Ibrahim Ramadani

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Ibrahim Ramadani

Ibrahim RAMADANI u lind më 15 prill 1959 në Muhoc, Komuna e Bujanocit. Shkollën fillore e mbaroi në vendlindje, gjimnazin në Bujanoc (1978), ndërsa diplomoi në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë - Dega e Gjeografisë në vitin 1982. Studimet pasuniversitare i kreu në Fakultetin e Arkitekturës të Universitetit të Sarajevës, në drejtimin Planifikim Hapësinor me Rregullim të Mjedisit, ku magjistroi në vitin 1989 dhe fitoi titullin magjistër i shkencave urbanistike. Në vitin 1996 u zgjodh ligjërues në Departamentin e Gjeografisë të FSHMN-së në Universitetin e Prishtinës për lëndët: Ekologji humane dhe Hyrje në gjeografi. Në vitin 2002 doktoroi në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore të Universitetit të Prishtinës në fushën e planifikimit dhe të urbanizmit. Në vitin 2004 u zgjodh profesor asistent, kurse në vitin 2008 u zgjodh profesor i asocuar për lëndët: Planifikim hapësinor, Gjeoekologji, Vendbanimet rurale dhe urbane, Menaxhimi i mjedisit. Është autor dhe bashkautor i 11 (njëmbdhjetë) teksteve dhe monografive. Nga viti 2009 deri në vitin 2012 ishte shef i Departamentit të Gjeografisë. Ka publikuar disa punime shkencore në revista të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare nga lëmi i planifikimit, urbanizmit dhe mjedisit. Gjithashtu ka udhëheq disa projekte (7 projekte) nga fusha e planifikimit dhe rregullimit të hapësirës: plane zhvillimore komunale dhe plane urbane për disa komuna dhe qytete të Kosovës.

BIBLIOGRAFIA

Librat

• 2004, Zhvillimi rural, Dukagjini, Pejë, ff. 1-350

• 2011, Mjedisi jetësor- Roli i njeriut, sfidat dhe perspektiva, Vatra, Prishtinë, ff. 1-417

• 2011, KOSOVA, Vështrim monografik (Koautor), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2012, Baraspesha e trazuar- Drejt vetëshkatërrimit apo revolucionit të radhës, Vatra, Prishtinë, ff. 1-260

• 2013, Menaxhimi i resurseve natyrore, Vatra, Prishtinë, ff. 1-328

• 2013, Kosova, A Monographic Survey, (Koautor), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2014, Planifikimi hapësinor dhe urban, Vatra, Prishtinë, ff. 1-265

• 2016, Vendbanimet e Kosovës (Organizimi hapësinor dhe funksional), Libri Shkollor, Prishtinë, ff. 1-340

• 2017, Mjedisi jetësor dhe zhvillimi i qëndrueshëm, Libri Shkollor, Prishtinë, ff. 1-404.

• 2018, LEKSIKON; Vendbanimet e Kosovës - Qendrat urbane, Vol. I. (Redaktor dhe bashkautor), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, ff. 1-553

• 2018, Fjalori Enciklopedik i Kosovës, (Redaktor dhe bashkautor), Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, ff. 1-1818

  • 2019. Gjeografia 6, Dukagjini, Pejë, ff. 1-125.
  • 2019. Leksikon: Vendbanimet e Kosovës - Tabloja fizike, hapësinore dhe funksionale e vendbanimeve rurale, Vol. II. (Redaktor dhe bashkautor), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosoves, Prishtinë, ff. 1-730.


Projektet (Udhëheqës i projekteve)

• 2009, Plani Zhvillimor Komunal i Shtimes

• 2009, Plani Zhvillimor Urban i Shtimes

• 2010, Plani Zhvillimor Komunal i Kaçanikut

• 2010, Plani Zhvillimor Urban i Kaçanikut

• 2011, Plani Zhvillimor Komunal i Podujevës

• 2012, Plani Zhvillimor Urban i Podujevës

• 2013, Plani Zhvillimor Komunal i Rahovecit

Publikimet shkencore-profesionale (të zgjedhura)

• 1990 “Roli i sistemeve të mëdha ekonomike në sistemin e vendbanimeve të Kosovës”, Perparimi, Nr. 2, Prishtinë

• 1990 “Kontradiktat urbanologjike të qytetit të Prishtinës”, Kërkime gjeografike, Nr. 11, Prishtinë

• 1990 “Geneza i razvoj naselja i naseljenosti u opštini Bujanovac”, Glasnik Muzeja BiH, Sarajevo

• 1990 “Funksionalni centri Južno Moravske regije”, Studentski časopis AGF, Sarajevo,

• 1998 “Kosova Lindore-vështrim gjeografik”, Buletini i FSHMN-së, Nr. 12, Prishtinë

• 1999 “Ndikimi i shfrytëzimit të thëngjillit në mjedisin jetësor të Prishtinës”, Studime Gjeografike, Nr. 12, Tiranë

• 2003 “Procesi i urbanizimit në Rrafshin e Kosovës”, Buletini i FSHMN-së, Nr. 13, Prishtinë

• 2003 “Analiza e organizimit hapësinor të vendbanimeve në shembullin e tri komunave mostër (Fushë Kosovë, Skenderaj, Dardanë), (Koautor)”, Buletini i FSHMN-së, Nr. 13, Prishtinë

• 2003 “Zanafilla dhe evolucioni i qytetit drejt ekumenopolisit” Studime 10, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2004 “Mundësitë e intervenimit urbanistik në vendbanimet rurale”, Buletini i 40 vjetorit të Departamentit të Gjeografisë, Prishtinë

• 2006 “Disa parime urbo-ekologjike në shfrytëzimin racional të hapësirës”, Studime 13, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2008 “Infrastruktura rrugore si faktor i riorganizimit të popullsisë dhe vendbanimeve në Kosovë”, Kërkime Gjeografike, Nr. 14, Prishtinë

• 2008 “Roli i turizmit në urbanizimin dhe transformimin e hapësirës”, Kërkime Gjeografike, Nr. 14, Prishtinë

• 2008 “Organizimi funksional i vendbanimeve rurale në Kosovë”, Studime 15, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2010 “Ndryshimet socio-ekonomike në hapësirat rurale të Kosovës”, Studime 16-17, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2010 “Dinamika e ndryshimeve polarizuese në sistemin popullativ dhe pasojat në shfrytëzimin e tokës”, Alb-Shkenca, AKTET, Vëllimi III, Nr. 3, Tiranë

• 2010 “The Problem of Urban Solid Waste in the City of Prishtina and its Menagement”, Journal of International Environmental Application&Science, ISSN: 1307-0428, Volume 5-Issue 1, Istambul

• 2010 “Disa elemente bazë në procesin e planifikimit hapësinor”, IADC, Vizione, Nr. 13-14, Shkup

• 2011 “The Extension of Urban Infrastructure in the Village of Kosova”, ELSEVIER - Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19 (2011) 317–321, Amsterdam

• 2011 “Changes in the Structure of Rural Settlements in Terms of Kosova and Development Perspective”, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Cambridge Scholars Publishing, Newkastle, United Kingdom

• 2011 “The Environment Impacts of Power Plants in Kosovo and Sustainable Development”, Journal of International Environmental Application&Science, ISSN: 1307-0428, Volume 6-Issue 3, Istambul

• 2011 “Spatial and Comunicative Chararacteristics of Rural Settlements of Kosova, Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region”, Cambridge Scholars Publishing, Newkastle, United Kingdom

• 2013 “Qyteti dhe rrethina”, Kërkime Gjeografike, Nr. 15, FSHMN, Prishtinë

• 2013 “Territorial - spatial organization of the municipality of Prishtina with its suburbs and development opportunities”, International Scientific Journal-Geo-SEE- No. 1, ISSN: 1857-9000, Skopje

• 2014 “The production potential of agricultural lands in Kosovo and perspective”, SGEM, Bulgaria

• 2014 “Analiza e zhvillimit të vendbanimeve në kuadër të territorit të komunës kontribut për planifikimin hapësinor”, International Scientific Journal - Geo-SEE- Nr. 2, ISSN: 1857-9000, Shkup

• 2014 “Sfidat në menaxhimin e lumenjve”, International Scientific Journal - Geo-SEE- Nr. 2, ISSN: 1857-9000, Shkup

• 2014 “Planifikimi i rrjetit të vendbanimeve në nivel të komunave në Kosovë”, Buletini i 50 vjetorit të Departamentit të Gjeografisë, Prishtinë

• 2014 “Challenges on the protection of agricultural lands at the Municipal level in Kosovo”, International Scientific Journal - Geo-SEE- Nr. 2, ISSN: 1857-9000, Skopje

• 2014 “Planning of construction areas in the Municipality of Klina” (Koautor), International Scientific Journal - Geo-SEE- Nr. 3, ISSN: 1857-9000, Skopje

• 2015 “Perspektiva e zhvillimit metropolitan të qytetit të Prishtinës”, Studime Shoqerore Nr. 2, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë

• 2015 “Bujqësia ekstensive si formë dominante e aktivitetit ekonomik në Luginën e Preshevës” (Koautor), Kërkime Gjeografike, Nr. 17, FSHMN, Prishtinë

• 2016 “Regional differentiation, geopolitical and trasnboundary position of Presheva Valley” (Koautor), Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, University of Warsaw, Poland.

• 2017 “Elementet dhe mekanizmat kontrollues urbanistik në procesin e hartimit të planeve hapësinore”, Kërkime Gjeografike, Nr. 18, FSHMN, Prishtinë

• 2018 “Analizë e zonave migruese në Regjionin Lindor të Kosovës”, Studime Shoqërore, Nr. 3, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë.

• 2018 “Spatial-Functional Development of the Border Zone Prizren-Kukës (Kosovo-Albania)”, Journal of Food, Agriculture and Environment , Vol. 16, No. 2, Publisher: WFL, Ltd, Helsinki, Finland

• 2018 “Water treatment methods for the needs of spatial planning”, International Journal of Water, Vol. 12, No. 4, Publisher: Inderscience Entrpr. Ltd., London, England

• 2018 “Processes affecting sustainable use of agricultural land in Kosova”, Quaestiones Geographicae, Vol. 37, Issue 4, University in Poznań, Publisher: De Gruyter, Warsaw, Poland

• 2018 “Traffic infrastructure as an impulsive factor for development of tourism”, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. IX, Issue 8 (32), Publisher: De Gruyter, Frankfurt am Main, Germany

• 2019 “Construction coefficient in the settlements at municipal level (Republic of Kosova)”, Bulletin of Geography, Nicolaus Copernicus University, Vol. 43, Issue 43, Publisher: De Gruyter, Warsaw, Poland

• 2019, “Challenges of soil resource protection: A case study from Sitnica River Basin”, Journal of Ecological Engineering, Vol, 20 (6), Polish Society of Ecological Engineering, Poland

• 2019, “Determination of the Center (CITY - CBD) and other sub centers in the City of Pristina”, Journal of Urban Regeneration and Renewal, Vol. 12 (4), Henry Stewart Publications, London, England

  • 2019. Differentiation of administrative units of Albania by length and density of national road network, Academic Journal of Interdisciplinary Studies,Vol 8 (3),Rome-Italy.

Birimi i të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • Kërkime Gjeografike 16. Departamenti i Gjeografisë, FSHMN, Universiteti i Prishtinës " Hasan Prishtina", Prishtinë 2014