Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/K

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Ekonomi apo Vitrina Projekti Fjalori/K ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
K-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Kamata
  1. Vlere e shprehur në të holla (parà) për një kredi të marrë në shërbim.
 • Karburanti
  1. Cilësi e karburanteve - normë e përcaktuar nga organi kompetent lidhur me kualitetin, në përputhje me standardet e UE-së.[1]
 • Katastrofa
  1. Katastrofa teknologjike - nënkupton ç’rregullimin e shkaktuar nga avaritë e mëdha të përmasave të sistemeve - sistemi elektroenergjetik, teknologjia informative, transporti etj, si dhe pasojat masive që dalin nga produktet jocilësore të derivateve të naftës.[1]
 • Kapitali
 • Kërkesa
  1. Dukuri që në rastin më ekstrem rrjedh nga nevoja.
 • Kontabiliteti
 • Kredia
 • Kartëmonedha
 • Konsumatori
  1. Konsumatorë-konsumatorë - metodë eletronike për shit-blerje
  2. Konsumatorë-tregëti - metodë eletronike për shit-blerje
 • Korrupsioni
  1. (Corruption):Ka disa perkufizime te ndryshme te korrupsionit, nje prej te cileve eshte “Keqperdorimi aktiv apo pasiv i pushteteve te zyrtareve publike (te emeruar apo zgjedhur) per perfitime financiare apo te tjera private”.[2]
 • Kontrolli
  1. Kontroll, kontrolle (Control):Ka dy kuptime lidhur me menaxhimin dhe administrimin.[2]
  2. Kontrollet administrative (Administrative controls): Referuar procedurave dhe rrekordeve jo financiare te ministrive te cilat sigurojne perpuethshmeri me rregullat e aktiviteteve.[2]
  3. Kontrolli i brendshem (Internal control):Gjithe sistemi i kontrolleve te tjera dhe financiare, duke perfshire strukturen organizative, metodat, procedurat dhe auditin e brendshem, te ngritur nga menaxhimi brenda qellimeve te subjektit, per te asistuar ne drejtimin e biznesit dhe entit te audituar ne nje menyre ekonomike, eficiente dhe efektive, duke siguruar besnikeri per politikat e menaxhimit, ruajtjen e aseteve dhe burimeve, duke siguruar kujdes dhe plotesi te rekordeve te llogaritjes, dhe prodhimin e informacionit financiar dhe te menaxhimit te besueshem dhe ne kohe.[2]
  4. Kontrolli parandalues (ex-ante control,Preventive control): Ka kuptimin edhe te kontrollit paraprak dhe te vete kontrollit. Ky kontroll kryhet para kryerjes se veprimeve dhe eshte i projektuar qe te pengoje ndodhjen e ngjarjeve te padeshirueshme ose te dobesoje gabimet dhe parregullsite. Mekanizmi me tipik i ketij kontrolli, ne kontrollin financiar eshte sistemi i nenshkrimit te dyfishte dhe kontrolli me ane te thesarit.[2]
  5. Kontrolli zbulues (ex-post control, Detective control): Eshte kontroll pas kryerjes se veprimeve dhe eshte projektuar ne menyre te tille qe gabimet e parregullsite e kryera te zbulohen brenda rrjedhes normale te punes.[2]
  6. Kontrolli direktiv (Directive control):Me kontrolle direktive do te kuptojme ndertimin e sistemeve dhe rregullave ne menyre te tille qe te provokohen shkaqet apo te nxitet ndodhja e nje ngjarje te deshirueshme.[2]
  7. Kontrolli i pergjithshem (General control): Kontrollet e pergjitheshme sigurojne qe procedurat e programuara brenda nje sistemi te kompjuterizuar jane permiresuar, mbajtur ne menyre te pershtateshme dhe vetem ndryshimet e autorizuara i behen programeve dhe te dhenave.[2]
  8. Kontrolli aplikues (Application control): Kontrollet aplikuese synojne ne se jane projektuar procedurat e kontrollit te programuara ne aplikimin e software dhe te lidhura me procedurat manuale per te ndihmuar qe te sigurohet plotesia kujdesi dhe autorizimi i te dhenave te proceduara dhe te ruajtura[2]
  9. Kontrolli efektiv (Effective Control):Nje strukture e kontrollit te brendshem mund te gjykohet si efektive ne secilen nga kategorite respektive, nese menaxhimi (dhe ndonje trup tjeter qeverises) ka nje siguri te arsyeshme per te disa kriterie të paracaktuara.[2]
  10. Kontroll Financiar (Financial control):Jane kontrollet e projektuara per te rregulluar perdorimin me efektvitet dhe eficense te burimeve financiare dhe materiale si dhe per te garantuar ruajtjen e aseteve.[2]
  11. Kontrolli korrektiv (Corrective Control):Nje kontroll i hartuar per te korrigjuar gabimet dhe parregullsite qe jane zbuluar (ndryshe nga Controlli detectiv dhe kontrolli parandalues)[2]
  12. Kontrollet e llogarise (Accounting control):Procedurat dhe dokumentacioni qe ka te beje me ruajtjen e aseteve, sjelljen dhe rregjistrimin e transaksioneve financiare dhe besueshmerin e rregjistrave financiar. Ato bazohen mbi standartet e emetuara nga Ministri i Financave apo ligji perkates per te siguruar krahasueshmeri e praktikave te llogaritjes permes gjithe ministrive dhe konformitet me konventat nacionale dhe/ose internacionale.[2]
  13. Kontrolli i pershtatshem (Adequate Control):Eshte i pranishem nese menaxhimi ka planifikuar dhe organizuar (hartuar) ne nje menyre te tille qe jep siguri te arsyeshme, qe risku i subjekteve eshte menaxhuar ne menyre efektive dhe se qellimet dhe objektivat e organizates do te arrihen ne menyre eficente dhe ekonomike.[2]
 • Kufizimi
  1. Kufizimet e fushes (Limitation scope):Jane kufizimet e brendshme te kontrollit te cilat bejne qe kontrolli te mos jape siguri te arsyeshme si p.sh.kostoja e kontrollit ne raport me perfitimin.[2]
  2. Kufizimet e brendshme (tipikisht te pandara) (Inherent limitations): Kufizimet e aplikueshme ne te gjithe kontrollet e brendshme brenda nje strukture te kontrollit te brendshem. Kufizimet e gjykimeve njerezore; burimet e detyrueshme, nevoja per te konsideruar koston e kontrolleve ne lidhje me perfitimet e pitshme; realiteti qe mund te sjellin avarite; dhe mundesite e marrjes neper kembe dhe marveshjeve te fshehta te menaxhimit dhe personelit.[2]
 • Kujdesi
  1. Kujdesi i duhur (Due Care): Elementi perkates i kujdesit dhe aftesise qe nje auditor i trainuar do te pritet te aplikoj duke konsideruar kompleksitetin e detyres se kontrollit, duke perfshire kujdesin e planifikimit, mbledhjes dhe vleresimit te te dhenave dhe formimin e opinioneve, konkluzioneve dhe berjen e rekomandimeve.[2]
  2. Kujdesi i duhur profesional (professional due care): Thirrje per aplikime te kujdesit dhe aftesive te pritura te nje auditori te arsyeshem, prudent dhe kompetent ne rrethana te njejta. Kujdesi i duhur profesional ushtrohet kur kontrollet realizohen ne perputhje me standartet e vendosura per profesionin.[2]
 • Kursi