Semafori

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Traffic lights 4 states.svg

Semafori përdoret për rregullimin e komunikacionit në më shumë shirita të komunikacionit,njëkohësisht ose për çdo shirit veç e veç.Dritat janë të vendosurua në pozitë vertikale në formë të rrethit.Në këtë rast shoferëve u lejohet levizja në të gjitha drejtimet,përveç nëse me shenjën e vendosur të komunikacionit (p.sh. kahje e obliguar ose ndalohet kthimi) nuk është caktuar ndryshe. Shenjat ndriçuese mund të vendosen edhe në pozitë horizontale(mbi sipërfaqen rrugore,domethënja e tyre është e njejtë.Mund të vendosen edhe mbi shirit të komunikacionit për rregullim të ndryshueshëm të lëvizjes së mjeteve.

Semaforët shërbejnë për:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 • rregullimin e komunikacionit të mjeteve,
 • rregullimin e komunikacionit të këmbësorëve,
 • rregullimin e komunikacionit të biçiklistëve,
 • tramvaj,
 • shënimin e vendkalimeve të rrugëve mbi hekurudhë në nivel,
 • shënimin e punimeve në rrugë dhe pengesave të tjera.
Caktimi i dritave në semafor dhe domethënia e tyre:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 1. Drita e gjelbërt -Kalimi i lirë
 2. Drita e verdhë-Ndalimi i kalimit për të gjitha mejtet,përveç për ato që në çastin e ndezjes së dritës së verdhë gjenden në atë largësi nga kryqëzimi sa që nuk mund të ndalen në mënyrë të sigurt,e të mos e kalojnë këtë shenjë
 3. Drita e kuqe-Ndalim kalimi
 4. Drita e kuqe dhe e verdhë -Paralajmërojnë pjesëmarrësit në komunikacion se së shpejti pushon ndalimi i kalimit dhe ndizet drita e gjelbër,përgaditja për nisje
 5. Drita e gjelbër vezulluese -Paralajmëron shoferët se së shpejti do të pushojë kalimi i lirë dhe do të ndizet drita e verdhë e pandërprerë,pas së cilës ndizet drita e kuqe
 6. Drita e verdhë vezulluese -Lëvizje e lirë por me kujdes të shtuar-Ka rëndësi të veçantë për pjesëmarrësit në komunikacion që të shtojnë kujdesin në kryqëzim(respektimi i shenjave të komunikacionit që i janë shtuar semaforit,e nëse ato nuk ekzistojnë,të respektohen rregullat e përgjithshme).Kjo dritë ka domethënie tjetër nga drita e verdhë e pandërprerë
 7. Shenja plotësuese në formë të shigjetës së gjelbërt lejon kalimin me kujdes,në drejtim të shigjetës dhe deri sa është e ndezur drita e kuqe,duke iu dhënë përparësi kalimi të gjitha mjeteve dhe këmbësorëve që gjenden në kryqëzim.
Drita e kuqe dhe e gjelbërt nuk lejohet të jenë të ndezura në të njejtën kohë
Shenjat ndriçuese për rregullimin e komunikacionit të këmbësorëve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 1. Shërbejnë për rregullimin e komunikacionit të këmbësorëve,janë me drita dyngjyrëshe,nga të cilat njëra është e kuqe(ndalim kalimi),kurse tjetra e gjelbër(kalim i lirë).
 2. Drita e gjelbër mund të rregullohet edhe ashtu që para se të fiket,të bëhet dritë e gjelbër vezulluese(me ndërprerje),për ti palajmëruar këmbësorët se së shpejti do të ndizet drita e kuqe.Këta semaforë mund të jenë të pajisur edhe me shenja akustike(që më së shumti u shërbejnë personave të verbër).
Shenjat ndriçuese për rregullimin e komunikacionit të biçiklistëve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shenjat ndriçuese të komunikacionit rrugor për biqiklistë shërbejnë për rregullimin e komunikacionit në vendkalimet e shtegut të biçiklistëve nëpër rrugë.Renditja e dritave dhe domethënia e tyre është e njejtë sikurse te shenjat ndriçuese për rregullimin e komunikacionit për mjeta tjera.

Shenjat ndriçuese pçr rregullimin e komunikacionit të tramvajit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Për rregullimin e komunikacionit të tramvajit mund të përdorën aparatet e veçanta për dhënjen e dritave njëngjyrëshe dritave të bardha.Dritat e bardha mund të jenë në formën e vijave horizontale,vertikale dhe të tërthortë. -vija horizontale nënkupton ndAlimin e qarkullimit të tramvajit, -vija vertika dhe e tërthortë kalim i lirë per tramvajin në drejtimin përkatës:drejt,majtas,djathtas.

Shenjat ndriçuese për shënimin e vendkalimeve të rrugëve mbi hekurudhë në nivel[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shenja ndriçuese e komunikacionit që paraljmëron ardhjen e trenit e detyron shoferin që të ndalë mjetin e vet para vendkalimit hekurudhor.

Kjo shenjë ka formën e trekëndëshit me drita të kuqe të vendosura në bazën e trekëndëshit,të cilat ndizen edhe fikën me ndërprerje(njëpasnjëshme)duke i informuar pjesëmarrësit në komunikacion se kalimi është i mbyllur.Me këtë shenjë lajmërohet edhe lÝshimi i mbroijtësve ose gjysmëmbrojtësve,apo mbrojtëset ose gjysmëmbrojtëset janë të lëshuar. Kalimi mbi hekurudhë është i hapur kur dritat nuk janë të ndezura dhe mbrojtësit apo gjysmëmbrojtësit nuk janë të lëshuara.

Kujdesi është edhe më tutje i domosdoshëm për shkak se ekziston mundësia që dritat të mos jenë në rregull.
Shenjat ndriçuese të komunikacionit për shënimin e punimeve në rrugë,dhe pengesave të tjera[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Për zhvillimin normal të komunikacionit rrugor,pjesa e rrugës në të cilën zhvillohen punimet,sipërfaqja rrugore është e dëmtuar ose paraqitet ndonjë pengesë tjetër,duhet të jetë e shënuar me shenja ndriçuese.Për të siguruar një dukshmëri sa më të mirë shenjat ndriçuese me ndërprerje vendosen në mbrojtëse të ngjyrosura me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë të veshura me materie reflektuese ose me vendosjen e xhamave të kuq reflektues ose të dritave ngjyrë portokalli.

[1]

 1. ^ Rregullat e sigurisë në komunikacionin rrugor-Doracak për përgaditjen e provimit për shoferë.-Për kategoritë A,B,C1,C,D1,D