndarjen e anëtarëve të tij në komisionet parlamentare; d. harton rregulloren e funksionimit të grupit parlamentar e. I propozon Këshillit Kombëtar për çështje që janë kompetencë e këtij të fundit.

V. ORGANET E KONTROLLIT TË PARTISË Komisioni Qendror i Apelimit Neni 47 1- Komisioni Qendror i Apelimit përbëhet nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar. 2- Nëse një kërkesë është hedhur poshtë, i interesuari mund t'i drejtohet Komisionit qendror të ankesave. Vednimi i Komisionit është i pa apelueshëm. 3- Komisioni qendror i ankesave pranon kërkesa të formuluara nga të interesuarit kundër masave disiplinore të marra në adresë të tyre. Ai përgjigjet për garantimin e të drejtës për mbrojtje gjatë ushtrimit të masave disiplinore. 4- Kur një kryesi vendos të marrë një sanksion kundrejt një anëtari që mban një mandate zgjedhor, ekzekutiv ose parlamentar, ai nuk mund të bëhet publik veçse nëse vendos kryesia e partisë. Në të gjitha rastet e tjera, Komisioni qendror i ankesave deklaron vetë publikisht vendimet që merr. 5- Komisioni qendror i ankesave, me kërkesë të kryesisë së partisë, shprehet për mospërputhjet e vendimeve të marra nga organet qendrore, kryesitë apo anëtarët, me Statutin e Partisë. Ai thërret për dëgjim, sipas rastit, të interesuarit. 6- Në tre muajt që paraprijnë çdo fushatë zgjedhore dhe një muaj pas saj, kryesia e Partisë mund të deklarojë kundrejt një anëtari, kushdo qoftë gjendja e tij, njërin prej sanksioneve që parashikon Statuti, nëse ai frenon zbatimin e vendimeve që kanë të bëjnë me kandidaturat. 7- Kërkesat për ripranim shqyrtohen nga kryesitë e rretheve, nëse vendimet janë marrë prej tyre, ose nga kryesia e partisë për të gjitha rastet e tjera. 8- Në raste urgjente, dhe veçanërisht në fushata elektorale, kryetari i Partisë mund të ushtrojë pushtetin e sanksioneve statutore. Sanksioni i ndërmarrë i paraqitet për miratim kryesisë së partisë afatin më të shkurtër të mundshëm.

Komisioni i përhershëm i Statutit dhe rregullores së brendshme Neni 48 Komisioni i përhershëm i statutit dhe rregullores së brendshme zgjidhet nga Këshilli Kombëtar me propozim të Kryesisë së Partisë. Ky komision formulon propozimet për ndryshime në Statut apo Rregulloren e brendshme që i vijnë atij nga kryesia e partisë apo Këshilli kombëtar. Propozime për ndryshime në statut apo rregullore të bëra nga anëtarësia e kryesitë i adresohen kryesisë së partisë e cila i shqyrton ato dhe në rast nevoje ia paraqet komisionit.

VI. VEPRIMTARIA EKONOMIKE E PARTISË Financat e Partisë Neni 49 1- Burimet financiare të Partisë përbëhen nga kuotizacionet e anëtarësisë, nga granti që jep buxheti i shtetit sipas ligjit, nga ndihma e dhurata publike që njeh ligji për partitë politike si dhe nga çdo burim tjetër që autorizon ai. 2- Masa e kuotës së anëtarësisë përcaktohet nga Kryesia e Partisë një herë në vit. Grumbullimi dhe administrimi i kuotave e kontributeve bëhet konform rregullores së brendshme.

Komisioni i Kontrollit Financiar të Partisë Neni 50 1- Komisioni i kontrollit të administrimit të financave përbëhet nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Kryesia e Partisë. 2- Kryetari i Bordit (Tresorieri i përgjithshëm), i zgjedhur nga kryesia e partisë me propozim të kryetarit, është përgjegjës për administrimin e fondeve të Partisë. Ai i kërkon Këshillit Kombëtar (ose Kryesisë kur autorizohet kështu nga KK) të shprehet për projektin e buxhetit dhe jep llogari para tij për zbatimin e këtij buxheti. Komisioni, paraqet një opinion për projektin e buxhetit dhe rregulloren e përdorimit të fondeve të partisë. 3- Komisioni i kontrollit të administrimit financiar, kontrollon përdorimin rigoroz të financave të partisë. Në këtë funksion ai mblidhet për të dhënë mendim: - para dorëzimit të bilancit të partisë në organet kompetente shtetërore dhe të partisë; - para paraqitjes së buxhetit në kryesinë e Partisë. Ai mund të mblidhet edhe me kërkesën e më se gjysmës së anëtarëve për të nxjerrë rekomandime për administrimin financiar të partisë. Këto rekomandime kanë fuqi zabtuese për kryesinë e partisë.

Detyrimet pasurore Neni 51 1- Kryesia e PDI nuk mund të marrë përsipër detyrime sipas të cilave anëtarët e saj përgjigjen me pasurinë personale. 2- Për detyrime tregtare ligjore të Partisë anëtarët e organeve përkatëse përgjigjen vetëm me pasurinë e Partisë. 3- Organet e Partisë janë përgjegjëse për detyrimet e një organi më të ulët vetëm në rastin kur ato e kanë miratuar këtë detyrim.

VII. ORGANIZATAT PARTNERE Organizatat partnere Neni 52 Partia bashkëpunon me organizata partnere. Statusin e organizatës partnere e marrin ato organizata që kanë qëllime dhe aktivitet të përafërt me atë të partisë Statusi i Organizatës partnere miratohet nga Kryesia e PDI-së :

VIII. PROCEDURA E MBLEDHJEVE Garantimi i shprehjes së lirë të çdo anëtari Neni 53 1- Çdokush nga anëtarët ka të drejtë të shprehë lirshëm mendimin e tij në strukturat dhe organet e PDI. 2- Kufizimi në kohë dhe numër i diskutimeve në një mbledhje është i mundshëm kur nuk është diskriminues dhe kur këtë e kërkon shumica e anëtarëve me të drejtë vote. 3- Në çdo rast duhet respektuar dhe garantuar shprehja e mendimit ndryshe. Për këtë, kur diskutohen çështje për të cilat ka mendime "pro" dhe "kundra", të garantohet shprehja e mendimit të pakicës.

Aftësia vendimore (quorumi) Neni 54 1- Organet vendimmarrëse të Partisë kanë aftësi vendimore (quorum) kur: a. ato janë thirrur duke respektuar procedurat dhe afatet e parashikuara në këtë Statut; b. kanë marrë pjesë në votime mbi 50% e anëtarëve me të drejtë vote me përjashtim të rasteve kur në Statut parashikohet ndryshe; 2- Në rast se nuk ka quorum, drejtuesi i mbledhjes duhet të ndërpresë mbledhjen dhe të njoftojë për rendin e ditës së mbledhjes tjetër. Në këtë rast, ai mund të mos marrë parasysh afatet e përcaktuara. Mbledhja tjetër është në çdo rast me aftësi vendimore. Kjo u njoftohet anëtareve. Në se vërtetohet mungesa e quorumit gjatë mbledhjes në çastin e votimit atëherë votimi shtyhet për në mbledhjen tjetër. Në përcaktimin e quorumit llogariten edhe abstenimet dhe votat e pavlefshme.

Shumica të kërkuara për vendimmarrje Neni 55 1- Vendimet quhen të miratuara nëse votat "pro" përbëjnë mbi 50% të votave të vlefshme të pjesëmarrësve në votim me përjashtim të rasteve kur në Statut parashikohet ndryshe. Kur votat janë të barabarta propozimi i votuar konsiderohet i refuzuar. Abstenimet merren në konsideratë për llogaritjen e korumit. 2- Për ndryshime statutore nevojitet shumica absolute e anëtarëve me të drejtë vote. 3- Për miratimin e vendimit për shpërndarjen apo bashkimin e PDI me një parti tjetër, duhet një shumicë prej ¾.

Llojet e votimit Neni 56 1- Votimi bëhet i hapur duke ngritur dorën ose mandatin. 2- Votimi bëhet i fshehtë në rastet e përcaktuara nga Statuti si edhe kur propozimi për votim të fshehtë mbështetet nga 1/6 e anetareve me te drejte vote. Format e votimit të fshehtë përcaktohen në rregulloren e brendshme të Partisë. 3- Gjate votimit çdo anëtar ka te drejtën te deklarohet se abstenon.

Afatet e zgjedhjeve Neni 57 Të gjitha organet e Partisë duhet t'u nënshtrohen zgjedhjeve të paktën çdo katër vjet.

Dokumentimi i vendimeve Neni 58 Vendimet e Kuvendit Kombëtar dhe të Këshillit Kombëtar dokumentohen, protokollohen dhe arkivohen nga dy persona të caktuar nga Sekretari i Përgjithshëm. Për organet lokale të Partisë ndiqet e njëjta procedurë nga sekretari i degës.

IX. DISPOZITA TË FUNDIT Prioriteti i Statutit të PDI Neni 59 Çdo statut apo rregullore e organeve të ndryshme të Partisë dhe organizatave partnere nuk duhet të bjerë në kundërshtim me Statutin e PDI.

Rishikimi i statutit Neni 60 Ky Statut mund të rishikohet nga Kongresi i Partisë me shumicën absolute të anëtarëve të tij sipas propozimeve të kryesisë së partisë, së një të katërtës së anëtarëve të Këshillit kombëtar, pas mendimeve të dhëna nga komisioni i përhershëm i statutit.

Hyrja në fuqi

Neni 61

Ky Statut hyn në fuqi me fillimin e seancës vijuese të Kongresit Kombëtar.

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

PDI-AL