Jump to content

Perimetri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Perimetri është largësia rreth një forme dydimensionale, një matje e largësisë rreth diçkaje; gjatësia e kufirit.

Një perimetër është një shteg i mbyllur që përfshin, rrethon ose përshkruan një formë dydimensionale ose një gjatësi njëdimensionale.

Llogaritja e perimetrit ka disa zbatime praktike. Një perimetër i llogaritur është gjatësia e gardhit që kërkohet për të rrethuar një oborr ose kopsht. Perimetri i një rrote/rrethi përshkruan se sa larg do të rrotullohet pas një rrotullimi . Në mënyrë të ngjashme, sasia e fijes së mbështjellë rreth një bobinë lidhet me perimetrin e bobinës; nëse gjatësia e fijes do të ishte e saktë, do të ishte e barabartë me perimetrin.

Forma formula Ndryshoret
rreth ku është rrezja e rrethit dhe është diametri.
gjysëmrrethi ku është rrezja e gjysëmrrethit.
trekëndësh ku , dhe janë gjatësitë e brinjëve të trekëndëshit.
katror/romb ku është side length.
drejtkëndësh ku është gjatësi dhe është gjerësia.
shumëkëndësh barabrinjës ku është numri i brinjëve dhe është gjatësia e njërës prej brinjëve.
shumëkëndësh i rregullt ku është numri i brinjëve dhe është largësia midis qëndrës së poligonit dhe një prej kulmeve të poligonit.
shumëkëndësh ku është është gjatësia e brinjës së -të (1st, 2nd, 3rd ... nth) të një shumëkëndëshi me n-brinjë.
kartoide
(vizatim me )

Perimetri është largësia rreth një forme. Perimetrat për forma më të përgjithshme mund të llogariten, si çdo shteg, me , ku është gjatësia e rrugës dhe është një element i linjës pafundësisht i vogël. Të dyja këto duhet të zëvendësohen me forma algjebrike në mënyrë që të llogariten praktikisht. Nëse perimetri jepet si një kurbë rrafshore e mbyllur pjesë-pjesë e lëmuar me

atëherë gjatësia e saj mund të llogaritet si më poshtë: