Jump to content

Arsimi femëror

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Arsimi i femrave)

Arsimi femëror është një term për një grup kompleks çështjesh dhe debatesh që lidhen me arsimin ( arsimi fillor, arsimi i mesëm, arsimi terciar dhe edukimi shëndetësor në veçanti) për vajzat dhe gratë. [1] [2] Shpesh quhet edhe arsimimi i vajzave ose arsimimi i grave. Ai përfshin fusha të barazisë gjinore dhe aksesit në arsim. Arsimi dhe edukimi i vajzave dhe grave është i rëndësishëm sidomos për zbutjen e varfërisë. [3] Tema tjera më të gjera të ndërlidhura përfshijnë edukimin njëgjinor dhe edukimin fetar për gratë, në të cilat arsimi ndahet sipas linjave gjinore.

Hyrje[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Instituti Femnuer "Nana Mbretneshë"

Pabarazitë në arsim për vajzat dhe gratë janë komplekse: [4] gratë dhe vajzat përballen me barriera të qarta për hyrjen në shkollë, për shembull, dhuna ndaj grave ose ndalimi i vajzave për të shkuar në shkollë, ndërsa problemet e tjera janë më sistematike dhe më pak të qarta, për Për shembull, pabarazitë arsimore në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë (STEM) janë të rrënjosura thellë, madje edhe në Evropë dhe Amerikën e Veriut. [5] Në disa vende perëndimore, gratë kanë tejkaluar burrat në shumë nivele arsimore. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara në 2005/2006, gratë fituan 62% të diplomave të asociuar, 58% të diplomave bachelor, 60% të diplomave master dhe 50% të doktoraturës. [6]

Përmirësimi i niveleve arsimore të vajzave është demonstruar se ka ndikime të qarta në shëndetin dhe të ardhmen ekonomike të grave të reja, gjë që përmirëson perspektivat e të gjithë komunitetit të tyre. [7] Shkalla e vdekshmërisë foshnjore e foshnjave nënat e të cilave kanë marrë arsim fillor është sa gjysma e vdekshmërisë foshnjore të fëmijëve nënat e të cilëve janë analfabete . [8] Në vendet më të varfra të botës, 50% e vajzave nuk ndjekin shkollën e mesme. [9] [10] [11] [12] [13] Megjithatë, hulumtimet tregojnë se çdo vit shtesë në shkollë për vajzat rrit të ardhurat e tyre gjatë gjithë jetës me 15%. Përmirësimi i arsimimit të femrave, dhe rrjedhimisht potencialit fitues të femrave, përmirëson standardin e jetesës për fëmijët e tyre, pasi femrat investojnë më shumë nga të ardhurat e tyre në familjet e tyre sesa meshkujt. [14] Megjithatë, mbeten shumë pengesa për arsimimin e vajzave. Në disa vende afrikane, si në Burkina Faso, vajzat nuk kanë gjasa të ndjekin shkollën për arsye të tilla themelore si mungesa e tualetit privat për vajzat. [15]

Arsimi rrit nivelin e një gruaje (dhe partnerit të saj dhe familjes) të vetëdijes për shëndetin dhe shëndetin. [16] [17] [18] Rritja e niveleve të arsimimit dhe trajnimit të avancuar të grave gjithashtu priret të vonojë fillimin e aktivitetit seksual, martesën e parë dhe lindjen e parë të fëmijës. [19] [20] Për më tepër, më shumë arsim rrit gjasat për të mbetur beqar, për të mos pasur fëmijë ose për të mos pasur martesë formale, ndërkohë që rrit nivelet e partneriteteve afatgjata. [21] [22] Edukimi i grave është i rëndësishëm edhe për shëndetin e grave, duke rritur përdorimin e kontraceptivëve duke ulur infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe duke rritur nivelin e burimeve në dispozicion të grave që divorcohen ose janë në situatë dhune në familje. [23] Arsimi gjithashtu përmirëson komunikimin e grave me partnerët dhe punëdhënësit dhe shkallën e pjesëmarrjes së tyre qytetare . [24] [25]

Për shkak të efekteve të gjera të edukimit të femrave në shoqëri, zbutja e pabarazive në arsim për gratë është theksuar në Objektivi 4 i Zhvillimit të Qëndrueshëm "Arsim cilësor për të gjithë" dhe i lidhur thellësisht me Objektivin e Zhvillimit të Qëndrueshëm 5 "Barazia Gjinore". Edukimi i vajzave (dhe fuqizimi i grave në përgjithësi) në vendet në zhvillim çon në zhvillim më të shpejtë dhe një ulje më të shpejtë të rritjes së popullsisë, duke luajtur kështu një rol të rëndësishëm në adresimin e çështjeve mjedisore si zbutja e ndryshimeve klimatike . [13] [26] Projekti Drawdown vlerëson se edukimi i vajzave është veprimi i gjashtë më efikas kundër ndryshimeve klimatike (përpara fermave diellore dhe energjisë bërthamore ). [27]

Tematikat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Dhuna ndaj grave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Dhuna ndaj grave mësuese u bë një çështje politike në Suedi gjatë periudhës 1900-1940 [28] [29] [30] Deri në vitin 1900, 66 për qind e mësuesve të Suedisë ishin gra, shumë prej të cilave punonin në zona të izoluara rurale, ku përballeshin me vetminë dhe kërcënimin e dhunës nga meshkujt. Politikanët, mësueset dhe autoret femra debatuan për një sërë zgjidhjesh për të reduktuar këto kërcënime, të tilla si sigurimi i mësuesve me qen roje, armë dhe telefona. [31]

Në Pakistan, u gjet një marrëdhënie negative midis nivelit formal të arsimimit që një grua arrin dhe gjasave për dhunë ndaj asaj gruaje (After, 2013). [32] [33] Studiuesi përdori kampionimin e përshtatshëm të topave të borës, një metodë kampionimi ku referohen pjesëmarrësit. Çështjet etike dhe të privatësisë e bënë këtë metodën më të përshtatshme. Një informator luajti një rol të madh në mbledhjen e informacionit që më pas u kontrollua. Mostra e viktimave të dhunës përbëhej nga gra të martuara nga mosha 18-60 vjeç si nga komunitetet rurale ashtu edhe ato urbane. Studimi përshkroi forma të ndryshme të dhunës fizike që tashmë janë të pranishme dhe ofroi një ide se çfarë kalojnë gratë, madje edhe nëpër komunitete (rurale dhe urbane). Edukimi në këtë studim u theksua si zgjidhja dhe domosdoshmëria në eliminimin e dhunës. Nevojitet një diskutim i barrierave politike dhe sociale. [34]

Marrëdhënia është shumë më e komplikuar nga sa duket, gratë mund të jenë analfabete, por prapë të fuqizohen (Marrs Fuchsel, 2014). Gratë emigrante latine (ILW) ishin pjesë e një studimi cilësor me 8 deri në 10 grupe pjesëmarrëse, në të njëjtën kohë, dhe përfunduan një program 11-javor të përqendruar në vetëvlerësimin, ndërgjegjësimin për dhunën në familje dhe marrëdhëniet e shëndetshme. Gratë Latine emigrante (ILW) është një grup shumë i prekur nga dhuna në familje. Ndonëse ky program u zhvillua jashtë një klase tradicionale, dialogu, të menduarit kritik dhe mirëqenia emocionale u theksuan, fusha që duhet të fitohen gjatë shkollës. Së fundi, edhe pse shumë nga gratë ishin analfabete, ato ishin ende në gjendje të dilnin me një ndjenjë më të fortë kontrolli mbi jetën e tyre, një aftësi e rëndësishme jetësore. [35]

Vende të ndryshme përjetojnë forma të ndryshme të dhunës ndaj grave dhe vajzave, të cilat në Nigeri, UNICEF vuri në dukje 16 fakte për një rast të tillë. [36] Disa nga ato fakte përfshijnë: efektet fizike, efektet psikologjike, efektet afatshkurtra dhe afatgjata; efektet mbi viktimat, fëmijët, shoqërinë ndër të tjera Ka faktorë që nxisin dhunën ndaj grave, të cilat duhet të bëhen të hapura për publikun. Nevojitet edukimi i duhur i grave dhe vajzave për t'i shpëtuar nga tragjedia e quajtur dhunë. Zhvillimi mund të jetë i mundur nëse individët janë në gjendje të mësojnë zakone pozitive që do t'i shmangin ata nga dhuna. World Health tregoi se në mbarë globin rreth 30% e grave përjetojnë dhunë qoftë nga bashkëshorti intim ose nga të afërmit. [37]

Fuqizimi i grave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sistemet arsimore ndryshojnë në administratë, kurrikulë dhe personel, por të gjitha kanë një ndikim tek studentët të cilëve u shërbejnë. [38] [39] Ndërsa gratë kanë fituar të drejta, arsimi formal është bërë një simbol i përparimit dhe një hap drejt barazisë gjinore. Në mënyrë që të ekzistojë barazia e vërtetë gjinore, duhet të merret një qasje gjithëpërfshirëse. Diskutimi i fuqisë së vajzave dhe edukimit të grave si zgjidhje për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe varësisë ekonomike nga burrat ndonjëherë mund të marrë dominim dhe të rezultojë në shtypjen e të kuptuarit se si konteksti, historia dhe faktorë të tjerë ndikojnë tek gratë (Shenila Khoja-Moolji, 2015). Për shembull, kur sekretarja e mëparshme e Shtetit, Hillary Clinton, iu referua tragjedive të Malala Yousafzai në Pakistan dhe rrëmbimit të vajzave në Chibok, Nigeri, si të krahasueshme, duke përdorur edukimin e vajzave si fokus, historia dhe konteksti u injoruan. Ajo që çoi në pushkatimin e Malalës u reduktua vetëm në edukimin e saj si vajzë. Ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara, varfëria dhe korrupsioni dhe paqëndrueshmëria e qeverisë nuk u trajtuan. [40]

Sistemet arsimore dhe shkollat luajnë një rol qendror në përcaktimin e interesit të vajzave për lëndë të ndryshme, duke përfshirë lëndët STEM, të cilat mund të kontribuojnë në fuqizimin e grave duke ofruar mundësi të barabarta për të hyrë dhe për të përfituar nga arsimi cilësor STEM. [5]

Ndikimi në zhvillimin socio-ekonomik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ndikimi socio-ekonomik i arsimit të femrave përbën një fushë të rëndësishme kërkimi në kuadër të zhvillimit ndërkombëtar . Rritja e sasisë së arsimimit të femrave në rajone priret të lidhet me nivelet e larta të zhvillimit. Disa nga efektet lidhen me zhvillimin ekonomik . Arsimi i vajzave dhe grave rrit të ardhurat e tyre dhe çon në rritjen e PBB-së . Efektet e tjera lidhen me zhvillimin social . Edukimi i vajzave çon në një sërë përfitimesh sociale, duke përfshirë dhe aso që lidhen me fuqizimin e grave.

Një rishikim sistematik mbi trajnimin profesional dhe të biznesit për gratë në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme përmblodhi të dhënat nga tridhjetë e pesë studime në lidhje me ndikimet e programeve të tilla trajnimi. Autorët zbuluan se këto lloj programesh kanë efekte të vogla pozitive në punësim dhe të ardhura me ndryshueshmëri në të gjitha studimet. Ata zbuluan se efektet e trajnimit mund të rriten me një fokus më të fortë gjinor të programit. [41]

Ndikim mjedisor[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arsimi i vajzave (dhe fuqizimi i grave në përgjithësi) në vendet në zhvillim çon në zhvillim më të shpejtë dhe një ulje më të shpejtë të rritjes së popullsisë . Prandaj ka një ndikim të rëndësishëm në çështjet mjedisore si ndryshimi i klimës . Rrjeti kërkimor Drawdown vlerëson se edukimi i vajzave është veprimi i gjashtë më efikas kundër ndryshimeve klimatike (përpara fermave diellore, energjisë bërthamore, pyllëzimit dhe shumë veprimeve të tjera). [27]

Llojet specifike të arsimit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arsimi teknologjik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Përhapja e teknologjisë dixhitale dhe shërbimeve dixhitale i ka bërë aftësitë dixhitale një parakusht për pjesëmarrje të plotë në shoqëri . Sot, paaftësia për të lundruar në internet paraqet disavantazhe. Ndërsa këto disavantazhe dikur ishin disi të kufizuara për vendet e pasura, ato tani janë të rëndësishme globalisht, për shkak të përhapjes së shpejtë dhe të vazhdueshme të teknologjisë së lidhur me internetin. [42]

Pajisja e grave dhe vajzave me aftësi dixhitale i ndihmon ato të vendosen në pozita të barabarta me burrat me njohuri digjitale dhe hap mundësi të panumërta për rritjen e agjencisë dhe zgjedhjes. Uebsajtet dhe aplikacionet celulare për shëndetin dhe të drejtat ligjore, për shembull, mund t'i ndihmojnë gratë të marrin vendime të informuara për të mbrojtur dhe kujdesur për veten dhe familjet e tyre, ndërsa rrjetet sociale në internet dhe komunikimet dixhitale i lejojnë gratë të shpërndajnë informacion dhe të ndajnë njohuri përtej komunitetit të tyre të afërt. [42]

Mundësitë e të mësuarit celular, nga aplikacionet e shkrim-leximit deri te hapja e kurseve në internet ( MOOCs ) për lëndë të ndryshme si astronomia dhe kujdesi për të afërmit më të vjetër me çmenduri, mund të hapin shtigje të reja arsimore, veçanërisht për vajzat jashtë shkollës dhe gratë e rritura. Motorët e kërkimit të punës dhe faqet e rrjeteve profesionale u mundësojnë grave të konkurrojnë në tregun e punës, ndërsa platformat e tregtisë elektronike dhe shërbimet bankare dixhitale mund të ndihmojnë në rritjen e të ardhurave dhe pavarësisë së tyre. [42]

Arsimi STEM[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arsimimi dhe edukimi i femrave në STEM i referohet përfaqësimit të fëmijëve dhe femrave të rritura në fushat arsimore të Shkencs, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës (anglisht: science, technology, engineering, and mathematics - STEM). Në vitin 2017, 33% e studentëve në fushat STEM ishin vajza dhe gra.

Organizata UNESCO ka deklaruar se kjo pabarazi gjinore është për shkak të diskriminimit , paragjykimeve , normave sociale dhe pritshmërive që ndikojnë në cilësinë e arsimimit që marrin gratë dhe lëndët që studiojnë. UNESCO beson gjithashtu se të kesh më shumë gra në fushat STEM është e dëshirueshme sepse do të ndihmonte në zhvillimin e qëndrueshëm .[43]

Aftësia e kufizuar[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Arsimi për gratë me aftësi të kufizuara është përmirësuar gjithashtu. Në vitin 2011, Giusi Spagnolo u bë gruaja e parë me Sindromën Down që u diplomua në kolegj në Evropë (ajo u diplomua në Universitetin e Palermos në Itali). [44] [45]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Acker, Sandra et al. eds. World Yearbook of Education 1984: Women and Education (1984)
 • Conway, Jill Kerr and Susan C. Bourque, eds. The Politics of Women's Education: Perspectives from Asia, Africa, and Latin America (1993)
 • Dilli, S. D. (22 dhjetor 2015). A Historical Perspective on Gender Inequality and Development in the World Economy, c. 1850-2000 (Tezë). {{cite thesis}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Eisenmann, Linda. Historical Dictionary of Women's Education in the United States (1998) online Arkivuar 29 dhjetor 2019 tek Wayback Machine
 • Harrigan, Patrick (1998). "Women Teachers and the Schooling of Girls in France: Recent Historiographical Trends". French Historical Studies. 21 (4): 593–610. doi:10.2307/286809. JSTOR 286809. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Kelly, Gail P., ed. International Handbook of Women's Education (Greenwood Press, 1989).
 • LeVine, Robert A. (16 mars 2017). "Women's Schooling in Asia and Africa". African and Asian Studies. 16 (1–2): 128–138. doi:10.1163/15692108-12341374. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Mak, Grace C.L. Women, Education and Development in Asia: Cross-National Perspectives (2017).
 • Miller, Pavla. "Gender and education before and after mass schooling." in Teresa A. Meade and Merry E. Wiesner-Hanks, eds. A companion to gender history (2004): 129–145.
 • Purvis, June. A history of women's education in England (Open University, 1991).
 • Riordan, Cornelius (korrik 1994). "The Value of Attending a Women's College: Education, Occupation, and Income Benefits". The Journal of Higher Education. 65 (4): 486–510. doi:10.1080/00221546.1993.11778512. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Rogers, Rebecca. "Learning to be good girls and women: education, training and schools." in Deborah Simonton, ed., The Routledge History of Women in Europe since 1700 (2006). 111–151.
 • Rury, John L. Education and Women's Work: Female Schooling and the Division of Labor in Urban America, 1870-1930 (1991).
 • Seeberg, Vilma (nëntor 2014). "Girls' Schooling Empowerment in Rural China: Identifying Capabilities and Social Change in the Village". Comparative Education Review. 58 (4): 678–707. doi:10.1086/677774. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Seeberg, Vilma; Baily, Supriya; Khan, Asima; Ross, Heidi; Wang, Yimin; Shah, Payal; Wang, Lei (3 prill 2017). "Frictions that activate change: dynamics of global to local non-governmental organizations for female education and empowerment in China, India, and Pakistan". Asia Pacific Journal of Education. 37 (2): 232–247. doi:10.1080/02188791.2017.1296815. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Sheldon, Kathleen. Historical dictionary of women in Sub-Saharan Africa. (Rowman & Littlefield, 2016)
 • Sperling, Gene B., and Rebecca Winthrop, eds. What works in girls' education: Evidence for the world's best investment (Brookings Institution Press, 2015).
 • Tolley, Kim. The science education of American girls: A historical perspective (Routledge, 2014).
 • Tyack, David, and Elizabeth Hansot. Learning together: A history of coeducation in American public schools (1992).
 • Woody, Thomas. A History of Women's Education in the United States (2 vols. 1929)

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Усамов, И.Р. (2019-12-18). "DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION: CHALLENGES AND PROSPECTS". Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 3 (17). doi:10.34708/gstou.2019.17.3.021. ISSN 2686-9721. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 2. ^ Osler, Audrey; Vincent, Kerry (2003-12-16). "Girls and Exclusion". doi:10.4324/9780203465202. {{cite journal}}: Burimi journal ka nevojë për |journal= (Ndihmë!); Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 3. ^ Osman, Abdal Monium Khidir (nëntor 2002). "Challenges for integrating gender into poverty alleviation programmes: Lessons from Sudan". Gender & Development. 10 (3): 22–30. doi:10.1080/13552070215922. ISSN 1355-2074. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ Dekkers, Hetty P.J.M.; Bosker, Roel J.; Driessen, Geert W.J.M. (mars 2000). "Complex Inequalities of Educational Opportunities. A Large-Scale Longitudinal Study on the Relation Between Gender, Social Class, Ethnicity and School Success". Educational Research and Evaluation. 6 (1): 59–82. doi:10.1076/1380-3611(200003)6:1;1-i;ft059. ISSN 1380-3611. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ a b Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). Paris: UNESCO. 2017. ISBN 9789231002335. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ "Historical summary of faculty, students, degrees, and finances in degree-granting institutions: Selected years, 1869-70 through 2005-06". Nces.ed.gov. Marrë më 2014-08-22. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ "CAMFED USA: What we do". CAMFED. Arkivuar nga origjinali më 9 tetor 2011. Marrë më 11 tetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 8. ^ "Girls Education:A lifeline to development". 1995. Arkivuar nga origjinali më 2021-04-25. Marrë më 2022-02-03. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 9. ^ Filmer, Deon (2007-06-29). "If you build it, will they come? School availability and school enrolment in 21 poor countries". The Journal of Development Studies. 43 (5): 901–928. doi:10.1080/00220380701384588. ISSN 0022-0388. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ Herz, Barbara; Subbarao, K.; Habib, Masooma; Raney, Laura (1991-09-30). "Letting girls learn". World Bank Discussion Papers. doi:10.1596/0-8213-1937-x. ISSN 0259-210X. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 11. ^ Paudel, Ramesh C. (2019-12-31). "Collier, P. (2008). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can be Done About It, Oxford University Press, USA". Economic Journal of Nepal. 42 (3–4): 79–82. doi:10.3126/ejon.v42i3-4.36039. ISSN 1018-631X. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 12. ^ "What Have We Learned About Moral Courage in Organizations?", Moral Courage in Organizations: Doing the Right Thing at Work, Routledge, fq. 235–240, 2015-03-26, doi:10.4324/9781315702285-28, ISBN 978-1-315-70228-5, marrë më 2023-03-25 {{citation}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ a b Grimm, Wolfram (nëntor 2006). "What Is Evidence-Based, What Is New in Medical Therapy of Acute Heart Failure?". Herz Kardiovaskuläre Erkrankungen. 31 (8): 771–779. doi:10.1007/s00059-006-2910-y. ISSN 0340-9937. PMID 17149679. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 14. ^ "Plan Overseas - Why Girls?". Plan Canada. Arkivuar nga origjinali më 13 nëntor 2011. Marrë më 29 tetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ "Plan Overseas - Education Girl-friendly schools see enrollment rates soar in Burkina Faso". Plan Canada. Arkivuar nga origjinali më 11 tetor 2011. Marrë më 29 tetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ Chandra, Anjani; Martinez, Gladys M.; Mosher, William D.; Abma, Joyce C.; Jones, Jo (2005). "Fertility, family planning, and reproductive health of U.S. women: Data from the 2002 National Survey of Family Growth". doi:10.1037/e414702008-001. Marrë më 2023-03-25. {{cite journal}}: Burimi journal ka nevojë për |journal= (Ndihmë!); Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ "Kakkar, Baron, (Ajay Kumar Kakkar) (born 28 April 1964)", Who's Who, Oxford University Press, 2010-12-01, doi:10.1093/ww/9780199540884.013.u251313, marrë më 2023-03-25 {{citation}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ Ross, Catherine E.; Mirowsky, John; Goldsteen, Karen (nëntor 1990). "The Impact of the Family on Health: The Decade in Review". Journal of Marriage and the Family. 52 (4): 1059. doi:10.2307/353319. ISSN 0022-2445. JSTOR 353319. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 19. ^ Miller, Brent C.; Moore, Kristin A. (nëntor 1990). "Adolescent Sexual Behavior, Pregnancy, and Parenting: Research through the 1980s". Journal of Marriage and the Family. 52 (4): 1025. doi:10.2307/353317. ISSN 0022-2445. JSTOR 353317. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 20. ^ Bongaarts], [John; Rindfuss, Ronald R.; Morgan, S. Philip; Swicegood, Gray (dhjetor 1988). "First Births in America: Changes in the Timing of Parenthood". Population and Development Review. 14 (4): 747. doi:10.2307/1973641. ISSN 0098-7921. JSTOR 1973641. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 21. ^ Harrison, Abigail; O’Sullivan, Lucia F. (2010-03-31). "In the Absence of Marriage: Long-Term Concurrent Partnerships, Pregnancy, and HIV Risk Dynamics Among South African Young Adults". AIDS and Behavior. 14 (5): 991–1000. doi:10.1007/s10461-010-9687-y. ISSN 1090-7165. PMID 20354777. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 22. ^ Kuperberg, Arielle (2014-03-04). "Age at Coresidence, Premarital Cohabitation, and Marriage Dissolution: 1985-2009". Journal of Marriage and Family. 76 (2): 352–369. doi:10.1111/jomf.12092. ISSN 0022-2445. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ Leke, Robert J. I.; Oduma, Jemimah A.; Bassol-Mayagoitia, Susana; Bacha, Angela Maria; Grigor, Kenneth M. (korrik 1993). "Regional and Geographical Variations in Infertility: Effects of Environmental, Cultural, and Socioeconomic Factors". Environmental Health Perspectives. 101: 73–80. doi:10.2307/3431379. ISSN 0091-6765. JSTOR 3431379. PMID 8243409. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 24. ^ Farzaneh Roudi-Fahimi; Valentine M. Moghadam. "Empowering Women, Developing Society: Female Education in the Middle East and North Africa". Population Reference Bureau. Arkivuar nga origjinali më 2011-10-25. Marrë më 29 tetor 2011. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 25. ^ Population, Education and Development (PDF). United Nations. 2003. ISBN 978-92-1-151382-0. Marrë më 29 tetor 2011. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 26. ^ "Taking action: achieving gender equality and empowering women". Choice Reviews Online. 43 (4): 43–2525–43-2525. 2005-12-01. doi:10.5860/choice.43-2525. ISSN 0009-4978. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 27. ^ a b "EDUCATING GIRLS". Drawdown. Arkivuar nga origjinali më 14 tetor 2019. Marrë më 4 korrik 2019. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 28. ^ Vaughan, Mary Kay (1997-03-01). Cultural Politics in Revolution. University of Arizona Press. doi:10.2307/j.ctv1d6q40z. ISBN 978-0-8165-4310-6. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 29. ^ Durrant, Joan E.; Smith, Anne B., red. (2010-12-20). Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. Routledge. doi:10.4324/9780203839683. ISBN 978-1-136-88635-5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 30. ^ Pratt, John; Eriksson, Anna (2014-06-03). "Contrasts in Punishment". doi:10.4324/9780203096116. {{cite journal}}: Burimi journal ka nevojë për |journal= (Ndihmë!); Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 31. ^ Backman Prytz, Sara; Westberg, Johannes (2022). ""Arm the Schoolmistress!" Loneliness, Male Violence, and the Work and Living Conditions of Early Twentieth-Century Teachers in Sweden". History of Education Quarterly. 62 (1): 18–37. doi:10.1017/heq.2021.55. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 32. ^ Mumtaz, Sarwat; Bahk, Jinwook; Khang, Young-Ho (2017-10-17). "Rising trends and inequalities in cesarean section rates in Pakistan: Evidence from Pakistan Demographic and Health Surveys, 1990-2013". PLOS ONE. 12 (10): e0186563. doi:10.1371/journal.pone.0186563. ISSN 1932-6203. PMID 29040316. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 33. ^ Blair, Graeme; Christine Fair, C.; Malhotra, Neil; Shapiro, Jacob N. (2012-07-16). "Poverty and Support for Militant Politics: Evidence from Pakistan". American Journal of Political Science. 57 (1): 30–48. doi:10.1111/j.1540-5907.2012.00604.x. ISSN 0092-5853. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 34. ^ Khan, Hafiz Muhammad Ather; Sindher, Riaz Hussain Khan; Hussain, Irshad (2013). "Studying the role of education in eliminating violence against women". Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. 7 (2): 405–416. Stampa:ProQuest. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 35. ^ Marrs Fuchsel, L. Catherine (2014). "'Yes, I Feel Stronger with More Confidence and Strength:' Examining the Experiences of Immigrant Latina Women (ILW) Participating in the Si, Yo Puedo Curriculum". Journal of Ethnographic & Qualitative Research. 9 (2): 161–182. Stampa:ERIC. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 36. ^ "UNICEF". www.unicef.org (në anglisht). Marrë më 2023-03-20.
 37. ^ "BMC Women's Health". BioMed Central (në anglisht). Marrë më 2023-03-20.
 38. ^ Bray, Mark; Hajar, Anas (2022-08-08), "Educational and social impact", Shadow Education in the Middle East, London: Routledge, fq. 54–61, doi:10.4324/9781003317593-5, marrë më 2023-03-25 {{citation}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 39. ^ Alkhaldi, Amal Hatem; Burgess, John; Connell, Julia (2014-12-01). "The Transfer of HRM Policies and Practices in American Multinational Hotels in Saudi Arabia". International Research Journal of Business Studies. 7 (3): 155–164. doi:10.21632/irjbs.7.3.155-164. ISSN 2089-6271. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 40. ^ Khoja-Moolji, Shenila (20 prill 2015). "Suturing Together Girls and Education: An Investigation Into the Social (Re)Production of Girls' Education as a Hegemonic Ideology". Diaspora, Indigenous, and Minority Education. 9 (2): 87–107. doi:10.1080/15595692.2015.1010640. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 41. ^ Chinen, Marjorie; Hoop, Thomas; Alcázar, Lorena; Balarin, María; Sennett, Josh (janar 2017). "Vocational and business training to improve women's labour market outcomes in low‐ and middle‐income countries: a systematic review". Campbell Systematic Reviews. 13 (1): 1–195. doi:10.4073/csr.2017.16. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 42. ^ a b c UNESCO, EQUALS Skills Coalition (2019). "I'd blush if I could: closing gender divides in digital skills through education" (PDF). {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 43. ^ Cracking the code: Girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM) (PDF). UNESCO. 2017. ISBN 978-92-3-100233-5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 44. ^ Anello, Laura (2011-03-22). "A Palermo la favola della Down diventata dottoressa". La Stampa Italia (në italisht). Marrë më 2013-10-06.
 45. ^ "Giusi Spagnolo, la prima laureata Down d Italia". Lottimista.com. Arkivuar nga origjinali më 2013-09-25. Marrë më 2013-10-06. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)