Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës
ShkurtesaMZHE
Llojiministri qeveritare
Rajoni i shërbimit
Republika e Kosovës
Gjuha zyrtare
shqip, serbisht
Ministër
Valdrin Lluka
Organizata amë
Qeveria e Kosovës
Faqja në internethttp://mzhe-ks.net/

Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Republikës së Kosovës përgatit dhe zbaton politika, të cilat nxisin rritjen dhe stabilitetin ekonomik, mundësojnë zhvillimin e biznesit vendas, nxisin bashkëpunimin ekonomik për tërheqjen e investimeve të huaja, garantojnë konkurrencën dhe një treg të sigurt, sigurojnë një zhvillim të qëndrueshëm e perspektiv të burimeve energjetike e minerare të vendit, sigurojnë zhvillimin e sektorit të telekomunikacionit dhe teknologjisë informative, si dhe garantojnë efiçiencë në administrimin e ndërmarrjeve publike. [1]

Organogrami[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Organogrami i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik

Kompetencat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (në vijim Ministria), bazuar në Shtojcën 18 të Rregullores Nr.02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, ka këto kompetenca : - harton politika dhe strategji për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik të Republikës së Kosovës;

 • mbështet zhvillimin e ekonomisë së tregut, liberalizimin e tregut në shërbimet publike dhe futjen e kapitalit privat në atë publik;
 • ndihmon Qeverinë në ushtrimin e të drejtave të Aksionarit të Republikës së Kosovës në Ndërmarrjet Publike Qendrore;
 • kryeson Komisionin Ministror për Ndërmarrje Publike dhe përgatit debatin në Qeveri lidhur me çështjet që kanë të bëjnë më Ndërmarrjet Publike;
 • punon raportin vjetor mbi performancën e NP, të cilin Qeveria do t`ia paraqesë Kuvendit të Republikës së Kosovës;
 • shpall një grup të modeleve të rregulloreve dhe një model të kodit të etikës dhe qeverisjes së korporatave për shfrytëzim nga NP;
 • përgatit propozim*procedura për mbikëqyrjen e NP Qendrore dhe bën monitorimin e punës së Bordit të Drejtorëve të NP Qendrore;
 • përgatit dhe monitoron zbatimin e legjislacionit për sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit, sektorin e teknologjisë informative, si dhe sektorin e mbikëqyrjes së ndërmarrjeve publike;
 • përgatit dhe implementon dokumentet e strategjive për sektorin e energjisë dhe Minierave, si dhe dokumentet e balancave të energjisë, sipas legjislacionit në fuqi;
 • përgatit politika të Efiçiencës së Energjisë dhe Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë, si dhe planet e veprimit për këto dy fusha, në përputhje me direktivat përkatëse të BE*së;
 • monitoron sistemet e energjisë;
 • bashkëpunon në përgatitjen dhe implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në sektorin e energjisë, sektorin e minierave, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit dhe sektorin e teknologjisë informative;
 • bashkëpunon me Ministrinë e Financave në funksion të zhvillimit të një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e investimeve në sektorët e përgjegjësive të veta nëpërmjet politikave fiskale, tatimore etj;
 • promovon veprimtari që kanë për qëllim zvogëlimin e ndotjes së mjedisit si rezultat i veprimtarive që lidhen me energjinë dhe minierat;
 • në bashkëpunim me autoritetet tjera publike dhe institucionet përkatëse, në mënyrë sistematike bën mbledhjen, arkivimin, përpunimin, si dhe i vë në dispozicion të dhënat gjeoshkencore, përkitazi me resurset gjeologjike të Kosovës dhe me kërkesë të Qeverisë i siguron raportet që i ka në dispozicion dhe vlerësimet e ekspertëve lidhur me çështjet gjeoshkencore;
 • bashkëpunon me autoritete tjera lidhur me çështjet e minierave dhe mineraleve për ushtrimin e funksioneve dhe përgjegjësive të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;
 • siguron pajtueshmërinë me standardet evropiane që përfshijnë tarifat dhe taksat në fushën e telekomunikacionit;
 • siguron cilësinë e shërbimeve dhe të standardeve teknike në fushën e telekomunikacionit;
 • krijon politikën e punës për promovimin e konkurrencës në fushën e telekomunikacionit;
 • shqyrton nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve në fushën e telekomunikacionit;
 • përkrah teknologjinë informative dhe të inovacioneve, siç tregtinë elektronike;
 • përkrah qasjen në teknologji për të gjithë qytetarët e Kosovës;
 • nxit zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë informative;
 • shqyrton pajtueshmërinë me standardet evropiane që përfshijnë tarifat, cilësinë e shërbimeve dhe standardet teknike në sektorin postar;
 • kryen edhe detyra të tjera të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik në sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin e telekomunikacionit, sektorin postar, sektorin e teknologjisë informative dhe sektorin e mbikëqyrjes së ndërmarrjeve publike;
 • bashkëpunon me komunitetin e biznesit dhe asociacionet e biznesit me qëllim të krijimit të një mjedisi atraktiv biznesor;
 • kryen punët që i janë caktuar për sektorin ekonomik, sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin e teknologjisë informative, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit dhe sektorin për mbikëqyrjen e ndërmarrjeve publike;
 • kryen edhe detyra që i janë caktuar ish Ministrisë së Energjisë dhe Minierave;
 • kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]