Përdoruesi:Finci/Arkiva

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Finci pasi që kjo është një enciklopedi shkencore në gjuhën shqipe e jo religjioni në gjuhën shqipe të luten përdori emëtimet shkencore në gjuhën shqipe.--Hipi Zhdripi 2006 Janar 20 14:39 (UTC)

Për më tepër shikoDmth separi duhet te fshiet shenimi i teri pastaj te thuhet se titulli ka qen jo shqip (gje te cilen ndodh te e kem leshuar), fryma e te pamurit te gjerave ketu me duket ndryshe shkon, ju e shihni enciklopedine si shije tuajen e jo si te teresi te vlerave te pergjithshme te materialeve qe ekzistojne ne gjuhen shqipe. Disi me vije keq qe do te duhet te hjek dore nga deshira per te kontribuar ne kete drejtim, sepse shoh se Klani udheheq sipas deshires ::: --- Skënder Mustafi - Finci

Po të ishin lëshimet e pakta nuk do të ishte problem. Po aty kemi të bëjmë me një listë që fare nuk ka të bëjë me enciklopedi por thjeshtë me predikime fetare. Nëse e ke ndërment të bëshë një libër të tillë urdhëro e ke projektin si motër Wikibook. Po si do që të jetë prezentimi i "Hadithe" (me të vërtet nuk e di çka d.m.th kjo fjalë dhe jam i interesuar ta di) është bërë në atë mënyrë që ka përdorur termet e gjuhës letrare-shkencore shqipe si "Pendimi" për të predikuar.--Hipi Zhdripi 2006 Janar 20 15:24 (UTC)

 Enes ibën Maliku transmeton se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Allahu
 gëzohet më tepër kur robi i Tij pendohet se sa ndonjëri prej jush nëse do të kishte qenë në
 një shkretëtirë të madhe me devenë e tij, e ajo papritmas humbet, e mbi të ka patur të
 ngarkuar ushimin dhe pijen e tij. (pasi që e kërkon) humbë shpresat se mund ta gjej, shkon dhe
 shtrihet nën hijen e një druri. Pasi që humbë shpresat, duke pushuar, papritmas sheh devenë që 
 është kthyer pranë tij. E kapë atë për kapistrin e saj dhe nga gëzimi i madh thotë: o Allahu
 im, Ti je robi im kurse unë jam zoti yt, gabon për shkak gëzimit të madh.” (Buhariu dhe 
 Muslimi)

 Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “pedohuni të gjithë tek Allahu, o besimtarë në mënyrë që të 
 gjeni shpëtim.” (Nur – 31), poashtu thotë: “o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një
 pendim të sinqertë.” (buhariu dhe Muslimi)


 Pendimi (teube) gjuhësisht don të thotë: kthim, kurse qëllimi është: të kthehesh nga mëkati.


 Disa dijetarë pendimin e definojnë si: keqardhje për mëkatet që i ka bërë në të kaluarën dhe
 kjo arrihet me dhimbjen që e ndiën në vete, për atë është thënë: është zjarr në zemër dhe
 dhimbje në mëlçi.

 Disa të tjerë e definojnë si: zëvendësimi i veprave të neveritura me vepra të lavdëruara.


 Fjalët e selefit (të parët tanë të mirë) për pendmin e sinqertë janë të ndryshme, mirëpo
 rezultati është i njejtë. Omer ibën Hattabi dhe Ubëj ibën K’abi kanë thënë: pendimi i sinqetrë
 është të pendohet prej mëkatit e pastaj të mos kthehet në të ashtu siç nuk kthehet qumshti në 
 gjir.

 Hasan Basriu thotë: të ndiej keqardhje për atë që ka kaluar, i vendosur për të mos kthyer nëto.

 Kelbij ka thënë: të kërkoj falje me gjuhë, të ndiej keqardhje me zemër dhe të ndalet nga
 mëkatet me trup.

 Kërkimi i faljes (elistigfar) ndonjëherë përmendet veçmas, ndonjëherë përmendet së bashku me
 pendimin. Nëse përmendet veçmas përfshinë edhe kuptimin e pendimit, njësoj siku kur përmendet
 pendmimi veçmas përfshin kërkimin e faljes. Pra pendimi përfshin kërkimin e faljes dhe kërkimi
 i faljes përfshinë pendimin, dhe secili term hyn në tjetrin kur përmenden veçmas. Allahu
 [subhanehu ve teala] thotë: “Unë u thash: kërkoni falje Zotit tuj se ai vërtet fal shumë; Ai
 ju lëshon nga qielli shi me bollëk.” (Nuh – 10,11), kërkimi i faljes këtu përfshinë pendimin
 dhe kërkesën që Allahu ta falë, që t’ia fshij mëkatet dhe gjurmët e tyre, që ta mbrojë nga të 
 këqiat sepse këto gjëra e pengojnë dënimin siç thotë Allahu [subhanehu ve teala] : “Allahu nuk
 do t’i dënoj ata derisa ti (Muhamed) je në mesin e tyre dhe Allahu nuk do t’i dënojë derisa ata
 kërkojnë falje (istigfar).” (Enfal – 33), Allahu [subhanehu ve teala] nuk e dënon atë që 
 kërkon falje, kurse sa i përket atij që ngul këmbë në mëkatë dhe kërkon falje nga Allahu, kjo
 nuk është kërkim i faljes.

 Kur këto dy terme përmenden së bashku, atëherë kuptimi i istigfarit është: kërkimi i mbrojtjes 
 nga e keqja që ka kaluar, kurse pendimi: kthimi tek Allahu [subhanehu ve teala] dhe kërkimi i 
 mbrojtjes nga veprat e këqia që mund të të ndodhin në të ardhmen, Allahu [subhanehu ve teala]
 tregon fjalët e Hudit alejhi selam : “o populli im, kërkoni falje prej Zotit dhe pendohuni tek
 Ai, Ai ju lëshon shi me bollëk, dhe fuqisë tuaj i shton fuqi, e mos refuzoni e të bëheni
 mëkatarë.” (Hud – 52)

 Dijetarët thonë: pendmi prej çdo mëkatit është obligim (vaxhib). Nëse mëkati është ndërmjet
 njeriut dhe Allahut dhe nuk ka të bëj më njerëzit, ka tre kushte:

 1. të largohet nga ai mëkat.

 2. të ndiej keqardhje për atë që ka bërë.

 3. të vendosë që të mos kthehet në ato mëkate asnjëherë.

 Nëse ndonjëri nga kushtet e sipërpërmendura mungon, pendimi nuk pranohet.

 Nëse mëkati ka të bëj me njerëzit, atëherë pendimi ka katër kushte, tre që u përmendën më parë,
 kursi kushti i katër është që t’ia kthen të drejtën atij që i ka bërë padrejtësi. Nëse është
 pasuri ose e ngashme ia kthen atë, nëse ka shpifur për të kërkon falje, nëse është
 përgojim
 kërkon falje gjithashtu. Njeriu obligohet që të pendohet nga të gjitha mëkatet, e nëse 
 pendohet vetëm prej disa prej tyre, pendimi i tij është i pranuar për ato mëkatë dhe i mbesin
 mëkatet tjera.

 Argumentet nga Kur’ani, suneti dhe njëmendësia (ixhmai) i dijetarëve për patjetërsimin e
 pendimit janë të shumta. Pendimi është prej themeleve më të rrëndësishme të Islamit, ai është
 grada e parë e atyre që ecin për në Ahiret. Vonimi i pendimit nuk lejohet, nëse ndokush e 
 vonon ka bërë mëkat për shkak vonimit. Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “pendohuni që të 
 gjithë tek Allahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim.” (Nur – 31), poashtu 
 thotë: “Thuaj: o robërit e mij të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e 
 humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet, Allahu i falë të gjitha mëkatet, 
 Ai është që shumë fal dhe është mëshirues.” (Zumer – 53)

 Në hadithin e përmendur në fillim të këtij kapitulli mësojmë nxtijen për t’u penduar dhe se
 Allahu [subhanehu ve teala] gëzohet dhe kënaqet me pendmimin e robit të tij, për këtë 
 Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] na nxitë që vazhdimisht të pendohemi, ai thotë: 
 “o njerëz, pendohuni tek Allahu, vërtet unë pendohem njëqind herë në ditë.” (Muslimi)

 Pendimi sjell dobi, prej tyre:

 1. Allahu [subhanehu ve teala] gëzohet me pendimin e robit të Tij.

 2. pendimi i shlyen mëkatet dhe penduesi bëhët i barabartë me atë që nuk ka mëkate, Allahu
 [subhanehu ve teala] thotë: “nëse heqin dorë (nga rruga e tyre e gabuar) do t’u falet e
 kaluara.” (Enfal – 38). Kurse Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Ai që
 pendohet nga mëkatet është sikur ai që nuk ka mëkate.”

 3. pendimi është shkak për të shpëtuar, Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “pendohuni që të 
 gjithë tek Allahu, o ju besimtarë, në mënyrë që të shpëtoni.” (Nur – 31)

 4. pendimi është shkak që Allahu të shtoj bereqetin prej qielli dhe toke dhe të shtoj pasuritë
 dhe fëminjtë. Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “unë u thash: kërkoni falje zotit tuaj, se Ai
 vërtet falë shumë; Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk. Ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju
 bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj. “ (Nuh, 10 –12)

 5. pendimi e pengon dënimin, Allahu [subhanehu ve teala] thotë: “Allahu nuk do t’i dënoj ata
 derisa ti (Muhamed) je në mesin e tyre dhe Allahu nuk do t’i dënojë derisa ata kërkojnë falje
 (istigfar).” (Enfal – 33)

 Katadeja [radijallahu anhu] thoshte: Kur’ani ju sqaron sëmundjen dhe shërimin tuaj. Sa i përket
 sëmundjes ato janë mëkatet, kurse shërimi është kërkimi i faljes.

Aliu [radijallahu anhu] thoshte: “është për t’u habitur me atë që shkatërrohet e me vete e ka
 fjalën e shpëtimit! E pyetën: cila është ajo? Tha: kërkimi i faljes.

 Njeriu i parë që u pendua është Ademi alejhi selam, pasi që hëngri nga pema e ndaluar, u pendua
 dhe Allahu [subhanehu ve teala] ia pranoi pendimin, Allahu [subhanehu ve teala] thotë: 
 “Ademi pranoi prej Zotit të tij disa fjalë (lutje), prandaj Ai ia fail (gabimin). Ai është 
 mëshirues dhe pranues i pendimit.” (Bekare – 37)

 O Zot! Largoe errësirën e mëkateve tona me dritën e njohjes dhe udhëzimit Tënd, na bën prej
 atyre që ecin drejt Teje dhe ia kthejne shpinën gjerave tjera.

 O Allah i yni! Na mundëso që të kemi njohje të pastër, na dhuro përmirësimin e sjelljes dhe
 raporteve mes nesh sipas rrugës së sunnetit, na furnizo që të mbështetemi sinqerisht në Ty, të
 kemi mendim të mirë për Ty, na e lehtëso çdo gjë që na afron te Ti së bashku me faljen në të 
 dy botat, me mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi Mëshirues!

 Ahmed Muadh Hakkij

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org/wiki/Pendimi" Nëse ky artikull nuk është predikim atëher edhe unë nuk jamë njeri.--Hipi Zhdripi 2006 Janar 20 15:37 (UTC)

Të parët e Shqiptarëve janë Ilirët nuk oshtë as Muhameti as Jezusi po Bardhyli para Jezu Krishtit e Teuta para Muhaetit. --Hipi Zhdripi 2006 Janar 20 15:43 (UTC)

Une pse postova material Islam nuk don te thot se nuk eshte material dhe nuk ishte puna se jan muslimanet te paret apo te fundit por vetem postova material ne njeren ane e ne anen tjeter une dhe materiale tjera e kam ndermend te postoj e qe nuk kam kurfar qellimi te keq por vetem pasurim te hapesires me materiale qofshin ato fetare Islame, Krishtere, ejt apo shkencore etj.

Ti pse je anti islam ajo eshte qendrim i yti por nuk eshte e drejt qe edhe enciklopedine te e orientosh sipas bindjeve dhe deshirave tua por le te jet e lire dhe e pasur dhe secili qe do le te zgjedh ate qe do ose ate qe i duhet. Pershendetje [ Finci

Po ky është edhe problemi. Unë nuk kam asgjë kundër islamit, krishterizmit por kam kund predikimeve në vende të gabuara. Dhe mos harro në shoqërin shqiptare nuk është vetem një fe. Për këtë edhe të parët e feve shqiptare ju predikojnë besimtarve të tyre që të kenë kujdes me paraqitjet e tyre në hapësiren mbarë shqiptare. Kjo është shoqëria shqiptare. Nëse dikush dëshironë ta ndryshojë, më mirë e ka të zgjedhë një shoqëri tjeter.--Hipi Zhdripi 2006 Janar 21 22:49 (UTC)

Plus kuptimi i një enciklopedike nuk është vendi ku mbledhen sendet e fejav, por duhet me bo atu informaciona shum vogel që e kan klassfikimin të një enciklopediës, bet_o edhe dan pe kan zani më të let, por une po kallxoj drejt se nuk po me pëlqen hiq, musliman jam, por në sytë e mi nuk po me doken keta artikuj qysh duhët, une lexoj shum artikuj fejav por atu janë të shkrume dhe menduar ( mos keqkupto ket fjalë ), shiko en.wiki dhe de.wiki! --|#|#| Ko.S.ystem.OV@ |#|#| |#| |#|#| ??? |#|#| 2006 Janar 21 22:56 (UTC)