Konvolucioni

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Krahasimi pamor i thurjes, ndër-korrelacionit dhe autokorrelacionit . Për operacionet që përfshijnë funksionin f, dhe duke supozuar se lartësia e f është 1.0, vlera e rezultatit në 5 pika të ndryshme tregohet nga zona e hijezuar poshtë secilës pikë. Simetria e f është arsyeja dhe janë identike në këtë shembull.

matematikë (në veçanti, analiza funksionale ), konvolucioni ose shqip thurja është një veprim matematikor mbi dy funksione ( dhe ) që jep një funksion të tretë ( ) që shpreh se si forma e njërës modifikohet nga tjetra. Termi konvolucion i referohet si funksionit rezultant ashtu edhe procesit të llogaritjes së tij. Përkufizohet si integrali i prodhimit të dy funksioneve pasi njëri është reflektuar rreth boshtit y dhe është zhvendosur. Zgjedhja se cili funksion reflektohet dhe zhvendoset përpara integralit nuk e ndryshon rezultatin e integralit (shih ndërrueshmëria ). Integrali vlerësohet për të gjitha vlerat e zhvendosjes, duke prodhuar funksionin e konvolucionit (thurjes).

Disa tipare të thurjes janë të ngjashme me korrelacionin kryq : për funksionet me vlera reale, të një ndryshoreje të vazhdueshme ose diskrete, thurja ( ) ndryshon nga korrelacioni kryq ( ) vetëm se ose ose pasqyrohet rreth boshtit y në thurje; pra është një ndërlidhje e dhe , ose dhe . [upper-alpha 1] Për funksionet me vlerë komplekse, operatori i ndërlidhjes është i konjuguari hermitian i veprimit të konvolucionit.

Thurja ka aplikime që përfshijnë probabilitetin, statistikën, akustikën, spektroskopinë, përpunimin e sinjalit dhe përpunimin e imazhit, gjeofizikën, inxhinierinë, fizikën, vizionin kompjuterik dhe ekuacionet diferenciale . [1]

Thurja mund të përcaktohet për funksionet në hapësirën Euklidiane dhe grupe të tjera (si struktura algjebrike ). Për shembull, funksionet periodike, të tilla si transformimi Furie në kohë diskrete, mund të përcaktohen në një rreth nga thurja rrethore. Një thurje diskrete mund të përcaktohet për funksionet në grupin e numrave të plotë .

Përgjithësimet e konvolucionit kanë aplikime në fushën e analizës numerike dhe algjebrës lineare numerike, dhe në projektimin dhe zbatimin e filtrave të përgjigjes së impulsit të fundëm në përpunimin e sinjalit.

Llogaritja e inversit të operacionit të konvolucionit njihet si dekonvolucion ose shthurje .

Përkufizimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Konvolucioni i dhe shkruhet fg, duke treguar veprimin me simbolin ∗ . [upper-alpha 2] Përkufizohet si integrali i prodhimit të dy funksioneve pasi njëri është reflektuar rreth boshtit y dhe është zhvendosur. Si i tillë, është një lloj i veçantë transformimi integral :

Një përkufizim i njëvlershëm është (shih komutativitetin ):

Megjithëse përdoret simboli më lart, ai nuk ka nevojë të përfaqësojë rrafshin e kohës. Në çdo , formula e konvolucionit mund të përshkruhet si zona nën funksionin e peshuar nga funksioni i zhvendosur me madhësinë . Ndërsa ndryshon, funksioni i peshimit thekson pjesë të ndryshme të funksionit hyrës ; Nëse është një vlerë pozitive, atëherë është e barabartë me që rrëshqet ose zhvendoset përgjatë boshtit në të djathtë (drejt +∞ ) me madhësinë , ndërsa nëse t është një vlerë negative, atëherë është e barabartë me që rrëshqet ose zhvendoset në të majtë (drejt -∞ ) me madhësinë .

Marrëdhëniet me transformimet e tjera[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Jepen dy funksione dhe me transformime të dyanshme të Laplasit (transformimi i Laplasit me dy anë)

dhe

veprimi i thurjes mund të përkufizohet si transformimi i anasjelltë i Laplasit i prodhimit të dhe . [2] [3] Më saktë,

Le të jetë sikurse

Vini re se është transformimi i dyanshëm i Laplasit për . Një derivim i ngjashëm mund të bëhet duke përdorur transformimin e njëanshëm të Laplasit.

Veprimi i konvolucionit përshkruan gjithashtu daljen (në termat e hyrjes) të një klase të rëndësishme veprimesh të njohura si lineare dhe të pandryshueshme në kohë (LTI). Shih teorinë e sistemit LTI për një derivim të thurjes si rezultat i kufizimeve LTI. Përsa i përket transformimeve Furie të hyrjes dhe daljes së një veprimi LTI, nuk krijohen përbërës të rinj të frekuencës. Ato ekzistuese vetëm sa janë modifikuar (amplitudë dhe/ose fazë). Me fjalë të tjera, transformimi i daljes është prodhimi pikësor i transformimit të hyrjes me një transformim të tretë (i njohur si funksioni i transferimit ).

Shpjegimi pamor[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. Shprehni çdo funksion në terma të një ndryshoreje lolo ,
 2. Reflektoni një nga funksionet
 3. Shtoni një shmangie fillestare e cila e lejon të rrëshqasë përgjatë boshtit . Nëse është një vlerë pozitive atëherë është e barabartë me që rrëshqet ose zhvendoset përgjatë boshtit drejt të djathtës me madhësinë . Nëse është një vlerë negative atëherë është e barabartë me që rrëshqet ose zhvendoset përgjatë boshtit drejt të majtës me madhësinë .
 4. Filloni nga dhe rrëshqiteni deri në . Kudoqoftë që funksionet priten, gjeni integralin e prodhimit të tyre. Me fjalë të tjera, në kohën llogarisni sipërfaqen nën funksionin i peshuar nga funksioni

Stampa:Ordered list Forma e valës që rezulton (nuk tregohet këtu) është konvolucioni i funksioneve dhe .

Nëse është një impuls njësi, rezultati i këtij procesi është thjesht . Formalisht:

Në këtë shembull, "pulsi" me ngjyrë të kuqe, është një funksion çift kështu që thurja është e barabartë me korrelacionin. Një fotografi e këtij "filmi" tregon funksionet dhe (me blu) për disa vlera të parametrit e cila është përcaktuar në mënyrë arbitrare si largësia përgjatë boshtit nga pika në qendër të pulsit të kuq. Sasia e të verdhës është sipërfaqja e produktit llogaritur nga integrali i konvolucionit/korrelacionit. Filmi është krijuar duke ndryshuar vazhdimisht dhe rillogaritur integralin. Rezultati (i treguar me të zezë) është një funksion i por vizatohet në të njëjtin bosht si për lehtësi dhe krahasim. </img>
Në këtë përshkrim, mund të përfaqësojë përgjigjen e një qarku RC ndaj një pulsi të ngushtë që ndodh në Me fjalë të tjera, nëse rezultati i konvolucionit është thjesht Por kur është puls më i gjerë (në të kuqe), përgjigja është një version "poroz" i Ajo fillon në sepse kemi përcaktuar si largësinë nga qendër të pulsit të gjerë (në vend të skajit kryesor). </img>

Thurja diskrete[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Animacion diskret 2D i thurjes

Për funksionet me vlera komplekse , të përcaktuar në bashkësinë të numrave të plotë, konvolucioni diskret i dhe jepet nga: [4]

ose në mënyrë të njëvlershme (shih ndërrimin ) nga:

Funksionet e integrueshëm[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Konvolucioni i dhe ekziston nëse dhe janë të dy funksione të integrueshme sipas Lebegut në ( ), dhe në këtë rast është gjithashtu i integrueshëm (Stein & Weiss 1971) . Kjo është pasojë e teoremës Toneli . Kjo është gjithashtu e vërtetë për funksionet në nën konvolucionin diskret, ose më në përgjithësi për konvolucionin në çdo grup .

Po kështu, nëse  dhe  ku , pastaj  , dhe

Në rastin e veçantë p = 1, kjo tregon se është një algjebër Banah nën konvolucionin (dhe barazia e të dy anëve vlen nëse dhe janë jonegative pothuajse kudo).

Në përgjithësi, mosbarazimi i Young nënkupton që thurja është një hartë bilineare e vazhdueshme midis hapësirave të përshtatshme . Në mënyrë të veçantë, nëse 1 ≤ p, q, r ≤ ∞ kënaq:

pastaj

i tillë që konvolucioni është një hartë bilineare e vazhdueshme nga . Mosbarazimi Jang për thurjen është gjithashtu i vërtetë në kontekste të tjera (grupi rrethor, konvolucioni në ). Mosbarazimi e mëparshme nuk është stikt në vijën reale: kur 1 < p, q, r < ∞, ekziston një konstante < 1 e tillë që:

Vlera optimale e u zbulua në 1975 [5] dhe në mënyrë të pavarur në 1976, [6] shih mosbarazimin Brascamp–Lieb .

Një vlerësim më i fortë është i vërtetë me kusht që 1 < p, q, r <∞ :

ku është norma e dobët . Convolution gjithashtu përcakton një hartë bilineare të vazhdueshme për , për shkak të mosbarazimiz së dobët të Jangut: [7]

Vetitë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Vetitë algjebrike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Vetia e ndërrimit
Provë: Nga përkufizimi

Ndryshimi i ndryshores së integrimit në jep si më sipër

Vetia e shoqërimit
Vetia e shpërndarjes
Shoqërimi me shumëzimin skalar
Identiteti shumëfishues
Asnjë algjebër funksionesh nuk ka një identitet për konvolucionin. Mungesa e identitetit zakonisht nuk është një shqetësim i madh, pasi shumica e koleksioneve të funksioneve në të cilat kryhet konvolucioni mund të thuren me një shpërndarje delta (një impuls njësi, i përqendruar në zero) ose, të paktën (siç është rasti i L 1 ) pranon përafrimet me identitetin . Hapësira lineare e shpërndarjeve të mbështetura në mënyrë kompakte, megjithatë, pranon një identitet nën thurje.
Konkretisht,
Elementi i anasjelltë
Disa shpërndarje S kanë një element të anasjelltë S −1 për thurjen që më pas duhet të kënaqë
Konjugimi kompleks
Marrëdhënia me diferencimin
Marrëdhënia me integrimin
Nëse dhe pastaj

Teorema e konvolucionit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Teorema e konvolucionit thotë se [8]

ku tregon transformimin Furier .

Konvolucioni në llojet e tjera të transformimeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Versionet e kësaj teoreme vlejnë edhe për transformimin e Laplasit, transformimin e Laplasit me dy anë, transformimin Z dhe transformimin e Mellinit .

Aplikacionet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Turbullimi Gausian mund të përdoret për të marrë një imazh dixhital të lëmuar në shkallë gri të një printimi gjysmëton .

Konvolucioni dhe veprimet e lidhura me të gjenden në shumë zbatime në shkencë, inxhinieri dhe matematikë.

 • Rrjetet nervore konvolucionale zbatojnë shumë bërthama thurje në kaskadë me aplikime në vizionin e makinës dhe inteligjencën artificiale . [9] [10] Megjithëse këto janë në të vërtetë korrelacione të kryqëzuara dhe jo thurje në shumicën e rasteve. [11]
 • Në përpunimin e imazheve jo të bazuar në rrjete nervore
  • Në përpunimin dixhital të imazhit, filtrimi thuror luan një rol të rëndësishëm në shumë algoritme të rëndësishme në zbulimin e skajeve dhe proceset përkatëse (shih Kernel (përpunimi i imazhit) )
  • optikë, një fotografi jashtë fokusit është një thurje e imazhit të mprehtë me një funksion lente. Termi fotografik për këtë është bokeh .
  • Në aplikacionet e përpunimit të imazhit si shtimi i turbullimit.
 • Në përpunimin dixhital të të dhënave
  • kiminë analitike, filtrat zbutës Savitzky-Golay përdoren për analizën e të dhënave spektroskopike.
  • statistikë, një mesatare lëvizëse e peshuar është një thurje.
 • akustikë, reverberimi është ndërthurja e tingullit origjinal me jehona nga objektet që rrethojnë burimin e zërit.
  • Në përpunimin e sinjalit dixhital, konvolucioni përdoret për të hartuar përgjigjen e impulsit të një dhome reale në një sinjal audio dixhital.
  • muzikën elektronike konvolucioni është imponimi i një strukture spektrale ose ritmike mbi një tingull.
 • inxhinierinë elektrike, konvolucioni i një funksioni ( sinjali i hyrjes ) me një funksion të dytë (përgjigja e impulsit) jep daljen e një sistemi linear të pandryshueshëm në kohë (LTI). Në çdo moment, dalja është një efekt i mbledhur i të gjitha vlerave të mëparshme të funksionit të hyrjes, me vlerat më të fundit që zakonisht kanë ndikimin më të madh (të shprehur si një faktor shumëzues). Funksioni i përgjigjes së impulsit siguron atë faktor në funksion të kohës së kaluar që kur ka ndodhur çdo vlerë hyrëse.
 • fizikë, kudo që ka një sistem linear me një " parim mbivendosje ", një operacion konvolucioni shfaqet. Për shembull, në spektroskopinë zgjerimi i linjës për shkak të efektit Doppler më vete jep një formë të vijës spektrale Gaussian dhe vetëm zgjerimi i përplasjes jep një formë të linjës Lorencian . Kur të dy efektet janë operative, forma e linjës është një ndërthurje e Gaussian-it dhe Lorencian-it, një funksion Voigt .
  • Në spektroskopinë e fluoreshencës të zgjidhur me kohë, sinjali i ngacmimit mund të trajtohet si një zinxhir pulsesh delta, dhe fluoreshenca e matur është një shumë e zbërthimeve eksponenciale nga çdo puls delta.
  • Në dinamikën e lëngjeve llogaritëse, modeli i turbulencës së simulimit të vorbullave të mëdha (LES) përdor operacionin e konvolucionit për të ulur gamën e shkallëve të gjatësisë të nevojshme në llogaritje duke reduktuar kështu koston llogaritëse.
 • teorinë e probabilitetit, shpërndarja e probabilitetit të shumës së dy ndryshoreve të rastit të pavarura është konvolucioni i shpërndarjeve të tyre individuale.
 • Në sistemet e planifikimit të trajtimit me radioterapi, pjesa më e madhe e të gjitha kodeve moderne të llogaritjes zbaton një algoritëm thurje-mbivendosje
 • Në besueshmërinë strukturore, indeksi i besueshmërisë mund të përcaktohet bazuar në teoremën e konvolucionit.
  • Përkufizimi i indeksit të besueshmërisë për funksionet e gjendjes kufitare me shpërndarje jonormale mund të përcaktohet në përputhje me funksionin e përbashkët të shpërndarjes . Në fakt, funksioni i shpërndarjes së përbashkët mund të merret duke përdorur teorinë e konvolucionit. [12]
 • Në llogaritjen thyesore konvolucioni është i rëndësishëm në përkufizime të ndryshme të derivatit integral dhe thyesor. 


Gabim referencash: Etiketat <ref> ekzistojnë për një grup të quajtur "upper-alpha", por nuk u gjet etiketa korresponduese <references group="upper-alpha"/>

 1. ^ Bahri, Mawardi; Ashino, Ryuichi; Vaillancourt, Rémi (2013). "Convolution Theorems for Quaternion Fourier Transform: Properties and Applications" (PDF). Abstract and Applied Analysis. 2013: 1–10. doi:10.1155/2013/162769. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 2020-10-21. Marrë më 2022-11-11. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 2. ^ Differential Equations (Spring 2010), MIT 18.03. "Lecture 21: Convolution Formula". MIT Open Courseware. MIT. Marrë më 22 dhjetor 2021. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Emra shifrorë: lista e autorëve (lidhja)
 3. ^ "18.03SC Differential Equations Fall 2011" (PDF). Green's Formula, Laplace Transform of Convolution. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 2015-09-06. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ Damelin & Miller 2011, p. 219
 5. ^ Beckner, William (1975). "Inequalities in Fourier analysis". Annals of Mathematics. Second Series. 102 (1): 159–182. doi:10.2307/1970980. JSTOR 1970980. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ Brascamp, Herm Jan; Lieb, Elliott H. (1976). "Best constants in Young's inequality, its converse, and its generalization to more than three functions". Advances in Mathematics. 20 (2): 151–173. doi:10.1016/0001-8708(76)90184-5. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ Reed & Simon 1975, IX.4
 8. ^ Weisstein, Eric W. "From MathWorld--A Wolfram Web Resource". {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 9. ^ Zhang, Yingjie; Soon, Hong Geok; Ye, Dongsen; Fuh, Jerry Ying Hsi; Zhu, Kunpeng (shtator 2020). "Powder-Bed Fusion Process Monitoring by Machine Vision With Hybrid Convolutional Neural Networks". IEEE Transactions on Industrial Informatics. 16 (9): 5769–5779. doi:10.1109/TII.2019.2956078. ISSN 1941-0050. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ Chervyakov, N.I.; Lyakhov, P.A.; Deryabin, M.A.; Nagornov, N.N.; Valueva, M.V.; Valuev, G.V. (shtator 2020). "Residue Number System-Based Solution for Reducing the Hardware Cost of a Convolutional Neural Network". Neurocomputing (në anglisht). 407: 439–453. doi:10.1016/j.neucom.2020.04.018. Convolutional neural networks represent deep learning architectures that are currently used in a wide range of applications, including computer vision, speech recognition, time series analysis in finance, and many others.
 11. ^ Atlas, Homma, and Marks. "An Artificial Neural Network for Spatio-Temporal Bipolar Patterns: Application to Phoneme Classification" (PDF). Neural Information Processing Systems (NIPS 1987). 1. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 2021-04-14. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Emra të shumëfishtë: lista e autorëve (lidhja)
 12. ^ Ghasemi & Nowak 2017.