Jump to content

Rrokja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Rrokja është një njësi organizimi për një varg tingujsh të përqendruar rreth një zanoreje.

Kemi fjalë njërrokësheje ,dyrrokëshe, trirrokëshe, etj. Rrokjet mund të jenë të hapura dhe të mbyllura

  • Të hapura: kur fjala mbaron me zanore : shtaza (shta-za), bari (ba-ri) , lule (lu-le) etj.
  • Të mbyllura: kur fjala mbaron me bashtingllore: gazmohet (gaz-mo-het)

Kemi edhe fjale te ndryshme nje rrokesheqe jane  : lëng , det, ar.... dhe shume fjale te tjera.

Rrokjet shpesh konsiderohen si "blloqet ndërtuese" fonologjikefjalëve. Ato mund të ndikojnë në ritmin e një gjuhe, prozodinë e saj, metrin e saj poetik dhe modelet e saj të theksit . Ligjërata zakonisht mund të ndahet në një numër të plotë rrokjesh: për shembull, fjala rasa përbëhet nga dy rrokje: ra dhe sa .Ne rrokje mund te kemi me ne nje e cil eshte mal, ul, shend, laps, trim dhe me dy kemi ka-tër, lu-le, nxë-nës, ro-bot me tri Jane I-mi-to, pa-su-ri, më-su-es, nxë-në-se.