Wikipedia:Artikuj të dëshiruar/Ridrejtime

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Prof. Dorian Lapaj from Vlorë. First Albanian 🇦🇱 Bjj black belt certified in England from Gracie Barra and international Federation IBJJF.

Kërkesë për ridrejtim: Mer Alushani

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : Imer Alushani

Arsyeja: Imer Alushani ësht deshmorë e kombit shqiptarë dhe Komandant i Ushtriës Çlirimtare e Kosoves

Burimi (nëse ka):

Gzimo (diskutimet) 3 gusht 2016 01:55 (CEST)Reply[përgjigju]

Kërkesë për ridrejtim: Kodi i Hamurabit

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : Hamurabi

Arsyeja:

Burimi (nëse ka):

Moni albania (diskutimet) 9 tetor 2016 13:59 (CEST)Reply[përgjigju]

Kërkesë për ridrejtim: Shqipëri

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : Shqipëria

Arsyeja: Kjo formë shërben vetëm për të sugjeruar ridrejtime

Burimi (nëse ka): Shqipëri

Kërkesë për ridrejtim: [[ ]]

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : [[ ]]

Arsyeja:

Burimi (nëse ka):

Enri Selamaj (diskutimet) 7 shkurt 2019 15:41 (CET)Reply[përgjigju]

Personal Info 445

•Mbrojtja e të dhënave Në këtë paragraf do të jepen disa koncepte themelore për mbrojtjen dhe sigurin e të dhenave. Pra, do të shihet sesi mund të mbrohen të dhenat personale, cfar viruse kompjuteresh egzistoj dhe si mund te mbrohen nga ata. Mbrojtja e të dhënave, të ruajtura9 në kompjuter, bëhet me qellim që të mbrohet f. Kjo mbrojtje e të dhënave daton që nga viti 1981 kur miratohet konventa mbi Mbrojtjen e të Dhënave, nga Keshilli i Evropës, që ka marrë formën e Aktit për Mbrojtejen e të Dhënave në Britanin e Madhe në vitin 1984. Akti(Dokument) për Mbrojtejen e të dhënave përfshin: - të drejtën për të korrigjuar ndonjë gabim ose për ta fshir atë, - të ruajë informacion vetëm informacionet për një periudb të caktuar dhe për qellim të caktuar, - të përpunojë vetëm informacionet e sakta, - bazat e té dhênave të komjuterve qé pérmbajn informacione personale duhet të jenë të regjistruara, - mundësinë e indivitve të caktuar në qasje për të dhëna personale. Gjatë llogaritjeve ndërmeren masa për të evituar humbjen ose shpërdorimin e të dhënave qofté rastësisht apo me qellim. Kjo nënkupton masat që vetëm personeli i autorizuar mund të fusé të dhëna në sistemin e kompjuterve ose në fajlla, dhe përdorimin e procedurave të rregullta për ruajtjen dhe krijimin e kopjes rezerv të té dhënave. Kjo bën të mundur shfrytézimin e mëvonshme të fajllave ose që ata té rigjenerohen në rastin e humbjes ose té demtimit té pjesérishem të tyre. Qasja e pa autorizuar në të dhënat e brendshme të një kompanie mund të shkaktoj probleme serioze, të cilat në rastin mé të keq mund të shpien né falimintetit té kompanisë. Andaj, shumica e kompanive shfrytëzojn medota pér kontrollin e qasjes në të dhënat e brendshme të kompanis. Një mënyrë e kontrolliy të qasjes në të dhëna ështé parulla (pasword), e cila zgjedhet nga shfrytëzuesin. Fjalë sektrete (ose kombinimi i karaktereve të ndryshme) në këtë parull duhet té futën kompjuter sa herë që shfrytësuesi logohet (fillon punen) në kompjuter. Ne disa raste bëhet edhe kontrolli i qasjes në të dhëna në mënyrë fizike me ç'rast qasja ne kompjuterë kufizohet me mbyllje të dyerve. Ekziston edhe një mënyrë e mbrojtjes së të dhënave në kompjuter, e cila ?konsiston ne të ashtuquajturen shkruarjen e mbrojtur (write-protect). Ky mekanizem mbrojts në disqe ose shirita mundsonë që të dhenat vetëm të lexohen por nuk mund të fshihen, ndryshohen e as të përmirsohen. Shembull tipik i kësaj mbrojtjeje të të dhenave është rastsi i disketës 3.5 inç e cila né pjesën e pasme ka njé pjes lëvizëse e cila bën të mundur që të dhënat në disketë vetëm të lexohen pa pasur mundsi të përmisohen e as të fshihen. ™Informata Shtes Ndonjehere i referohemi si siguria kompjuterike, Siguria e Teknologjise se Informacionit është siguria e informacionit e aplikuar ne Teknologji (shpesh here si forme e sistemit te kompjuterit).Eshte e vlefshme te shenohet se me kompjuterët nuk do te thote domosdoshmerisht nje Desktop Shtepie. Një kompjuter është cdo pajisje me një Njësi Qendrore Proçesuese dhe disa memorie (madje dhe një llogarites). Specialistet e Sigurise se IT janë pothuajse gjithmonë të gjendura në çdo ndërmarrje të mëdha për shkak të natyrës dhe vlerës së të dhënave brenda bizneseve të mëdha. Ata janë përgjegjës për mbajtjen e të gjithe teknologjinë brenda sigurisë së kompanisë nga sulmet kibernetike dashakeqe që shpesh përpiqen të shkelin informacion privat kritik apo për të fituar kontroll në sistemevet e brendshme. . . . •Viruset Në informatik pjesë të softuerit mund të përseriten ose transformohen nga një kompjuter në tjetrin, pa vetëdijen e shfrytëzuesit. Disa nga viruset jan relativisht të pa rrezikshë, por disa mund te dëmtojn apo dhe te asgjesojn të dhënat. Viruset shkruhen nga programerët anonim, rëndom qëllimkqij, dhe për hapen nëpërmnet diskatave, CD-ROM disqeve dhe rrjetit kompjuterik. Shumica viruseve janë të fshehur në pjesë të caktuar(boot) të diqeve ose në programet e infektuara, mirëpo kohëve të fundit shënohet një rritje e madhe e makro viruseve që e infektojn pogramin MS Word ose Excel. Softueri kundër viruseve përdoret për të detektuar dhe eliminuar viruset e njohur, por gjithnjë shfaqen viruse të reja kështu që mund të mbesin të padektuar nga softueri kundër viruseve. Viruset e komojuterëve mund të pogramohet që të aktivizohen në datën e caktuar, siç është rasti i virusit Darg Avenger's Michelangelo, i cili ëshë pogramuar të aktivizohet më datën 6 mars 1992(përvjetori i lindjes së artistit Italian Michelangjelo) dhe cili ëshë programuar që ta fshijë përmbajtjen e hard diskut. Mbrojtja nga viruset mund të behet me softuer kunder viruseve me mbyllësin e disketes ose duke përdorur softuer origjinal. -informata Shtes -Virusi është një program i vogël i cili është në gjendje të shumëzohet e të shpërndahet nëpër funksionet e caktuara të kompjuterit dhe ta bëje atë që të mos funksionoj normalisht apo ta shkatërroj gjithë sistemin e eksplorimit. Por dëmet mund të jene të ndryshme ka nga ata që sjellin pak dëme si psh ata qe sulmojnë mousin apo tastierën disa të tjerë pengojnë disa programe të funksionojn normalisht por me të rrezikshmit sot janë në gjendje ta fshijnë tërë hard diskun.

Virusi i kompjuterit është program kompjuteri i cili shkruhet nga “njerëzit e dobët dhe infektojnë një ose shumë kompjutera pa lejen apo dijen e përdoruesit të kompjuterit. Këto programe u ngjiten programeve tjera dhe shkatojnë viroza të ndryshme në ato programe duke i infektuar në forma të ndryshme fajllat e programit të cilët ekzekutohen ose edhe tërë programin. Virusët punojnë njëjtë si në Windows, po ashtu edhe në DOS duke infektuar fajllat me prapashtesën .zip ose .exe. Një virus është joakiv derisa ekzekutoni një program apo aplikacion të infektuar, ose startoni kompjuterin tuaj, i cili përmban një disk që është i infektuar me viruse të cilët po ashtu kanë infektuar sistemin tuaj kompjuterik. Virusi është aktiv atëherë kur ai futet në memorien e kompjuterit dhe krijon kopje të vetvetës ose sistemit të fajllave në diskun e kompjuterit. Disa viruse janë programuar posaqerishtë për të dëmtuar të dhënat në kompjuterin tuaj duke krijuar defekte në programe, fshirjen e fajllave ose edhe fshirjen e tërë hard diskut. Shumë viruse sillen në atë formë duke shfaqur një mesazh në ekran ose duke bërë komente në formë të zërave “verbal” në një kohë të caktuar ose si një ngjarje e programuar pas replikimit të vetvetës së tyre, që në njëfarë mënyre të bëjnë pre e gjahut të tyre. Viruset tjera e bëjn sistemin e kompjuterit të çrregullohet ose të ketë përplasje të shpeshta brenda-përbrenda sistemit kompjuterik. . . . •Kompjuterët dhe ligji Ligji në përgjithsi i të drejtes së kopjimit zbatohet edhe në softuerin kompjuterik. Andaj, çdo abuzim ose kopjim ilegal i softuerit kompjuterik mund të dënohet. Programet Kompjuterike janë pronë e programerve ose e kompanis softuerike. Kur të përdoret programi legal(i vërtetë), duhet të porositet licenca e cila lejon përdorimin legal të softuerit në një kompjuter(mund të porlsitet edhe licenca për më tepër shfrytësues). Softueri i porositur original vjen së bashku me: - diskut origjinal(nese nuk jepet në mënyrë elektronike me internet), - udhëzuesit e përdorimit dhe me certefikaten e licensës, - faturën dhe konfirmimin e pageses. Ndodh të lejohet kopjimi i softuerit origjinal, p.sh. kur disku origjinal dëmtohet. Përndryshe, përdorimi i programeve të palicensuara(ose kopjeve ilegale) ose i softuert origjinal ka për pasoj paditjen e shfrytëzuhesit në gjyq. Gjithashtu, nuk lejohet përdorimi i softuerit të zyrës ose kompanis për qellime private. Blejra e softuerit nga personat apo kompanitë e paautorizuara është e ndaluar me ligj. Andaj, nuk duhet harruar se nëse blihet softueri origjinal, me të vjen edhe udhëzuesi i softuerit, çertifikata e licencës dhe disku origjinal. Por, nëse softueri blihet për një çmim të lirë është e sigurt se ai softuer është ilegal. . . . •Sistemi Operativ Windows •Fjala Angleze 'Windows' do të thotë 'dritaret'. Dritaret janë një nga katër pjesët përberëse të konceptit të interface-s WIMP, (Window, Icon, Menu, Pointing device) të definuara më herët nga Xerox PARC në fillim të viteve të 80-ta. • Ështé një sistem operativ i cili mundëson shfrytëzuesit përdorimin e lehtë të kompjuterit të tij(personal). Sistemi operativ Windows paraqet një grup programesh të ndryshme të cilat funksionojnë si një tërsi programore. Nëpermjet tyre përdoruesi i zakonshem është në gjendje të shfrytëzoj mundsitë e një strukture elektronike mjaft të nderlikuar, siç është kompjuteri personal. Sistemi Operativ Windows funksionon si një ndërmjetës (interfejs) grafik ndërmjet përdoruesit, programeve aplikative dhe paisjeve të kompjuterit personal, i njohur me shkurtesën GUI(graphical user interface). Baza e punës së këtij sistemi janë dritarët, prandaj edhe është quajtur windows(dritare). Megjithate, Windowsi ofron një sërë mundsish për komunikim me kompjuter, siç janë: menyt, dritaret për dialog, tastet, ikonat,(figura të vogla që paraqesin njësi të ndryshme të kompjuterit, foldera ose fajlla të ndryshem), etj. Përparësi e veçantë e këtij sistemi operativ është puna e njëkohëshme me shumë applikacione, mundsi që nuk ka ekzistuar në sistemet operative që kanë fonksionuara mbi bazën e linjës së komandave(DOS, UNIX, ejt). . . . •Windows 8 •Windows 8 është versioni i sistemit operativ Windows ndër-platformësh i komercializuar nga 26 tetori 2012 nga Korporata "Microsoft Corporation". Versioni i ndërmjetshëm Windows 8.1 në vitin 2013 dhe pasardhësi tij është Windows 10, i dalur në vitin 2015. • Sistemi operativ 8 përmban një tërsi të mundësive të reja në krahasim me sistemet e mëhershme operative Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, etj. Komunikimi me kompjuter është dukshem më tërheqes dhe një ndërmjetës grafik të ndryshuar. Sikurse sistemet paraprake, edhe ky sistem operativ është përgjegjës për funksionimin unik të të gjitha njësive të një kompjuteri (njesia qendrore, monitori, miu, tastiera, shtypësi, etj.) si dhe për të gjitha detyrat të cilat përdoruesi duhet t‘i kryejë(ruajtëja e shënimeve, kopjimi, fshirja, shtypja e dokumenteve, komunikimi me kompjuter të tjerë, etj.). Por, do të nevojitet përvojë e re në shfletimin e përmbajtjeve të dy opcioneve: 1.Start Screen 2.Desktop, për të gjithë ata që kanë përvoj nga versionet paraprake dhe për të cilat të cilat do të diskotohet në vazhdim. Pasi të kemi kyqur kompjuterin dhe të ketë startuar Windows 8, në monitor paraqitet sipërfaqja punuese e cila njihet me emrin 'Destkop'(e pranishne në të gjitha versionet paraprake)QF+ Ose nje pamje e re e quajtur 'Start Screen'QF+ Destkopi paraqitet në madhsi të plot të monitorit dhe përmban një numër të caktuar të ikonave, shiritit të veprimeve dhe paravijes së rregulluar sipas dëshirës së përdoruesit. Numri ikonave dhe lloji tyre është zakonisht i ndëryshueshem, por ka edhe nga ati që janë të përhershme dhe i përmban secili kompjuter (p.sh., Recyle Bin). Në Destkop mund të ketë dritare të ndryshme të programeve të hapura dhe të cilat mund të jenë të madhësive të mdryshme. Të Gjitha Këto Elemente dhe prania e treguesit të miut i cili është i pazavendsueshem në punën me Windows, tregij gjendjen e gadishmëris së komojuterit për t‘u përdorur. Ne këtë version Windows-it është hequr opcioni Start menu(meny e startit). Start Screen paraqet një mundsi të re të renditjes së aplikacioneve, pavarsisht nga numri i tyre. Ato janë të grupizuara dhe të emërtuara në mënyrë të ndar(p.sh., Aplikacionet, Aplikacionet e zgjedhura, etj.). Shigjeta në këndin e majtë të poshtëm mundson shfletimin e të gjitha aplikacioneve të cilat janë instaluar në kompjuter.

Kërkesë për ridrejtim: [[ ]]

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : [[ ]]

Arsyeja:

Burimi (nëse ka):

Dorian Lapaj (diskutimet) 17 gusht 2019 00:27 (CEST)Reply[përgjigju]

Kërkesë për ridrejtim: Xhensila Myrtezaj

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : Xhensila Myrtezaj

Arsyeja: ce ta rregulloj artikullin me bukur dhe mir.

Burimi (nëse ka):

Dani.Ela.Dani00 (diskutimet) 28 nëntor 2019 15:10 (CET)Reply[përgjigju]

Kërkesë për ridrejtim: [[ ]]

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : [[ ]]

Arsyeja:

Burimi (nëse ka):

Antoniobasha (diskutimet) 16 prill 2020 16:36 (CEST) Antonio Basha or Tech Through Toni was born in Durres, Albania. He became interested in technology at the age of 17 (2008) when he began to dedicate his time to computer softwares and begining of Android OS. After several years he became famous in his country for posting smartphone videos in the platform of YouTube. Even today he continues to devote him self to his passion, to TECHNOLOGY.Reply[përgjigju]

Kërkesë për ridrejtim: [[ ]]

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : [[ ]]

Arsyeja:

Burimi (nëse ka):

Egzonabazi1 (diskutimet) 20 shkurt 2021 20:08 (CET)Reply[përgjigju]

Kërkesë për ridrejtim: [[ ]]

Egzon Abazi lindi më 2 korrik të vitit 2000, në Shkup Egzon Abazi është një këngëtar shumë i talentuar i këngëve me tematikë fetare e sociale, i mirënjohur në mbarë trojet shqiptare dhe diasporë. Ai për herë të parë u prezantua para ndjekësve të tij në vitin 2014 me ilahinë e titulluar “ I Varfer “ e cila u prit mjaft mirë dhe pati një shikueshmëri goxha të madhe. Veprimtaria e tij është mjaft e pasur. Prej ilahive të tijë mund të përmendim : “ Per Xhenet jam permallu “, “ Mekatar “ , “ Të dua për Allah “ , “ Arben Bajrami “ , “ Zemrat na kan vdek” , “ Bashkëshortja e mirë “ etj. Vlen të theksohet se Egzon Abazi bashkëpunon me më të mirët e siq janë: Hazbi Ahmeti dhe Ardian Kastrati.

Kërkesë për ridrejtim: Xhon Stajnbek

Ridrejtimi të çon tek artikulli? : John Steinbeck

Arsyeja: Disa edicione të veprave të Stajnbekut e shkruajnë emrin e tij në këtë mënyrë

Burimi (nëse ka): https://www.shtepiaelibrit.com/store/480-large_default/vilet-e-zemerimit-xhon-stajnbek.jpg

KrHas (diskutimet) 7 shtator 2021 22:38 (CEST)Reply[përgjigju]