Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/O

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: O , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/O/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

O

obo - shih: ebu. [2]
odovaç ~i em. shm. ~a çep, lëfyt uji në kanalizim; shih: eifun. [2]
okolla (okollas, akolla) pf. (sërb.) rreth, për rreth, për qark, okoll m´okoll, rreth e rrotull, rreth e m´rreth. [2]
ortake (artake ~ja) ef. shm. ~ shoqe në një punë të përbashkët; shemër. [2]
orzeli - shih: erzeli. [2]
oullet (i) (houllet) - i afrohet. [2]
Arkeologji

O

Arësim

O

 • Objekti
  1. ...
  2. Objektiva qëllimi për të arritur një cakë, shih Objektiva #1
 • Objektiva
  1. ...
  2. objektivat mësimorë / educational objectives: janë synime afatshkurtëra dhe më konkrete se qëllimet arsimore. Ato janë produkti që shpresohet të demonstrojë nxënësi si rezultat i të nxënët. Objektivat mësimorë formulohen në kuadrin e kontekstit të qëllimeve arsimore, por me synimin që t’i konkretizojnë ato. Objektivat mësimorë janë bazamenti mbi të cilin ngrihet plani i veprimit. Ato janë bazë për vendimet që lidhen me përmbajtjen mësimore, me metodat e mësimdhënies, me përdorimin e mjeteve mësimore, me vlerësimin.[3]
  3. objektivat e vlerësimit/ assessment objectives : janë rezultate të veçanta të të nxënët, të cilat do të vlerësohen.[3]
 • Organizimi
  1. ...
  2. organizimi dhe drejtimi i klasës / classroom organization and managment : është procesi i administrimit të veprimtarisë së klasës në lidhje me aspekte të tilla, si: planifikimi i mësimit, shfrytëzimi i burimeve njerëzore dhe materiale, shfrytëzimi i hapësirës dhe i kohës, krijimi i klimës, kontrolli, disiplina, zgjidhja e konflikteve për të realizuar qëllimet e edukimit.[3]
Balet

O

Fizikë

O

 • o
  1. - shkurteseper ?
 • O
  1. - shkurteseper ?
 • ora
  1. ...
  2. - njesi
Ekonomi

O

 • Opinioni
  1. (Opinion):Shprehja e mendimeve dhe pikpamjeve qe nje person ka per nje ceshtje te caktuar.[4]
  2. Opinioni i auditit (audit opinion): Raporti i auditorit permban nje shprehje te shkruar qarte te opinionit ne deklarimet financiare si nje e tere. Nje opinion i pa kualifikuar shprehet kur auditori arrin ne perfundimin se deklarimet financiare japin nje kendveshtrim te drejte dhe te vertete (ose paraqiten ashtu si duhet, ne te gjitha materialet respektive) ne lidhje me kuadrin raportues financiar te identifikuar dhe kur çeshtjet qe permbajne deklarimet jane materiale.[4]
Informatikë

O

 • OCW
  1. Shqip: OCW : MITOPENCOURSEWARE është iniciativë e Fondacionit William dhe Flora Hewlett, Fondacionit Andrew W. Mellon dhe MIT. Qëllimet e OCW janë publikimi falas i materialeve të lëndëve mësimore të MIT për edukatorët,...[5]
 • OLED
  1. Shqip: OLED : OLED është shkurtesë për Organic LED. Këto Light Emitting Diode (LED) përbëhën nga molekulat organike. Kjo lejon krijimin e LED më të vogla të cilat mund të përdoren për ekrana OLED që do të jenë më të hollë,...[5]
 • One
  1. ...
  2. one's-complement
  3. Shqip: një-komplementi // Reprezentim i numrit me shenjë në sistem binar. Ndryshe nga matematika kur numri negativ shënohet me shenjën minus (-), në sistemet digjitale kjo mund të arrihet kur numri 1 kthehet në 0, dhe ai 0 në 1....[5]
 • Open
  1. ...
  2. open source - Shqip: open source (Kodi i Hapur) : në përgjithsi i referohet programit, kodi i të cilit është i hapur dhe i gatshëm për publikun e përgjithshëm për përdorim, ndryshim e përhapje falas. Në përgjithsi kodi open-source krijohet nga kontributi i shumë programerëve,...[5]
  3. OpenGL / Shqip: OpenGL // Open Graphics Library është standardi industrial për aplikimin e API për definimin e 2D dhe 3D pamjeve grafike. Para krijimit të OpenGL nevojiteshin aplikacione grafike për çdo sistem operativ dhe platformë....[5]
 • OR
  1. ...
  2. Shqip: OR : Lloj i derës (gate) logjike ku rezultati është 1 në rast se së paku një nga hyrjet është 1, ndërsa 0 vetëm kur dy hyrjet janë 0.[5]
 • OSD
  1. Shqip: OSD : (I) Shkurtesë për on-screen display. OSD është imazh i mbivendosur në ekran. Ky imazh zakonisht shërben për të bashkëvepruar me pajisjen me anë të instruksioneve që shfaqen në ekran. OSD zakonisht përdoret për pajisjet si TV,...[5]
 • OSPF
  1. Shqip: OSPF : shkurtesë për Open Shortest Path First. OSPF është protokol rrugëtues autonom (IGP) i tipit "link-state". Ky protokol përdor algoritmin e njohur të Dijkstra (lexo: dekstra) për të gjetur rrugën më të shkurtër në pemë (Ang: tree) prej burimit në...[5]
 • Over
  1. ...
  2. overclock - Shqip: sipërmatje : Procesi i caktimit të shpejtësisë së procesorit mbi shpejtësinë e lejuar apo të caktuar. Gjatë këtij procesi (Overclocking) ndryshon forca elektrike në procesor dhe si pasojë nevojitet sistem i mirë ftohës. Në shumë raste ftohja nuk është e mjaftueshme dhe procesor...[5]
Internet

O

Drejtësi

O

 • OBSH
  1. buxheti shk. për : Organizata Botërore e Shëndetësisë. [6]
 • ofruesi
  1. ...
  2. buxheti : Ofruesit e Shërbimeve Publike shk. OSHP. [6]
 • organizata
  1. ...
  2. buxheti : Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë shk. OSBE. [6]
  3. buxheti : Organizata Botërore e Shëndetësisë shk. OBSH. [6]
 • OSBE
  1. buxheti shk. për : Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. [6]
 • OSHP
  1. buxheti shk. për : Ofruesit e Shërbimeve Publike. [6]
Kimi

O

 • orbita - veti e trupave
 • organika - substanca kimike
 • Oksidimi - reagim që ka të bëjë me humbjen e elektroneve nga një atom


Komunikacion

O

Kopshtari

O

Kuzhinë

O

Matematikë

O

Mitologji

O

 • Omfali
  1. Omfali, gur konik i shenjtë që ndodhej në Delf. Emri Omfal do të thotë kërthizë; omfali njihej si qendra e botës. Sipas legjendës, Zeusi dërgoi dy shqiponja rreth botës, njëren në drejtim të perëndimit, tjetrën në drejtim të lindjes, të cilat u takuan në vendin ku ndodhej omfali. Ai adhurohej në Delf dhe lidhej me kultin e Apolonit.[7]
Mjekësi

O

|[[Ortopedi levzja e dores diagnoa lunatum malazie.]
Muzikë

O

 • Odeoni - term
 • Ojna - term
 • Okarina - instrument
 • Ongari - instrument
 • Opera - emërtim
  1. Opera aperta - (ital.: vepër (artistike) e hapur). i përgjegjet falës angleze Work in Progress. (shiko atje)[8]
  2. Opera buffa - oper argëtuese italiane. U krijua si Intermezzo e Opera seria-së.[8]
  3. Opera di mezzo carattere - (ital.: oper me gjysmë karakteri (=veçorie)) sikurse semiseria (oper gjysmë serioze) në mes të operave të zhvendosura Buffa dhe Seria.[8]
  4. Opera seria - gjini e operes serioze italiane me materie (=përmbajtje) antike ose mitologjike ose histotike; Për t'u dallim nga Opera Buffa; Krye gjinia e operes Barock-ane, idealisht tipike është e rradhitur në pesë akte, nga ana muzikore e dëftuar nga pasimi Rezitativ dhe Da-capo-Arie.[8]
  5. Opéra-comique - për dallim nga opera Buffa, as sesi nuk qëndron si gjini e operës argëtuese franceze, tek kjo copa muzikore është e lidhur me diakogun e folur.[8]
 • Operette
  1. - gjini argëtuese e veprave muzikore të pregatitura për bynë e që rrjedhë nga lojrat e këndimit, Vaudeville-t dhe Opéra comique të shekullit XIX; për dallim nga opera në Operette fliten dialoget.[8]
 • Oratorium
  1. - në fillim vepër shirtërore (krijuese) e më vonë edhe publike, për solo këndim, për Chor dhe për orkester, si Oratorium skenik i ngjitet Operës; në vend të shfaqjes teatrale të operës, në oratorium hynë roli i treguesit (testo) i cili mund të zëvendësohet edhe nga Chor-i.[8]
 • Orkesra - emërtim
  1. Orchestersuite - pjesë e radhëve instrumentale nga një vepër për bynë.[8]
 • Overteure
  1. - pjesa prirëse orkestrale e një opere, si e tillë merret edhe pjesa nisëse e një Suite ose një Concerto-je të madhë.[8]
Pikturë

O

Gjeografi

O

 1. Oaza është vend pak i ulët ose gropë e cektë me ujë dhe me gjelbrim në shkretirë. [9]
 1. Objektet e universit, janë elemente të përbëra që mund të lokalizohen në gjithësi nëpërmjet metodave të ndryshme austronomike.
  1. Objekte në thellësi (në univers) shpeshë në literaturën e huaj hasen si Depp-Sky-Objekt. Veçohen nga objektet tjera përshkakë të pozites së tyre në univers. Këto objekte nga pikëqëndrimi ynë në univers janë shumë largë[10]
 1. Okultacioni ( Latinisht : occultatio , "fshehur", "fshehur", "# sekrecion) është një fenomen astronomik kur një trup qiellor siç shihet nga Toka, fshehet pas një tjetrit.[9]
 1. Orografi-a është degë e Gjeomorfologjisë që merret me përshkrimin e formave të relievit të Tokës, klasifikimin dhe sistematizimin e tyre sipas shenjave të jashtme, pavarsisht nga prejardhja që kanë.[9]
 1. Orometri,-a është degë e gjeomorfologjisë që merret me matjen e formave të relievit.[9]
 1. Ortek,~u:~ë, ~ët. Grumbull i madh bore , që shkëputet nga malet e larta , rrokulliset teposhtë dhe sa vete e bëhet më i madh, duke shkatrruar çdo gjë para vetes: >> Ortek bore<<:ose grumbuj gurësh të shkëputur nga shkëmbinjtë, që shkatrrojnë çdo gjë përpara gjat rokullisjes.[9]
Islam

O

Islam

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ a b Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 5. ^ a b c d e f g h i j pr-tech
 6. ^ a b c d e f Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 7. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 8. ^ a b c d e f g h i (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 9. ^ a b c d e Planeti
 10. ^ austroalb