Jump to content

Romanistika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Romanistika ose Studimet romane (në frëngjisht : études romanes ; në spanjisht : filología románica ) është një disiplinë akademike që mbulon studimin e gjuhëve, letërsisë dhe kulturave të zonave që flasin njërën nga gjuhët neolatine (romane).

Departamentet e studimeve romanistike zakonisht përfshijnë studimin e spanjishtes, frëngjishtes, italishtes dhe portugalishtes . Fushat shtesë të studimit përfshijnë rumanishten dhe katalanishten, nga njëra anë, dhe kulturën, historinë dhe politikën nga ana tjetër.

r;n ngaPër shkak se shumica e vendeve në Amerikën Latine flasin një gjuhët romane, Amerika Latine studiohet gjithashtu në departamentet e studimeve romantike. Si rezultat, gjuhët joromane që përdoren në Amerikën Latine, si Keçua dhe Guarani, ndonjëherë mësohen edhe në departamentet e studimeve romantike.

Departamentet e studimeve romanistike ndryshojnë nga departamentet një ose dygjuhëshe në atë që ata përpiqen të thyejnë barrierat midis gjuhëve të ndryshme, përmes studimeve ndërdisiplinore ose krahasuese. Këto departamente ndryshojnë nga departamentet e gjuhës romane në atë që ata vendosin një theks më të madh në lidhjet midis gjuhës dhe letërsisë, ndër të tjera.[1] [2]

 • Ti Alkire & Carol Rosen, Romance Languages: A Historical Introduction. Cambridge: Cambridge UP, 2010.
 • Michel Banniard, Du latin aux langues romanes. Paris: Armand Colin, 2005.
 • Randall Scott Gess & Deborah Arteaga, eds. Historical Romance Linguistics: Retrospective and Perspectives. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2006.
 • Martin Harris & Nigel Vincent, eds., The Romance Languages. Oxford: Oxford UP, 1990; revised edn. Routledge, 2003.
 • Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). 12 vols. Tübingen: Niemeyer, 1988–2005.
 • Petrea Lindenbauer, Michael Metzeltin, Margit Thir, Die romanischen Sprachen: Eine einführende Übersicht. Wilhelmsfeld: Egert, 1995.
 • Michael Metzeltin, Gramática explicativa de la lengua castellana: De la sintaxis a la semántica. Vienna: Praesens, 2009.
 • Michael Metzeltin, Erklärende Grammatik der romanischen Sprachen. Vienna: Praesens, 2010.
 • Michael Metzeltin, Las lenguas románicas estándar: Historia de su formación y de su uso. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 2004, 300 pp. online version
 • Rebecca Posner, The Romance Languages. Cambridge: Cambridge UP, 1996.
 • Joseph B. Solodow, Latin Alive: The Survival of Latin in English and the Romance Languages. Cambridge: Cambridge UP, 2010.
 • L. Renzi & A. Andreose, Manuale di linguistica e filologia romanza. Bologna: Il Mulino, 2006.
 • C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine. Bologna: Patron, 1979.
 1. ^ Carlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna, Patron, 1979.
 2. ^ Alberto Varvaro, "Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni ed esperienze diverse", in Id., Identità linguistiche e letterarie nell'Europa romanza, Roma, Salerno, 2004.