Jump to content

Sokol Sadushi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Sokol Sadushi
Sokol Sadushi
Datëlindja: 27 korrik 1963
Vendlindja: Vlorë
Kombësia: Shqiptar
Profesioni: Jurist
Edukimi: Fakultetiti i Drejtësisë
Universiteti i Tiranës
Vendi i punës: Shkolla e Magjistraturës


Sokol Sadushi është një Jurist shqiptar dhe Drejtor i Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë[1].

Diplomuar në Fakultetin e DrejtësisëUniversitetin e Tiranës në vitin 1986. Mesatarja e notave të tij në Fakultetin e DrejtësisëUniversitetin e Tiranës ishte 9.8/10. Pas përfundimit të Universitetit, Prof. Ass. Dr. Sadushi ka dhënë një sërë provimesh pasuniversitare, në:

 • Filozofi - 1988;
 • Gjuha Angleze - 1992;
 • Shkolla Pasuniversitare (SHPU) - 2002-2003;

Gjatë viteve të punës, Sokol Sadushi ka fituar titujt shkencorë:

Në vitin 1991 fillon mësimdhënien si lektor i të drejtës administrative, pranë Fakultetit të Drejtësisë, dhe prej vitit 1998 pranë Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë.

Sokol Sadushi ka ushtruar profesionin e juristit, fillimisht si prokuror dhe më pas si avokat. Nga viti 1991 ushtron mësimdhënien si lektor i së Drejtës Administrative pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë. Nga viti 1998 deri në vitin 2011 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në Gjykata Kushtetuese - Shqipëria . Më pas ka ushtruar detyrën e Rektorit në Universitetin “Luarasi” dhe nga viti 2014 kryen detyrën e drejtorit të Shkollës së Magjistraturës. Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimor në fushën e të drejtës administrative, të së drejtës kushtetuese dhe të drejtave të njeriut.

Botime dhe Monografi

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Skeda:E drejte administative Sokol Sadushi.jpg
E DREJTE ADMINISTATIVE, teori e aktit administrativ
Skeda:Manual- Guide Administative per njesite e qeverisjes vendore Sokol Sadushi.jpg
Manual- Guide Administative per njesite e qeverisjes vendore

Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimor në fushat e të drejtës administrative, e të drejtës kushtetuese dhe të drejtave të njeriut, si:

 • 1999 “Teoria e Aktit Administrativ”, E drejta administrative 2” Shtëpia botuese “ILIRIA”.
 • 2000 “E DREJTA ADMINISTRATIVE”, Shtëpia botuese “BOTIMEX”.
 • 2000 “Administrata Publike në ndihmë të Shtetasve”,- botim i realizuar nga (TLAS)-Cafod, Shqiperi.
 • 2004 “KONTROLLI KUSHTETUES”- Shtëpia botuese Botimpex.
 • 2005 “E DREJTA ADMINISTRATIVE”, botim i tretë i ripunuar, Botimet Ora.
 • 2006 “Administrata Publike në ndihmë të Shtetasve”,- botim i realizuar nga (TLAS)-Cafod, Shqiperi.
 • 2008 “E DREJTA ADMINISTRATIVE 2”, botim i plotë, Shtëpia botuese “BOTIMEX”.
 • 2012 “DREJTËSIA KUSHTETUESE NË ZHVILLIM.
 • 2014 “GJYKATA ADMINISTRATIVE DHE KONTROLLI LIGJOR MBI ADMINISTRATËN”, Botimet “TOENA”.
 • 2017 “E DREJTA ADMINISTRATIVE  PROCEDURALE”, Botimet “TOENA”.

Gjithashtu është bashkautor i disa botimeve shkencore, si:

 • 1995 Tekst mësimor “E Drejta administrative në RSH”, Shtëpia botuese e Librit Universitar Tiranë.
 • 2000 KOMENTAR - Kodi i Procedurave Administrative), Botim i I.S.P.L.
 • 2006 “Vështrim krahasues në Procedurën Civile” Botim i Shkollës së Magjistraturës.
 • 2006 “Guidë administrative për njësinë e qeverisjes vendore”, botim i “Kristalina-KH”.
 • 2010 “Comparative view of administrative law issues”,© (AECID) and School of Magistrate.
 • 2012 STAVILECI. E; BATALLI. M; SADUSHI. S; LIBRI - “E DREJTA ADMINISTRATIVE - Organizimi dhe veprimtaria administrative”, Shtëpia botuese “NSHG XPRINT”, Prishtinë.
 • 2012 SADUSHI. S; KUMBARO. D; METANI. A;IBRAHIMI. G “GJYKATA EUROPIANE DHE E DREJTA PËR JETË PRIVATE”, (ISPL), “Dudaj”.

Artikuj e Studime

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Skeda:E drejte Admnstrative 2.jpg
E drejte Admnstrative 2
Skeda:Kontrolli kushteues S.Sadushi.jpg
Kontrolli Kushteues 2004.jpg

Që nga viti 1987 e në vijim botime të ndryshme për çështje të legjislacionit shqiptar në shtypin periodik të kohës, si:

 • “Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të punës.”,
 • “Roli i Prokurorit në procesin gjyqesor”,
 • “Pozicioni i Prokurorit në administratën shtetërore”.
 • “Kontrolli i kushtetutshmërisë së normës”. Revista Tribuna Juridike(29/2001)
 • “Kontrolli paraprak i kushtetutshmërisë së normës juridike”. Revista Klinika (1/2001)
 • “Nje vështrim i shkurtër për kontrollin kushtetues”. Revista-“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore” (2/2001)
 • “Roli i Gjykates Kushtetuese në mbrojtje të të drejtave të njeriut”.
 • “Procesi zgjedhor dhe Gjykata Kushtetuese”. Revista – “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore” (4/2001)
 • “E drejta e jetës-e drejtë kushtetuese”. Referuar në Konferencën Kombëtare- Shteti dhe shoqëria civile në mbrojtje të të drejtës së jetës.(11-12 dhjetor 2001)
 • “Koment mbi nenin 98 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”. Revista –Të drejtat e njeriut(1/2002)
 • Kushtetuta katër vjet pas miratimit.”-Editorial. Revista –Të drejtat e njeriut.(4/2002)
 • “Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në frymën e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.” Revista –“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”(11/2003).
 • “Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet mediave dhe gjyqësorit”, - Revista Jeta Juridike(3/2003).
 • “Akti administrativ, objekt i juridiksionit kushtetues dhe gjyqësor”, Revista –“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”(16/2003)
 • “E drejta e ankimit nga këndvështrimi i Kodit të Procedurave Aministrative”, Revista “Të drejtat e njeriut”(2/2005).
 • “Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese.”- Revista -“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”(1/2005).
 • “Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikës”, Revista JUS & JUSTICIA (1/2008).
 • “Il controllo della constituzionalita della norma giuridica ed il ricorso del singolo”, “L’AVVOCATO DEL POPOLO ALBANESE”. G. Giappichelli – ISPROM, Torino 2008.
 • “Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese”, Revista “JETA JURIDIKE” (1/2010).
 • Raport “Situata e diskriminimit në procesin e largimit nga puna në Shqipëri”,nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë 2011.
 • “Drejtësia Kushtetuese sot dhe nesër”- Përmbledhje kumtesash- botimet TOENA (2012).
 • “Domosdoshmëria për rishikimin e procedurave të veçanta në ligjin organik të Gjykatës Kushtetuese”- Botim i Institutit Për Studime Gjyqësore dhe Kushtetuese- 2012.
 • “Ndërvartësia institucionale ndërmjet Presidentit të Republikës dhe institucioneve kushtetuese në lidhje me politikat e sigurisë kombëtare”- Revista “CONSTITUTIO”, Prishtinë (2012).
 • “Kërkimi i legjitimitetit, një sfidë e përhershme për Gjykatën Kushtetuese”, artikull i botuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare “ILLYRIUS”, Nr. 2/2012,
 • “Parimet dhe standardet kushtetuese - baza për orientimin e jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese”, artikull i botuar në Revistën Shkencore “JETA JURIDIKE”, Nr. 1/2012.
 • “Pushteti legjislativ i administratës”- artikull i botuar në Revista Avokatia nr 6/2013.
 • “Legal norm – Object of Constitutional Court jurisdiction”, artikull në proces botimi në Revistën shkencore gjermane “OSTEUROPA- RECHT”,(2012, Volume 4) Verlag und Abonnementverwaltung: BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Markgrafenstraβe Berlin; ISSN 0030-6444
 • “Rëndësia që paraqet procesi i përzgjedhjes së gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese, si busull orientuese për praktikën gjyqësore dhe drejtësinë kushtetuese.” artikull i botuar në Revistën “MENDIMI- Studime në jurisprudencë dhe ekonomi”, nr 1, Korrik 2013.  © LUARASI UNIVERSITY PRESS, ISSN 2311-0961.
 • “Funksioni i një kushtetute dhe sfidat e saj përballë një realiteti të ri europian.”, artikull i botuar në Revistën “Avokatia”, nr. 9, Janar 2014. © Dhoma Kombëtare e Avokatisë.  ISSN 2304-6392.
 • “Mbi drejtësinë administrative në Shqipëri”, artikull i botuar në  Revistën “Academe”, Vol. 3, No. 1, Pranverë/Spring 2014.
 • “Në kërkim të modelit të gjyqtarit”. Revista shkencore “Jeta Juridike”, botim i Shkollës së Magjistraturës, Tiranë 2016.

Burim i të dhënave

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]