Jump to content

Standardi i dyfishtë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë


Një standard i dyfishtë është zbatimi i grupeve të ndryshme të parimeve për situata që, në parim, janë të njëjta. Shpesh përdoret për të përshkruar trajtimin ku një grupi i jepet më shumë gjerësi se një tjetri. Një standard i dyfishtë lind kur dy ose më shumë njerëz, grupe, organizata, rrethana ose ngjarje trajtohen ndryshe edhe pse duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë. Një standard i dyfishtë "nënkupton se dy gjëra që janë të njëjta maten me standarde të ndryshme".

Zbatimi i parimeve të ndryshme në situata të ngjashme mund të tregojë ose jo një standard të dyfishtë. Për të bërë dallimin ndërmjet zbatimit të një standardi të dyfishtë dhe zbatimit të vlefshëm të standardeve të ndryshme ndaj rrethanave që vetëm duken të njëjta, duhet të shqyrtohen disa faktorë. Njëra është ngjashmëria e atyre rrethanave - cilat janë paralelet midis atyre rrethanave dhe në çfarë mënyrash ndryshojnë ato? Një tjetër është filozofia ose sistemi i besimit që tregon se cilat parime duhet të zbatohen në ato rrethana. Standarde të ndryshme mund të zbatohen për situatat që duken të ngjashme bazuar në një të vërtetë ose në një fakt cilësor i cili, pas shqyrtimit më të afërt, i bën ato situata të dallueshme (për shembull, një vërtetësi fizike ose një detyrim moral). Megjithatë, nëse situatat me pamje të ngjashme janë trajtuar sipas parimeve të ndryshme dhe nuk ka asnjë të vërtetë, fakt apo parim që i dallon ato situata, atëherë është zbatuar një standard i dyfishtë.

Nëse identifikohet saktë, një standard i dyfishtë zakonisht tregon praninë e hipokrizisë, të paragjykimeve ose të sjelljeve të padrejta.