Jump to content

Bashkia Vlorë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Vlorës
Bashkia e Vlorës
Bashkia e Vlorës

Bashkia Vlorë është një bashkiRrethin e VlorësShqipëri dhe i vetmi vendbanim është Vlora.[1]

Kryetari i Bashkisë, nëpërmjet urdhërave dhe vendimeve, organizon dhe drejton punën e administratës për kryerjen e funksioneve të Bashkisë. b. Kompetencat dhe detyrat e Kryetarit të Bashkisë:

 • Ushtron të gjitha kompetencat ligjore në kryerjen e funksioneve të Bashkisë, me përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e Këshillit përkatës;
 • Zbaton aktet e Këshillit të Bashkisë;
 • Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për Këshillin Bashkiak në përputhje me rendin e ditës të përcaktuar nga Këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë;
 • Raporton në Këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të paktën çdo 6 muaj ose më shpesh, sa herë kërkohet nga Këshilli;
 • Raporton para Këshillit, sa herë kërkohet prej tij, për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e Bashkisë; 6. Eshtë anëtar i Këshillit të Qarkut;
 • Emëron dhe shkarkon nënkryetarët e Bashkisë;
 • Emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucion eve në varësi.
 • Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë jodrejtues të strukturave dhe njësive në varësi të Bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin Nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”;
 • Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar Bashkisë si person juridik;
 • Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të admin 16 Rregullore e Bashkisë Vlorë - tetor 2008 Rregullore e Bashkisë Vlorë - tetor 2008 istratës, të institucioneve arsimore, sociale, kulturore e sportive;
 • Kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në Këshill vendime, kur vëren se ato cënojnë interesa të bashkësisë.
 • Urdhëron ngritjen e Komisioneve të Përhershëm dhe të Përkohshëm, të strukturave konsultative dhe të Bordit të Botimit të Buletinit Informativ të Bashkisë.


 1. ^ "FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË" (PDF). www.qbz.gov.al. 1 shtator 2014. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 24 shtator 2015. Marrë më 20 dhjetor 2017.