Jump to content

Vija dhe kuptimi i saj

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Në fillim, para vizatimit, ishte pika, me të cilën u sajua vija, që është njësia themelore e vizatimit, i cili aplikohet gati në të gjitha degët artistike. Vija paraqitet kudo në natyrë. Të gjitha vijat mund t'i ndajmë në dy grupe: në vija të drejta dhe jo të drejta. Përveç ndarjes së përghithshme, vijat ndahen sipas gjatësisë, sipas trashësisë, sipas lëvixjes, sipas strukturës, dhe pastaj sipas pozitës. Vija gjen aplikim të madh në artin pamor, qoftë si mjet m3 të cilin artikulohen idetë kreative, qoftë në anën tjetër si mjet përgaditor për skicimin e ndojnë motivi apo përmbjajtje, që mendohet të realizohet ne ngjyrë apo me formë plastike. Madjevija përdoret edhe në arktekturë, medicibë, anatomi etj.Kemi disa lloje të vijave vizatimore nga të cilat më të rëndësishmet janë: Vija analike ( merret me faktet thelbësore të modelit) Vija studimore(në mënyrë të saktë studion çdo element të vizatuar. Vija ritmike(përcjell kahet dhe lëvizjet e elementeve të vizaturara) Vija poetike(shpreh kretivitetin e plotë estetik dhe artistik, në një realizim të vizatuar. Vijat poetike zakonisht u takjonë vijave të holla subtile, të cilat ne rastin konkret mund të kombinohen vijat dramatike) Boeti apo skica ( është faza e parë e konkretizimit të idesë estetike)