Sistemi shtetror në Greqi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search


Sipas kushtetutës të shpallur më 11 qershor 1975, Greqia është republikë dhe demokraci parlamentare. Pushteti vjen si zgjedhje e popullit. Organi më i lartë shtetërorë është presidenti i cili zgjidhet dhe pajiset me të drejta nga parlamenti me dy të tretën e shumicës së delegatëve të zgjedhur për mandat 5 vjeçar. Ai paraqet shtetin në të drejtën ndërkombëtare, ka shtatmadhorinë mbi forcat e armatosura, shpall luftën ose paqen ose kontratat me aleatë, emëron apo shkarkon ministrin e presidentit si dhe me propozime e këtij të fundit emëron apo shkarkon ministra të qeverisë. Ai thërret parlamentin për mbledhje në periudha të zakonshme apo të jashtë zakonshme dhe pas dëgjimit të Këshillit të Republikës mund të shpartallojë parlamentin. Anëtarë të Këshillit të Republikës ndër tjerë janë dhe ish-presidenti, ministri i presidentit dhe ish-ministri i presidentit, si dhe mistritë të presidentëve të më parshëm. Ai ka të drejtën e vetos kundrejt ligjeve në fuqi si dhe në gjendje të jashtëzakonshme ka të drejtën e nxjerrës së ligjeve. Aktet e tij, rregullisht duhen të nënshkruhen nga ministri i caktuar. Nxjerrja e ligjeve është në duar të parlamentit i cili duhet që së paku të ketë 200 e më së shumti 300 të zgjedhur për kohë 4 vjeçare. Ka një të drejtë zgjedhje të quajtur e drejta pasive për zgjedhje e cila merret në moshën 25 vjeçare. Këshilli i Ministrave cakton dhe udhëheqë politikën. Këshilli i Shtetit është gjykata më lartë qeverisëse. Pos kësaj është duke u krijuar një oborr gjykatë të lartë e të veçantë.

Urdhëratë e lëshuara janë, ajo e vitit 1829 me pesë klasa, e vitit 1975 po ashtu me 5 klasa, urdhri i feniksëve më 1926 po ashtu me 5 klasë, si dhe urdhri i mirëqenies sipas ligjit të datës 8 gusht 1975.