Jump to content

Universiteti Luarasi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Universiteti "Luarasi" është universitet jopublike u krijua në bazë të ligjit nr. 8461, datë 25.2.1999, "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 156, datë 22.3.2001, "Për shkollat jopublike në Republikën e Shqipërisë" dhe lejës së posaçme për hapjen e kësaj shkolle, të dhënë me Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 611, date 11.09.2003.

Universiteti "Luarasi" u themelua në vitin 2003 si një shkollë e lartë universitare me një fakultet të vetëm, Fakultetin e Drejtësisë. Kjo degë e shkencës u zgjodh sepse Shqipëria ka nevoja të ngutshme për një gjyqësor të përgatitur mire, avokatë e noterë të zotë dhe një administrate publike në nivele bashkëkohore. Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit Luarasi është fakulteti i parë në vend i akredituar në këtë fushë dhe deri tashmë janë diplomuar 5 gjenerata studentësh me programin 4 vjeçar, diploma DIND dhe programin 3 vjeçar, diplomat Bachelor. Universiteti me reputacionin më të lartë në fushën e drejtësisë.

Për rreth 9 vite universiteti ka konsoliduar fakultetin e drejtësisë, duke i dhënë sektorit publik dhe privat juristët më të përgatitur në vend. Kjo strategji flet shumë për mënyrën se si do të zhvillohet në të ardhmen ky universitet, me hapa të matur dhe të sigurtë. Vizioni ynë është ndërtimi i një universiteti cilësor, nga më të mirët në vend. Raporti pedagogë për student dhe staf administrative për student është një me katër. Aktualisht Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin Luarasi ka rreth 70 pedagogë për rreth 300 studentë. Pedagogët tanë janë pedagogët më të shquar në vend duke kombinuar suksesin në fushën akademike dhe karrierën në tre pushtetet. 30% e Pedagogëve tanë janë gjyqtar; 10% janë anëtarë të Gjykatës Kushtetuese; 10 % janë pedagogë të magjistraturës; 20% janë ish ministra apo zv/ministra të drejtësisë

Një pjesë e studentëve të diplomuar në UL sot ndjekin shkollën e Magjistraturës dhe sëshpejti ata do të jenë prokurorë dhe gjyqtarë. Një pjesë e tjetër vazhdojnë studime të mëtejshme akademike brenda dhe jashtë vendit (në Evropë dhe SHBA); shumë të tjerë janë punësuar juristë e avokatë.

Degët dhe programet

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Fakulteti i Drejtësisë

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Programi Bachelor në Drejtësi

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Drejtësi” ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, 180 kredite ECTS. Objekti formues i programit të studimit të ciklit të parë, “Bachelor” në Drejtësi është që t’u ofrojë studentëve mundësinë për të fituar njohuritë e nevojshme juridike që do të shërbejnë si një bazë për specializim të mëtejshëm të tyre në fusha të ndryshme. Ky program studimi duhet të pajisë studentët me njohuri për sistemin e së drejtës në kontekstin kombëtar, parë edhe në këndvështrimin e krahasimit me sistemet e tjera ligjore të vendeve të ndryshme.

Programet Master në Drejtësisi

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Master i Shkencave “E drejtë Civile dhe Tregtare”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “E drejtë Civile dhe Tregtare” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike, 120 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Të drejtë civile dhe tregtare” ka të bëjë me fitimin e njohurive të avancuara në fushën e të drejtës civile, për të gjithë ata që janë të interesuar për të thelluar njohuritë e tyre në këtë fushë. Ky program është parë si një ndërthurje e të drejtës private shqiptare me atë ndërkombëtare dhe si një analizim krahasues.

Master i Shkencave “E drejtë Penale”

Programi i studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “E drejtë Penale” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike, 120 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Të drejtë penale” synon fitimin e njohurive të avancuara në fushën e të drejtës penale dhe të shkencave penale, për të gjithë ata që janë të interesuar për të thelluar njohuritë e tyre në këtë fushë.

Master i Shkencave “E drejtë Publike dhe Administrative”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “E drejtë Publike dhe Administrative” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike, 120 kredite ECTS.

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Të drejtë publike dhe administrative” synon të formojë juristë të aftë dhe të kualifikuar të cilët të punojnë me profesionalizëm veçanërisht në administratën publike, dhe të jenë të aftë që t’i përgjigjen kërkesave që shtron përpara anëtarësimi i Shqipërisë në BE, për një administratë efikase dhe profesionale.

Master Profesional “E Drejtë Bankare Dhe Financiare”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “E drejtë bankare dhe financiare” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “E drejtë bankare dhe financiare” nëpërmjet një trajtimi të thelluar dhe bashkëkohor të njohurive në fushën bankare dhe financiare synon të përgatisë juristë të kualifikuar dhe specialistë në fushën bankare dhe financiare në funksion të vendit të punës ku punojnë apo do të punojnë, për t’i bërë sa më të aftë dhe profesionalisht të përgatitur, që t’i përgjigjen angazhimeve të cilat dalin nga anëtarësimi i ardhshëm i Shqipërisë në BE.

Master Profesional “Drejtësi penale dhe të drejtat ndërkombëtare të njeriut”

Programi i studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” në “Drejtësi penale dhe të drejtat ndërkombëtare të njeriut” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master profesional në “Drejtësi penale dhe të drejtat ndërkombëtare të njeriut” është arritja e objektivave të mëposhtme: Të japë njohuritë teorike dhe praktike për zgjidhjen e konflikteve dhe për procedurat në të drejtën Evropiane dhe ndërkombëtare penale duke u fokusuar gjithashtu tek elementet joligjorë që luajnë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare; Të thellojë njohuritë rreth kufizimeve që ekzistojnë si rezultat i respektimit të të drejtave të njeriut në përdorimin e instrumenteve ligjore të së drejtës penale; Të mundësojë testimin e dobishmërisë të instrumenteve ligjore të së drejtës penale në lidhje me konceptet universale të të drejtave të njeriut. Të thellojë njohuritë rreth zbatimit praktik të së drejtës ndërkombëtare penale dhe të drejtës Evropiane, ndikimit të tyre në të drejtën kombëtare si dhe mbi implikimet që burojnë nga marrëdhëniet ndër-kufitare me një fokus të veçantë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Master Profesional “Standartet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Standartet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Programi Master Profesional “Standartet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën” synon të përcjellë te diplomantët standardet ligjore, organizmat strukturore, metodologjinë dhe teknikat e policimit europian. Këto standarde, kërkesa dhe kritere shtjellohen mbi bazën të normave të policimit dhe sigurisë që përcaktohen nga INTERPOL –i apo Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura.

Fakulteti Ekonomik

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Programi Bachelor në Administrim biznesi

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Administrim biznesi” ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, 180 kredite ECTS. Objektivi kryesor i programit Bachelor ”Administrim biznesi” është t’u japë studentëve njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si specialistë në fushën e administrimit të biznesit. Programi Bachelor në ”Administrim biznesi” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e shkencave të ekonomisë, menaxhimit, marketingut, financës dhe kontabilitetit me objektiv kryesor formimin e specialistëve të aftë për të punuar në fushën e administrimit të biznesit dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë. Për realizimin e këtij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive, duke filluar me ato bazë teorike, të fushës dhe ndihmëse, duke vijuar me thellime në fushat e menaxhimit, marketingut, financës.

Programi Bachelor në Financë-Bankë

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Financë-bankë” ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, 180 kredite ECTS. Objektivi kryesor i programit Bachelor ”Financë-Bankë” është t’u japë studentëve njohuritë e e nevojshme për formimin e tyre si specialistë në fushën financë-bankë. Në funksion të këtij objektivi kryesor, programi Bachelor ”Financë-Bankë” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e ekonomisë, menaxhimit, financës dhe bankës me objektiv kryesor formimin e specialistëve bazë, të aftë për të punuar si specialistë bazë finance dhe banke dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë. Për realizimin e këtij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive duke filluar me ato bazë teorike, të fushës dhe ndihmëse duke vijuar me thellime në fushat e menaxhimit, bankës, financës.

Programet Master në Ekonomik

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Master Profesional “Financë dhe menaxhim risku” Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Financë dhe menaxhim risku” ka një kohëzgjatje prej 1.5 vitesh akademikë, 90 kredite ECTS.

Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master profesional në “Financë dhe menaxhim risku” është arritja e objektivave të mëposhtme: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë si në aspektet teorike, ashtu edhe në aftësitë praktike aplikative në fushën e bankave, sigurimeve dhe politikave e sistemeve fiskale. Pajisja e tyre me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e ndërtimit, funksionimit dhe menaxhimit të bankave, bursave dhe tregjeve financiare, shoqërive të sigurimit, fondeve specifike të investimeve apo pensioneve, institucioneve e strukturave të specializuara në sferën e politikave fiskale, tatimore e doganore.

Master Profesional “Marketing dhe reklamë”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Marketing dhe reklamë” ka një kohëzgjatje prej 1.5 vitesh akademikë, 90 kredite ECTS.

Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Marketing dhe reklamë” është arritja e objektivave të mëposhtme: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë në aspektet teorike dhe veçanërisht në aftësitë praktike aplikative në fushën e tregjeve, standardeve, marketingut, reklamës dhe promocionit, çmimeve, etj. Pajisja e tyre me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e ndërtimit, funksionimit dhe menaxhimit të strukturave të specializuara në fushën e marketingut, promocionit dhe reklamave në sektorë të ndryshëm të biznesit dhe ekonomisë në përgjithësi, analizës dhe funksionimit të tregjeve specifike, psikologjinë e marketingut dhe negociatat në marketing, etj.

Master Profesional “Kontabilitet”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Kontabilitet” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master profesional në “Kontabilitet” është arritja e objektivave të mëposhtme: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë në aspektet teorike dhe veçanërisht në aftësitë praktike aplikative në fushën e kontabilitetit.

Pajisja e tyre me njohuritë moderne teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e kontabilitetit, vlerësimit të pasurisë, financave personale, metodat e analizës së kostos, standardet kombëtare e ndërkombëtare të kontabilitetit, kontabilitetin publik e atë të OJF.

Master i Shkencave “Bankat dhe tregjet financiare”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave me drejtim “Bankat dhe tregjet financiare” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademikë, 120 kredite ECTS. Objektivat e programit të studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Bankat dhe tregjet financiare” janë sa më poshtë:

Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë si në aspektet teorike, ashtu edhe në aftësitë aplikative në fushën e financave publike, hartimit, analizës dhe menaxhimit të buxhetit, menaxhimi i bankave, sigurimeve dhe tregjeve financiare; qeverisjen e korporatave, etj.

Pajisja e tyre me njohuritë themelore teorike, njohje e thelluar e debateve dhe praktikave bashkëkohore ndërkombëtare si dhe eksperiencës shqiptare në fushën e Banking-ut qëndror, financave publike, qeverisjen e korporatave, në sferën e ndërtimit, funksionimit dhe menaxhimit të bankave, bursave dhe tregjeve financiare, shoqërive të sigurimit, fondeve specifike të investimeve apo pensioneve, institucioneve e strukturave të specializuara në sferën e politikave fiskale, tatimore e doganore; përfitimi i njohurive të qëndrueshme në fushën e të drejtës bankare, financiare e fiskale.

Fakulteti i Drejtësisë

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Programi Bachelor në Drejtësi

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Drejtësi” ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, 180 kredite ECTS. Objekti formues i programit të studimit të ciklit të parë, “Bachelor” në Drejtësi është që t’u ofrojë studentëve mundësinë për të fituar njohuritë e nevojshme juridike që do të shërbejnë si një bazë për specializim të mëtejshëm të tyre në fusha të ndryshme. Ky program studimi duhet të pajisë studentët me njohuri për sistemin e së drejtës në kontekstin kombëtar, parë edhe në këndvështrimin e krahasimit me sistemet e tjera ligjore të vendeve të ndryshme.

Programet Master në Drejtësisi

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Master i Shkencave “E drejtë Civile dhe Tregtare”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “E drejtë Civile dhe Tregtare” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike, 120 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Të drejtë civile dhe tregtare” ka të bëjë me fitimin e njohurive të avancuara në fushën e të drejtës civile, për të gjithë ata që janë të interesuar për të thelluar njohuritë e tyre në këtë fushë. Ky program është parë si një ndërthurje e të drejtës private shqiptare me atë ndërkombëtare dhe si një analizim krahasues.

Master i Shkencave “E drejtë Penale”

Programi i studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “E drejtë Penale” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike, 120 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Të drejtë penale” synon fitimin e njohurive të avancuara në fushën e të drejtës penale dhe të shkencave penale, për të gjithë ata që janë të interesuar për të thelluar njohuritë e tyre në këtë fushë.

Master i Shkencave “E drejtë Publike dhe Administrative”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “E drejtë Publike dhe Administrative” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademike, 120 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Të drejtë publike dhe administrative” synon të formojë juristë të aftë dhe të kualifikuar të cilët të punojnë me profesionalizëm veçanërisht në administratën publike, dhe të jenë të aftë që t’i përgjigjen kërkesave që shtron përpara anëtarësimi i Shqipërisë në BE, për një administratë efikase dhe profesionale.

Master Profesional “E Drejtë Bankare Dhe Financiare”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “E drejtë bankare dhe financiare” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “E drejtë bankare dhe financiare” nëpërmjet një trajtimi të thelluar dhe bashkëkohor të njohurive në fushën bankare dhe financiare synon të përgatisë juristë të kualifikuar dhe specialistë në fushën bankare dhe financiare në funksion të vendit të punës ku punojnë apo do të punojnë, për t’i bërë sa më të aftë dhe profesionalisht të përgatitur, që t’i përgjigjen angazhimeve të cilat dalin nga anëtarësimi i ardhshëm i Shqipërisë në BE.

Master Profesional “Drejtësi penale dhe të drejtat ndërkombëtare të njeriut”

Programi i studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” në “Drejtësi penale dhe të drejtat ndërkombëtare të njeriut” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master profesional në “Drejtësi penale dhe të drejtat ndërkombëtare të njeriut” është arritja e objektivave të mëposhtme: Të japë njohuritë teorike dhe praktike për zgjidhjen e konflikteve dhe për procedurat në të drejtën Evropiane dhe ndërkombëtare penale duke u fokusuar gjithashtu tek elementet joligjorë që luajnë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare; Të thellojë njohuritë rreth kufizimeve që ekzistojnë si rezultat i respektimit të të drejtave të njeriut në përdorimin e instrumenteve ligjore të së drejtës penale; Të mundësojë testimin e dobishmërisë të instrumenteve ligjore të së drejtës penale në lidhje me konceptet universale të të drejtave të njeriut; Të thellojë njohuritë rreth zbatimit praktik të së drejtës ndërkombëtare penale dhe të drejtës Evropiane, ndikimit të tyre në të drejtën kombëtare si dhe mbi implikimet që burojnë nga marrëdhëniet ndër-kufitare me një fokus të veçantë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Master Profesional “Standartet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Standartet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Programi Master Profesional “Standartet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën” synon të përcjellë te diplomantët standardet ligjore, organizmat strukturore, metodologjinë dhe teknikat e policimit europian. Këto standarde, kërkesa dhe kritere shtjellohen mbi bazën të normave të policimit dhe sigurisë që përcaktohen nga INTERPOL –i apo Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura.

Fakulteti Ekonomik

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Programi Bachelor në Administrim biznesi

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Administrim biznesi” ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, 180 kredite ECTS. Objektivi kryesor i programit Bachelor ”Administrim biznesi” është t’u japë studentëve njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si specialistë në fushën e administrimit të biznesit. Programi Bachelor në ”Administrim biznesi” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e shkencave të ekonomisë, menaxhimit, marketingut, financës dhe kontabilitetit me objektiv kryesor formimin e specialistëve të aftë për të punuar në fushën e administrimit të biznesit dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë. Për realizimin e këtij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive, duke filluar me ato bazë teorike, të fushës dhe ndihmëse, duke vijuar me thellime në fushat e menaxhimit, marketingut, financës.

Programi Bachelor në Financë-Bankë

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Financë-bankë” ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, 180 kredite ECTS. Objektivi kryesor i programit Bachelor ”Financë-Bankë” është t’u japë studentëve njohuritë e e nevojshme për formimin e tyre si specialistë në fushën financë-bankë. Në funksion të këtij objektivi kryesor, programi Bachelor ”Financë-Bankë” synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik në fushën e ekonomisë, menaxhimit, financës dhe bankës me objektiv kryesor formimin e specialistëve bazë, të aftë për të punuar si specialistë bazë finance dhe banke dhe për realizimin e studimeve të avancuara në këtë fushë. Për realizimin e këtij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive duke filluar me ato bazë teorike, të fushës dhe ndihmëse duke vijuar me thellime në fushat e menaxhimit, bankës, financës.

Programet Master në Ekonomik

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Master Profesional “Financë dhe menaxhim risku”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Financë dhe menaxhim risku” ka një kohëzgjatje prej 1.5 vitesh akademikë, 90 kredite ECTS. Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master profesional në “Financë dhe menaxhim risku” është arritja e objektivave të mëposhtme: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë si në aspektet teorike, ashtu edhe në aftësitë praktike aplikative në fushën e bankave, sigurimeve dhe politikave e sistemeve fiskale. Pajisja e tyre me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e ndërtimit, funksionimit dhe menaxhimit të bankave, bursave dhe tregjeve financiare, shoqërive të sigurimit, fondeve specifike të investimeve apo pensioneve, institucioneve e strukturave të specializuara në sferën e politikave fiskale, tatimore e doganore.

Master Profesional “Marketing dhe reklamë”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Marketing dhe reklamë” ka një kohëzgjatje prej 1.5 vitesh akademikë, 90 kredite ECTS. Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Marketing dhe reklamë” është arritja e objektivave të mëposhtme: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë në aspektet teorike dhe veçanërisht në aftësitë praktike aplikative në fushën e tregjeve, standardeve, marketingut, reklamës dhe promocionit, çmimeve, etj. Pajisja e tyre me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e ndërtimit, funksionimit dhe menaxhimit të strukturave të specializuara në fushën e marketingut, promocionit dhe reklamave në sektorë të ndryshëm të biznesit dhe ekonomisë në përgjithësi, analizës dhe funksionimit të tregjeve specifike, psikologjinë e marketingut dhe negociatat në marketing, etj.

Master Profesional “Kontabilitet”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master Profesional në “Kontabilitet” ka një kohëzgjatje prej 1 viti akademik, 60 kredite ECTS. Qëllimi i programit të studimit të ciklit të dytë Master profesional në “Kontabilitet” është arritja e objektivave të mëposhtme: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë në aspektet teorike dhe veçanërisht në aftësitë praktike aplikative në fushën e kontabilitetit. Pajisja e tyre me njohuritë moderne teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e kontabilitetit, vlerësimit të pasurisë, financave personale, metodat e analizës së kostos, standardet kombëtare e ndërkombëtare të kontabilitetit, kontabilitetin publik e atë të OJF.

Master i Shkencave “Bankat dhe tregjet financiare”

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave me drejtim “Bankat dhe tregjet financiare” ka një kohëzgjatje prej 2 vitesh akademikë, 120 kredite ECTS. Objektivat e programit të studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Bankat dhe tregjet financiare” janë sa më poshtë: Formimi i ekspertëve dhe specialistëve cilësorë si në aspektet teorike, ashtu edhe në aftësitë aplikative në fushën e financave publike, hartimit, analizës dhe menaxhimit të buxhetit, menaxhimi i bankave, sigurimeve dhe tregjeve financiare; qeverisjen e korporatave, etj. Pajisja e tyre me njohuritë themelore teorike, njohje e thelluar e debateve dhe praktikave bashkëkohore ndërkombëtare si dhe eksperiencës shqiptare në fushën e Banking-ut qëndror, financave publike, qeverisjen e korporatave, në sferën e ndërtimit, funksionimit dhe menaxhimit të bankave, bursave dhe tregjeve financiare, shoqërive të sigurimit, fondeve specifike të investimeve apo pensioneve, institucioneve e strukturave të specializuara në sferën e politikave fiskale, tatimore e doganore; përfitimi i njohurive të qëndrueshme në fushën e të drejtës bankare, financiare e fiskale.

Lidhje të jashtme me Uiversitetin Luarasi

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

facebook https://www.facebook.com/pages/Universiteti-Luaras

google + + U Luarasi

twitter [[@LuarasiUni|https://twitter.com/LUARASIUni]]

Adresa Rr. Dritan Hoxha, Nr.127/1(Ish godina e delegacionit te Komisionit Europian) Tirana 1000 Shqiper

Website http://luarasi-univ.edu.al/

email info@luarasi-univ.edu.al

cel

+355 696026900

Youtube Channel youtube.com/channel