Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Disambig.svg
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Projektfjalori.GIF
Rifresko memorien e serverit Për Arësim shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe.
.
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart


Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Arësim/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias


A[redakto tekstin burimor]

 • abetarja
  1. ...
  2. abetarja : Libër me shkronjat nga a deri në zh
 • administrimi
  1. ...
  2. administrim /(administration) - tërësia e procedurave dhe e teknikave që përdoren për drejtimin e një organizate arsimore në përputhje me politikat e vendosura.[1]
  3. administrim i arsimit /(educational administration) - drejtimi, kontrolli dhe menaxhimi i të gjitha çështjeve shkollore, i drejtimit, të mësimit, të financës.[1]
 • afati
  1. ...
  2. afati : kohë e limituar e një gjendje
  3. afati/ term - koha e përcaktuar për fillimin apo kryerjen e aktivitetit të caktuar.[1]
  4. afati më i rëndësishëm (Tr) / milestone: afati më i rëndësishëm është afati kyç ose pika e zgjedhur në të cilën nevojiten informacione për procesin e realizimit të projektit, vërtet për vlerësimin dhe ndërmarrjen e masave me qëllim të realizimit të suksesshëm të projektit.[1]
 • agjenti
  1. ...
  2. Agjenti
  3. agjent ndryshimi/ change agent: është një person, grup, agjenci ose një mjet që synon të ndryshojë, të ristrukturojë, të transformojë konceptet, rrethanat, proceset, shoqërinë, institucionet, veten.[1]
 • aktiviteti
  1. ...
  2. Aktiviteti
  3. aktivitet / activity (job) - veprimet e ndërmara nëpërmjet të të cilave realizohen qëllimet dhe objektivat e parapara; e gjithë ajo që duhet bërë për të realizuar atë që është planifikuar. Element i modelit rrjetor që shpreh: A} etapën e qartë të përcaktuar që kërkon kohë dhe mjete; B) pritjen (procesin që kërkon shpenzimin e kohës) dhe C) varësinë që nuk shpenzon kohë (aktiviteti fiktiv).[1]
  4. aktiviteti fiktiv / dummy activity, fiction activity : lidhja ndërmjet dy ngjarjeve, e cila nuk kërkon shpenzimin e kohës dhe paraqet varësinë teknologjike të njëkohësisë së fillimit përkatësisht përfundimit një apo të më shumë aktiviteteve.[1]
  5. aktiviteti jokritik / non critical activity: aktiviteti që nuk gjendet në rrugën kritike.[1]
  6. aktiviteti kritik / critical activity (job): aktivitetet që gjenden në rrugën kritike.[1]
 • akustika
  1. ...
  2. Akustika : Degë e fizikës
 • amëza
  1. ...
  2. Nëna
 • arsimi
  1. ...
  2. Arsimi dhe aftësimi për të rritur - nënkupton tërë arsimin dhe aftësimin publik dhe privat të ofruar për të rriturit dhe / ose për të rinjtë mbi moshën 15-vjeçare, të cilët kanë të drejtë të ndjekin programet e mësimit, të hartuara për të rriturit. [2]
  3. Arsimtari
 • arti
  1. ...
  2. Arti : Lloji
 • andragog
  1. ...
  2. Andragog do të thotë mësimdhënësi që është aftësuar për punën me të rritur.[2]
 • autori
  1. ...
  2. Autori: krijuesi, bërsi
  3. Autor i librit - shkruesi apo shkrimtari i librit, sipas ligjit autor mund të jetë edhe personi i tretë

aeroplani

B[redakto tekstin burimor]

 • Banka
  1. Sistem finaciar
  2. bankë pyetjesh / item bank: një familje pyetjesh të ndërtuara dhe të kalibruara sipas një dimensioni të vetëm, i cili ruhet gjatë përdorimit, gjë që mundëson krijimin e një mjeti shkencor, të ndërtuar qartë dhe me mundësi të gjera përdorimi. [1]
 • Biblioteka
  1. Vendmbajtje e librave sipas një sistemi
 • Biografia
  1. Përshkrimi i jetës
 • Biokimia
  1. Shkencë
 • Biologjia
  1. Shkencë
  2. Biokimi shkencë shiko Biokimia #1
 • Botuesi
  1. Publikim
  2. Shtëpia botuese - punishte dhe sipërmarrje për shtypje dhe publikimi
 • Buxheti
  1. thesi i përbashkët i të hollave
  2. buxheti / budget: plani i të gjitha shpenzimeve të projektit të parapara për secilin aktivitet, llojet e shpenzimeve dhe burimet financiare.[1]


C[redakto tekstin burimor]

 • Certifikata
  1. ...
  2. Certifikatë - nënkupton çdo dokument, që jepet pas përfundimit të suksesshëm të një kursi, programi të arsimit ose aftësimit ose pas dhënies së provimeve në institucionin e arsimit dhe aftësimit, i regjistruar dhe i licencuar në mënyrë të rregullt. [2]
  3. Certifikimi - është njohje zyrtare e të arriturave, që njeh përfundimin e arsimit ose aftësimit ose realizimin e pranueshëm në një test ose provim. Në kontekstin e arsimit dhe aftësimit të të rriturve, është shprehje formale e të arriturave të nxënësit (në lidhshmëri me shkathtësitë, njohuritë dhe qëndrimet). [2]


D[redakto tekstin burimor]

 • Diagrami
  1. ...
  2. diagrami rrjetor / network (arrow diagrams): model për analizën e strukturës së projektit, i cili përbëhet nga rrathë të lidhur me shigjeta të orientuara sipas rregullave të caktuara (renditje logjike).[1]
 • Diskriminimi
  1. ...
  2. Jodiskriminimi - Vijuesit e rritur kanë të drejtë të trajtohen në mënyrë të barabartë, pa diskriminim në bazë etnike, bindjet politike ose fetare, origjinën kombëtare dhe shoqërore, përkatësinë gjinore dhe aftësitë e kufizuara.[2]
 • Drejtoria
  1. ...
  2. Drejtori - është drejtues dhe udhëheqës i punës së institucionit për arsimin dhe aftësimin e të rriturve.[2]
 • Donatori
  1. ...
  2. donator / donor : secili individ apo grup njerëzish, organizatash, shoqatash apo institucionesh të cilat materialisht ose nëpërmjet aktivitetesh të ndryshme përkrahin projektet e caktuara.[1]


E[redakto tekstin burimor]

 • edukologjia
  1. ...
  2. Emri bashkekohor i shkences mbi edukimin e cila perfshin si pedagogjin ashtu edhe andragogjin
 • Efekti
  1. ...
  2. efektshmëria / effectiveness : është niveli i dëshiruar i rezultateve të arritura.[1]
 • eficienca
  1. ...
  2. eficienca / efficiency: është aftësia për të arritur nivelin e dëshiruar të rezultateve me një kosto të ulët, me shpenzimin e një sasie kohe dhe energjie të pakët përkundrejt punës së kryer.[1]
 • Ekipi
  1. ...
  2. ekipi për vlerësim i shkollës (ang.:school team for evaluation) ekipi i formuar dhe i aftësuar me qëllim që të bëjë vlerësimin e zbatimit të planit të zhvillimit të shkollës dhe të projekteve shkollore.[1]
  3. ekipi zhvillimor i shkollës (ang.:school development team) - ekipi prej 5-11 anëtarësh të grupeve të ndryshme të interesit, i cili organizon dhe udhëheq përpilimin e planit të zhvillimit të shkollës, zgjedhet nga këshilli i shkollës.[1]
 • Etosi
  1. ...
  2. etosi i shkollës (ang.:school ethos) - morali i shkollës, etika e shkollës.[1]


F[redakto tekstin burimor]

 • feedback
  1. ...
  2. çdolloj informacioni kthyes që siguron një raport për rezultatin e sjelljes, veprimit. Për shembull shenjat verbale, të fytyrës, të duarve, të trupit, të cilat dëgjuesit i demonstrojnë ndaj folësve, japin informacion se ata e kuptojnë, e miratojnë ose jo atë çka thonë folësit;[1]
  3. feedback në arsim), komentet ose informacioni që nxënësit marrin për suksesin e detyrave të të nxënët nëpërmjet mësuesit ose nga nxënësit e tjerë dhe e anasjellta.[1]

G[redakto tekstin burimor]

 • grupi
  1. ...
  2. grupet e interesi / interest- group: të gjitha subjektet e interesuara që shkolla të jetë më cilësore dhe që të zhvillohet në vazhdimësi; ata të cilët shqetësohen për punën e shkollës, që të marrin pjesë, që të realizojnë një fitim, ata që kontribuojnë në zhvillimin e shkollës.[1]


I[redakto tekstin burimor]

 • instrumenti
  1. ...
  2. instrument vlerësimi / evaluation instrument: mjet me anë të të cilit merret informacion për progresin arsimor të nxënësit, për efektshmërinë e mësimit; të dhënat sasiore dhe cilësore; testet, përshtypjet subjektive, vëzhgimet, dëshmitë anekdodike, studimet e rastit, etj. mund të shërbejnë si mjete për të matur dhe vlerësuar.[1]
 • ISCED
  1. ...
  2. ISCED është Klasifikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Arsimit, e publikuar nga UNESCO, në të cilin bazohen nivelet e arsimit në Kosovë, siç definohet në Aneksin të Ligjit mbi arsimin fillor dhe të mesëm.[2]

J[redakto tekstin burimor]

 • Jeta
  1. Jeta është një emërtim i shumanshëm që mund të lidhet me ecuritë (proceset) vazhduese që gjallesat janë pjesë ndërmjet pllenimit ose mitozës dhe vdekjes.

K[redakto tekstin burimor]

 • Kalendari
  1. ...
  2. Kalendari Gregorian - ose kalendari i ri, është kalendari që përdoret në botën perëndimore. Kalendari gregorian është një modifikim i kalendarit julian dhe e merr emrin nga papa Gregori XIII, i cili e miratoi në vitin 1582
  3. Kalendari Islamik - Ky kalendar – që është 11 ditë më i shkurtë se kalendari gregorian – nuk i pasonte sezonat (stinorët)
  4. Kalendari Julian - Kalendari Julian u përdor për herë të parë prej Julius Caesar dhe ishte në disa vende të botës deri më Shekullin XX akoma në përdorim. Ai u zëvendësua prej kalendarit gregorian
 • Kilo
  1. parashesë
  2. Kilogrami - njësi matëse e Sistemit SI për Masen
  3. Kilometri - (gr. χίλιοι= mijë dhe gr. μέτρον = matës, masë ) është njësi matëse që rrjedhë nga Sistemi SI
 • Kino
  1. ...
  2. Kino, edhe kinema, bioskopi apo filmteatri, është vendi ku shfaqën filmat
  3. Kinematografia - Veprimtari e përbashkët e krijuesve dhe prodhuesve të shfaqjeve të fotografive të lëvizëshme në medjume të ndryshme
 • Kimia
  1. Shkencë
  2. Kimia eshte shkenca ose me sakte ajo e dege e shkencave natyrore qe merret me studimin e ndertimit dhe vetive te materies dhe transformimeve te saj.
 • Koha
  1. Interval mes dy ngjarjeve
  2. Koha e përgjithshme e zgjatjes së projektit / total project time: koha e përgjithshme që shpenzohet nga fillimi deri në përfundim të një projekti të caktuar.
 • Kodiku
  1. ...
  2. Kodikët e Beratit - janë Beratinus 1 dhe Beratinus 2 dhe që të dyja gjenden në regjistrin Kujtesa e Botës.
 • Kompetenca
  1. ...
  2. kompetenca të mësuesit / teacher competencies : janë tërësia e njohurive, e aftësive dhe e qëndrimeve të nevojshme për të përmbushur profesionin e mësuesit.[1]
 • kriteri
  1. ...
  2. kriter vlerësimi / evaluation criteria : 1) standard përkundrejt të cilit një person, një grup, një procedurë ose një instrument mund të kontrollohet dhe të vlerësohet; : 2) faktorët që mbahen parasysh gjatë procesit të vlerësimit, p.sh. nga një agjenci akreditimi gjatë analizës së statusit të një institucioni arsimor për të përcaktuar nëse ai mund të akreditohet.[1]
 • Kultura
  1. Kulmi i një populli
  2. Kultura është tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzimit në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëror e mendor.
 • kurrikulumi
  1. ...
  2. kurrikulum/ curriculum: mund të përkufizohet plani i veprimit ose dokumenti i shkruar që përfshin strategjitë për arritje e qëllimeve të dëshiruara. Ky është pozicioni i Ralf Tyler dhe i Hilda Taba-s.[1]
   kurrikulum-i mund të përkufizohet në mënyrë të gjerë si gjithë përvoja shkollore dhe jashtëshkollore. Sipas këtij këndvështrimi gjithçka që ndodh në shkollë mund të përfshihet dhe të shihet nga këndvështrimi i kurrikulum-it. Ky përkufizim e ka prejardhjen nga përkufizimi i Dewey për përvojën dhe edukimin.[1]
   kurrikulum-i mund të vështrohet edhe në lidhje me lëndët mësimore dhe përmbajtjen e tyre. Në këtë rast përmbajtja e konceptit përfshin planin e lëndëve mësimore dhe përmbajtjen e tyre, që shkolla u ofron nxënësve për të marrë një certifikatë ose diplomë. Meqë shumica e sistemeve shkollore në Botë e kanë zhvilluar kurrikulum-in në kuadrin e lëndëve mësimore dhe të klasave të ndryshme ky është përkufizimi më i zakonshëm dhe më i përdorshëm.[1]

M[redakto tekstin burimor]

 • Matja
  1. ...
  2. matja/ measurement : a. në kuptimin e përgjithshëm është procesi i krahasimit të një sasie të njohur me një sasi të panjohur për të fituar informacion për sasinë e panjohur.: b. është procesi i sigurimit të një përshkrimi numerik të shkallës në të cilën një person ose një send zotëron disa karakteristika.[1]
 • Mbikëqyrja
  1. mbikëqyrje / supervision : funksion i kontrollit që vlerëson veprimin konkret dhe garanton se zbatimi kryhet në përputhje me planet dhe programet; funksion i kontrollit që të drejton drejt veprimit korrektues kur zbatimi është duke u kryer. Në arsim vëzhgimi dhe vlerësimi i veprimtarisë mësimore.[1]
 • metoda
  1. ...
  2. metodat dhe teknikat e mësimdhënies / teaching methods and techniques : janë procedura standarde që përdorin mësuesit në bashkëveprim me nxënësit për paraqitjen dhe për zhvillimin e materialeve dhe të veprimtarive mësimore për të arritur qëllimet dhe objektivat mësimore.[1]
 • Mësimi
  1. ...
  2. Të mësuarit gjatë gjithë jetës - përfshin të gjitha aktivitetet e mësimit, që ndërmerren gjatë jetës për zhvillimin e kompetencave dhe kualifikimeve.[2]
  3. Të mësuarit formal - bazohet në programet e mësimit, që ofrohen në institucionet e licencuara të arsimit dhe aftësimit, të cilat përdorin programet e aprovuara dhe të nxjerra nga MASHT-i. Mësimi i tillë është i strukturuar dhe çon në certifikim.[2]
  4. Të mësuarit informal - të mësuarit që fitohet në jetën e përditshme, në vendin e punës, në gjirin e familjes ose në kohën e lirë.[2]
  5. Të mësuarit joformal - bazohet tek programet e mësimit, që dallojnë nga ato të përfshira në përkufizimin e mësimit formal në këtë ligj. Ky mësim mund të realizohet brenda institucioneve të njëjta të arsimit dhe aftësimit, që ofrojnë programe të mësimit formal ose plotësisht në mënyrë të pavarur. Megjithatë, kjo formë e mësimit është sistematike sa i përket objektivave, kohëzgjatjes dhe mjeteve të mësimit.[2]
  6. Të mësuarit kompensues - përfitimi i mëvonshëm i kualifikimeve bazë, që në fakt duhej të ishin marrë gjatë periudhës së arsimit të detyrueshëm.[2]
  7. Të mësuarit TIK apo E-learning - të mësuarit me ndihmën e teknologjive informative e komunikative (TIK).[2]
 • Mjedisi
  1. ...
  2. Shkencat e Ambjentit dhe Mjedisit
  3. mjedisi fizik / physical environment : është tërësia e kushteve fizike që krijojnë një atmosferë të përshtatshme për ecurinë e procesit të mësimdhënies dhe të të nxënët. Në tërësinë e këtyre kushteve një ndikim ushtron edhe rregullimi i klasës. [1]
 • Modeli
  1. ...
  2. model vlerësimi / evaluation model : përshkruan se çfarë bëjnë dhe duhet të bëjnë vlerësuesit.[1]
 • monitorimi
  1. ...
  2. monitorimi/ monitoring : zakonisht nënkupton procedurat e rregullta sistematike për mbledhjen e të dhënave për aspekte të rëndësishme të arsimit në nivel kombëtar, rajonal, lokal dhe institucional. [1]

N[redakto tekstin burimor]

 • ndryshimi
  1. ...
  2. ndryshimi / change: në një kuptim të gjerë, shënon çdo veprim nëpërmjet të cilit bëjmë diçka ndryshe. Ndryshim është përmirësim a rregullim që i bëhet diçkaje duke ia ndryshuar gjendjen e mëparshme. Ndryshimi është transformimi i plotë ose i pjesshëm i diçkaje në formë, cilësi, ose në marrëdhënie.[1]
 • ngjarja
  1. ...
  2. ngjarje / event: momenti i fillimit ose i përfundimit të një apo më shumë aktiviteteteve. Nuk shpenzon as kohë, as mjete. Kur përcaktohet momenti i paraqitjes së ngjarjes, atëherë ngjarja paraqet afatin.[1]
  3. ngjarja fillestare e projektit (i) / origin, beginning event, initial event: ngjarja fillestare – e parë me të cilin fillon projekti i paraqitur në diagramin e caktuar. Ajo nuk ka aktivitete të cilat i paraprijnë.[1]
  4. ngjarja përfundimtare e projektit(n) / ending eve, final network event: ngjarje apo moment i kompletimit të përfundimit të projektit në tërësi i paraqitur me diagramin rrjetor. Nga kjo ngjarje nuk pason më asnjë aktivitet. [1]
 • Nota
  1. ...
  2. Notimi - vlerësimi
  3. Nota muzikore

O[redakto tekstin burimor]

 • Objekti
  1. ...
  2. Objektiva qëllimi për të arritur një cakë, shih Objektiva #1
 • Objektiva
  1. ...
  2. objektivat mësimorë / educational objectives: janë synime afatshkurtëra dhe më konkrete se qëllimet arsimore. Ato janë produkti që shpresohet të demonstrojë nxënësi si rezultat i të nxënët. Objektivat mësimorë formulohen në kuadrin e kontekstit të qëllimeve arsimore, por me synimin që t’i konkretizojnë ato. Objektivat mësimorë janë bazamenti mbi të cilin ngrihet plani i veprimit. Ato janë bazë për vendimet që lidhen me përmbajtjen mësimore, me metodat e mësimdhënies, me përdorimin e mjeteve mësimore, me vlerësimin.[1]
  3. objektivat e vlerësimit/ assessment objectives : janë rezultate të veçanta të të nxënët, të cilat do të vlerësohen.[1]
 • Organizimi
  1. ...
  2. organizimi dhe drejtimi i klasës / classroom organization and managment : është procesi i administrimit të veprimtarisë së klasës në lidhje me aspekte të tilla, si: planifikimi i mësimit, shfrytëzimi i burimeve njerëzore dhe materiale, shfrytëzimi i hapësirës dhe i kohës, krijimi i klimës, kontrolli, disiplina, zgjidhja e konflikteve për të realizuar qëllimet e edukimit.[1]

P[redakto tekstin burimor]

 • Personi
  1. ...
  2. Personi fizik - përgjegjës, i cili ushtron veprimtarinë e organizimit të arsimit dhe aftësimit të të rriturve pa u regjistruar dhe pa u licencuar dënohet me gjobë në shumë prej 2.500 euro.[2]
 • Plani
  1. ...
  2. Plani vjetor i punës - i institucioneve të arsimit dhe aftësimit, duhet të hartohet në pajtim me kërkesat e caktuara me Udhëzim Administrativ, që do të nxjerrët nga MASHT-i.[2]
  3. plani strategjik / strategic plan: dokumenti që prodhohet si rezultat i planifikimin afatgjatë që bazohet në prioritete zhvillimore.[1]
  4. plani i zhvillimit të shkollës / school development plan: plani i zhvillimit afatgjatë të shkollës.[1]
 • Programi
  1. ...
  2. programi mësimor / syllabus: është dokumenti ku paraqitet përmbajtja e lëndës mësimore dhe mënyra si realizohet ajo. Çdo lëndë mësimore ka program të veçantë. Në të përcaktohen qëllimet dhe detyrat mësimore, vëllimi i njohurive, i aftësive, qëndrimet dhe vlerat që duhet të përvetësojë nxënësi gjatë një kursi ose viti mësimor; anët teorike dhe praktike dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me arritjen e pikësynimeve të lëndës.[1]
 • Prioriteti
  1. ...
  2. prioriteti/ priority: nevoja, nëse është arritur konsensusi i të gjitha grupeve të interesit e cila për nga rëndësia / ose urgjenca është e niveli më i lartë.[1]
 • Projekti
  1. ...
  2. projekt/ project : një projekt përfshin aktivitete të veçanta që i ndërmarrin personat përgjegjës me qëllim të arritjes së rezultateve të caktuara. Projekti fillon dhe mbaron në një kohë të caktuar. Projekti ndryshon shumë nga punët rutinore gjatë të cilave punëtori e bën çdo ditë punën e njëjtë, me fare pak ndryshime. Projekti prodhon rezultate konkrete që mund të shihen apo të verifikohen.[1]
 • Provimet
  1. ...
  2. Provimet - që organizohen për të rriturit, që vijojnë programet e arsimit kompenzues, ose që kërkojnë certifikim formal, duhet të jenë në pajtim me kërkesat standarde ekzistuese për nxënësit e rregullt.[2]

Q[redakto tekstin burimor]

 • Qëllimi
  1. ...
  2. qëllimet arsimore / educational goals  : janë synimet e përgjithshme afatgjata që duam të arrijmë në të ardhmen, diçka drejt së cilës duhet të ecim për ta arritur. Qëllimet arsimore lidhen me procesin e përgjithshëm të edukimit. Ato përcaktohen për veprimtarinë tërësore të shkollës, për planet dhe programet mësimore.[1]

R[redakto tekstin burimor]

 • Reflektimi
  1. ...
  2. reflektimi / reflection: është procesi i analizës kritike që përfshin si elementin njohës edhe atë afektiv. Procesi i reflektimit ndaj mësimdhënies përfshin: të menduarit kritik, vetëdrejtimin, zgjidhjen e problemit, të menduarit krijues.

S[redakto tekstin burimor]

 • sinopsisi
  1. ...
  2. sinopsis / synopsis: skicë, përmbledhje e shkrimeve dhe e përmbajtjeve të shkruara të disa autorëve për të njëjtën temë- lëndë të renditur sipas kronologjisë.[1]
 • Standardi
  1. ...
  2. standard arsimor / educational standard : quhet një qëllim, objektiv ose kriter i arsimit i shprehur ose numerikisht si një mesatare statistikore, ose filozofikisht si një ideal i përsosmërisë, sipas të cilit gjykohen dhe vlerësohen gjërat.[1]
  3. standardet e arritjeve / achievement or performance standards: përcaktojnë nivelin e përmbushjes së standardeve të përmbajtjes nga nxënësit.[1]
  4. standardet e përmbajtjes /content standards : përcaktojnë se ç’duhet të dijë dhe të jetë i aftë të bëjë nxënësi në një lëndë mësimore.[1]
  5. standardet e programeve dhe të teksteve shkollore/ curriculum and textbooks standards: përfshijnë kriteret filozofike, psikologjike, pedagogjike dhe shkencore mbi bazën e të cilave hartohen programet dhe tekstet shkollore.[1]

Sh[redakto tekstin burimor]

 • Shkollimi
  1. ...
  2. Shkollimi në nivelin e arsimit të obliguar sipas Ligjit mbi arsimin fillor dhe të mesëm, është falas, ndërsa për arsimin dhe aftësimin jo obligues bëhet participimi në bazë të Udhëzimit Administrativ të nxjerrë nga MASHT-i.[2]

T[redakto tekstin burimor]

 • Teknika
  1. ...
  2. teknika e planifikimit rrjetor (TPRr) / network tehnique: paraqet metoda bashkëkohore analitike të planifikimit dhe të udhëheqjes me projekte të ndërlikuara. Mbështeten në paraqitjen tërësore dhe detaje të detyrave të planifikuara të një projekti unik nërpërmjet diagramit rrjetor. Emrin e ka marrë për shkak të procedurës së veçantë e cila përdoret në planifikim dhe udhëheqje (teknikë) dhe paraqitjes grafike në formën e rrjetit (planifikimi rrjetor). Si bazë teorike e TPRr shërbejnë algjebra moderne, teoria e grafeve dhe statistika metematikore me teorinë e gjasave – probabilitetit.[1]
 • Testi
  1. ...
  2. Testimi shiko Testimi #1
  3. testi / test : përbëhet nga një sistem detyrash, pyetjesh, çështjesh të lidhura logjikisht ndërmjet tyre, të cilat kanë të bëjnë me një fushë të caktuar dhe që duhen zgjidhur.[1]
 • Testimi
  1. ...
  2. testim / testing  : është procedura gjatë së cilës me anë të testeve maten njohuritë, aftësitë, suksesi. Testimi, si një veprim i standardizuar shërben për përcaktimin e shkallës sasiore dhe cilësore të zhvillimit të një dukurie në situata të caktuara.[1]
 • Treguesi
  1. ...
  2. treguesi arsimor / educational indicator : është i përkufizuar në përgjithësi si një statistikë e lidhur me politikën që synon të sigurojë informacion rreth kushtit, funksionimit ose veprimtarisë së një sistemi arsimor ose të një pjese të tij. Treguesit arsimorë mund të shënojnë një aspekt të caktuar të kushtit, funksionimit ose të veprimtarisë së një sistemi arsimor, por ato nuk janë dukuria në vetvete. Statistikat kualifikohen si tregues vetëm nëse ato përmbushin funksionin e pikës së referimit ose të krahasimit.[1]
  3. treguesit sasiorë / quantitative indicators : përmbajnë ndryshore që mund të paraqiten lehtësisht në mënyrë numerike.[1]
  4. treguesit cilësorë / quality indicators: shënojnë ndryshore që nuk është e lehtë të paraqiten numerikisht; për to përdoret shkalla vlerësuese përshkruese.[1]

V[redakto tekstin burimor]

 • Vijuesi
  1. ...
  2. Vijues është çdo person i regjistruar në çfarëdo programi për arsimin dhe aftësimin e të rriturve.[2]
 • Vlersimi
  1. ...
  2. vlerësimi / evaluation : a. është procesi gjatë të cilit përcaktohen vlerat mbi bazën e informacionit të grumbulluar nga procesi i matjeve. Vlerësimi është procesi i verifikimit ose i gjykimit të vlerës ose të sasisë së diçkaje duke përdorur një standard vlerësimi; përfshin gjykimet sipas evidencës së brendshme dhe kritereve të jashtme. : b. Vlerësimi është procesi i përcaktimit të rëndësisë relative të dukurisë së të njëjtit lloj përkundrejt një standardi. : c. Vlerësimi është procesi i gjykimit të meritave dhe të arritjeve në bazë të një standardi ose kritereve të caktuara. [1]
  3. vlerësimi /assessment : është procesi i gjykimit të meritave dhe të arritjeve në bazë të një standardi ose kritereve të caktuara të një individi, të një projekti a institucioni të veçantë.[1]
  4. vlerësimi formues / formative evaluation: mbikëqyr ecurinë, procesin, përparimin e programeve, projekteve, të individëve dhe siguron një feedback për të sjellë përmirësime.[1]
  5. vlerësimi i brendshëm / internal evaluation: është vlerësimi që e kryen institucioni, programi, projekti për sektorë të caktuar, për aspekte të caktuara të programit ose për tërë veprimtarinë duke aktivizuar si vlerësues punonjës të institucionit ose pjesëmarrës të programit, që nuk kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë në institucion ose program.[1]
  6. vlerësimi i burimeve / input evaluation: synon të sigurojë një informacion për të përcaktuar se si do të përdoren burimet për të arritur objektivat e projektit, programit.[1]
  7. vlerësimi i jashtëm / external evaluation : është vlerësimi që kryhet nga agjenci të specializuara vlerësimi ose vlerësues të cilët nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me institucionin ose programin.[1]
  8. vlerësimi i kontekstit / context evaluation : ka si qëllim të përcaktojë kontekstin veprues, të përshkruajë kushtet aktuale, të identifikojë dhe të vlerësojë nevojat dhe mundësitë në kontekstin e dhënë, të diagnostikojë problemet.[1]
  9. vlerësimi i kurrikulumit / curriculum evaluation: i referohet procesit të përcaktimit të vlerës së një aspekti ose të tërë kurrikulumit. Në varësi të përkufizimit të kurrikulumit, objekti i vlerësimit mund të jenë nevojat për kurrikulumin, politika e kurrikulumit, përmbajtja e kurrikulumit, procesi i mësimdhënies, mjetet mësimore, objektivat mësimorë, përvetësimi i kurrikulumit mësimor nga nxënësit, erfektshmëria e mësimdhënies, mjedisi i të nxënët.Vlerësimi i kurrikulumit përfshin vlerësimin e veprimtarive mësimore në kuadrin e një fushe të caktuar për të përcaktuar vlefshmërinë e objektivave, përshtatshmërinë e përmbajtjes dhe arritjen e qëllimeve specifike që çon në marrjen e vendimeve që lidhen me planifikimin, programin, zbatimin dhe riciklimin e veprimtarive të programit.[1]
  10. vlerësimi i mësuesit / teacher appraisal : vlerësimi i mësuesit është procesi i përshkrimit dhe i gjykimit të meritave dhe të vlerave të mësuesit mbi bazën e njohurive, të aftësive, të sjelljeve dhe të rezultateve të mësimdhënies së tij të cilat krahasohen me standarde dhe kompetenca të caktuara.[1]
  11. vlerësimi i procesit / process evaluation : ka tri qëllime kryesore: 1) të zbulojë ose të parashikojë defektet në procedurat ose gjatë zbatimit të programit, projektit; 2) të sigurojë informacion për vendimet e programuara; 3) të regjistrojë procedurat siç kanë ndodhur. Vlerësimi i procesit siguron një informacion për kapërcimin e vështirësive, për marrjen e vendimeve të mëtejshme dhe për interpretimin e rezultateve të programit, projektit.[1]
  12. vlerësimi i produktit / product evaluation : synon të masë dhe të interpretojë produktin.[1]
  13. vlerësimi përmbledhës/ summative evaluation : përcakton arritjet në përfundim të programit, projektit, kursit, për të marrë vendime për programet, institucionet, individët. Vlerësimi përmbledhës mund të përdoret për të gjykuar efektshmërinë e programeve, projekteve, kurseve etj.
  14. vlerësues amator / amateur evaluator : quhet ai person i cili kualifikimin kryesor profesional nuk e ka në fushën e vlerësimit, ndërkohë që angazhimin në këtë fushë e ka vetëm si pjesë të biografisë së tij profesionale.[1]
  15. vlerësues i brendshëm/ internal evaluator : është zakonisht një punonjës i institucionit ose pjesëmarrës i programit, që nuk ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë në institucion ose program dhe i raporton drejtpërdrejt bordit të institucionit ose grupit të drejtimit të programit a të projektit.[1]
  16. vlerësues i jashtëm / external evaluator: është dikush që nuk ka lidhje me institucionin, programin, projektin, por pajtohet për të kryer vlerësimin. [1]
  17. vlerësues profesionist/ professional evaluator: quhet ai person i cili dallohet nga kualifikimi i gjerë në fushën e vlerësimit dhe e ka profesion e përgjegjësi kryesore drejtimin e vlerësimeve.[1]
  18. vetëvlerësimi / self-evaluation : është procesi gjatë të cilit institucioni, agjencia, programi ose individi mbledhin informacion për veten e tyre dhe bëjnë gjykimin e vlerave të tyre.
  19. vlerësim diagnostikues/ diagnostic evaluation: synon të zbulojë shkaqet njohëse, fizike, emocionale, shoqërore të problemeve që kanë nxënësit në mënyrë që të përcaktohen teknikat korrigjuese. [1]
  20. vlerësim i institucionit/ institutional evaluation : procesi i studimit dhe i analizës së anëve të forta dhe të dobëta të një institucioni arsimor, me qëllim inspektimi ose akreditimi.
  21. vlerësim i orientuar në qëllime / goals-oriented evaluation : përdor qëllimet dhe objektivat si kritere për të përcaktuar suksesin.[1]
  22. vlerësim i orientuar në vendime / decision-oriented evaluation : është një proces që prodhon një informacion për të marrë vendime duke përzgjedhur ndërmjet alternativave.[1]

Y[redakto tekstin burimor]

ylli

ylberi

X[redakto tekstin burimor]

xixa

xixellonja

Dëftime[redakto tekstin burimor]