Jump to content

Edmond Beqiri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Edmond Beqiri
U lind në6 shkurt 1963
KombësiaShqiptar-Kosovë
Profesioni occupationesor, Rektor, Informatikan

Edmond Beqiri lindi në Pejë, më 6 shkurt të vitit 1963 është elektroteknik shqiptar.

Shkollimin fillor dhe të mesëm i kryer në vitin 1981 në Pejë. Në vitin 1987 diplomon në Universitetin e Prishtinës. Gjatë viteve 1988 - 1990 vijon studimet pasuniversitare në Fakultetin Elektroteknik në Zagreb, në drejtimin Aplikimi i shkencave kompjuterike (Primjena racunarskih znanosti), të cilat i vazhdoi në vitin 1996 në Universitetin e Tiranës.

Disertacionin e doktoratës e mbron në vitin 1999 duke fituar gradën Doktor i shkencaveinformatikë të aplikuar.

Veprimtaria profesionale

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Është poashtu autor edhe i teksteve universitare:

 1. Bazat e Informatikës (1998),(1999),(2002), (2006)
 2. Informatika afariste (1999),
 3. Interneti – komunikimet kompjuterike (libër) (2000),
 4. Monografi për SHLE (2000),
 5. ECTS sistemi evropian për transfer të kredive në Universitetin e Prishtinës (2002),
 6. Biznesi elektronik (2003),
 7. Informatika e biznesit (2003).
  • (Për shkak të rregullave të Wikipedias disa tituj janë shënuar së pari në shqip dhe pastaj në kllapa është shënuar origjinali në anglisht)

Nga punimet e shumta shkencore dhe profesionale të Dr. Edmond Beqirit mund të veçohen:

 1. Transmetimi telekomunikues satelitor, Fakulteti teknik-OTHPB elektroteknika, PD, Prishtinë, 1987
 2. Metoda të matjes automatike të sipërfaes së lokurës (Metode automatiziranog mjerenja povrsine koze, slucaj Kombinata koze i obuce u Peci), XXI Medjunarodni skup naucnih i tehnoloskih informacija, Dubrovnik, 17-23 tetor 1989.
 3. “Fushat e aplikimit të kompjuterëve në ndërmarrje”, Ligjërat inauguruese në SHLE, 1997
 4. "Mundësitë e aplikacioneve CAD në projektimin dhe mirëmbajtjen e prodhimit në potencialet ekzistuese ekonomike kosovare”(CAD Applications In Projecting And Production Maintenance in Kosova Economy), Conference: INFORMATIZATION OF ECONOMY OF KOSOVA 16-17.01.1998, Prishtinë
 5. Determinantet kryesore të informatizimit të NVM kosovare (Në anglisht: Main Features of the Informatization in the Kosova’s SME), Conference: INFORMATIZATION OF ECONOMY OF KOSOVA 16-17.01.1998, Prishtinë.
 6. Determinantet kryesore të informatizimit të NVM kosovare, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 7. Informatizimi i industrisë grafike në Kosovë me shqyrtim konkret të prodhimit dhe të afarizmit në NBGL “Dukagjini”Pejë, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 8. “Klimatizimi i qendrave kompjuterike”, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 9. “Mundësitë e aplikimit të kompjuterëve në procesin mësimor”, Këshillimi shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë kosovare”, 16-17 janar 1998, Prishtinë.
 10. Bazat e Informatikës, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës, tetor 1998.
 11. “Roli i informatizimit në ekspansionin e organizimit të ekonomisë së tregut në Kosovë”, Disertacion, Tiranë, shtator 1999.
 12. “Informatika afariste”, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 1999.
 13. Monografi për SHLE, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 2000.
 14. Shfrytëzimi i Internetit në Kosovë - 7 Qendrat (The Internet usage in Kosova – 7 centers), 2000, San Francisco
 15. ECTS Shkolla e Biznesit – projekt i reformimit, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 2000.
 16. Interneti – komunikimet kompjuterike (libër), tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-IOM, 2000.
 17. Raporti i reformimit në Universitetin Comenius (Comenius University in Bratislava reforms report), publikuar nga EUA Geneve, tetor 2000.
 18. “ECTS në Universitetin e Prishtinës”, Kontribut në reformimin e Universitetit të Prishtinës, seminar njëditor, Universiteti i Prishtinës, nëntor 2000
 19. “Principet e ECTS sistemit të kreditimit në Universitetin e Prishtinës”, Qendra e studentëve-Prishtinë, seminar njëditor, Universiteti i Prishtinës, nëntor 2000
 20. "Përdorimi i sistemit ECTS në Universitetin e Prishtinës" (“Primjena ECTS sustava kod Sveucilista u Pristini”), Sveuciliste u Zagrebu, Ekonomski Fakultet.
 21. Universiteti Autonom i Barcelonës (Autonomus University of Barcelona)][1], “Report on the study visit from the Delegation of the University of Prishtina”, publikuar nga EUA Geneve
 22. Sigurimi i cilësisë në Universitetin e Prishtinës (“QA at the University of Prishtina”), EUA Budapest, shtator 2001
 23. ECTS Sistemi evropian për transfer të krediveUniversitetin e Prishtinës, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës, 2002,
 24. “Zbatimi i ECTS-së kusht për reformimin e Universitetit”, Konferenca shkencore Universiteti dhe shoqëria bashkëkohore, seanca e tretë - Aspekte të reformës së Universitetit, organizuar nga Friedrich Ebert Stiftung, 16-17 nëntor 2002,
 25. "Sistemi i menaxhimit në UP" (“Management in the University of Prishtina)][2]”, Universities Project 22nd Symposium, Academic Career Patterns, September 11-22, 2002 Salzburg Seminar, Salzburg, shtator 2002
 26. “Zbatimi i sistemit ECTS në Universitetin e Prishtinës”, EUA, Prishtinë, nëntor 2001
 27. "Sigurimi i cilësisë dhe zhvillimi i programeve mësimore në UP" (QA and Development of study programs in UP)[3], London, UNESCO-CEPES, shkurt 2003
 28. Zhvillimi i programeve mësimore në UP nga perspektiva e Deklaratës së Bolonjës (Development of study programs in UP from the provision of Bologna Declaration)[4], Buchurest, EUA and UNESCO CEPES, European Journal of Education, 35 (4), punim i publikuar në faqet e EUA dhe UNESCO-CEPES.
 29. Universiteti si institucion publik (University as a public good), Bucharest, EUA and UNESCO CEPES, punim i publikuar në faqet e UNESCO-CEPES, mars 2003.
 30. Zhvillimi i kurrikulit në menaxhimin e biznesit në UP (Development of curricula in business management in UP), Vaxjo University Sweden, prill 2003,
 31. Zhvillimi i programeve studimore në Shkollën e Biznesit të Universitetit të Prishtinës (Development of study programs in the University Business School in Peja), Staffordshire University, Stoke On Trent, Angli, qershor 2003
 32. ECTS[5] in the University of Prishtina], Bucharest, EUA and UNESCO CEPES, punim i publikuar në faqet e UNESCO-CEPES, qershor 2003.
 33. “Biznesi elektronik”, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, 2003,
 34. “Informatika e aplikuar në biznes”, tekst universitar, Universiteti i Prishtinës-Shkolla e Lartë Ekonomike, (2003).
 35. "Pabarazitë gjinore në tregun e punës në Kosovë" (“Gender inequalities in labour market of Kosova”), The second international conference on “Business and Employment”, with the topic: “The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Employment Generation”, 30-31 tetor 2003
 36. “Zbatimi i ECTS në Universitetin e Prishtinës, Universitetin shtetëror të Tetovës, Universitetin e Evropës Juglindore, TEMPUS, Prishtinë, shkurt 2006
 37. “Metodologjia e hartimit të programit mësimor”, TEMPUS projekt i Universitetit shtetëror të Tetovës, Ohër, prill, 2006.
 38. "Modeli i punës praktike në Fakultetin e Biznesit të Aplikuar" (Internship model at the Faculty of Aplied Business in Pejë)[6]", Dr. Edmond Beqiri, Academic Training Association - ATA (Holland), Skopje, 16-17.03.2007
 1. STRATEGY FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2005-2007[7], Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2005-2007[8], Komuna e Pejës, 2004-2005 Peja, expert Published Febuary 2005
 2. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN KOSOVA (2005-2015)[9] "Strategjia e zhvillimit të arsimit të lartë në Kosovë 2005-2015", MASHT, 2003-2004, një nga hartuesit e Strategjisë, anëtar ekspert
 3. "Virtual University-Environment for Quality Education Through Information Technologies[10]" - Prof. Edmond Beqiri, Faculty of Electrical and Computer Engineering and Director of Business School of Peja, Projekti është zhvillluar gjatë periudhës mars-prill 2005
 4. ECTS – Projekt i reformimit, 2001
 5. Interneti – komunikimet kompjuterike,
 6. "Computers for a Peaceful Transition[11]", World Internet Resources for Education and Development, World Bank Project ID Number 497-000624,2000-2001
 7. Monografi për SH.L.E, Informator, 2000; Universiteti i Prishtinës, SHLE; Recensent: Enver Beqiri, Mustafë Maloku; (178 faqe).
 8. “Roli i informatizimit në ekspansionin e organizimit të ekonomisë së tregut në Kosovë”, disertacion; 1996-1999; Universiteti shtetëror i Tiranës; Udhëheqës shkencor: Bashkim Ruseti; (252 faqe).
 9. Bazat e Informatikës”; 1998, ribotimi 1999; Universiteti i Prishtinës; Recensent: Muhamet Mustafa, Abdurrahman Grapci.
 10. “Determinantet kryesore të informatizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kosovare”; prill 1997 - 1998; Punimi është prezantuar në: Këshillimin shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë së Kosovës”; Udhëheqës dhe recensues i Këshillimit:Muhamet Mustafa; Punimi është prezantuar në botimin e Institutit për hulumtime zhvillimore “RIINVEST” me titull: Aktivitetet ekonomike dhe zhvillimi demokratik i Kosovës (projekt studimor), fq. 192; 12 faqe.
 11. “CAD Applications In Projecting And Production Maintenance in Kosova Economy”; janar 1998; Punimi është prezantuar në: Këshillimin shkencor “Problemet e informatizimit të ekonomisë së Kosovës”; Udhëheqës dhe recensues i Këshillimit: Prof.dr. Muhamet Mustafa; Punimi është prezantuar në botimin e Institutit për hulumtime zhvillimore “RIINVEST” me titull: Economic Activities and Democratic Development of KOSOVA”, fq. 184; 9 faqe.

Projektet në terren

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 • mars 2006 Balkan Case Challenge 2006[12] Member of the Jury, 10-12 mars 2006
 • Qeshor 2004 - shtator 2004[13] - Pjesëmarrja në Menaxhimin e Universitetit veror në Nashville (Tennessee), si mysafir i ftuar nga TICUA (Tennessee Independent Colleges and Universities Association)[14].
 • nëntor 2002 Budapest [15] - Training Seminar on Quality Assurance and the Development of Study Programmes, Central European University (CEU), Budapest, Hungary, 20-24 November 2002
 • tetor 2001 - qershor 2003 Joint Workshops on Governance and Management of Higher Education in South East Europe[16]. From Words to Action, Projekt i financuar nga EUA, Bucharest, Romania, 12-15 June 2003
 • tetor-nëntor 2001 - Toulouse (Francë), Projekti i bashkëpunimit me Institutit për inxhinieri elektrike dhe automatike në Francë
 • mars 2000 - korrik 2001 - Bartës dhe bashkaautor i projektit për modelin e reformimit të fakulteteve dhe shkollave të larta të Universitetit të Prishtinës. - Bartës dhe hartues i projektit për reformimin e Shkollës së Biznesit të Universitetit të Prishtinës.
 • tetor-dhjetor 2000 [17] The contribution of the United States Government and of the International Organization for Migration in the youth education through the Internet trainings in Kosova, Udhëheqës në Këshillimin shkencor “Kontributi i institucioneve të vendit dhe i atyre ndërkombëtare në arsimimin e të rinjëve dhe opcionet e mundshme për reformat në shkollimin universitar” dhjetor 2000.
 • janar 1996 – dhjetor 1998 - Bartës i projektit të trajnimit të të rinjëve në shfrytëzimin e kompjuterëve. Projekti është realizuar me ndihmën e fondacionit për Shoqëri të Hapur. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur më shumë se 6000 kursantë.
 • qershor 1997 - janar 1998 - Njëri nga koordinatorët e organizimit të Këshillimit Shkencor Problemet e informatizimit të ekonomisë së Kosovës. Këshillimi është mbajtur në janar të vitit 1998.
 • tetor 1999 - prill 2000 - Koordinator i organizimit të hapjes së 7 Internet-Qendrave në Kosovë. Projekti është realizuar me ndihmën e Zyrës Amerikane në Prishtinë, duke shfrytëzuar administratën e Ndërmarrjes Ndërkombëtare për Migracion.
 • 1994-2000 - Kryetar i Shoqatës kompjuterike joprofitabile “INFED” në Pejë
 • mars 2000 - Koordinator dhe inicues për publikimin e revistës për popullarizimin e informatikës dhe të kompjuterëve.
 • mars 2002 - Kryetar i Bordit të Drejtorëve në AFK (Agjencia për financa e Kosovës).

Është njohës i mirë i disa gjuhëve të huaja.

Citimi i mëposhtëm është në dokumentin në gjuhën angleze. • Ndryshimi i strukturës së udhëheqjes dhe implementimi i legjislacionit të ri në arsim në Kosovë: përparimi i qajes, përparimi i ofertës dhe hapja kah tregu i punës (Changing governance structures and implementing new legislation in education in Kosovo: improving access, increasing opportunities, and opening to the labor market)[18] (A REPORT FOR THE RIINVEST INSTITUTE/USAID, FEBRUARY 2004)

Burimi i të dhënave

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 1. ^ Autonomus University of Barcelona[lidhje e vdekur]
 2. ^ "Management in the University of Prishtina" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 6 tetor 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 3. ^ "QA and Development of study programs in UP". Arkivuar nga origjinali më 20 gusht 2007. Marrë më 18 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ "Development of study programs in UP from the provision of Bologna Declaration" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 18 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ "Kopje e arkivuar" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 18 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull (lidhja)
 6. ^ "Internship model at the Faculty of Aplied Business in Pejë" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 21 tetor 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ STRATEGY FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 2005-2007
 8. ^ Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal 2005-2007
 9. ^ "STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN KOSOVA (2005-2015)" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ "Virtual University-Environment for Quality Education Through Information Technologies". Arkivuar nga origjinali më 21 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 11. ^ Computers for a Peaceful Transition[lidhje e vdekur]
 12. ^ "Balkan Case Challenge 2006" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 28 shtator 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ "Qeshor 2004 - shtator 2004". Arkivuar nga origjinali më 13 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 14. ^ "TICUA (Tennessee Independent Colleges and Universities Association)". Arkivuar nga origjinali më 28 qershor 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ "nëntor 2002". Arkivuar nga origjinali më 25 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ "Joint Workshops on Governance and Management of Higher Education in South East Europe". Arkivuar nga origjinali më 25 gusht 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ "tetor-dhjetor 2000". Arkivuar nga origjinali më 26 tetor 2009. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ "Policy.hu" (PDF). Arkivuar nga origjinali (PDF) më 27 shtator 2007. Marrë më 19 korrik 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)

^ RAPORT i Unversitetit nga Konkursi në gazeten Koha ditore, 16 nëntor 2006- në Internet