Asllan Selmani

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Asllan Selmani
Fotoporteti
Emri Asllan
Mbiemri Selmani
Lindur më 10 qershor 1945
Lindur në Llojan, Kumanovë
Kombësia shqiptare
Shtetësia maqedone
Profesioni shkrimtar

Asllan Selmani (10 qershor, 1945 - 3 tetor, 2011 në fshatin Llojan të rajonit të Kumanovës, Maqedoni), ishte gjeograf shqiptar.

Edukimi[redakto | redakto tekstin burimor]

Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa Shkollën Normale "Zef Lush Marku"Shkup në vitin 1964. Diplomoi në Institutin e Gjeografisë, pranë Fakultetit te shkencave natyrore-matematikore në Shkup në vitin 1998. Studimet postuniverzitare i mbaroi në fakultetin e shkencave natyrore-matematikore ne Zagreb në vitin 1976, në drejtimin "Parimet e regjionalizimit". Më 1982 në Fakultetin e gjeografisë, mbrojti me sukses disertacionin dhe fitoi titullin shkencor: Doktor i shkencave gjeografike.

Karriera Politike[redakto | redakto tekstin burimor]

Në dy mandate ishte deputet i popullit në Parlamentin e Maqedonisë (në zgjedhjet parlamentare të vitit 1990 dhe 1998). Po ashtu, në vitin 1992 kreu shërbimet si Ministër i Shkencave deri në vitin 1994, që përsëri të zgjidhet në të njëjtin post në vitin 1996 e deri në 1998.

Botime[redakto | redakto tekstin burimor]

Botime profesionale[redakto | redakto tekstin burimor]

Libra të botuara[redakto | redakto tekstin burimor]

Kjo është lista e librave të shkruara nga gjeografi dhe shkrimtari shqiptar Asllan Selmani.

  1. Në bashkë autorësi me M. Murati(1986): Njeriu dhe biosfera, Sh.B. Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
  2. Në bashkë autorësi me A. Stojmilov, (1989): Doktrina na geografskiot materijalizam, Sh.B. NIO, Sh.B. Studenstski zbor, Shkup.
  3. (1992): Degradacija na zhivotnata sredina vo Makedonija, Sh.B. Prosveta, Kumanovë.
  4. (1993): Civilizaciite i geografijata, Sh.B. Prosveta, Kumanovë.
  5. Në bashkë autorësi me Z. Neziri, (1993): Probleme shkencore, Sh.B. UISH, Kumanovë..
  6. (1995): Universi bogdaniean, Sh.B. Ekoritmi, Shkup.
  7. (1995): Njeriu dhe hapësira gjeografike, Sh.B. Ekoritmi, Shkup.
  8. (1996): Qytetërimet dhe gjeografia, Sh.B. Elnat, Kumanovë.
  9. (1996): Likova dje, sot dhe nesër, Sh.B. Ekoritmi, Shkup.
  10. (1997): Gjin Gazulli, jeta dhe vepra, Sh.B. Babilonia, Shkup.
  11. (1997): Çivotna sredina niz dokumenti i zakonski normativi, Sh.B. Vavilon, Shkup.
  12. (2000): Starite civilizacii i geografijata, Sh.B. Makedonska Riznica, Kumanovë.
  13. (2000): Gjeografia e Maqedonisë antike, Sh.B. Makedonska riznica, Kumanovë.
  14. (2001): Filozofski pravci vo geografskata nauka, Sh.B. Makedonska riznica, Kumanovë.
  15. (2004): Popullsia e Maqedonisë, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup.
  16. (2005): Rajoni i Likovës. Studim natyroro-gjeografik, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup.
  17. 2005): Bibliografi, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup.
  18. (2005): Fushëgropa e Shkupit. Studim fiziko-gjeografik, Shkup.
  19. (2005): Vendbanimet e Rajonit të Likovës, Sh.B. Logos-5, Shkup.

Punime shkencore dhe profesionale[redakto | redakto tekstin burimor]

Kjo është Lista e punimeve shkencore dhe profesionale të shkruara nga gjeografi dhe shkrimtari shqiptar Asllan Selmani.

  1. (1973): Kumanova (shqyrtim gjeografik), Sh.B. Jehona, nr.3, Shkup.
  2. (1982): Doktrina e materializmit gjeografik, Flaka e Vëllazërimit, 7 nëntor.
  3. (1982): Regjionalizimi nodalo funksional i RS të Maqedonisë, Sh.B. Jehona, nr.8, Shkup.
  4. (1981): Determinizmi gjeografik, Sh.B. Jehona, nr.9-10, Shkup.
  5. (1982): Posibilizmi gjeografik, Flaka e Vëllazërimit, 14 nëntor.
  6. (1982): Indeterminizmi gjeografik, Flaka e Vëllazërimit, 31 tetor.
  7. (1976): Geografski aspekt dru{tveno-gospodarskih struktura op}ine Kumanovo, (Magisterski rad), Sveu~ili{te u Zagrebu, Zagreb, 1-138.
  8. (1981): Socio-geografski i ekonomski odliki i problemi na op[tinata Debar so poseben osvrt na funkcijata na centralnoto mesto (doktorska dizertacija), Univerzitet Kiril i metodij, Geografski institut, Shkup, 5-326.
  9. (1994): Rrjedhat demografike të popullsisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë gjatë periudhës 1948-1981, Shqiptarët e Maqedonisë, Meshihati i BI në RM, Shkup.
  10. (1979): Zhvillimi demografik i regjionit të Likovës, Sh.B. Jehona, Shkup,8, viti XVII, 923-936.
  11. (1994): Njeriu dhe ambienti i tij, Tema e numrit, "Vepra", Revistë shkencore, kulturore dhe informative, Sh.B. Furkan, Shkup.
  12. (1982): Aspekte të strukturës mikroregjionale të territorit të Komunës së Kumanovës, Sh.B. Jehona, nr. 8, Shkup.
  13. (1999): Hyji-ndërtues i arkitekturës enigmatike, Gjeografia Bogdaniane (1), Qasje, Flaka, e mart 7 dhjetor/Shkup.
  14. (1999): Ujërat më të mëdha mbeten në qiell, Gjeografia bogdaniane(2), Qasje, Flaka, e mërkurë 8 dhjetor/Shkup.
  15. (1999): Hija e Hënës-së mbulon sipërfaqen e Tokës, Gjeografia Bogdaniane (3), Qasje, E enjte 9 dhjetor/Shkup.
  16. (1999): Pashtriku, Luboteni dhe Bjeshkët e Nemuna-me atribute mitologjike, Gjeografia bogdaniane (4), Qasje, Flaka, e premte 10 dhjetor/Shkup.
  17. (1999): Uji i jep pamje dhe jetë planetit, Gjeografia Bogdaniane (5), Qasje, Flaka, e shtunë-e diell, 11-12 dhjetor/Shkup.
  18. (1983): Migracioni dvi`ewa na selskoto naselenie vo op[tinata Debar, Pedago[ka Akademija, Zbornik na trudovi, Shkup, pe~atnica Kiro Dandaro, Bitola, str.175-183.
  19. Bashkë autorësi me D. Stavrevski, (1983): Vlijanieto na industrijalizacijata vrz zagaduvaweto na `ivotnata sredina i mo`nosti za nejzinata zaëtita na primerot na Kumanovo, Zbornik na trujdovi od Jugoslovenskiot simpozium sociogeografski i ekonomogeografski prou~uvawa i problemi na `ivotnata sredina, 24-26 septemvri 1982, Ohrid, Shkup, 95-101.
  20. (1986): Aspekte teorike të regjionit si kompleks hapësinor, Sh.B. Jehona, br.3-4, Shkup, 135-145.
  21. (1987): Zada~a nastave geografije u za{titi ~ovekove okoline, Geografski glasnik, br. 49, Zagreb.
  22. (1988): Glavni lokacioni karakteristiki za terito¬rija¬l¬na¬ta razmestenost na metalurgijata vo SR Makedonija, Jugoslovenski simpozium, Sarajevo, 83-88.
  23. (1989): Zagaduvawe na `ivotnata sredina vo Shkup i merki za nejzinata za[tita, Geografski razgledi, kn.27, SGZM, Shkup, 41-53.
  24. (1987): Stepen aerozaga|enosti u industrijskim centrima SR Makedonije, Pokrajinski u~inki ~lovekovih dejanosti na `ivlensko okolje, Jugoslovensko posvetovawe|a v me|unarodne udele`ba, Bled 21.do 24.sept, Geografica Slovenica, Ljubljana, 511-517.
  25. (1989): Degradacija na zemjiëteto vo SR Makedonija, Zborniki radova IV Jugoslovenskog simpozijuma, Vrшac, 16-18 semptembar, Novi Sad, 105-108.
  26. (1987): Demografski karakteristiki na pograni~nite op[tini od zapadna SR Makedonija, Zbornik radova sa nau~nog simpoziuma geografskih pograni~nih regija na[e zemlje, Vrawe, 241-249.
  27. (1992): Kvalitetot na `ivotnata sredina vo op[tinata Kumanovo so poseben osvrt na gradot Kumanovo, Geografski razgledi, br.7, Shkup.
  28. (1989): Rastitelen i `ivotinski svet. Potencijalni mo`nosti za razvoj na Kozja~ijata i Sredorek, Univerzitet Kiril i Metodij, Shkup, PMF, Institut za geografija, Shkup.
  29. (1989): Шumarstvo. Potencijalni mo`nosti za razvoj na Kozja~ijata i Sredorek, Univerzitet Kiril i Metodij, Shkup, PMF, Institut za geografija, Shkup.
  30. (1990): Degradacionite procesi na prirodata vo SR Makedonija i merkite za nejzinata za[tita, Nau~ni simpozijum, Agrar i pejsa`, 25 do 26 sept., Shkup.
  31. (1992): Zagaduvawe i za[titata na vozduhot. Dobroto poznavawe na pri~inite na zagaduvaweto na vozduhot-prv preduslov za re[avaweto i otstranuvaweto na problemot. Ekologija, Shkup.
  32. (1993): Istorisko-geografski razvoj na naselbite vo op[tinata Debar, Prirodno-matemati~ki fakultet na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij, Shkup.
  33. (1994): Geografija i ekologija, Revija ekologija, Shkup.
  34. (1994): Demastioni dhe Agrianët, Antikë, Flaka, e premte, 18 mars/Shkup.
  35. (1995): Nekoi problemi na migracionite dvi`ewa na naselenieto vo podra~jeto na op[tinata Kumanovo, Poseben otpe~atok, Geografski razgledi/Shkup.
  36. (1996): Nekoi socio-geografski karakteristiki na selskite naselbi vo op[tinata Debar, PMF, Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij, Shkup.
  37. (1988): Sistem na odnosi vo degradiraweto na geografskata sredina, GR, SGZM, Shkup.
  38. (1990/91): Kvalitetot na `ivotnata sredina vo op[tinata Kumanovo so poseben osvrt na gradot Kumanovo, Geografski razgledi, tom 28-29/Shkup.
  39. (1988): Sistem na odnosi vo degradiraweto na geografskata sredina, Poseben otpe~atok, Geografski razgledi/Shkup.
  40. (1981): Demografski karakteristiki na ridskite i planinskite naselbi na Skopska Crna Gora, Zbornik na trudovi od Republikanskiot simpozium Prirodni i socio-geografski problemi na ridsko-planinskite podra~ja, 13-15 juni voBerovo/Shkup.
  41. (1984): Nekoi karakteristiki na demografskiot razvoj na op[tinata Debar, Geografski razgledi, kn.21 i 22/Shkup.
  42. (1987): Geografijata vo svetlinata na dijalekti~kiot materijalizam, Poseben otpe~atok/Shkup.
  43. (1992): Naru[uvawe na sistemot ~ovek sredina, Ekologija, Republika, ponedelnik 13 januari/Shkup.
  44. (1992): Vodnite resursi (ne) dovolni za sovremeniot svet, Ekologija, Republika, ponedelnik 3 fevruari/Shkup.
  45. (1971): Metodat e punës në mësimin e gjeografisë, Flaka, 17 dhjetor/faq.20.
  46. (1971): Ora e përforcimit në mësimin e gjeografisë, Flaka, 29 nëntor/faq.20.
  47. (1971): Organizimi i orës mësimore në lëndën e gjeografisë, Flaka, 8 dhjetor/faq.20.
  48. (1972): Roli i faktorëve gjeografikë në zhvillimin e shoqërisë njerëzore, Flaka, 6 dhjetor/faq.18.
  49. (1972): Jeta nëpër meridianet e Azisë (1), Flaka, 19.janar/faq.20.
  50. (1972),: Jeta nëpër meridianet e Azisë (2) 23.janar/faq.20.
  51. (1972): Roli i ekskurzioneve mësimore në lëndën e gjeografisë, Flaka, 2 fror/faq.17.
  52. (1972): Shqyrtimi i çështjeve esenciale gjeografike në terren, Flaka, 23 fror/faq.17.
  53. (1972): Roli i faktorëve gjeografikë në zhvillimin e shoqërisë, Flaka, 6 dhjetor/faq. 17.
  54. (1973): Analiza regjonale dhe strukturat e botës natyrore, Flaka, 25. fror/faq.20.
  55. (1973): Gjeografia dhe normat edukativo-arsimore, Flaka, 7. mars/faq.17.
  56. (1973):Shfrytëzimi racional i hidrosistemeve, Flaka, 9 maj/faq.7
  57. (1973): Aktivitetet e lira në mësimin e gjeografisë nëpërmjet detyrave të shtëpisë, Flaka, 23. maj/faq.17.
  58. (1973): Migrimet si procese dinamike në hapësirë, Flaka, 27 qershor/faq.20.
  59. (1973): Popullsia evropiane sot, Flaka, 29 qershor/faq.20
  60. (1973): Edukimi dhe arsimimi është nevojë e domosdoshme, Flaka, 2. nëntor/faq.16
  61. (1973): Gjeologjia, eksploatimi dhe perspektivat e xeherorës së Llojanit (1) Flaka, 7 nëntor/faq. 20.
  62. (1973): Gjeologjia, eksploatimi dhe perspektivat e xeherorës së Llojanit (2) Flaka, 9 nëntor/faq. 20.
  63. (1973): Organizimi parashkollor, Flaka, 14 dhjetor/faq.16.
  64. (1973): Libri mjet edukativo-arsimor në mësimin e gjeografisë, Flaka, 21 nëntor/ faq.16.
  65. (1973): Kur respektohet aftësia dhe detyra, Flaka, 16 dhjetor/ faq.16.
  66. (1973): Mësimi plotësues në shkollat fillore të Kumanovës, Flaka, 21 dhjetor/faq.16.
  67. (1973): Bibliotekë me shumë lexues, Flaka, 26 dhjetor/faq.14.
  68. (1974): Suksese të dukshme në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, Flak, 25 janar/faq.9.
  69. (1974): Planeti me unazë-Saturni, Flaka, 10 fror/faq.10.
  70. (1974): Shpërthim i ngjyrërave, Flaka, 13 fror 1974/faq.15.
  71. (1974): Kërkohet më tepër punë edukativo-arsimore, Flaka, 13 fror/faq.16.
  72. (1974): Yjet dhe gjithësia, Flaka, 17 fror/faq.12.
  73. (1974): Aksion pas aksioni kah tradita, Flaka, 6 dhjetor/faq.10.
  74. (1974): Tridhjetë pranvera të betgatshme, Flaka, 8 dhjetor/ faq.10.
  75. (1974): Suksese të dukshme në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, (1) Flaka, 20 dhjetor/faq.11.
  76. (1974): Suksese të dukshme në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, (2) Flaka, 20 dhjetor/faq.11.
  77. (1974): Disa karakteristika të migracioneve, Flaka, 10 mars/faq.17.
  78. (1974): Aktivitet që premton shumë, Flaka, 8 janar/faq.11.
  79. (1975): Ekspozita grafike e akademikut Dimitar Milladinov, Flaka, 2 mars/faq.11.
  80. (1975): Përfshirja e nxënësve ende problem, Flaka, 2 qershor/ faq.12.
  81. (1975): Pak mjete për aktivitete të gjithmbarshme, Flaka, 11 qershor/faq.8.
  82. (1975): Rëndësia praktrike e hartave gjeografike në procesin mësimor, Flaka, 26 nëntor/faq.12.
  83. (1975): Gjeografia dhe sprektrakualiteti i saj në procesin edukativo-arsimor, Flaka, 17 dhjetor/faq.11.
  84. (1975): Lashtësia e Evropës, Flaka e Vëllazërimit, 28 dhjetor/ faq.12.
  85. (1975): Në rend të parë mësimi, sporti dhe në të ardhmen medicina, Flaka, 26 dhjetor/faq.23.
  86. (1975): Matematika është deti i pafund, Flaka, 30 dhjetor/ faq.21.
  87. (1975): Klima e kontinentit të Evropës dhe karakteristikat, Flaka, 11 janar/faq.12.
  88. (1976): Kombinati industrialo-bujqësor “Kumanova” me perspektivë të madhe, Flaka, 22 fror/faq.8.
  89. (1976): Metoda e demonstrimit- nevojë në mësimin e gjeografisë, Flaka e Vëllazërimit, 15 mars.
  90. (1976): Disa aspekte teorike mbi regjionin, Flaka e Vëllazërimit, 30 prill/ faq.21.
  91. (1976): Vendbanime me lartësi më të lartë mbidetare në vendin tonë, Flaka, 17 nëntor/faq.8.
  92. (1976): Dhentë dhe përhapja e tyre gjeografike, Flaka, 24 nëntor/faq.8.
  93. (1977): Rëndësia aplikative e metodës grafike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 9 janar/faq.12.
  94. (1977): Përsëritja dhe përforcimi me anën e “fletore mësimore” në lëndën e gjeografisë, Flaka e Vëllazërimit, 16 janar/faq.13.
  95. (1977): Kultivimi i kulturës hartografike te nxënësit (1), Flaka, 30 janar/faq.13.
  96. (1977): Teknika e paraqitjes së ujërave në hartën gjeografike, Flaka, 29 janar/faq.16.
  97. (1977): Kultivimi i kulturës hartografike te nxënësit (2), Flaka, 6 fror/faq.13.
  98. (1977): Njerëzimi në ekuilibër, Flaka, 3 prill/faq.23.
  99. (1977): Uria e ujit, Flaka, 19 prill/faq.17.
  100. (1977): Disa aspekte të gjeografisë në organizimin dhe funksionalitetin e planifikimit rajonal, Flaka, 20 nëntor/faq.16.
  101. (1978): Disa veçori socio-gjeografike në komunën e Dibrës, Flaka, 25 mars.
  102. (1977): Planifikimi hapësinor dhe elementet gjeografike, Flaka, 25 dhjetor/faq.10.
  103. (1978): Testi si formë për vlerësimin e diturive të nxënësve në mësimin e gjeografisë, Flaka, 3 shtator/faq.17.
  104. (1978): Roli i të dhënave historike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 5 fror/faq.12.
  105. (1978): Racionalizimi dhe ekonomizimi si parim themelor në mësimin e gjeografisë, Flaka, 10 shtator/faq.16.
  106. (1978): Harta si mjet themelor në mësimin e gjeografisë, Flaka e Vëllazërimit, 12 nëntor/faq.18.
  107. (1978): Organizimi i aktiviteteve të lira mnë mësimin e gjeografisë, Flaka, 27 qershor.
  108. (1978): Zhvillimi i kulturës hartografike te nxënësit, Flaka, 20 mars.
  109. (1979): Disa aspekte mbi rrethin natyror gjeografik dhe ambientin jetësor dhe identifikimi i elementeve natyrore-shoqërore, Flaka, 4 mars/faq.21-22.
  110. (1979): Nevoja për mësimin kompleks të ambientit jetësor dhe mbrojtja (1), Flaka, 4 nëntor/faq.14.
  111. (1979): Nevoja për mësimin kompleks të ambientit jetësor dhe mbrojtja (2), Flaka, 11 nëntor/faq.14.
  112. (1979): Interpretimi i dukurive socio-gjeografike, Flaka, 18 nëntor/faq.14.
  113. (1980): Organizimi i këndit gjeografik në shkollën fillore, Flaka, 2 nëntor/faq.12.
  114. (1980): Racionalizimi në mësimin e gjeografisë, Flaka, 23 nëntor/faq.19.
  115. (1980): Organizimi i mësimit problemor në lëndën e gjeografisë, Flaka, faq.20.
  116. (1981): Përdorimi i hartës gjeografike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 29 mars.
  117. (1982): Zhvillimi i gjeografisë si shkencë (1), Flaka, 28 fror/faq.12.
  118. (1982): Zhvillimi i gjeografisë si shkencë (2), Flaka, 7 mars/faq.12.
  119. (1982): Funksioni i kabinetit gjeografik në procesin mësimor, Flaka, 16 prill.
  120. (1982): Struktura socio-ekonomike e amvisërive në komunën e Dibrës, Flaka, 19 fror.
  121. (1982): Faktorët gjeografikë në dritën e materializmit historik, Flaka, 16 maj.
  122. (1983): Gjeografia e ushqimit, Flaka e Vëllazërimit, 18 dhjetor/faq.16.
  123. (1983): Shtimi eksponencial i popullsisë botërore, Flaka, 25 dhjetor/faq.22.
  124. (1983): Politika demografike ç’është ajo?, Flaka, 30 dhjetor/faq.22.
  125. (1984): Teoritë e reprodukcionit të popullsisë, Flaka, 8 janar/faq.16.
  126. (1984): Problemet bashkëkohore të ushqimit (1), Flaka, 22 janar/faq.20.
  127. (1984): Problemet bashkëkohore të ushqimit (2), Flaka, 29 janar/faq.20.
  128. (1984): Ç’ka në të ardhmen me ambientin jetësor. Flaka, 5 fror/faq.20.
  129. (1984): Përpunimi i përmbajtjeve mësimore, Flaka, 11 mars/faq.15.
  130. (1984): Roli i hartave në sistemin didaktik të arsimimit gjeografik në RS të Maqedonisë (1), Flaka, 30 dhjetor/faq.28.
  131. (1985): Roli i hartave në sistemin didaktik të arsimimit gjeografik në RS të Maqedonisë (2), Flaka, 6 janar/faq.22.
  132. (1985): Formimi i botëkuptimeve materialiste mbi botën (1) Flaka, 13 janar/faq.22.
  133. (1985): Formimi i botëkuptimeve materialiste mbi botën (2) Flaka, 20 janar/faq.20.
  134. (1985): Faktorët gjeografikë dhe aspekti i materializmit dialektik, Flaka, 27 janar/faq.22.
  135. (1985): Zhvillimi i kuptimeve në mësimin e gjeografisë, Flaka, 24 mars/faq.22.
  136. (1985): Sa dhe si përgatitemi për realizimin e programit mësimor, Flaka, 12 maj/faq.22.
  137. (1985): Si është pasqyruar Maqedonia në hartat e vjetra gjeografike, Flaka, 8 shtator/faq.22.
  138. (1985): Harta e Vajsit për Maqedoninë, Flaka, 27 tetor/ faq.20.
  139. (1985): Elementet gjeografike në hartë dhe roli i tyre në praktikë, Flaka, 17 nëntor/faq.22.
  140. (1986): Prej skicës e deri në hartën gjeografike, Flaka, 20 prill/faq.22.
  141. (1986): Faktorët e dinamizimit të procesit mësimor (1), Flaka, 9 nëntor/faq.19.
  142. (1986): Faktorët e dinamizimit të procesit mësimor (2), Flaka, 16 nëntor/faq.19.
  143. (1986): Disa forma për sendërtimin e dinamizimit në mësimin e gjeografisë (1), Flaka, 23 nëntor /faq.19.
  144. (1986): Disa forma për sendërtimin e dinamizimit në mësimin e gjeografisë (2), Flaka, 23 nëntor/faq.19.
  145. (1999): Maqedonia në hartografinë antike, Flaka, 20 dhjetor/faq.11.
  146. (1999): Qytetet e Maqedonisë antike. Shenjat e të kaluarës, Fakti, 31 dhjetor/faq.59.
  147. (1984): Indeterminizmi gjeografik, Flaka, 31 tetor/ faq.18.
  148. (1984): Si në të ardhmen. Gjeoekologji, Flaka, 5 fror/Shkup.
  149. (1986): Prej skicës e deri në hartën gjeografike (1), Nga praktika shkollore, Flaka, 13 prill,1986, 20 prill/Shkup.
  150. (1992): Shkupi rëndon frymëmarrjen, Në çfarë ambienti jetojmë, Flaka, e premtre, 13 mars/Shkup.
  151. (1992): Elementet demokratike të politikës ekologjike, Flaka, e diell,12 prill, faq. 15.
  152. (1999): Bota është e jona, Fakti, e hënë, 23 gusht, Shkup.
  153. (1999): Maqedonia në hartografinë antike, Hartografi, Flaka, e hënë 20 dhjetor/Shkup.
  154. (2000): Realizimi praktik varet nga ekipimi, Struktura shkencore e planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë, Në fokus, Flaka, e martë 4 janar/Shkup.
  155. (1992): Ç'po ndodh me ambientin jetësor, Ekologji, Flaka, e mërkurë, 13 maj/Shkup.
  156. (1981): Parimet themelore në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup 12. qershor, 14.
  157. (1981): Parimi i aktivitetit të vetëdijshëm në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Fkala, Shkup.
  158. (1981): Parimi i sistematizirmt dhe shkallëzimit në mësimin e gjeografisë, Flaka, Shkup.
  159. (1981): Parimi i racionalizimit dhe ekonomizimit në mësimin e gjeografisë, Pedagodu, Flaka, Shkup.
  160. (1981): Mësimi i gjeografisë dhe edukata morale, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  161. (1982): Edukata ekologjike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  162. (1982): Kontrollimi dhe vlerësimi i nxënësve në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  163. (1982): Testi tematik mësimor në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka,Shkup.
  164. (1982): Krahasimi si formë e kuptimit të proceseve mësimorer, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  165. (1982): Përsëritja fragmentare në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka,Shkup.
  166. (1983): Organizimi i orës mësimore në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  167. (1983): Përpilimi i programit të aktiviteteve të lira në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Shkup.
  168. (1983): Ecuria metodike e një ore mësimore në mësimin e gjeografisë Pedagogu, Flaka, Shkup.
  169. (1983): Matjet në hartë gjeografike dhe roli i tre në jetën praktike, Pedagogu, Shkup.
  170. (1983): Parimi i konkretizimit në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  171. (1983): Parimi i mbamendjes së diturive të fituara në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  172. (1983): Veçantitë e përpunimit të temave fiziko-gjeografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  173. (1984): Temat hartografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  174. (1984): Metoda e të shprehurit me gojë në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  175. (1984): Përdorimi i fotografive në mësimin e gjeografisë, pedagogu, Flaka, Shkup.
  176. (1985): Metoda e demonstrimit në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  177. (1985): TV dhe radioemisionet gjeografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup, 92.
  178. (1986): Format e punës në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  179. (1986): Paraqitja e relievit në hartat gjeografike dhe roli i tyre në procesin e formimit të kuptimeve gjeografike, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  180. (1986): Përgatitja e arsimtarit për realizim,in e programit mësimor, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  181. (1988): Kompletimi i kabinetit të gjeografisë me mjete mësimore, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  182. (1988): Përdorimi i globit induktiv dhe gjeografik në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  183. (1990): Sietlli arkitekt i kulturës për mbrojtjen e ambientit jetësor, Flaka, Shkup.
  184. (1990): Roli i ekskurzioneve në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  185. (1990): Mësimi i natyrë formë adekuate për kuptimin e problemeve hapësinore, Flaka, Shkup.
  186. (1991): Përdorimi i teksteve gjeografike në mësimin e gjeografisë, Pedagogu, Flaka, Shkup.
  187. (1991): Vatër e qytetërimit të hershëm, Gjeografia e Maqedonisë antike (1), Flaka e Vëllazërimit, E diell, 13.10/Shkup.
  188. (1992): Vatër e qyterimit të hershëm, Maqedonia në sytë e autorëve antikë, Gjeografia e Maqedonisë antike (2), Flaka, E mërkurë, 16.10/Shkup.
  189. (1992): Vatër e qytetërimit të hershëm, Gjeografia e Maqedonisë antike (3), Stroboni zbërtheu emrin e Maqedonisë, Flaka, e premte, 18.10/ Shkup.
  190. (1992): Vatër e qytetërimit të hershëm, Gjeografia e Maqedonisë antike (4), Kush ishte Leka i Madh (AIeksandri i Maqedonisë, Flaka, e diell, 20.10/Shkup.
  191. (1992): Gjurmëve të lashtësisë, Monumentet dhe përmendoret e kulturës islame në Shkup, Kohët, Hëna e Re, maj/Shkup.
  192. (1999): Tre qytetet e Maqedonisë antike, Fakti, E premte 4/Shkup,10.
  193. (1999): Vendbanime parahistorike dhe të mëvonshme në rajonin e Kumanovës, Fakti, e shtun 8 mars/Shkup.
  194. (1994): Dimenzionet e gjithësisë, Gëzimi,4/Shkup.
  195. (1988): Ç'po ndodhë me Diellin tonë. Gëzimi, 8 prill, Shkup.
  196. (1999): Çka me ambientin jetësor, Fakti, e premte, 27 gusht, Shkup.
  197. (1999): Qytetet e Maqedonisë antike, Mileniumi i ri, Fakti, e premte 31 dhjetor, Shkup.
  198. (1992): Elementet demografike të politikës ekologjike, Flaka, e diell, 12 prill, Shkup.
  199. (1992): Shkupi rëndon frymëmarrjen, Flaka, E premte, 13 mars Shkup.
  200. (1987): Gjeografia dhe ambienti jetësor, Flaka, 27 shtator, Shkup.
  201. (1988): Disa aspekte të spektrakualitetit të mësimit të gjeografisë, Flaka, 2 nëntor, Shkup.
  202. (1986): Disa forma për sendërtimin e dinamizimit në mësim, Flaka, 23 nëntor, Shkup.
  203. (1988): Ndotja e deteteve, Ruajtja e ambientit jetësor, Flaka, 11 shtator, Shkup.
  204. (1987): Degradimi i rrethit gjeografik-problem aktual me karakter ndërkombëtar, Flaka, 22 shkurt/ Shkup.
  205. (1989): Roli i filmit tematik në mësimin e gjeografisë, Nga praktika shkollore, Flaka, 13 janar/Shkup.
  206. (1986): Faktorët e dinamizimit të procesit mësimor, Flaka, 9 nëntor/ Shkup.
  207. Kur harrohet misioni human i shkencës, Flaka, Shkup.
  208. (1990):Kurdisje e historisë sipas hamendjes, Flaka, Shkup.
  209. (1990): Mospërfillje e metodës dialektike-analitike, Flaka, Shkup.
  210. (1990): Përsëritje e së kaluarës si dënim, Flaka, Shkup.
  211. (1990): Ndërtimi i materialit shkencor s'guxon të jetë i njëanshëm,Flaka, Shkup.
  212. (1990): Kur shkenca i nënshtrohet politikës së ditës, Flaka, Shkup.
  213. (1990): Gjeografia borgjeze-në thonjtë e pseudoshkencës, Flaka, Shkup.
  214. (1994): Maqedonia në kohë-hapësirë. Gjeografia e Maqedonisë antike(1), Hëna e Re, 15 gusht, faq. 31.
  215. (1994): Maqedonia në kohë-hapësirë. Gjeografia e Maqedonisë antike(2), Hëna e Re, 15 shtator, faq.31.
  216. (1975): Metodat matematikore në studimin e hapësirës gjeografike, Flaka e Vëllazërimit, 19 fror/faq.18.
  217. (1990): Ç'thonë defterët e regjistrimeve osmane, Flaka, Shkup.
  218. (1990: Problem i shkencës e jo i politikës ditore, Flaka, Shkup.
  219. (1990): Dokumentet historike flasin vetë, Flaka, Shkup.
  220. (1990): Shabllonet e antropogjeografisë tendencioze, Flaka, Shkup.
  221. (1982): Indeterminizmi gjeografik, Flaka, 31 tetor/Shkup.
  222. (2004): Parimet, kriteret dhe modelet për ndarjen territoriale të territorit të Republikës së Maqedonisë. Vizione. Revistë për shkencat shoqërore, nr.1/Shkup.
  223. (2005): Zagaduvanje na poçvite vo Republika Makedonija i merki za nivna zashtita, Bilten br.1, PMF, Institut za geografija, Shkup
  224. (2005): Aerozagaduvawe vo Republika Makedonija i merki za nejzina zaшtita, Geografski razgledi, br. 38-39, PMF, Geografski institut, Shkup.

Libra universitar, të shkollave të mesme dhe për shkollat fillore[redakto | redakto tekstin burimor]

  1. (1981): Gjeografia matematike me hartografinë, Akademia Pedagogjike, "Kliment Ohridski"-Shkup.
  2. ( 1996): Metodika e mësimit të gjeografisë për arsimtarët, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup.
  3. Bashkë autorësi me T. Andonovski, (1999): Metodika na nastavata po geografija, Univerzitet “Sv Kiril i Metodij”, Skopje, Prirodno-matematiçki fakultet, Institut za geografija, Interdiskont, Shkup
  4. ( 1994): Zhivotna sredina, Skaj Agencija, Shkup
  5. (1991): Zashtita i uanpreduvawe na zhivotnata sredina, Universitet "Kiril i Metodij", Shkup
  6. Bashkë autorësi me Dimitrovska Olgica (2004): Zhivotna sredina (Geografski aspekt za zashtita na zhivotnata sredina), Sh.B. Sak-stil, Shkup
  7. (2004): Gjeografia matematike, Sh.B. Logos-5, Sh.B. Sak-stil, Shkup
  8. Bashkë autorësi me Dimitrovska Olgica (2005): Osnovi na geografijata, Sh.B. Logos-5, Shkup
  9. (1989): Geografija za IV godina prosvetna struka, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup.
  10. (1989): Geografija za I godina prirodno-matematiçka nasoka, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup.
  11. (1990): Geografia za II godina kulturolo[ka jaziçna nasoka, Sh. B. Prosvetno delo, Shkup..
  12. (2002): Gjeografia për klasën e parë gjimnaz (Geografija za prva godina , Sh.B. Logos-A, Shkup.
  13. (2002): Gjeografia për klasën e VII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup.
  14. (2002): Gjeografia. Fletore pune për klasën e VII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup (Fletore pune).
  15. (2002): Gjeografia për klasën e VIII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup.
  16. (2002): Gjeografia për klasën e VIII të shkollave fillore, Sh.B. Logos-A, Shkup (Fletore pune).

Projekte shkencore[redakto | redakto tekstin burimor]

  1. Potencijalni mozhnosti za razvoj na Kozjaijata i Sredorek, Univer¬zi¬tet Kiril i Metodij, Skopje, PMF, Institut za geografija, Skopje, 1989, Finansirano od Ministerstvo za nauka.
  2. LEAP za op[tinata Lipkovo, Ministerstvo za `ivotnata sredina i pro¬storno planirawe, Skopje, 2002, (kako avtor)), Finansirano od Germanskata vlada.
  3. Geoekolo[ki problemi zaшtita na `ivotnata sredina vo Kumanov¬skata i Slavi[ka Kotlina, PMF, Institut za geografija, Skopje, 1967, Finansirano od Ministerstvoto za nauka
  4. Prostoren plan na Republika Makedonija, Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe, Skopje, 2001 (konsultat za `ivotna sredina).
  5. Dendroflorna karta na Republika Makedonija, Ministerstvo za nauka, 2000-2003.

Ese[redakto | redakto tekstin burimor]

  1. (1999): Hyrje në bastion, Në Tetovë po ndodhin gjërat, Babiloni, Shkup.

Libra poezish[redakto | redakto tekstin burimor]

  1. (1973): Vaji i Vashës dhe Llovaruna, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
  2. (1981): Fyelli i mëngjezit, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
  3. (1986): Pus, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
  4. (1990): Gur i kristë, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
  5. (1995): Përsëri në Llovarunë, Flaka e Vëllazërimit, Shkup.
  6. (2000): Se e zeleno i belo, Sh.B. Interdiskont, Shkup.
  7. (2001): Vjen koha, Sh.B. Babiloni , Shkup

Fejtone[redakto | redakto tekstin burimor]

  1. (1975): Kumanova me basen të ri olimpik, Flaka, 9 korrik/faq.7.
  2. (1975): Nuk mjafton sasia e ujit për pije, Flaka, 11 korrik/faq.8.
  3. (1975): Së shpejti me shtëpi kulture, Flaka, 11 korrik/faq.8.
  4. (1975): Shkollë e re fillore, Flaka, 11 korrik/faq.8.
  5. (1975): Elektrifikimi i fshatrave problem preokupues, Flaka, 18 korrik/faq.5.
  6. (19775): Rrota e jetëas e Isak Arsllanit?, Flaka, 20 korrik/faq.8.
  7. (1975): Investime të mëdha në mbrojtjen sociale, Flaka, 20 gusht/ faq.8.
  8. (1975): Nëntoka e Llojanit në grevë masovike(1[1], 2[2], 3[3]
  9. (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (1[4], 2[5], 3[6], 4[7], 5[8], 6[9], 7[10], 8[11], 9[12], 10[13], 11[14], 12[15], 13[16], 14[17], 15[18], 16[19], 17[20], 18[21])
  10. (2002): Vëzhgimi evropian, garancë për numrin e saktë (Regjistrimi, 2002), Lobi, nr.90, 4 nëntor 2002, 15-16.
  11. (1973): Qani Ramadani arsimtar i merituar, Flaka, 12 dhjetor/ faq.16.

Referencat[redakto | redakto tekstin burimor]

[1]

Shih edhe[redakto | redakto tekstin burimor]

  1. ^ Flaka, 24 gusht.
  2. ^ (1975): Nëntoka e Llojanit në grevë masovike(2), Flaka, 27 gusht.
  3. ^ (1975): Nëntoka e Llojanit në grevë masovike(3), Flaka, 29 gusht.
  4. ^ Flaka, 26 mars/faq.8.
  5. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (2), Flaka, 28 mars/faq.8.
  6. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (3), Flaka, 30 mars/faq.8.
  7. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (4), Flaka, 1 prill/faq.8.
  8. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (5), Flaka, 4 prill/faq.8.
  9. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (6), Flaka, 6 prill/faq.8.
  10. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (7), Flaka, 8 prill/faq.8.
  11. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (8),Flaka, 11 prill/faq.8.
  12. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (9),Flaka, 13 prill/faq.8.
  13. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (10), Flaka, 15 prill/faq.8.
  14. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (11), Flaka, 18 prill/faq.8.
  15. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (12), Flaka, 20 prill/faq.8.
  16. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (13),Flaka, 22 prill/faq.8.
  17. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (14), Flaka, 25 prill/faq.8.
  18. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (15), Flaka, 28 prill/faq.8.
  19. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (16), Flaka, 30 prill/faq.8.
  20. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (17), Flaka, 4 maj/faq.8.
  21. ^ (1984): Shtigjeve luftarake të gjeneral Ibrahimit (18), Flaka, 6 maj/faq.8.