Asllan Selmani

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Asllan Selmani
Fotoporteti
Emri Asllan
Mbiemri Selmani
Lindur më 10 qershor 1945
Lindur në Llojan, Kumanovë
Kombësia shqiptare
Shtetësia maqedone
Profesioni shkrimtar

Asllan Selmani (10 qershor, 1945 - 3 tetor, 2011 në fshatin Llojan të rajonit të Kumanovës, Maqedoni), ishte gjeograf shqiptar.

Edukimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa Shkollën Normale "Zef Lush Marku" në Shkup në vitin 1964. Diplomoi në Institutin e Gjeografisë, pranë Fakultetit te shkencave natyrore-matematikore në Shkup në vitin 1998. Studimet postuniverzitare i mbaroi në fakultetin e shkencave natyrore-matematikore ne Zagreb në vitin 1976, në drejtimin "Parimet e regjionalizimit". Më 1982 në Fakultetin e gjeografisë, mbrojti me sukses disertacionin dhe fitoi titullin shkencor: Doktor i shkencave gjeografike.

Karriera Politike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në dy mandate ishte deputet i popullit në Parlamentin e Maqedonisë (në zgjedhjet parlamentare të vitit 1990 dhe 1998). Po ashtu, në vitin 1992 kreu shërbimet si Ministër i Shkencave deri në vitin 1994, që përsëri të zgjidhet në të njëjtin post në vitin 1996 e deri në 1998.

Botime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Botime profesionale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Libra të botuara[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kjo është lista e librave të shkruara nga gjeografi dhe shkrimtari shqiptar Asllan Selmani.

 1. Në bashkë autorësi me M. Murati(1986): Njeriu dhe biosfera, Sh.B. Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
 2. Në bashkë autorësi me A. Stojmilov, (1989): Doktrina na geografskiot materijalizam, Sh.B. NIO, Sh.B. Studenstski zbor, Shkup.
 3. (1992): Degradacija na zhivotnata sredina vo Makedonija, Sh.B. Prosveta, Kumanovë.
 4. (1993): Civilizaciite i geografijata, Sh.B. Prosveta, Kumanovë.
 5. Në bashkë autorësi me Z. Neziri, (1993): Probleme shkencore, Sh.B. UISH, Kumanovë..
 6. (1995): Universi bogdaniean, Sh.B. Ekoritmi, Shkup.
 7. (1995): Njeriu dhe hapësira gjeografike, Sh.B. Ekoritmi, Shkup.
 8. (1996): Qytetërimet dhe gjeografia, Sh.B. Elnat, Kumanovë.
 9. (1996): Likova dje, sot dhe nesër, Sh.B. Ekoritmi, Shkup.
 10. (1997): Gjin Gazulli, jeta dhe vepra, Sh.B. Babilonia, Shkup.
 11. (1997): Çivotna sredina niz dokumenti i zakonski normativi, Sh.B. Vavilon, Shkup.
 12. (2000): Starite civilizacii i geografijata, Sh.B. Makedonska Riznica, Kumanovë.
 13. (2000): Gjeografia e Maqedonisë antike, Sh.B. Makedonska riznica, Kumanovë.
 14. (2001): Filozofski pravci vo geografskata nauka, Sh.B. Makedonska riznica, Kumanovë.
 15. (2004): Popullsia e Maqedonisë, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup.
 16. (2005): Rajoni i Likovës. Studim natyroro-gjeografik, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup.
 17. 2005): Bibliografi, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup.
 18. (2005): Fushëgropa e Shkupit. Studim fiziko-gjeografik, Shkup.
 19. (2005): Vendbanimet e Rajonit të Likovës, Sh.B. Logos-5, Shkup.

Punime shkencore dhe profesionale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kjo është Lista e punimeve shkencore dhe profesionale të shkruara nga gjeografi dhe shkrimtari shqiptar Asllan Selmani.

 1. (1973): Kumanova (shqyrtim gjeografik), Sh.B. Jehona, nr.3, Shkup.
 2. (1982): Doktrina e materializmit gjeografik, Flaka e Vëllazërimit, 7 nëntor.
 3. (1982): Regjionalizimi nodalo funksional i RS të Maqedonisë, Sh.B. Jehona, nr.8, Shkup.
 4. (1981): Determinizmi gjeografik, Sh.B. Jehona, nr.9-10, Shkup.
 5. (1982): Posibilizmi gjeografik, Flaka e Vëllazërimit, 14 nëntor.
 6. (1982): Indeterminizmi gjeografik, Flaka e Vëllazërimit, 31 tetor.
 7. (1976): Geografski aspekt dru{tveno-gospodarskih struktura op}ine Kumanovo, (Magisterski rad), Sveu~ili{te u Zagrebu, Zagreb, 1-138.
 8. (1981): Socio-geografski i ekonomski odliki i problemi na op[tinata Debar so poseben osvrt na funkcijata na centralnoto mesto (doktorska dizertacija), Univerzitet Kiril i metodij, Geografski institut, Shkup, 5-326.
 9. (1994): Rrjedhat demografike të popullsisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë gjatë periudhës 1948-1981, Shqiptarët e Maqedonisë, Meshihati i BI në RM, Shkup.
 10. (1979): Zhvillimi demografik i regjionit të Likovës, Sh.B. Jehona, Shkup,8, viti XVII, 923-936.
 11. (1994): Njeriu dhe ambienti i tij, Tema e numrit, "Vepra", Revistë shkencore, kulturore dhe informative, Sh.B. Furkan, Shkup.
 12. (1982): Aspekte të strukturës mikroregjionale të territorit të Komunës së Kumanovës, Sh.B. Jehona, nr. 8, Shkup.
 13. (1999): Hyji-ndërtues i arkitekturës enigmatike, Gjeografia Bogdaniane (1), Qasje, Flaka, e mart 7 dhjetor/Shkup.
 14. (1999): Ujërat më të mëdha mbeten në qiell, Gjeografia bogdaniane(2), Qasje, Flaka, e mërkurë 8 dhjetor/Shkup.
 15. (1999): Hija e Hënës-së mbulon sipërfaqen e Tokës, Gjeografia Bogdaniane (3), Qasje, E enjte 9 dhjetor/Shkup.
 16. (1999): Pashtriku, Luboteni dhe Bjeshkët e Nemuna-me atribute mitologjike, Gjeografia bogdaniane (4), Qasje, Flaka, e premte 10 dhjetor/Shkup.
 17. (1999): Uji i jep pamje dhe jetë planetit, Gjeografia Bogdaniane (5), Qasje, Flaka, e shtunë-e diell, 11-12 dhjetor/Shkup.
 18. (1983): Migracioni dvi`ewa na selskoto naselenie vo op[tinata Debar, Pedago[ka Akademija, Zbornik na trudovi, Shkup, pe~atnica Kiro Dandaro, Bitola, str.175-183.
 19. Bashkë autorësi me D. Stavrevski, (1983): Vlijanieto na industrijalizacijata vrz zagaduvaweto na `ivotnata sredina i mo`nosti za nejzinata zaëtita na primerot na Kumanovo, Zbornik na trujdovi od Jugoslovenskiot simpozium sociogeografski i ekonomogeografski prou~uvawa i problemi na `ivotnata sredina, 24-26 septemvri 1982, Ohrid, Shkup, 95-101.
 20. (1986): Aspekte teorike të regjionit si kompleks hapësinor, Sh.B. Jehona, br.3-4, Shkup, 135-145.
 21. (1987): Zada~a nastave geografije u za{titi ~ovekove okoline, Geografski glasnik, br. 49, Zagreb.
 22. (1988): Glavni lokacioni karakteristiki za terito¬rija¬l¬na¬ta razmestenost na metalurgijata vo SR Makedonija, Jugoslovenski simpozium, Sarajevo, 83-88.
 23. (1989): Zagaduvawe na `ivotnata sredina vo Shkup i merki za nejzinata za[tita, Geografski razgledi, kn.27, SGZM, Shkup, 41-53.
 24. (1987): Stepen aerozaga|enosti u industrijskim centrima SR Makedonije, Pokrajinski u~inki ~lovekovih dejanosti na `ivlensko okolje, Jugoslovensko posvetovawe|a v me|unarodne udele`ba, Bled 21.do 24.sept, Geografica Slovenica, Ljubljana, 511-517.
 25. (1989): Degradacija na zemjiëteto vo SR Makedonija, Zborniki radova IV Jugoslovenskog simpozijuma, Vrшac, 16-18 semptembar, Novi Sad, 105-108.
 26. (1987): Demografski karakteristiki na pograni~nite op[tini od zapadna SR Makedonija, Zbornik radova sa nau~nog simpoziuma geografskih pograni~nih regija na[e zemlje, Vrawe, 241-249.
 27. (1992): Kvalitetot na `ivotnata sredina vo op[tinata Kumanovo so poseben osvrt na gradot Kumanovo, Geografski razgledi, br.7, Shkup.
 28. (1989): Rastitelen i `ivotinski svet. Potencijalni mo`nosti za razvoj na Kozja~ijata i Sredorek, Univerzitet Kiril i Metodij, Shkup, PMF, Institut za geografija, Shkup.
 29. (1989): Шumarstvo. Potencijalni mo`nosti za razvoj na Kozja~ijata i Sredorek, Univerzitet Kiril i Metodij, Shkup, PMF, Institut za geografija, Shkup.
 30. (1990): Degradacionite procesi na prirodata vo SR Makedonija i merkite za nejzinata za[tita, Nau~ni simpozijum, Agrar i pejsa`, 25 do 26 sept., Shkup.
 31. (1992): Zagaduvawe i za[titata na vozduhot. Dobroto poznavawe na pri~inite na zagaduvaweto na vozduhot-prv preduslov za re[avaweto i otstranuvaweto na problemot. Ekologija, Shkup.
 32. (1993): Istorisko-geografski razvoj na naselbite vo op[tinata Debar, Prirodno-matemati~ki fakultet na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij, Shkup.
 33. (1994): Geografija i ekologija, Revija ekologija, Shkup.
 34. (1994): Demastioni dhe Agrianët, Antikë, Flaka, e premte, 18 mars/Shkup.
 35. (1995): Nekoi problemi na migracionite dvi`ewa na naselenieto vo podra~jeto na op[tinata Kumanovo, Poseben otpe~atok, Geografski razgledi/Shkup.
 36. (1996): Nekoi socio-geografski karakteristiki na selskite naselbi vo op[tinata Debar, PMF, Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij, Shkup.
 37. (1988): Sistem na odnosi vo degradiraweto na geografskata sredina, GR, SGZM, Shkup.
 38. (1990/91): Kvalitetot na `ivotnata sredina vo op[tinata Kumanovo so poseben osvrt na gradot Kumanovo, Geografski razgledi, tom 28-29/Shkup.
 39. (1988): Sistem na odnosi vo degradiraweto na geografskata sredina, Poseben otpe~atok, Geografski razgledi/Shkup.
 40. (1981): Demografski karakteristiki na ridskite i planinskite naselbi na Skopska Crna Gora, Zbornik na trudovi od Republikanskiot simpozium Prirodni i socio-geografski problemi na ridsko-planinskite podra~ja, 13-15 juni voBerovo/Shkup.
 41. (1984): Nekoi karakteristiki na demografskiot razvoj na op[tinata Debar, Geografski razgledi, kn.21 i 22/Shkup.
 42. (1987): Geografijata vo svetlinata na dijalekti~kiot materijalizam, Poseben otpe~atok/Shkup.
 43. (1992): Naru[uvawe na sistemot ~ovek sredina, Ekologija, Republika, ponedelnik 13 januari/Shkup.
 44. (1992): Vodnite resursi (ne) dovolni za sovremeniot svet, Ekologija, Republika, ponedelnik 3 fevruari/Shkup.
 45. (1971): Metodat e punës në mësimin e gjeografisë, Flaka, 17 dhjetor/faq.20.
 46. (1971): Ora e përforcimit në mësimin e gjeografisë, Flaka, 29 nëntor/faq.20.
 47. (1971): Organizimi i orës mësimore në lëndën e gjeografisë, Flaka, 8 dhjetor/faq.20.
 48. (1972): Roli i faktorëve gjeografikë në zhvillimin e shoqërisë njerëzore, Flaka, 6 dhjetor/faq.18.
 49. (1972): Jeta nëpër meridianet e Azisë (1), Flaka, 19.janar/faq.20.
 50. (1972),: Jeta nëpër meridianet e Azisë (2) 23.janar/faq.20.
 51. (1972): Roli i ekskurzioneve mësimore në lëndën e gjeografisë, Flaka, 2 fror/faq.17.
 52. (1972): Shqyrtimi i çështjeve esenciale gjeografike në terren, Flaka, 23 fror/faq.17.
 53. (1972): Roli i faktorëve gjeografikë në zhvillimin e shoqërisë, Flaka, 6 dhjetor/faq. 17.
 54. (1973): Analiza regjonale dhe strukturat e botës natyrore, Flaka, 25. fror/faq.20.
 55. (1973): Gjeografia dhe normat edukativo-arsimore, Flaka, 7. mars/faq.17.
 56. (1973):Shfrytëzimi racional i hidrosistemeve, Flaka, 9 maj/faq.7
 57. (1973): Aktivitetet e lira në mësimin e gjeografisë nëpërmjet detyrave të shtëpisë, Flaka, 23. maj/faq.17.
 58. (1973): Migrimet si procese dinamike në hapësirë, Flaka, 27 qershor/faq.20.
 59. (1973): Popullsia evropiane sot, Flaka, 29 qershor/faq.20
 60. (1973): Edukimi dhe arsimimi është nevojë e domosdoshme, Flaka, 2. nëntor/faq.16
 61. (1973): Gjeologjia, eksploatimi dhe perspektivat e xeherorës së Llojanit (1) Flaka, 7 nëntor/faq. 20.
 62. (1973): Gjeologjia, eksploatimi dhe perspektivat e xeherorës së Llojanit (2) Flaka, 9 nëntor/faq. 20.
 63. (1973): Organizimi parashkollor, Flaka, 14 dhjetor/faq.16.
 64. (1973): Libri mjet edukativo-arsimor në mësimin e gjeografisë, Flaka, 21 nëntor/ faq.16.
 65. (1973): Kur respektohet aftësia dhe detyra, Flaka, 16 dhjetor/ faq.16.
 66. (1973): Mësimi plotësues në shkollat fillore të Kumanovës, Flaka, 21 dhjetor/faq.16.
 67. (1973): Bibliotekë me shumë lexues, Flaka, 26 dhjetor/faq.14.
 68. (1974): Suksese të dukshme në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, Flak, 25 janar/faq.9.
 69. (1974): Planeti me unazë-Saturni, Flaka, 10 fror/faq.10.
 70. (1974): Shpërthim i ngjyrërave, Flaka, 13 fror 1974/faq.15.
 71. (1974): Kërkohet më tepër punë edukativo-arsimore, Flaka, 13 fror/faq.16.
 72. (1974): Yjet dhe gjithësia, Flaka, 17 fror/faq.12.
 73. (1974): Aksion pas aksioni kah tradita, Flaka, 6 dhjetor/faq.10.
 74. (1974): Tridhjetë pranvera të betgatshme, Flaka, 8 dhjetor/ faq.10.
 75. (1974): Suksese të dukshme në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, (1) Flaka, 20 dhjetor/faq.11.
 76. (1974): Suksese të dukshme në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, (2) Flaka, 20 dhjetor/faq.11.
 77. (1974): Disa karakteristika të migracioneve, Flaka, 10 mars/faq.17.
 78. (1974): Aktivitet që premton shumë, Flaka, 8 janar/faq.11.
 79. (1975): Ekspozita grafike e akademikut Dimitar Milladinov, Flaka, 2 mars/faq.11.
 80. (1975): Përfshirja e nxënësve ende problem, Flaka, 2 qershor/ faq.12.
 81. (1975): Pak mjete për aktivitete të gjithmbarshme, Flaka, 11 qershor/faq.8.
 82. (1975): Rëndësia praktrike e hartave gjeografike në procesin mësimor, Flaka, 26 nëntor/faq.12.
 83. (1975): Gjeografia dhe sprektrakualiteti i saj në procesin edukativo-arsimor, Flaka, 17 dhjetor/faq.11.
 84. (1975): Lashtësia e Evropës, Flaka e Vëllazërimit, 28 dhjetor/ faq.12.
 85. (1975): Në rend të parë mësimi, sporti dhe në të ardhmen medicina, Flaka, 26 dhjetor/faq.23.
 86. (1975): Matematika është deti i pafund, Flaka, 30 dhjetor/ faq.21.
 87. (1975): Klima e kontinentit të Evropës dhe karakteristikat, Flaka, 11 janar/faq.12.
 88. (1976): Kombinati industrialo-bujqësor “Kumanova” me perspektivë të madhe, Flaka, 22 fror/faq.8.
 89. (1976): Metoda e demonstrimit- nevojë në mësimin e gjeografisë, Flaka e Vëllazërimit, 15 mars.
 90. (1976): Disa aspekte teorike mbi regjionin, Flaka e Vëllazërimit, 30 prill/ faq.21.
 91. (1976): Vendbanime me lartësi më të lartë mbidetare në vendin tonë, Flaka, 17 nëntor/faq.8.
 92. (1976): Dhentë dhe përhapja e tyre gjeografike, Flaka, 24 nëntor/faq.8.
 93. (1977): Rëndësia aplikative e metodës grafike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 9 janar/faq.12.
 94. (1977): Përsëritja dhe përforcimi me anën e “fletore mësimore” në lëndën e gjeografisë, Flaka e Vëllazërimit, 16 janar/faq.13.
 95. (1977): Kultivimi i kulturës hartografike te nxënësit (1), Flaka, 30 janar/faq.13.
 96. (1977): Teknika e paraqitjes së ujërave në hartën gjeografike, Flaka, 29 janar/faq.16.
 97. (1977): Kultivimi i kulturës hartografike te nxënësit (2), Flaka, 6 fror/faq.13.
 98. (1977): Njerëzimi në ekuilibër, Flaka, 3 prill/faq.23.
 99. (1977): Uria e ujit, Flaka, 19 prill/faq.17.
 100. (1977): Disa aspekte të gjeografisë në organizimin dhe funksionalitetin e planifikimit rajonal, Flaka, 20 nëntor/faq.16.
 101. (1978): Disa veçori socio-gjeografike në komunën e Dibrës, Flaka, 25 mars.
 102. (1977): Planifikimi hapësinor dhe elementet gjeografike, Flaka, 25 dhjetor/faq.10.
 103. (1978): Testi si formë për vlerësimin e diturive të nxënësve në mësimin e gjeografisë, Flaka, 3 shtator/faq.17.
 104. (1978): Roli i të dhënave historike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 5 fror/faq.12.
 105. (1978): Racionalizimi dhe ekonomizimi si parim themelor në mësimin e gjeografisë, Flaka, 10 shtator/faq.16.
 106. (1978): Harta si mjet themelor në mësimin e gjeografisë, Flaka e Vëllazërimit, 12 nëntor/faq.18.
 107. (1978): Organizimi i aktiviteteve të lira mnë mësimin e gjeografisë, Flaka, 27 qershor.
 108. (1978): Zhvillimi i kulturës hartografike te nxënësit, Flaka, 20 mars.
 109. (1979): Disa aspekte mbi rrethin natyror gjeografik dhe ambientin jetësor dhe identifikimi i elementeve natyrore-shoqërore, Flaka, 4 mars/faq.21-22.
 110. (1979): Nevoja për mësimin kompleks të ambientit jetësor dhe mbrojtja (1), Flaka, 4 nëntor/faq.14.
 111. (1979): Nevoja për mësimin kompleks të ambientit jetësor dhe mbrojtja (2), Flaka, 11 nëntor/faq.14.
 112. (1979): Interpretimi i dukurive socio-gjeografike, Flaka, 18 nëntor/faq.14.
 113. (1980): Organizimi i këndit gjeografik në shkollën fillore, Flaka, 2 nëntor/faq.12.
 114. (1980): Racionalizimi në mësimin e gjeografisë, Flaka, 23 nëntor/faq.19.
 115. (1980): Organizimi i mësimit problemor në lëndën e gjeografisë, Flaka, faq.20.
 116. (1981): Përdorimi i hartës gjeografike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 29 mars.
 117. (1982): Zhvillimi i gjeografisë si shkencë (1), Flaka, 28 fror/faq.12.
 118. (1982): Zhvillimi i gjeografisë si shkencë (2), Flaka, 7 mars/faq.12.
 119. (1982): Funksioni i kabinetit gjeografik në procesin mësimor, Flaka, 16 prill.
 120. (1982): Struktura socio-ekonomike e amvisërive në komunën e Dibrës, Flaka, 19 fror.
 121. (1982): Faktorët gjeografikë në dritën e materializmit historik, Flaka, 16 maj.
 122. (1983): Gjeografia e ushqimit, Flaka e Vëllazërimit, 18 dhjetor/faq.16.
 123. (1983): Shtimi eksponencial i popullsisë botërore, Flaka, 25 dhjetor/faq.22.
 124. (1983): Politika demografike ç’është ajo?, Flaka, 30 dhjetor/faq.22.
 125. (1984): Teoritë e reprodukcionit të popullsisë, Flaka, 8 janar/faq.16.
 126. (1984): Problemet bashkëkohore të ushqimit (1), Flaka, 22 janar/faq.20.
 127. (1984): Problemet bashkëkohore të ushqimit (2), Flaka, 29 janar/faq.20.
 128. (1984): Ç’ka në të ardhmen me ambientin jetësor. Flaka, 5 fror/faq.20.
 129. (1984): Përpunimi i përmbajtjeve mësimore, Flaka, 11 mars/faq.15.
 130. (1984): Roli i hartave në sistemin didaktik të arsimimit gjeografik në RS të Maqedonisë (1), Flaka, 30 dhjetor/faq.28.
 131. (1985): Roli i hartave në sistemin didaktik të arsimimit gjeografik në RS të Maqedonisë (2), Flaka, 6 janar/faq.22.
 132. (1985): Formimi i botëkuptimeve materialiste mbi botën (1) Flaka, 13 janar/faq.22.
 133. (1985): Formimi i botëkuptimeve materialiste mbi botën (2) Flaka, 20 janar/faq.20.
 134. (1985): Faktorët gjeografikë dhe aspekti i materializmit dialektik, Flaka, 27 janar/faq.22.
 135. (1985): Zhvillimi i kuptimeve në mësimin e gjeografisë, Flaka, 24 mars/faq.22.
 136. (1985): Sa dhe si përgatitemi për realizimin e programit mësimor, Flaka, 12 maj/faq.22.
 137. (1985): Si është pasqyruar Maqedonia në hartat e vjetra gjeografike, Flaka, 8 shtator/faq.22.
 138. (1985): Harta e Vajsit për Maqedoninë, Flaka, 27 tetor/ faq.20.
 139. (1985): Elementet gjeografike në hartë dhe roli i tyre në praktikë, Flaka, 17 nëntor/faq.22.
 140. (1986): Prej skicës e deri në hartën gjeografike, Flaka, 20 prill/faq.22.
 141. (1986): Faktorët e dinamizimit të procesit mësimor (1), Flaka, 9 nëntor/faq.19.
 142. (1986): Faktorët e dinamizimit të procesit mësimor (2), Flaka, 16 nëntor/faq.19.
 143. (1986): Disa forma për sendërtimin e dinamizimit në mësimin e gjeografisë (1), Flaka, 23 nëntor /faq.19.
 144. (1986): Disa forma për sendërtimin e dinamizimit në mësimin e gjeografisë (2), Flaka, 23 nëntor/faq.19.
 145. (1999): Maqedonia në hartografinë antike, Flaka, 20 dhjetor/faq.11.
 146. (1999): Qytetet e Maqedonisë antike. Shenjat e të kaluarës, Fakti, 31 dhjetor/faq.59.
 147. (1984): Indeterminizmi gjeografik, Flaka, 31 tetor/ faq.18.
 148. (1984): Si në të ardhmen. Gjeoekologji, Flaka, 5 fror/Shkup.
 149. (1986): Prej skicës e deri në hartën gjeografike (1), Nga praktika shkollore, Flaka, 13 prill,1986, 20 prill/Shkup.
 150. (1992): Shkupi rëndon frymëmarrjen, Në çfarë ambienti jetojmë, Flaka, e premtre, 13 mars/Shkup.
 151. (1992): Elementet demokratike të politikës ekologjike, Flaka, e diell,12 prill, faq. 15.
 152. (1999): Bota është e jona, Fakti, e hënë, 23 gusht, Shkup.
 153. (1999): Maqedonia në hartografinë antike, Hartografi, Flaka, e hënë 20 dhjetor/Shkup.
 154. (2000): Realizimi praktik varet nga ekipimi, Struktura shkencore e planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë, Në fokus, Flaka, e martë 4 janar/Shkup.
 155. (1992): Ç'po ndodh me ambientin jetësor, Ekologji, Flaka, e mërkurë, 13 maj/Shkup.
 156. (1981): Parimet themelore në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup 12. qershor, 14.
 157. (1981): Parimi i aktivitetit të vetëdijshëm në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Fkala, Shkup.
 158. (1981): Parimi i sistematizirmt dhe shkallëzimit në mësimin e gjeografisë, Flaka, Shkup.
 159. (1981): Parimi i racionalizimit dhe ekonomizimit në mësimin e gjeografisë, Pedagodu, Flaka, Shkup.
 160. (1981): Mësimi i gjeografisë dhe edukata morale, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 161. (1982): Edukata ekologjike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 162. (1982): Kontrollimi dhe vlerësimi i nxënësve në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 163. (1982): Testi tematik mësimor në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka,Shkup.
 164. (1982): Krahasimi si formë e kuptimit të proceseve mësimorer, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 165. (1982): Përsëritja fragmentare në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka,Shkup.
 166. (1983): Organizimi i orës mësimore në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 167. (1983): Përpilimi i programit të aktiviteteve të lira në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Shkup.
 168. (1983): Ecuria metodike e një ore mësimore në mësimin e gjeografisë Pedagogu, Flaka, Shkup.
 169. (1983): Matjet në hartë gjeografike dhe roli i tre në jetën praktike, Pedagogu, Shkup.
 170. (1983): Parimi i konkretizimit në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 171. (1983): Parimi i mbamendjes së diturive të fituara në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 172. (1983): Veçantitë e përpunimit të temave fiziko-gjeografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 173. (1984): Temat hartografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 174. (1984): Metoda e të shprehurit me gojë në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 175. (1984): Përdorimi i fotografive në mësimin e gjeografisë, pedagogu, Flaka, Shkup.
 176. (1985): Metoda e demonstrimit në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 177. (1985): TV dhe radioemisionet gjeografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup, 92.
 178. (1986): Format e punës në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 179. (1986): Paraqitja e relievit në hartat gjeografike dhe roli i tyre në procesin e formimit të kuptimeve gjeografike, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 180. (1986): Përgatitja e arsimtarit për realizim,in e programit mësimor, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 181. (1988): Kompletimi i kabinetit të gjeografisë me mjete mësimore, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 182. (1988): Përdorimi i globit induktiv dhe gjeografik në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 183. (1990): Sietlli arkitekt i kulturës për mbrojtjen e ambientit jetësor, Flaka, Shkup.
 184. (1990): Roli i ekskurzioneve në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 185. (1990): Mësimi i natyrë formë adekuate për kuptimin e problemeve hapësinore, Flaka, Shkup.
 186. (1991): Përdorimi i teksteve gjeografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
 187. (1991): Vatër e qytetërimit të hershëm, Gjeografia e Maqedonisë antike (1), Flaka e Vëllazërimit, E diell, 13.10/Shkup.
 188. (1992): Vatër e qyterimit të hershëm, Maqedonia në sytë e autorëve antikë, Gjeografia e Maqedonisë antike (2), Flaka, E mërkurë, 16.10/Shkup.
 189. (1992): Vatër e qytetërimit të hershëm, Gjeografia e Maqedonisë antike (3), Stroboni zbërtheu emrin e Maqedonisë, Flaka, e premte, 18.10/ Shkup.
 190. (1992): Vatër e qytetërimit të hershëm, Gjeografia e Maqedonisë antike (4), Kush ishte Leka i Madh (AIeksandri i Maqedonisë, Flaka, e diell, 20.10/Shkup.
 191. (1992): Gjurmëve të lashtësisë, Monumentet dhe përmendoret e kulturës islame në Shkup, Kohët, Hëna e Re, maj/Shkup.
 192. (1999): Tre qytetet e Maqedonisë antike, Fakti, E premte 4/Shkup,10.
 193. (1999): Vendbanime parahistorike dhe të mëvonshme në rajonin e Kumanovës, Fakti, e shtun 8 mars/Shkup.
 194. (1994): Dimenzionet e gjithësisë, Gëzimi,4/Shkup.
 195. (1988): Ç'po ndodhë me Diellin tonë. Gëzimi, 8 prill, Shkup.
 196. (1999): Çka me ambientin jetësor, Fakti, e premte, 27 gusht, Shkup.
 197. (1999): Qytetet e Maqedonisë antike, Mileniumi i ri, Fakti, e premte 31 dhjetor, Shkup.
 198. (1992): Elementet demografike të politikës ekologjike, Flaka, e diell, 12 prill, Shkup.
 199. (1992): Shkupi rëndon frymëmarrjen, Flaka, E premte, 13 mars Shkup.
 200. (1987): Gjeografia dhe ambienti jetësor, Flaka, 27 shtator, Shkup.
 201. (1988): Disa aspekte të spektrakualitetit të mësimit të gjeografisë, Flaka, 2 nëntor, Shkup.
 202. (1986): Disa forma për sendërtimin e dinamizimit në mësim, Flaka, 23 nëntor, Shkup.
 203. (1988): Ndotja e deteteve, Ruajtja e ambientit jetësor, Flaka, 11 shtator, Shkup.
 204. (1987): Degradimi i rrethit gjeografik-problem aktual me karakter ndërkombëtar, Flaka, 22 shkurt/ Shkup.
 205. (1989): Roli i filmit tematik në mësimin e gjeografisë, Nga praktika shkollore, Flaka, 13 janar/Shkup.
 206. (1986): Faktorët e dinamizimit të procesit mësimor, Flaka, 9 nëntor/ Shkup.
 207. Kur harrohet misioni human i shkencës, Flaka, Shkup.
 208. (1990):Kurdisje e historisë sipas hamendjes, Flaka, Shkup.
 209. (1990): Mospërfillje e metodës dialektike-analitike, Flaka, Shkup.
 210. (1990): Përsëritje e së kaluarës si dënim, Flaka, Shkup.
 211. (1990): Ndërtimi i materialit shkencor s'guxon të jetë i njëanshëm,Flaka, Shkup.
 212. (1990): Kur shkenca i nënshtrohet politikës së ditës, Flaka, Shkup.
 213. (1990): Gjeografia borgjeze-në thonjtë e pseudoshkencës, Flaka, Shkup.
 214. (1994): Maqedonia në kohë-hapësirë. Gjeografia e Maqedonisë antike(1), Hëna e Re, 15 gusht, faq. 31.
 215. (1994): Maqedonia në kohë-hapësirë. Gjeografia e Maqedonisë antike(2), Hëna e Re, 15 shtator, faq.31.
 216. (1975): Metodat matematikore në studimin e hapësirës gjeografike, Flaka e Vëllazërimit, 19 fror/faq.18.
 217. (1990): Ç'thonë defterët e regjistrimeve osmane, Flaka, Shkup.
 218. (1990: Problem i shkencës e jo i politikës ditore, Flaka, Shkup.
 219. (1990): Dokumentet historike flasin vetë, Flaka, Shkup.
 220. (1990): Shabllonet e antropogjeografisë tendencioze, Flaka, Shkup.
 221. (1982): Indeterminizmi gjeografik, Flaka, 31 tetor/Shkup.
 222. (2004): Parimet, kriteret dhe modelet për ndarjen territoriale të territorit të Republikës së Maqedonisë. Vizione. Revistë për shkencat shoqërore, nr.1/Shkup.
 223. (2005): Zagaduvanje na poçvite vo Republika Makedonija i merki za nivna zashtita, Bilten br.1, PMF, Institut za geografija, Shkup
 224. (2005): Aerozagaduvawe vo Republika Makedonija i merki za nejzina zaшtita, Geografski razgledi, br. 38-39, PMF, Geografski institut, Shkup.

Libra universitar, të shkollave të mesme dhe për shkollat fillore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. (1981): Gjeografia matematike me hartografinë, Akademia Pedagogjike, "Kliment Ohridski"-Shkup.
 2. ( 1996): Metodika e mësimit të gjeografisë për arsimtarët, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup.
 3. Bashkë autorësi me T. Andonovski, (1999): Metodika na nastavata po geografija, Univerzitet “Sv Kiril i Metodij”, Skopje, Prirodno-matematiçki fakultet, Institut za geografija, Interdiskont, Shkup
 4. ( 1994): Zhivotna sredina, Skaj Agencija, Shkup
 5. (1991): Zashtita i uanpreduvawe na zhivotnata sredina, Universitet "Kiril i Metodij", Shkup
 6. Bashkë autorësi me Dimitrovska Olgica (2004): Zhivotna sredina (Geografski aspekt za zashtita na zhivotnata sredina), Sh.B. Sak-stil, Shkup
 7. (2004): Gjeografia matematike, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup
 8. Bashkë autorësi me Dimitrovska Olgica (2005): Osnovi na geografijata, Sh.B. Logos-5, Shkup
 9. (1989): Geografija za IV godina prosvetna struka, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup.
 10. (1989): Geografija za I godina prirodno-matematiçka nasoka, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup.
 11. (1990): Geografia za II godina kulturolo[ka jaziçna nasoka, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup..
 12. (2002): Gjeografia për klasën e parë gjimnaz (Geografija za prva godina , Sh.B. Logos-A, Shkup.
 13. (2002): Gjeografia për klasën e VII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup.
 14. (2002): Gjeografia. Fletore pune për klasën e VII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup (Fletore pune).
 15. (2002): Gjeografia për klasën e VIII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup.
 16. (2002): Gjeografia për klasën e VIII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup (Fletore pune).

Projekte shkencore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. Potencijalni mozhnosti za razvoj na Kozjaijata i Sredorek, Univer¬zi¬tet Kiril i Metodij, Skopje, PMF, Institut za geografija, Skopje, 1989, Finansirano od Ministerstvo za nauka.
 2. LEAP za op[tinata Lipkovo, Ministerstvo za `ivotnata sredina i pro¬storno planirawe, Skopje, 2002, (kako avtor)), Finansirano od Germanskata vlada.
 3. Geoekolo[ki problemi zaшtita na `ivotnata sredina vo Kumanov¬skata i Slavi[ka Kotlina, PMF, Institut za geografija, Skopje, 1967, Finansirano od Ministerstvoto za nauka
 4. Prostoren plan na Republika Makedonija, Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe, Skopje, 2001 (konsultat za `ivotna sredina).
 5. Dendroflorna karta na Republika Makedonija, Ministerstvo za nauka, 2000-2003.

Ese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. (1999): Hyrje në bastion, Në Tetovë po ndodhin gjërat, Babiloni, Shkup.

Libra poezish[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. (1973): Vaji i Vashës dhe Llovaruna, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
 2. (1981): Fyelli i mëngjezit, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
 3. (1986): Pus, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
 4. (1990): Gur i kristë, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
 5. (1995): Përsëri në Llovarunë, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
 6. (2000): Se e zeleno i belo, Sh.B. Interdiskont, Shkup.
 7. (2001): Vjen koha, Sh.B. Babiloni , Shkup

Fejtone[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. (1975): Kumanova me basen të ri olimpik, Flaka, 9 korrik/faq.7.
 2. (1975): Nuk mjafton sasia e ujit për pije, Flaka, 11 korrik/faq.8.
 3. (1975): Së shpejti me shtëpi kulture, Flaka, 11 korrik/faq.8.
 4. (1975): Shkollë e re fillore, Flaka, 11 korrik/faq.8.
 5. (1975): Elektrifikimi i fshatrave problem preokupues, Flaka, 18 korrik/faq.5.
 6. (19775): Rrota e jetëas e Isak Arsllanit?, Flaka, 20 korrik/faq.8.
 7. (1975): Investime të mëdha në mbrojtjen sociale, Flaka, 20 gusht/ faq.8.
 8. (1975): Nëntoka e Llojanit në grevë masovike(1[1], 2[2], 3[3]
 9. (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (1[4], 2[5], 3[6], 4[7], 5[8], 6[9], 7[10], 8[11], 9[12], 10[13], 11[14], 12[15], 13[16], 14[17], 15[18], 16[19], 17[20], 18[21])
 10. (2002): Vëzhgimi evropian, garancë për numrin e saktë (Regjistrimi, 2002), Lobi, nr.90, 4 nëntor 2002, 15-16.
 11. (1973): Qani Ramadani arsimtar i merituar, Flaka, 12 dhjetor/ faq.16.

Referencat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Flaka, 24 gusht.
 2. ^ (1975): Nëntoka e Llojanit në grevë masovike(2), Flaka, 27 gusht.
 3. ^ (1975): Nëntoka e Llojanit në grevë masovike(3), Flaka, 29 gusht.
 4. ^ Flaka, 26 mars/faq.8.
 5. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (2), Flaka, 28 mars/faq.8.
 6. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (3), Flaka, 30 mars/faq.8.
 7. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (4), Flaka, 1 prill/faq.8.
 8. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (5), Flaka, 4 prill/faq.8.
 9. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (6), Flaka, 6 prill/faq.8.
 10. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (7), Flaka, 8 prill/faq.8.
 11. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (8),Flaka, 11 prill/faq.8.
 12. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (9),Flaka, 13 prill/faq.8.
 13. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (10), Flaka, 15 prill/faq.8.
 14. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (11), Flaka, 18 prill/faq.8.
 15. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (12), Flaka, 20 prill/faq.8.
 16. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (13),Flaka, 22 prill/faq.8.
 17. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (14), Flaka, 25 prill/faq.8.
 18. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (15), Flaka, 28 prill/faq.8.
 19. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (16), Flaka, 30 prill/faq.8.
 20. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (17), Flaka, 4 maj/faq.8.
 21. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (18), Flaka, 6 maj/faq.8.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]