Tefik Basha

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Dr. Tefik Basha

Prof. Dr.Tefik Basha lindi më 10 nëntor të vitit 1947KoretinDardanës ( Kamenicë), është gjeograf-demograf, shqiptar.

Biografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Tefik Basha lindi më 10 nëntor të vitit 1947KoretinDardanës ( Kamenicë). Shkollën fillore e kreu në vendlindje ndërsa normalen në Gjilan më 1966. Studimet i mbaroi në fakultetin Filozofik - degën e gjeografisë më 1971 në Prishtinë. Studimet pasuniversitare dhe temën e magjistraturës nga fusha e demografise, i kreu në Fakultetin e shkencave Matematiko-Natyrore të Universiteti i Beogradit, në departamentin e Gjeografisë më 1974. Tezën e doktoraturës e mbrojti po në Beograd, në departamentin e Gjeografisë më 1983, nga lemia e demografise.

Fillimisht punoi si asistent e më vonë si bashkëpunëtor shkencor në degën e etnografisë në Institutin AlbanologjikPrishtinës. Për hulumtime dhe studime kohë pas kohe qëndroi në Paris, Moskë, Sofje, Tiranë etj. Më 1977 zgjidhet asistent në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në seksionin e Gjeografisë. Më 1983 mori titullin e docentit, të profesorit inordinar më 1988 dhe të profesorit ordinar më 1994. Ligjëroi lëndët: Vendbanimet urbane dhe rurale dhe Planifikimin hapësinor. Me hapjen e studimeve posdiplomike, ligjëroi Gjeografinë e vendbanimeve dhe cikël ligjëratash nga Gjeografia shoqërore.Ne Universitetin publik ne Tetove ka ligjeruar lenden e demografise vite me redhe.Ne Fakultetin e Edkumit poshtu ka ligjeruar gjeografisne e popullsise etj.Ka mbajt ligjerta] rasti ne Tirane e Sofje.Ne Tirane ne cilsine e kryetarit te Komisionit dhe antarit te komisionit ka marre pjese ne mprojtjen e temave te doktorateve.

Gjatë viteve 1987- 1993 ishte shef i Departamentit të Gjeografisë, kryetar i shoqatës së Gjeografëve të Kosovë 1994-2000 dhe kryeredaktor i revistës ’’Kërkime gjeografike’’, organ i Shoqatës së Gjeografëve, kryetar i Këshillit botues të revistës mujore ‘’’Bota shqiptare’’që botohej në Tiranë etj. Ka bashkëpunuar në disa projekte kërkimore shkencore, këshillime.Ka marre pjese ne shume simpoziume, konferenca, kongrese të karakterit kombëtar e nderkombtar.Antare i shume komisioneve profesionale shkecore e qeveritare sic eshhte ai per Demerkacion me Malin e Zi etj.

Ka botuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore, profesionale, trajtesa dhe vështrime për çështje të ndryshme gjeopopullative dhe të vendbanimeve,vecmas nga fusha demografike per gjeohapësirën etnike shqiptare në Ballkan e me gjere.

Punime, artikuj shkencor dhe kritka e vështrime të përzgjedhura:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

a) Botime të veçanta:

•Gjeografia e Kosovës për klasën e VIII, ETMM, Prishtinë, l995 (në koatuorsi)

•Monografi e-Brezi i tretë i normalistëve të Gjilanit (l961-l966), Prishtinë, l997 ,fq. l-l94 (në koautorsi). .Monografi per komunee e Gjilanit (ne koatorsi)

b) Punime dhe artikuj të përzgjedhur:

•Kretanje broja i prostorna distribucija stanovnishtva opshtine Kosovske Kamenice, Buletin i Muzeut të Kosovës, nr. l0. Prishtinë, l974, fq. l90-2l2.

•Posleratno kretanje stanovnishtva opshtine Kosovske Kamenice (punim magjistrature i mbrojtur në Beograd, l974, fq. 294).

•Neke savremene tendecije demografskog kretanja stanovnishtva Kameniçke opshtine, Buletin i FSHMN-së, nr. 5, Prishtinë, l975. fq. 2ol-209.

•Mbi disa elemente dhe karakteristika të natalitetit në Kosovë,”Kërkime gjeografike, nr . 2. SH.GJ.K .Prishtinë, l98o, fq. 2o-27.

•Detereminante prirodnog kretanja stanovnishtva Kosova (tezë doktorature e mbrojtur në Beograd, l983, fq. 297).

•Neke regionalne karakteristike nataliteta stanovnishtva, Kosova, Statisticar, br. 9, SDS. Beograd, l980, 33-37.

•Fertilitet zhenskog stanovnishtva u nedovoljno razvijenim podruçjima sa osvrtom na Kosovo, Buletin i punimeve të simpoziumit jugosllav ”Geografski aspekti prirodni i ljudski resursa Jugoslavije”, Prishtinë, l984, fq. l35-l44.

•Demografske karakteristike mortaliteta odojçadi SAP Kosova,”Kërkime gjeografike”, nr. 6. SHGJK, Prishtinë, l985, fq. 93-loo.

•Tendecije umrle odojçadi prema polu, bracnosti i nekim drugim uzrocima smrti, na Kosovo, ”Kërkime gjeografike”, nr. 6. SHGJK, Prishtinë l984, fq. lll-l2o.

•Moska-aspekte karakteristike urbane-demografike,”Kërkime gjeografike” SHGJK, Prishtinë, l987, fq. 75-82.

•Veçoritë e riprodhimit dhe aspekti i planifikimit të familjes në Kosovë,”Kërkime gjeografike, SHGJK, Prishtinë, l987 , fq. 75-82.

•Osobenosti u reprodukciji stanovniwtva Kosova, Socijalna politika -Porodica i drushtvena kriza, Beograd, l987, fq. l89-l97.

•Demografske karakteristike mortaliteta odojçadi na Kosovu, Zbornik radova, Prishtinë, l987, fq. 76 (rezime).

•Ndryshimet karakteristike në nivelin e urbanizimit në Kosovë në periudhën e pasluftës, ”Njoftime gjeografike”, nr. 1. Prishtinë,l988. fq. l9-23.

•Socijalni medicinski spektri populacione politike na Kosovu, Socialni medicinski aspekt populacione politike u Srbiji, Beograd, l988. 51-6o(Përmbledhje punimesh nga Simpoziumi më të njëjtin emër.)

•Neke osnovne e drushtveno-ekonomske karakteristike stanovnishtva Kosova, Marksistiçka misao, Beograd, fq. l53-l62.

•Demografski procesi i pojave na Kosovo, Përmbledhje punimesh të Kongresit të XIII të gjeografëve të RSFJ-së, Prishtinë, l99l, fq. 65-72 (në bashkautorësi më dr.D. Breznikun).

•Martesat dhe shkurorëzimet në Kosovë-Aspekte etno-demografike, Studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare (përmbledhje punimesh nga Sesioni shkencor mbajtur më 7 dhe 8 dhjetor l989), Instituti Albanologjik, Prishtinë, l990, fq. 473-488.

•Veçoritë e riprodhimit të popullsisë së Kosovës, Familja dhe kriza shoqërore, Beograd, l99l, fq. 8o-87.

•Promene obrazovnog sastva stanovnishtva Kosova, Statistiçki registri, Prishtinë, l988, fq. l9-23.

•Osnovna obelezhja fertilnosti stanovnishtva Kosova, Stanovnishtvo, 3-4/l-2 Beograd, l99l, fq. 89-98.

•Aspekte demografike të eksodit shqiptar, Bota shqiptare, Tiranë, l992, fq. 8-9.

•Manipulimet me numrin e shqiptarëve në Maqedoni, Bota shqiptare, Tiranë, l992. fq. lo.

•Tendencat e politikes antihumane të ish- Federatës jugosllave ndaj shtimit natyror të popullatës shqiptare, Bota shqiptare, dhjetor, l992

•Kontinuiteti kompaktësisë etno-kulturore i Shqiptarëve në Kosovë, (nga antika e deri më sot), Feja, kultura dhe tradita islame nder shqiptaret(përmbledhje punimesh të simpoziumit ndërkombëtar),Prishtinë, l995, fq. 281-289.

•Disa karakteristika demografike të Shqiptarëve të Maqedonisë, Shkup,l994, fq. 591-599.

•Veçori të rrjedhave demografike të Llapit, Trashëgimia etno-kulturore dhe historike e Llapit, Prishtinë, l995, fq. 281-289..

•Vështrim mbi popullsinë e Anamoravës me rrethinë, Takimet e Dom Mikel Tarabullusit II (l993-l994), Prishtinë, l995, fq. 79-88.

•Statistika e përhapjes së popullsisë dhe vendbanimeve në Republikën e Shqipërisë,”Planeti kaltër”, Prishtinë, l/l996, fq. l9-l9.

•Emërtimet në shërbim të serbizimit të Prishtinës,”Planeti i kaltër”, Prishtinë, 2//1996, fq. l4-l8.

•Vendbanimet e vogla rurale në Kosovë, Planeti kaltër, Prishtinë, nr. 6/l997, fq. 6-7.

•Vendbanimet e mëdha rurale në Kosovë, Planeti i kaltër, Prishtinë, 3/l996, fq. 26-28.

•Karakteristikat demografike të lëvizjes natyrore (riprodhimit biologjik) të popullsisë në gjeohapsirën etnike shqiptare në Ballkan Gjeografia dhe ekonomia) Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë l996, fq. 90-93.

•Eksodi bashkëkohorë demografik shqiptar, shkaqet dhe pasojat, Shqiptaret në rrjedhat ballkanike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, l996, 301-3o8.

•Popullsia e botës në prag të shekullit XXI, ”Planeti i kaltër”, SHGJK, Prishtinë, 4/l996, fq. l2-l4.

•Qyteti dhe vlerat urbane në funksion të turizmit,Akademia e shkencave të Shqipërisë,Qendra e studimeve gjeografike, gjeomorfologjia e aplikuar, mjedisi dhe turizmi, Tiranë, l998, fq. ll7-l2l.

•Tirana-vështrim urbano-demografik, Planeti i kaltër, nr. 5. SHGJK, Prishtinë, l997, fq. l8-l9.

•Natyral chenges in the population in the republic of Kosova,Albenien asosciation of emographers Scenntific cnference for demographic problems (population,Employment, Migration),Tiranë l999,fq.37-43.

.Gjilani, qendër komunale e Anamoraves, në botim (Planeti i kaltër,2006)

•Komuna e Gjilanit ,në botim ,FESH,Tiranë,2006

•Dardana-ish Kamenica,në botim FESH,Tiranë,2006

•Komuna e Dardanës,,në botim, FESH.,Tiranë,2006

•Vitia ,në botim,FESH. Tiranë,2006

•Komuna e Vitisë,,FESH.,Tiranë,2006

•Artana (Novo-Bërda ,FESH.,Tiranë,2006

•Komuna e Artanës,,në botim,FESH. Tiranë,2006

•Disperzioni hapësinor dhe demografik i vendbanimeve rurale në Kosovë, 146-155, 40 Vjetori i Departamentit të gjeografisë, Prishtinë, 2004, fq145-6-155.

•Eksodi rural në Kosovë,para dhe gjatë tranzicionit-shkaet dhe pasojat, Simpoziumi i SHGJK.”Kontributi i gjeografisë në zhvillimin e vendit, Prishtinë, 2007, (në botim.)

•Gjilani qendër e Anamoraves në botim “Planeti i kaltër”. 2007.

Stub biografi.png Ky artikull që ka të bëjë me një biografi individi është i cunguar. Ju mund të ndihmoni Wikipedinë duke e përmirësuar atë.