Jump to content

Literatura shkencore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Literatura shkencore (anglisht: scientific literature) është një term nga fushat e metodologjisë, hulumtimeve shkencore, historiografisë dhe shkencës së bibliotekës e që përfshin botime shkencore që paraqesin vepra origjinale empirike dhe teorike në shkencat natyrore dhe shoqërore. Gjithashtu literatura është pjesë përbërëse e aparaturës shkencore të një libri ose punimi tjetër shkencor që paraqitet zakonisht në fund të tij, si një seksion më vete dhe që zakonisht titullohet thjeshtë Literatura ose në disa raste shkruhet Literatura e cituar, Literatura e konsultuar ose Literatura shtesë. Në këtë pjesë renditen të gjitha burimet primare, sekondare dhe terciare mbi të cilat është mbështetur hulumtimi, vepra shkencore ose shkrimi akademik. [1] Në disa qarqe akademike, termi Literaturë shpesh ngatërrohet me termin Letërsi (anglisht: The Literature).

Botimi akademik është procesi i publikimit të rezultateve të kontributit kërkimor (hulumtues) në fusha të ndryshme të shkencës, artit dhe kulturës, dhe i cili shpesh kërkon një proces rishikimi (recensioni) nga kolegët.

Hulumtimi ose kërkimi shkencor origjinal i botuar për herë të parë në revista shkencore quhet literaturë parësore (burim parësor). Patentat dhe raportet teknike, për rezultate të vogla kërkimore dhe punë inxhinierike dhe projektuese (përfshirë softuerin kompjuterik), mund të konsiderohen gjithashtu literaturë parësore.

Burimet dytësore (sekondare) përfshijnë artikuj rishikues (të cilët përmbledhin gjetjet e studimeve të botuara për të nxjerrë në pah përparimet dhe linjat e reja të kërkimit) dhe libra (për projekte të mëdha ose argumente të gjera, duke përfshirë përmbledhje artikujsh).

Burimet tretësore (terciare) mund të përfshijnë enciklopedi dhe vepra të ngjashme të destinuara për konsum të gjerë publik.

Llojet e literaturës shkencore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Literatura shkencore mund të përfshijë llojet e mëposhtme të botimeve: [2]

 • Artikuj shkencorë të botuar në revista shkencore
 • Patentat në lëndën përkatëse (për shembull, patentat biologjike dhe patentat kimike)
 • Libra të shkruar tërësisht nga një autor ose disa bashkëautorë
 • Vëllime të redaktuara, ku çdo kapitull është përgjegjësi e një autori ose grupi të ndryshëm autorësh, ndërsa redaktori është përgjegjës për përcaktimin e qëllimit të projektit, mbajtjen e punës sipas planit dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së stilit dhe përmbajtjes
 • Prezantimet në konferenca akademike, veçanërisht ato të organizuara nga shoqatat shkencore.
 • Raportet e qeverisë si një hetim mjeko-ligjor i kryer nga një agjenci qeveritare si NTSB
 • Publikimet shkencore në World Wide Web (edhe pse p.sh. revistat shkencore tani publikohen zakonisht në ueb)
 • Libra, raporte teknike, pamflete dhe letra pune të lëshuara nga studiues individualë ose organizata kërkimore me iniciativën e tyre; këto ndonjëherë organizohen në një seri.

Literatura mund të botohet edhe në zonat që konsiderohen si " gri ", pasi ato publikohen jashtë kanaleve tradicionale. Ky material zakonisht nuk indeksohet nga bazat kryesore të të dhënave dhe mund të përfshijë manuale, teza dhe disertacione, ose gazeta dhe buletine. [2]

Rëndësia e llojeve të ndryshme të botimeve shkencore mund të ndryshojë midis disiplinave dhe të ndryshojë me kalimin e kohës.  Sipas James G. Speight dhe Russell Foote, revistat e rishikuara nga kolegët janë forma më e spikatur dhe prestigjioze e botimit. [3] Shtypi universitar është më prestigjioz se botimi i shtypit komercial. [4] Statusi i punimeve shkencore dhe punimeve të konferencës varet nga disiplina; ato janë zakonisht më të rëndësishme në shkencat e aplikuara . Vlera e botimit si një raport paraprak ose shkencor në internet ka qenë në të kaluarën e ulët, por në disa lëndë, si matematika ose fizika e energjisë së lartë, tani është një alternativë e pranuar. 

Punime dhe artikuj shkencorë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Punimet shkencore janë kategorizuar në dhjetë lloje. Tetë prej tyre kanë objektiva specifike, ndërsa dy të tjerat mund të ndryshojnë në varësi të stilit dhe qëllimit të synuar. [5]

Punimet që mbartin objektiva specifike janë: [5]

 • Një artikull origjinal ofron informacion të ri nga kërkimi origjinal i mbështetur nga prova.
 • Raportet e rasteve janë ngjarje unike  që studiuesit lexojnë për të marrë informacion mbi këtë temë.
 • Shënimi teknik është një përshkrim i një teknike ose një pjese të pajisjes që është modifikuar nga një ekzistuese për të qenë e re dhe më efektive.
 • Eseja pikturale është një seri imazhesh me cilësi të lartë të publikuara për qëllime mësimore.
 • Përmbledhja është një analizë e detajuar e zhvillimeve të fundit mbi një temë.
 • Komenti është një përmbledhje e shkurtër e përvojës personale të një autori.
 • Editoriali janë rishikime të shkurtra ose kritika të artikujve origjinalë.
 • Letra drejtuar redaktorit janë komunikime që i drejtohen redaktorit të një artikulli për të bërë pyetje dhe për të ofruar kritika konstruktive.

Dy kategoritë e mëposhtme janë të ndryshueshme, duke përfshirë për shembull artikujt dhe fjalimet historike: [5]

 • " Materiali joshkencor " Ky lloj materiali vjen nga rezultati i një artikulli të botuar.  Ai nuk avancon shkencërisht një artikull, por përkundrazi kontribuon në reputacionin e tij si artikull shkencor.
 • " Të tjera ": Llojet e tjera të punimeve që nuk janë të listuara në materiale joshkencore ose në ndonjë nga tetë kategoritë e mësipërme. Ato mund të ndryshojnë në varësi të objektivit dhe stilit të artikullit.

Artikulli shkencor[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Përgatitja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Të dhënat aktuale të përditshme të informacionit shkencor mbahen në fletore kërkimore ose regjistra. Këto zakonisht mbahen për një kohë të pacaktuar si dëshmi bazë e veprës, dhe shpesh mbahen në kopje, të nënshkruara, të noterizuara dhe të arkivuara. Qëllimi është ruajtja e provave për prioritet shkencor, dhe në veçanti për përparësi për marrjen e patentave. Ato janë përdorur edhe në mosmarrëveshje shkencore. Që nga disponueshmëria e kompjuterëve, fletoret në disa fusha me të dhëna intensive janë mbajtur si regjistrime të bazës së të dhënave dhe softueri i duhur është i disponueshëm në treg.

Puna në një projekt zakonisht botohet si një ose më shumë raporte teknike ose artikuj. Në disa fusha përdoren të dyja, me raporte paraprake, dokumente pune ose printime paraprake të ndjekura nga një artikull zyrtar. Artikujt zakonisht përgatiten në fund të një projekti, ose në fund të komponentëve të një projekti veçanërisht të madh. Në përgatitjen e një artikulli të tillë duhet të ndiqen rregulla të forta për shkrimin shkencor .

Gjuha[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shpesh, avancimi në karrierë varet nga botimi në revista me ndikim të lartë, të cilat, veçanërisht në shkencat e vështira dhe të aplikuara, zakonisht botohen në anglisht. [6] Rrjedhimisht, shkencëtarët me aftësi të dobëta të shkrimit në anglisht janë në disavantazh kur përpiqen të botojnë në këto revista, pavarësisht nga cilësia e vetë studimit shkencor. [7] Megjithatë shumë  universitete ndërkombëtare kërkojnë botime në këto revista me ndikim të lartë si nga studentët ashtu edhe nga profesorët ose pedagogët e tyre. Një mënyrë që disa autorë ndërkombëtarë kanë filluar ta kapërcejnë këtë problem është duke kontraktuar me redaktorë të pavarur të kopjeve mjekësore, të cilët janë folës amtare të anglishtes dhe të specializuar në redaktimin ESL (anglishtja si gjuhë e dytë) për të përmirësuar anglishten e dorëshkrimeve të tyre në një nivel të lartë të cilat revistat me ndikim do të mund t'i pranojnë. 

Struktura dhe stili[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Megjithëse përmbajtja e një artikulli është më e rëndësishme se formati, është zakon që artikujt shkencorë të ndjekin një strukturë standarde, e cila ndryshon vetëm pak në lëndë të ndryshme. Megjithëse struktura IMRAD thekson organizimin e përmbajtjes, dhe në artikujt e revistave shkencore, çdo seksion (Hyrja, Metodat, Rezultatet dhe Diskutimi) ka konventa unike për stilin e të shkruarit shkencor. [8]

Më poshtë janë udhëzimet kryesore për formatimin, megjithëse çdo revistë etj. në një farë mase do të ketë stilin e vet:

 • Titulli tërheq vëmendjen e lexuesve dhe i informon ata për përmbajtjen e artikullit. [9] Titujt ndahen në tre lloje kryesore: tituj deklarativ (tregon përfundimin kryesor), tituj përshkrues (përshkruan përmbajtjen e një punimi) dhe tituj pyetës (sfidon lexuesit me një pyetje të cilës i jepet përgjigje në tekst). [10] Disa revista tregojnë, në udhëzimet e tyre për autorët, llojin (dhe gjatësinë) e titujve të lejuar.
 • Autorët zakonisht shkruhen emrat dhe përkatësitë e të gjithë autorëve . Në vazhdën e disa rasteve të keq sjelljes shkencore, botuesit shpesh kërkojnë që të gjithë bashkë autorët të dinë dhe të bien dakord për përmbajtjen e artikullit. [11]
 • Abstrakti përmbledh punën (në një paragraf të vetëm ose në disa paragrafë të shkurtër) dhe synon të përfaqësojë artikullin në bazat e të dhënave bibliografike dhe të sigurojë meta të dhëna për subjektet për shërbimet e indeksimit.
 • Konteksti i hulumtimeve të mëparshme shkencore duhet të paraqitet, duke cituar dokumentet përkatëse në literaturën ekzistuese, zakonisht në një seksion të quajtur "Hyrje".
 • Teknikat empirike, të paraqitura në një seksion të quajtur zakonisht "Materiale dhe Metoda", duhet të përshkruhen në atë mënyrë që një shkencëtar i mëvonshëm, me njohuri dhe përvojë të përshtatshme në fushën përkatëse, të jetë në gjendje të përsërisë vëzhgimet dhe të dijë nëse ai ose ajo ka marrë të njëjtin rezultat. Kjo natyrisht ndryshon midis lëndëve dhe nuk vlen për matematikën dhe lëndët e lidhura me to.
 • Rezultatet e hulumtimit parqaiten në një seksion që zakonisht quhet "Rezultatet", duhet të paraqiten në formë tabelare ose grafike (imazh, grafik, skematik, diagram ose vizatim). Këto elemente të shfaqjes duhet të shoqërohen me një titull dhe duhet të diskutohen në tekstin e artikullit.
 • Interpretimi i kuptimit të rezultateve të hulumtimit zakonisht trajtohet në seksionin "Diskutim" ose "Përfundime". Përfundimet e nxjerra duhet të bazohen në rezultatet e reja empirike duke marrë parasysh njohuritë e vendosura, në mënyrë të tillë që çdo lexues me njohuri të fushës të mund të ndjekë argumentin dhe të konfirmojë se përfundimet janë të shëndosha. Kjo do të thotë, pranimi i përfundimeve nuk duhet të varet nga autoriteti personal, aftësia retorike ose besimi .
 • Literatura e cituar dhe Referimet paraqiten në fund, në një seksion të veçantë ku renditen burimet e cituara nga autori ose autorët.

Rishikimi nga kolegët[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rritja e mbështetjes në shërbimet e abstraktimit dixhital dhe motorët e kërkimit akademik do të thotë që pranimi de facto në diskursin akademik parashikohet nga përfshirja në burime të tilla selektive. Ofruesit komercialë të të dhënave pronësore përfshijnë Shërbimin e Abstrakteve Kimike, Web of Science dhe Scopus, ndërsa shërbimet e të dhënave të hapura (dhe shpesh me burim të hapur, jofitimprurëse dhe të udhëhequra nga biblioteka ) përfshijnë DOAB, DOAJ dhe (për punët me akses të hapur) Unpaywall (bazuar në CrossRef dhe të dhënat akademike të Microsoft -it të pasuruara me të dhëna OAI-PMH nga arkivat e hapura ). [12]

Etika[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Transferimi i të drejtës së autorit nga autori tek botuesi, i përdorur nga disa revista, mund të jetë i diskutueshëm sepse shumë autorë duan të përhapin idetë e tyre më gjerësisht dhe të ripërdorin materialin e tyre diku tjetër pa pasur nevojë për leje. Zakonisht një ose disa autorë e anashkalojnë atë problem duke rishkruar një artikull dhe duke përdorur fotografi të tjera. Disa botues mund të dëshirojnë gjithashtu publicitet për ditarin e tyre, kështu që do të miratojnë pa kushte riprodhimin e faksimilit ; botuesit e tjerë janë më rezistent. 

Për sa i përket publikimeve kërkimore shkencore, një numër çështjesh kyçe përfshijnë dhe nuk kufizohen vetëm në: [13]

 • Ndershmëria. Ndershmëria dhe integriteti janë detyrë e çdo autori dhe personi, ekspert-recensent dhe anëtar i bordeve redaktuese të revistave.
 • Procesi i rishikimit. Procesi i rishikimit nga kolegët kontribuon në kontrollin e cilësisë dhe është një hap thelbësor për të konstatuar qëndrimin dhe origjinalitetin e kërkimit. [14]
  • Publikime të tepërta. Publikime që përmbajnë materiale të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe materiale të reja të pabotuara. [15]
  • Fabrikimet e të dhënave. Është procesi i ndryshimit të qëllimshëm të të dhënave për ta bërë informacionin më shumë në favor të autorit. [15]
 • Standardet etike. Redaksionet e fundit të revistave paraqitën disa përvoja të aktiviteteve të paskrupullta. [16] [17]
  • Shqetësimet e mirëqenies njerëzore. Udhëzimet për eksperimentimin njerëzor filluan gjatë Luftës së Dytë Botërore me Kodin e Nurembergut. Ai ka evoluar në tre parime kryesore nga Raporti Belmont. Subjekti duhet të jetë në gjendje të bëjë zgjedhjet e tij për të mbrojtur veten, përfitimet duhet të tejkalojnë rreziqet dhe subjektet duhet të vlerësohen për përzgjedhjen e tyre dhe përfitimet duhet të shkojnë për të gjithë shoqërinë. [15]
  • Shqetësimet e mirëqenies së kafshëve. Është kujdesi etik i kafshëve në eksperimentet shkencore. APS ka vendosur udhëzime dhe rregullore strikte për të ndaluar kafshët nga dëmtimi i panevojshëm në eksperimente. Këto janë duke u përditësuar rregullisht nga APS dhe është një ligj federal në Shtetet e Bashkuara i zbatuar nga DHHS. [15]
 • Autorësia. Kush mund të kërkojë të drejtën e autorësisë? [13] Në cilën radhë duhet të renditen autorët?
  • Konfliktet e interesave. Kjo i referohet supozimit të njëanshëm për shkak të interesit privat. Mund të bëhet me vetëdije ose jo. Kjo është joetike sepse i bën të dhënat të pasakta. [15]
  • Mosmarrëveshjet e autorëve. Autorësia e një artikulli është thjesht autori i artikullit. Çështja etike me këtë është kur ka dy njerëz që besojnë se janë autori, por ka vetëm një autor të vërtetë. Ka udhëzime për të ndihmuar në zgjedhjen e autorit të shkrimit. Ai që nuk merr autorësinë vihet në mirënjohje. Udhëzimet vijnë nga NIH dhe Këshilli i Redaktorëve të Shkencës. [15]

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rishikimi i parë editorial i regjistruar para botimit nga kolegët ndodhi në vitin 1665 nga redaktori themelues i Transaksioneve Filozofike të Shoqërisë Mbretërore, Henry Oldenburg . [18] [19]

Librat teknikë dhe shkencorë ishin një specialitet i David Van Nostrand, dhe Revista e tij Inxhinierike ribotoi artikuj shkencorë bashkëkohorë.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Good, Carter V. & Scates, Douglas E. (1967) Metodologija istraživanja u pedagogiji, psihologiji i sociologiji (Metodologjia e hulumtimeve në pedagogji, psikologji dhe sociologji). Izdavač: Otokar Keršovani, Rijeka
 2. ^ a b Andreas (2013), 9-21
 3. ^ Speight, James G.; Foote, Russell (27 prill 2011). Ethics in Science and Engineering (në anglisht). John Wiley & Sons. fq. 241. ISBN 9781118104842.
 4. ^ "Evaluation based on scientific publishing: Evaluating books". University of Oulu (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 4 nëntor 2019. Marrë më 4 nëntor 2019.
 5. ^ a b c Peh, Wilfred (2008), 522 - 525
 6. ^ "MEDLINE Fact Sheet" (në anglisht). Washington DC: United States National Library of Medicine. Arkivuar nga origjinali më 16 tetor 2011. Marrë më 15 tetor 2011.
 7. ^ Pan, Z; Gao, J (2006). "Crossing the language limitations". PLOS Medicine (në anglisht). 3 (9): E410. doi:10.1371/journal.pmed.0030410. PMC 1576334. PMID 17002510.{{cite journal}}: Mirëmbajtja CS1: DOI i lirë i pashënjuar (lidhja)
 8. ^ Mogull, Scott A. (2017). Scientific And Medical Communication: A Guide For Effective Practice (në anglisht). New York: Routledge. ISBN 9781138842557. Arkivuar nga origjinali më 23 qershor 2023. Marrë më 3 prill 2022.
 9. ^ Neuer, Langdon (2013), 158 - 160
 10. ^ Vasilev, Martin. "How to write a good title for journal articles". JEPS Bulletin (në anglisht). European Federation of Psychology Students’ Associations. Arkivuar nga origjinali më 28 dhjetor 2012. Marrë më 25 shkurt 2013.
 11. ^ Yun, Zie (2008)
 12. ^ Miguel, Sandra; Chinchilla-Rodriguez, Zaida; de Moya-Anegón, Félix (2011)
 13. ^ a b Hubert Chanson (2008), 3 - 13
 14. ^ Chanson, Hubert (2007), 946 - 951
 15. ^ a b c d e f Benos, Dale J.; Fabres, Jorge; Farmer, John; Gutierrez, Jessica P.; Hennessy, Kristin; Kosek, David; Lee, Joo Hyoung; Olteanu, Dragos; Russell, Tara (2005–2006). "Ethics and scientific publication". Advances in Physiology Education (në anglisht). 29 (2): 59–74. doi:10.1152/advan.00056.2004. ISSN 1043-4046. PMID 15905149.
 16. ^ D. Mavinic (2006), iii–vi
 17. ^ "Publication Ethical Standards: Guidelines and Procedures". AIAA Journal (në anglisht). 45 (8): 1794. 2007. Bibcode:2007AIAAJ..45.1794.. doi:10.2514/1.32639.
 18. ^ Wagner (2006) p. 220-1
 19. ^ Select Committee on Science and Technology. "The Origin of the Scientific Journal and the Process of Peer Review" (në anglisht). Parliament of the United Kingdom. Arkivuar nga origjinali më 27 janar 2015. Marrë më 5 dhjetor 2014.