Sexhde

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sexhde (Arabisht: سُجود) është fjalë arabe që do të thotë përulje ndaj ZotitdrejtimQabësMekë i cili bëhet për çdo namaz. Gjatë sexhdes, myslimani e lavdëron Allahun. Sexhdeja bëhet duke vendosur ballin në tokë, hundë, me dy duarë dhe me këmbë (gishtat e këmbës i vendos duke i prekë në tokë së bashku).

Myslimanët në sexhde në Siri.

Pamja e përgjithshme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sexhdeja (përulja) është një prej shtyllave të namazit. Myslimanë bëjnë sexhde për çdo namaz, varësi edhe numri i rekateve. Dy sexhde bëhen për çdo rekatë, namazi bëhet ndryshon edhe në rekate; dy ose katër rekate. Rekatet mund të pëshkruhet kështu:

 • Qëndron në këmbë dhe thua Allahu Akbar, pastaj reciton suren Fatiha dhe pastaj e reciton një sure p.sh suren Nas.
 • Pastaj shkon në ruku (përkulje) dhe thua: Subhane Rabbi el'Adhim (I dëllirë është Zoti im Madhështorë).
 • Pastaj shkon në sexhde dhe thua: Subhane rabbi el a'la (I dëllirë është Zoti im i Lartë)

'Ngritesh prej sexhed dhe ulesh (ulje prej sexhdes) dhe thua: Rabbi gfirlij, gfirlij (Zoti im, falmë, falmë)

 • Pastaj shkon prapë në sexhde dhe thua njëtën fjalë.
 • Pastaj ngritesh prej sexhdes, dhe fillon rekatin e dytë, tretë ose të katërtin. Në rekatin e fundit, rrin ulur në sexhde dhe e reciton teshehudin dhe pastaj e thua teslimin dy herë duke e kthyer kokën nga ana e djathtë: Es-selamu alejkum we rahmetullah, pastaj në anën e majtë: Es-selamu alejkum we rahmetullah.
 • Sipas Hanefis, namazi i vitrit i ka 3 rekate i cili është vaxhib (e obligueshme).

Llojet e sexhdes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sexhdeja e falenderimeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ky sexhde është sunnet i Muhammedit, që kur i ka ardh atij një lajm gëzues, Muhammedi bënte sexhde dhe falenderonte Allahun.

Recitimi në sexhde[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjatë recitimit të Kuranit dhe gjatë namazeve me zë, Muhammedi recitonte një Ajet, ai u përulte Zotit.

Ajetet janë:

 • Sureja Ar'af 7:206
 • Sureja Rrad 13:15
 • Sureja Nahl 16:49
 • Sureja Isra 17:109
 • Sureja Merjem 19:58
 • Sureja Haxh 22:18
 • Sureja Haxh 22:77
 • Sureja Furkan 25:60
 • Sureja Neml 27:26
 • Sureja Sexhde 32:15
 • Sureja Saad 38:24
 • Sureja Fussilet 41:37
 • Sureja Nexhm 53:62
 • Sureja Inshikak 84:21
 • Sureja Alek 96:19

Sexhdeja e harresës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sujud Sahwi(sexhdeja e harresës) nënkuptojmë dy sexhdet që i bën falësi në fund të namazit, si kompensim i gabimeve të shkaktuara gjatë faljes, qoftë mangësi, shtim apo dyshim.

Thëniet gjatë sexhdes[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Janë mendime të ndryshme që Myslimani mund të thotë gjatë sexhdes që është prej shembullit të Muhammedit. Disa prej tyre janë duaja (lutja), tesbih (lavdërimi ndaj Allahut). Nuk është e lejueshme që myslimani të lexoj Kuran në sexhde.

Shiko edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]