Tarikati

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Tarikate)
Jump to navigation Jump to search


Tarikati (nga arabishtja طريقة  ṭarīqah përmes turqishtes tarikat, "rrugë, mënyrë, gjendje") mund të jetë një urdhër, sekt ose shkollë e sufizmit ose një rrugë e themeluar me qëllim të zhvillimit të aftësive kuptimore të hakikatit ("të vërtetës"). 

Ne boten islame tarikatet dominojn qe nga shek XII.Tarikati ne aspektin gjuhesor d.t.th.rruge , metode, gjendje dhe situate; ndersa si term sufik ka kuptimin e rruges se themeluar me qellim te zhvillimit te aftesive kuptimore te njerzeve.Tarikati ne fillim eshte perdorur si term i cili ka shprehur rrugen e largimit prej dynjase per te fituar ahiretin ose rruge per edukimin e epshit dhe kontollimin e forcave epshore dhe te karakterit njerzor. 

Te gjitha tarikatet si: Halveti, Kadri, Rrifai, Saadi, Bedevi, Mevlevi, Bektashi etj… jane rruge te besimit islam qe afirmohen ne kohen e Hz. Muhamedid (a.s) dhe pasohet tek Imam Aliu (K.v) I cili mbetet burim i gjithe Tarikateve qe per nder te tij quhen me emrin e larte Tarikatet-Al-ijje. 

Te gjitha tarikatet rrjedhin nga i vetmi burim: prej Imam Aliut (K.v). pjestar i familjes se 

Hz. Muhammedit (a.s), dhe bashke luftetar per perhapjen e Islamit ne bote. 

Hz. Muhammed (a.s) me kompletimin e sheriatit (bazes se Islamit) me Kur’anin dhe rregullat per ibadet (adhurim) ndaj Allahut xh.sh qe perbejne formen e jashtme te islamit, dhahiri. 

Rregulla te cilat cdo musliman pa perjashtim duhet ti respektoje dhe zbatoje 

Te cilat u plotesuan me tarikatin i cili eshte pjesa e brendshme e Islamit. (namazin batin). 

Hz Muhammed (a.s) ka thene: 

Sheriati eshte fjala ime (porosia ime) 

Tarikati eshte vepra ime. 

Hakikati eshte gjendja ime. 

Marifeti eshte njohuria ime. 

Anen e brendshme ku hyjne tarikatet, pra hakikatin, ai e la te hapur per ta vazhduar 

Imam Aliu (K.V) 

Keshtu u hapen te gjith tarikatet kohe pas kohe nga Piranet (udheheqesit shpirteror) te cdo tarikati. Duke plotesuar keshtu ibadetin (adhurimin) shpirtror deri ne flijim per Allahun xh.sh dhe Ehli-Bejtin Mustafa (s.w.a.s). 

Hz. Muhammed (a.s) . ka thene “Ene medinetul ilmi, Aliju babuha”. Une jam qyteti i diturise Aliu eshte dera e tij. 

Ata te dy njiheshin qe ne Ezel. “Ene ve Alijen min nuri vahidin”. Une dhe Aliu jemi prej nje drite. 

I derguari i Allahut para se te largohej tha: O ju njerez po ju le dy amenete Librin e Allahut dhe Ehli-Bejtin. 

Ehli-Bejti eshte familja me e afert e Allahut xh. xh., e cila perbehet nga Hz. Muhammedi (a.s)., 

Hz. Aliu k.v., Hz. Fatimeh e bija dhe e shoqja e Hz Aliut, Imam Hasani dhe Imam Huseini dy niprit e tij. Ali Aba do ish emri i kesaj familje.  Per Ehli-Bejtin flitet ne shume sure te Kur’anit famelarte 

“Kul: la esselukum alejhi exhren illelmuvedete fil kurba”. (Sure Essura ajeti 23 ) 

Thuaj : Nuk kerkoj prej jush shperblim per thirrjen time vetem respektin dhe dashurine per Ehli-Bejtin. 

“Inema juridullahu lijudh-hibe ankumul rixhse ehlelbejti ve jutahirekum tathire” Allahu ka per qellim qe nga ju, o familje e Profetit tju largoje ndytesite dhe tju pastroje si vete pastertia. (Suretu Ahzab ajeti 33) 

Ajeti 61 Mubahele (Suretul Ali Imran) . 

Ajeti 56 Salavat (Suretul Ahzabe). 

Pra ne kete familje qe eshte me e afert tek Allahu te gjithe duhet te kthejme syte, duke i mbajtur te pa ndashme sheriat-tarikat. 

Ishte kjo, dashuri e madhe ndaj Zotit dhe kesaj familje e cila u shendrua ne frymezim per shume e shume lider shpirterore, misionare te perulur, perhapes te palodhur te islamit ne cdo vend, per sakrificat dhe dijet e te cileve flitet dhe ne kuran. 

Filozofe mistik te Islamit si: Shejh Myhedin Arabiu, Shejh Tebreziu, Shejh Sinaniu, Shejh Sadiu, Gazaliu dhe me rradhe Xhelaludin Rumiu, Ibni Sinaja dhe shum te tjere. 

Biada Ridvan u quajt vendi ku rreth 1400 besnike te islamit lidhen besen e shenjte dhe kryen betimin para Zotit dhe Profetit, se: Do te pastrojne zemren, duke crrenjosur nga vetja cdo te keqe dhe lakmi, premtuan te jene njerez te mire te drejte dhe me bindje te plote ndaj Zotit. Dhe keshtu linden muhibet e pare (te dashurit e Ehli-Bejtit). 

Pas urdherit te Allahut “Ineledhine jubaiuneke inema jubaiune-llahe jedullahi fevka ejdihim” Ata qe te japin besen ty, i kane dhene besen Zotit , dora e Zotit eshte mbi duart e tyre. Pra ishte ky urdheri qe i parapriu kesaj ngjarje. 


Dhe Profeti yne HZ. Muhammed (a.s). me doren e tij i vendosi ne koke Hz Aliut Taxhin Lam Elif me tekbir. 

“Allah dhahir ve huve batin ve huve ala kuli shein kadir” 

Allahu eshte i dukshem , dhe ai eshte i fshehte, dhe ai eshte i plotfuqishem. 

Dhe keshtu myrshidat e medhenj, vdisnin duke qene akoma ne jete. 

“Meutu kable ente meutu” vdis para se me vdek. 

Per tju afruar sa me shume Zotit, privonin veten e tyre nga kenaqesite e kesaj bote. 

“Men arefe nefsehu fekad arefe rab-behu” Ai qe njeh veten e tij njeh zotin e tij. 

Piri(udheheqesi shpirteror) i piraneve eshte Hasan Basri i cili eshte veshur nga vete Imam Aliu. 

Ai eshte dhe zanafilla e Tarikateve dhe kjo rrjedhe u quajt Alevi. Dhe keshtu pasuan tarikatet si Halveti, Kadri, Rrifai, Saadi, Bedevi, Mevlevi, Bektashi etj...Te gjithe vellezer mes tyre. Razija e tyre qofte mbi ne. Amin. 

Ndryshe nga tarikatet e tjera tarikati Halveti e ka marre emrin nga sherbimi dhe jo nga udheheqesi shpirteror. Ate sherbim qe e kane kaluar dhe Profetet me rradhe si:Hz. Musai (a.s) ne malin Turisina, 

Hz. Nuhi(a.s) ne varken e tij, Hz. Isa (a.s) ne pyll, Hz. Muhammed (a.s) ne shpellen e malit Hira, 

Aty I ka ardh dhe Profetesia (rivelata hyjnore) me ajetet e para “Ikre bi ismi rabike ledhi halek” 

Lexo ne emrin e Zotit tend i cili eshte Krijues.