Edmond Beqiri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Edmond Beqiri

Dr-Edi.jpg

Emri: Edmond
Mbiemri: Beqiri
Lindi më: 6 shkurt 1963
Vendlindja: Pejë
Profesioni: Profesor, Rektor, Informatikan

Edmond Beqiri lindi në Pejë, më 6 shkurt të vitit 1963 është elektroteknik shqiptar.

Edukimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkollimin fillor dhe të mesëm i kryer në vitin 1981 në Pejë. Në vitin 1987 diplomon në Universitetin e Prishtinës. Gjatë viteve 1988 - 1990 vijon studimet pasuniversitare në Fakultetin Elektroteknik në Zagreb, në drejtimin Aplikimi i shkencave kompjuterike (Primjena racunarskih znanosti), të cilat i vazhdoi në vitin 1996 në Universitetin e Tiranës.

Disertacionin e doktoratës e mbron në vitin 1999 duke fituar gradën Doktor i shkencaveinformatikë të aplikuar.

Veprimtaria profesionale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Veprat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Libra[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Është poashtu autor edhe i teksteve universitare:

 1. Bazat e Informatikës (1998),(1999),(2002), (2006)
 2. Informatika afariste (1999),
 3. Interneti – komunikimet kompjuterike (libër) (2000),
 4. Monografi për SHLE (2000),
 5. ECTS sistemi evropian për transfer të kredive në Universitetin e Prishtinës (2002),
 6. Biznesi elektronik (2003),
 7. Informatika e biznesit (2003).

Publikime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • (Për shkak të rregullave të Wikipedias disa tituj janë shënuar së pari në shqip dhe pastaj në kllapa është shënuar origjinali në anglisht)

Nga punimet e shumta shkencore dhe profesionale të Dr. Edmond Beqirit mund të veçohen:

 1. Transmetimi telekomunikues satelitor, Fakulteti teknik-OTHPB elektroteknika, PD, Prishtinë, 1987
 2. Metoda të matjes automatike të sipërfaes së lokurës (Metode automatiziranog mjerenja povrsine koze, slucaj Kombinata koze i obuce u Peci), XXI Medjunarodni skup naucnih i tehnoloskih informacija, Dubrovnik, 17-23 tetor 1989.
 3. “Fushat e aplikimit të kompjuterëve në ndërmarrje”, Ligjërat inauguruese në SHLE, 1997
 4. "Mundësitë e aplikacioneve CAD në projektimin dhe mirëmbajtjen e prodhimit në potencialet ekzistuese ekonomike kosovare”(CAD Applications In Projecting And Production Maintenance in Kosova Economy), Conference: INFORMATIZATION OF ECONOMY OF KOSOVA 16-17.01.1998, Prishtinë
 5. Determinantet kryesore të informatizimit të NVM kosovare (Në anglisht: Main Features of the Informatization in the Kosova’s SME), Conference: INFORMATIZATION OF ECONOMY OF KOSOVA 16-17.01.1998, Prishtinë.
 6. Determinantet kryesore të informatizimit të NVM kosovare, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 7. Informatizimi i industrisë grafike në Kosovë me shqyrtim konkret të prodhimit dhe të afarizmit në NBGL “Dukagjini”Pejë, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 8. “Klimatizimi i qendrave kompjuterike”, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 9. “Mundësitë e aplikimit të kompjuterëve në procesin mësimor”, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 10. Bazat e Informatikës, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës, tetor 1998.
 11. “Roli i informatizimit në ekspansionin e organizimit të ekonomisë së tregut në Kosovë”, Disertacion, Tiranë, shtator 1999.
 12. “Informatika afariste”, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 1999.
 13. Monografi për SHLE, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 2000.
 14. Shfrytëzimi i Internetit në Kosovë - 7 Qendrat (The Internet usage in Kosova – 7 centers), 2000, San Francisco
 15. ECTS Shkolla e Biznesit – projekt i reformimit, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 2000.
 16. Interneti – komunikimet kompjuterike (libër), tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-IOM, 2000.
 17. Raporti i reformimit në Universitetin Comenius (Comenius University in Bratislava reforms report), publikuar nga EUA Geneve, tetor 2000.
 18. “ECTS në Universitetin e Prishtinës”, Kontribut në reformimin e Universitetit të Prishtinës, seminar njëditor, Universiteti i Prishtinës, nëntor 2000
 19. “Principet e ECTS sistemit të kreditimit në Universitetin e Prishtinës”, Qendra e studentëve-Prishtinë, seminar njëditor, Universiteti i Prishtinës, nëntor 2000
 20. "Përdorimi i sistemit ECTS në Universitetin e Prishtinës" (“Primjena ECTS sustava kod Sveucilista u Pristini”), Sveuciliste u Zagrebu, Ekonomski Fakultet.
 21. Universiteti Autonom i Barcelonës (Autonomus University of Barcelona)][1], “Report on the study visit from the Delegation of the University of Prishtina”, publikuar nga EUA Geneve
 22. Sigurimi i cilësisë në Universitetin e Prishtinës (“QA at the University of Prishtina”), EUA Budapest, shtator 2001
 23. ECTS Sistemi evropian për transfer të krediveUniversitetin e Prishtinës, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës, 2002,
 24. “Zbatimi i ECTS-së kusht për reformimin e Universitetit”, Konferenca shkencore Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore, seanca e tretë - Aspekte të reformës së Universitetit, organizuar nga Friedrich Ebert Stiftung, 16-17 nëntor 2002,
 25. "Sistemi i menaxhimit në UP" (“Management in the University of Prishtina)][2]”, Universities Project 22nd Symposium, Academic Career Patterns, September 11-22, 2002 Salzburg Seminar, Salzburg, shtator 2002
 26. “Zbatimi i sistemit ECTS në Universitetin e Prishtinës”, EUA, Prishtinë, nëntor 2001
 27. "Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi i programeve mësimore në UP" (QA and Development of study programs in UP)[3], London, UNESCO-CEPES, shkurt 2003
 28. Zhvillimi i programeve mësimore në UP nga perspektiva e Deklaratës së Bolonjës (Development of study programs in UP from the provision of Bologna Declaration)[4], Buchurest, EUA and UNESCO CEPES, European Journal of Education, 35 (4), punim i publikuar në faqet e EUA dhe UNESCO-CEPES.
 29. Universiteti si institucion publik (University as a public good), Bucharest, EUA and UNESCO CEPES, punim i publikuar në faqet e UNESCO-CEPES, mars 2003.
 30. Zhvillimi i kurrikulit në menaxhimin e biznesit në UP (Development of curricula in business management in UP), Vaxjo University Sweden, prill 2003,
 31. Zhvillimi i programeve studimore në Shkollën e Biznesit të Universitetit të Prishtinës (Development of study programs in the University Business School in Peja), Staffordshire University, Stoke On Trent, Angli, qershor 2003
 32. ECTS[5] in the University of Prishtina], Bucharest, EUA and UNESCO CEPES, punim i publikuar në faqet e UNESCO-CEPES, qershor 2003.
 33. “Biznesi elektronik”, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 2003,
 34. “Informatika e aplikuar në biznes”, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, (2003).
 35. "Pabarazitë gjinore në tregun e punës në Kosovë" (“Gender inequalities in labour market of Kosova”), The second international conference on “Business and Employment”, with the topic: “The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Employment Generation”, 30-31 tetor 2003
 36. “Zbatimi i ECTS në Universitetin e Prishtinës, Universitetin shtetëror të Tetovës, Universitetin e Evropës Juglindore, TEMPUS, Prishtinë, shkurt 2006
 37. “Metodologjia e hartimit të programit mësimor”, TEMPUS projekt i Universitetit shtetëror të Tetovës, Ohër, prill, 2006.
 38. "Modeli i punës praktike në Fakultetin e Biznesit të Aplikuar" (Internship model at the Faculty of Aplied Business in Pejë)[6]", Dr. Edmond Beqiri, Academic Training Association - ATA (Holland), Skopje, 16-17.03.2007

Projekte teorike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. STRATEGY FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2005-2007[7], Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2005-2007[8], Komuna e Pejës, 2004-2005 Peja, expert Published Febuary 2005
 2. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN KOSOVA (2005-2015)[9] "Strategjia e zhvillimit të arsimit të lartë në Kosovë 2005-2015", MASHT, 2003-2004, një nga hartuesit e Strategjisë, anëtar ekspert
 3. "Virtual University-Environment for Quality Education Through Information Technologies[10]" - Prof. Edmond Beqiri, Faculty of Electrical and Computer Engineering and Director of Business School of Peja, Projekti është zhvillluar gjatë periudhës mars-prill 2005
 4. ECTS – Projekt i reformimit, 2001
 5. Interneti – komunikimet kompjuterike,
 6. "Computers for a Peaceful Transition[11]", World Internet Resources for Education and Development, World Bank Project ID Number 497-000624,2000-2001
 7. Monografi për SH.L.E, Informator, 2000; Universiteti i Prishtinës, SHLE; Recensent: Enver Beqiri, Mustafë Maloku; (178 faqe).
 8. “Roli i informatizimit në ekspansionin e organizimit të ekonomisë së tregut në Kosovë”, disertacion; 1996-1999; Universiteti shtetëror i Tiranës; Udhëheqës shkencor: Bashkim Ruseti; (252 faqe).
 9. Bazat e Informatikës”; 1998, ribotimi 1999; Universiteti i Prishtinës; Recensent: Muhamet Mustafa, Abdurrahman Grapci.
 10. “Determinantet kryesore të informatizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kosovare”; prill 1997 - 1998; Punimi është prezantuar në: Këshillimin shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë së Kosovës”; Udhëheqës dhe recensues i Këshillimit:Muhamet Mustafa; Punimi është prezantuar në botimin e Institutit për hulumtime zhvillimore “RIINVEST” me titull: Aktivitetet ekonomike dhe zhvillimi demokratik i Kosovës (projekt studimor), fq. 192; 12 faqe.
 11. “CAD Applications In Projecting And Production Maintenance in Kosova Economy”; janar 1998; Punimi është prezantuar në: Këshillimin shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë së Kosovës”; Udhëheqës dhe recensues i Këshillimit: Prof.dr. Muhamet Mustafa; Punimi është prezantuar në botimin e Institutit për hulumtime zhvillimore “RIINVEST” me titull: Economic Activities and Democratic Development of KOSOVA”, fq. 184; 9 faqe.

Projektet në terren[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • mars 2006 Balkan Case Challenge 2006[12] Member of the Jury, 10-12 mars 2006
 • Qeshor 2004 - shtator 2004[13] - Pjesëmarrja në Menaxhimin e Universitetit veror në Nashville (Tennessee), si mysafir i ftuar nga TICUA (Tennessee Independent Colleges and Universities Association)[14].
 • nëntor 2002 Budapest [15] - Training Seminar on Quality Assurance and the Development of Study Programmes, Central European University (CEU), Budapest, Hungary, 20-24 November 2002
 • tetor 2001 - qershor 2003 Joint Workshops on Governance and Management of Higher Education in South East Europe[16]. From Words to Action, Projekt i financuar nga EUA, Bucharest, Romania, 12-15 June 2003
 • tetor-nëntor 2001 - Toulouse (Francë), Projekti i bashkëpunimit me Institutit për inxhinieri elektrike dhe automatike në Francë
 • mars 2000 - korrik 2001 - Bartës dhe bashkaautor i projektit për modelin e reformimit të fakulteteve dhe shkollave të larta të Universitetit të Prishtinës. - Bartës dhe hartues i projektit për reformimin e Shkollës së Biznesit të Universitetit të Prishtinës.
 • tetor-dhjetor 2000 [17] The contribution of the United States Government and of the International Organization for Migration in the youth education through the Internet trainings in Kosova, Udhëheqës në Këshillimin shkencor “Kontributi i institucioneve të vendit dhe i atyre ndërkombëtare në arsimimin e të rinjëve dhe opcionet e mundshme për reformat në shkollimin universitar” dhjetor 2000.
 • janar 1996 – dhjetor 1998 - Bartës i projektit të trajnimit të të rinjëve në shfrytëzimin e kompjuterëve. Projekti është realizuar me ndihmën e fondacionit për Shoqëri të Hapur. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur më shumë se 6000 kursantë.
 • qershor 1997 - janar 1998 - Njëri nga koordinatorët e organizimit të Këshillimit Shkencor Problemet e informatizimit të ekonomisë së Kosovës. Këshillimi është mbajtur në janar të vitit 1998.
 • tetor 1999 - prill 2000 - Koordinator i organizimit të hapjes së 7 Internet-Qendrave në Kosovë. Projekti është realizuar me ndihmën e Zyrës Amerikane në Prishtinë, duke shfrytëzuar administratën e Ndërmarrjes Ndërkombëtare për Migracion.
 • 1994-2000 - Kryetar i Shoqatës kompjuterike joprofitabile “INFED” në Pejë
 • mars 2000 - Koordinator dhe inicues për publikimin e revistës për popullarizimin e informatikës dhe të kompjuterëve.
 • mars 2002 - Kryetar i Bordit të Drejtorëve në AFK (Agjencia për financa e Kosovës).

Është njohës i mirë i disa gjuhëve të huaja.

Citime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Citimi i mëposhtëm është në dokumentin në gjuhën angleze. • Ndryshimi i strukturës së udhëheqjes dhe implementimi i legjislacionit të ri në arsim në Kosovë: përparimi i qajes, përparimi i ofertës dhe hapja kah tregu i punës (Changing governance structures and implementing new legislation in education in Kosovo: improving access, increasing opportunities, and opening to the labor market)[18] (A REPORT FOR THE RIINVEST INSTITUTE/USAID, FEBRUARY 2004)

Burimi i të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Autonomus University of Barcelona[lidhje e vdekur]
 2. ^ Management in the University of Prishtina
 3. ^ "QA and Development of study programs in UP". Arkivuar nga origjinali origjinali më 20 gusht 2007. Marrë më 18 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ "Development of study programs in UP from the provision of Bologna Declaration" (PDF). Arkivuar nga origjinali origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 18 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ "Kopje e arkivuar" (PDF). Arkivuar nga origjinali origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 18 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ "Internship model at the Faculty of Aplied Business in Pejë" (PDF). Arkivuar nga origjinali origjinali (PDF) më 21 tetor 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ STRATEGY FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2005-2007
 8. ^ Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2005-2007
 9. ^ "STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN KOSOVA (2005-2015)" (PDF). Arkivuar nga origjinali origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ "Virtual University-Environment for Quality Education Through Information Technologies". Arkivuar nga origjinali origjinali më 21 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 11. ^ Computers for a Peaceful Transition[lidhje e vdekur]
 12. ^ "Balkan Case Challenge 2006" (PDF). Arkivuar nga origjinali origjinali (PDF) më 28 shtator 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ "Qeshor 2004 - shtator 2004". Arkivuar nga origjinali origjinali më 13 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 14. ^ "TICUA (Tennessee Independent Colleges and Universities Association)". Arkivuar nga origjinali origjinali më 28 qershor 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ "nëntor 2002". Arkivuar nga origjinali origjinali më 25 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ "Joint Workshops on Governance and Management of Higher Education in South East Europe". Arkivuar nga origjinali origjinali më 25 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ "tetor-dhjetor 2000". Arkivuar nga origjinali origjinali më 26 tetor 2009. Marrë më 26 tetor 2009. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ "Policy.hu" (PDF). Arkivuar nga origjinali origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 19 korrik 2007. Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)

^ RAPORT i Unversitetit nga Konkursi në gazeten Koha ditore, 16 nëntor 2006- në Internet

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]