Wikipedia:Projekti Fjalori/T

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: T , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/T/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

T

tagbir ~i (takbir) em. shm. ~e (or.) [2]
tajshkë ~a ef. shm. ~a copëz e vogël druri që mbetet pasi ta kemi ghendur drurin, ashkë, ashkël, bujashkë. [2]
talebe ~bja ef. shm. ~ (or.) [2]
tambar ~i em. shm. ~e gunë; fig. "ja paloj tambarin", ia tregoj qejfin, e zbrum duke e rrahur. [2]
tanaherë ndf. gjithmonë. [2]
- tue, duke. [2]
teferiq ~i (teferixh ~i) em. shm. ~e (or.) [2]
tejë (tejtë) - ndejtur, (tejun) - ndejtur. [2]
tekmil ~i em. shm. (or.) [2]
tekrrí ~ja ef. shm. ~ja lëmsh, tubë pejsh. [2]
teliz ~i em. shm. ~e ballkon i vogël prej dërrasash. [2]
temcoj ~a - tepsi. [2]
temsil ~i em. shm. ~e (or.) [2]
tenzonë (djalë n´...) bir në shpirt, fëmijë i adaptuar. [2]
tëishkë më tëishkë lok. ndf. copë-copë. [2]
tërmek (dikend) (termek) ft. e mpak së rrahuri, e rrah gjersa e bëj të humbasë vetëdijen; turlloj, termekem, mpakem së rrahuri, trullohem. [2]
tervesë ~a (tërvesë) ef. shm. ~a, tryezë. [2]
teslicë ~a ef. shm. ~a (sërb.) sqepar, qeser, teskë. [2]
teshë - lodhur, ëputur, dërmuar. [2]
tënzonë, shih: tenzonë. [2]
tërmoj ft. tuboj, mbledh, grumbulloj, tërmou - tubuar, u tërmounë, - u grumbulluan, u tubuanë. [2]
tibe, shih: tybe [2]
tiej ft. dëgjoj, ja tie - ia dëgjon, tie - dëgjuar, tieten - dëgjuan, tije - ty, tine - ti, toj - ty. [2]
toj se ldh. gjoja se, kinse. [2]
tok ft. trokas, toka - trokita, tokën- troket, tokin - trokasin. [2]
tollë - ndodhur, toll - ndodh, tollje ~ja ef. shm. ~ - ndodhi. [2]
topko ndf. (maq.) krejt, krejtësisht, ai vetë, i ngjajshëm me ... [2]
trakalicë ~a ef. shm. ~a nënbishtëza e samarit, shkop petashuq, i lidhur në të dy anët e samarit që u vihet kuajve ose gomarëve e mushkave nën bisht, për të penguar që të rrëshqasë samari përpara në tatpjetëze. [2]
treb - tremb, trebë - trembur. [2]
tretna ~t (të) ef. shm. gostia, (zijafeti) që bëhet natën e tretë me rastin e lindjes së fëmijës. Edhe kur ndodh q ëkjo gosti bëhet natën e shtatë, prapëseprapë quhet tretna (nga numri tre). [2]
troçk ~a ef. shm. ~a troke, trokale, këmbanë e vogël për dhen ose dhi në formë rrumbullake ose shpatuke. [2]
tuk pf.t^e [2]
tulifarë (më drejt: turliarë) gjithfarë. [2]
tulluk ~u em. shm. ~a shllungë, një dorë lesh ndf. "ja hiqke leshin tulluk", ia ndukte leshin shlluga-shlluga. [2]
tumelek ~u em. shm. lodër, daulle e vogël. [2]
turjelë - turjelë. [2]
tybe ~bja ef. shm. ~ (or.) [2]
Arkeologji

T

Arësim

T

 • Teknika
  1. ...
  2. teknika e planifikimit rrjetor (TPRr) / network tehnique: paraqet metoda bashkëkohore analitike të planifikimit dhe të udhëheqjes me projekte të ndërlikuara. Mbështeten në paraqitjen tërësore dhe detaje të detyrave të planifikuara të një projekti unik nërpërmjet diagramit rrjetor. Emrin e ka marrë për shkak të procedurës së veçantë e cila përdoret në planifikim dhe udhëheqje (teknikë) dhe paraqitjes grafike në formën e rrjetit (planifikimi rrjetor). Si bazë teorike e TPRr shërbejnë algjebra moderne, teoria e grafeve dhe statistika metematikore me teorinë e gjasave – probabilitetit.[3]
 • Testi
  1. ...
  2. Testimi shiko Testimi #1
  3. testi / test : përbëhet nga një sistem detyrash, pyetjesh, çështjesh të lidhura logjikisht ndërmjet tyre, të cilat kanë të bëjnë me një fushë të caktuar dhe që duhen zgjidhur.[3]
 • Testimi
  1. ...
  2. testim / testing  : është procedura gjatë së cilës me anë të testeve maten njohuritë, aftësitë, suksesi. Testimi, si një veprim i standardizuar shërben për përcaktimin e shkallës sasiore dhe cilësore të zhvillimit të një dukurie në situata të caktuara.[3]
 • Treguesi
  1. ...
  2. treguesi arsimor / educational indicator : është i përkufizuar në përgjithësi si një statistikë e lidhur me politikën që synon të sigurojë informacion rreth kushtit, funksionimit ose veprimtarisë së një sistemi arsimor ose të një pjese të tij. Treguesit arsimorë mund të shënojnë një aspekt të caktuar të kushtit, funksionimit ose të veprimtarisë së një sistemi arsimor, por ato nuk janë dukuria në vetvete. Statistikat kualifikohen si tregues vetëm nëse ato përmbushin funksionin e pikës së referimit ose të krahasimit.[3]
  3. treguesit sasiorë / quantitative indicators : përmbajnë ndryshore që mund të paraqiten lehtësisht në mënyrë numerike.[3]
  4. treguesit cilësorë / quality indicators: shënojnë ndryshore që nuk është e lehtë të paraqiten numerikisht; për to përdoret shkalla vlerësuese përshkruese.[3]
Balet

T

Fizikë

T

Film

T

Ekonomi

T

Informatikë

T

 • TB
  1. Shqip: TB : është shkurtesë për TerraByte. Një TB i ka 1024 GB.[7]
 • TPC
  1. Protokolli TCP/IP - Shqip: TCP : Shkurtesë për Transmission Control Protocol. TCP është një nga protokolet kryesore në rrjeta TCP/IP. Ky është protokol i orientuar në lidhje (connection oriented) që bënë pjesë në shtresën transport (transport layer)....[7]
 • Tel
  1. ...
  2. Telnet / Shqip: Telnet // Telnet është protokol standard i cili ju mundëson komunikim me sisteme të largëta nëpërmes terminalit në sistemin e juaj. Telnet komunikon nëpërmes TCP/IP protokolit dhe dërgon shënime të cilat sistemi i largët i paraqet apo krijon....[7]
 • Tex
  1. ...
  2. texture - Shqip: tekstura : Karakteristika e sipërfaqës së materialeve të vërteta, vizuele apo të simuluara. Teksturat e materialeve të vërteta mund të ndihen me gishta apo prekje ndërsa ato të materialeve të simuluara "nënkuptohen" nga forma e krijuar në medium,...
 • TFT
  1. Shqip: TFT : është shkurtesë për Thin-Film-Transistor. Kjo është teknologji për ekrane të kristalit të lëngët (LC apo liquid cristal) e cila ofron pamjet të kualitetit të lartë. TFT ekranet zakonisht përdoren në kompjutera fletore....[7]
 • Transitor
  1. ...
  2. transistor - Shqip: tranzistor : Tranzistori është pajisje elektronike e përdorur në makina dhe kompjutera. Tranzistori është i ndërtuar nga gjysmëpërçuesit si germanium dhe silikon për të cilin bëhën tri lidhje elektrike. Ndotjet apo papastërtitë në gjysmëpërçues përdoren për të kr...[7]
 • tree
  1. ...
  2. Shqip: dru : (I) Druri apo pema është një strukturë e shënimeve (data structure) në të cilën një element është i lidhur për elementin tjetër nën atë. Lidhja mes elementeve quhet degë (ang: branch). Drunjët zakonisht vizatohen kokëposhtë,...[7]
 • Two
  1. ...
  2. two's-complement - Shqip: dy-komplementi : Reprezentim i numrave me shenjë në sistem binar. Çdo numër negativ fitohet kur e gjendet një-komplementi (njëshat bëhen zero, dhe zerot njësha) i numrit pozitiv dhe pastaj i shtohet numri 1. Biti më i majtë përdoret për shenjë....[7]
Internet

T

 • Tag është lloj i komandës, i udhëzimit në gjuhën e shenjave HTML.[8]
 • TCP/IP shkurtese per Protokolli TCP/IP
 • Telenet - sherbim qe ofrone interneti
 • Teksti është përmbajtja e vëllimit të shenjave të rradhitura ashtu që pas deshifrimit kanë kuptim. Zakonisht përmbajtja e vëllimeve të shenjave d.m.th tekstit paraqiten në rrafshe lineare si libra, doracakë etj. [8]
 • Tim Berners-Lee - 1990 shkroi konceptin per World Wide Web.(HTTP,URI,HTML)
 • TDMA
 • Time-division multiplexing
 • TransitDrejtësi

T

 • teknologjia
  1. ...
  2. buxheti : Teknologjia Informative shk. IT. [10]
 • testamenti
  1. ...
  2. Testament do të thotë shprehje e vullnetit të fundit e dhënë në formën e paraparë me ligj, me të cilin trashëgimlënësi (testatori) urdhëron si të veprohet me pasurinë e tij pas vdekjes së tij.[6]
 • TMK
  1. buxheti shk. për : Trupat Mbrojtëse të Kosovës. [10]
 • trupi
  1. ...
  2. buxheti : Trupat Mbrojtëse të Kosovës shk. TMK. [10]
 • TVSH
  1. buxheti shk. për : Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. [10]
Kimi

T

Komunikacion

T

 • Trafiku
 • Transporti
  1. Bartaja nga pika A në pikën B të gjë sendi
  2. Ligji Nr. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR[1] {shih:Ligji #2}
  3. Transporti publik: transporti që me kushte të njëjta është i përshtatshëm për të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve të transportit.
  4. Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit (shih:Ministria)
  5. Operator i transportit: personi juridik a fizik, i cili ushtron veprimtarinë e transportit publik.
  6. Operator vendës : operatori i transportit me seli në territorin e Kosovës.
  7. Operator i jashtëm: operatori i transportit me seli jashtë territorit të Kosovës.
  8. Transport i brendshëm: transporti në territorin e Kosovës.
  9. Transport i jashtëm: transporti ndërmjet Kosovës dhe një apo më shumë vendesh.
  10. Transport i rregullt udhëtarësh: shërbim i rregullt transporti në itinerare dhe vendqëndrime të pandryshuara, të ofruara nga transportuesi dhe të përcaktuara më parë, shërbim i cili kryhet vetëm me autobus dhe mund të jetë urban, ndër-urban dhe i jashtëm.
  11. Transporti i lirë udhëtarësh: transport udhëtarësh jashtë shërbimit të rregullt, duke përfshirë shërbimet speciale të rregullta, që bartin grupe udhëtarësh të organizuar me iniciativë të konsumatorit ose vetë bartësit.
  12. Transport në llogari të vetë: transporti i mallrave me automjet transporti, në ardhje apo në kthim vetëm për llogari të vet.
  13. Fletë ngarkesë: akti që përcjellë mallin i cili përmban: datën dhe vendin e dhënies, emrin e mbiemrin apo titullin e dërguesit dhe adresën e tij, emrin e mbiemrin apo titullin e marrësit dhe vendin e shkarkimit, shenjën e sasisë dhe të llojit të mallit, regjistrimin e dokumenteve që i bashkëngjiten fletëngarkesës, shpenzimet e transportit e të tjera.
  14. Transport urban : Transporti i ushtruar brenda kufijve urban të komunës.
  15. Transporti urban-periferik :transport i ushtruar brenda territorit të komunës. [nga 3-15][6]
 • Trotuari
 • Tejkalimi
  1. ligj në komunikacion
Kopshtari

T

Kuzhinë

T

Matematikë

T

Mitologji

T

 • Tadeni
  1. Tadeni, hyjn iilire që identifikohej me Apolonin. [12]
Mjekësi

T

 • Tifoja
 • Trombocitet
 • Truri
 • Trashëgimia
  1. Trashëgimia paraqet proces të dorzimit të vetive (informacionit gjenetik) në zhvillimin individual nga prindit në pasardhës, respektivisht prej një gjenerate në një gjenerat tjetër.
Muzikë

T

 • Tagiari - lloj Defi Dibranë
 • Takalakja - lloj Rraketakje në Mokër
 • Takerrakja - lloj Rraketakje në Bicaj të Kukësit
 • Takllima - lloj Rraketakje në Buzë të Mirditës
 • Tanzfuge
  1. (gjermanisht) - Fuge në ritem të vallëzimit.[13]
 • Tambura - instrument
 • Tamërra - instrument
 • Tamuri - instrument
 • Takerakja - lloj Këbore në Shqipërin veriore
 • Takëma - term
 • Taksima - term
 • Tajfa - term
 • Tartaposhi - term
 • Teli - pjesë instrmenti
 • Tenor
  1. - (nga lat.: tenere: mbajtja, ndalimi) zë i lartë i burrave; zëri qendrorë (zëri recitues) në Psalmodie e të cilit i kushtohet melodia ose melodia del nga ai zë; në të kalueren, ai që këndonte Cantus firmus në tonin e përbër nga shumë zëra.[13]
 • Terzett
  1. (treshja) - tre solo këngëtarë.[13]
 • Tetratoni - term
 • Tërhota - instrument
 • Tërrtëra - instrument (shiko Gërreza)
 • Thema
  1. - melodi apo rresht i akorduar i përpiluar ashtu që të jetë posaçërisht i veçuar dhe/ose i lehtë dhe i kapshëm për ndëgjuesin dhe që ndjehet si pikë nisje e një vepre të tërë. Një Thema mund të coptohet e shpërndahet në disa segmente karakteristike (Motive) të cilat e kujtojnë Thema-në dhe kështu nxitet efekti i kujtes për (ri-)njohjen.[13]
 • Tingulli - term
 • Tingëza - instrument
 • Timbre
  1. - (franz.: vula) ngjyra karateristike e tingëllimës së një zëri (këndimi). [13]
 • Titaroti - instrument
 • Tekno - lloj muzike
 • Toccata
  1. - (nga ital.:toccar: rrahja, cakatja) pjesë muzikore të farefisnuar me fantazinë me karaktere quasi të improvizuar (frei Tempi, pauzat).[13]
 • Toni - term
 • Tokëza - instrument
 • Topuzi - instrument
 • Iso-polifonia toske - tubim
 • Tota - instrument
 • Totarita - instrument
 • Tragedie lyrique
  1. - (franz.: tragjedi muzikore) shprehje për të treguar një operën tragjedie franceze, ku lyriqu duhet kuptuar së bashku me fjalët pasuese en musique (d.m.th me muzik), për këtë para shekullit XVIII-të, quhej Tragédie en musique ; shprehja përkatëse italiane shkruhet Tragedia in musica. [13]
 • Trakalaku - lloj rraketakeje në Thumanë
 • Trakaliqja - lloj rraketakeje në Kurvelesh, Kolonjë
 • Trakalisja - lloj rraketakeje në Krujë
 • Trakatruka - lloj rraketakeje në Sarandë
 • Trakëza - lloj rraketakeje në Lushnje
 • Trakllima - lloj rraketakeje në Dibër
 • Transkiptimi i muzikës popullore - term
 • Tritonia - term
 • Trittico
  1. - (ital.: Triptychon) në shkencat e artit, treguese për pamjen (fotografit e mesme) e qëndrueshme që ka anash saj dy pamje të luhatëshme (p.sh.: ansoret e altarit); është zgjedhur nga G. Puccini si titull për tri një aktshet e tij (II tabarro, Suo Angelica, dhe Gianni Schicchi).[13]
 • Troka - llojë Tokëze tek arbëreshët në Itali
 • Tupani - lloj daulle në Kosovë
 • Turaça - instrument
 • Turumbeta - instrument
Pikturë

T

Gjeografi

T

 1. Tajga është tip i pyjeve e cila shtrihet në pjesën veriore të hemisferës veriore, në kushtet e klimë së ftohët. Në veri të tajgave shtrihen tundrat, ndërsa në jug pyjet e përziera dhe stepat.[14]
 1. Tajfuni erë e fortë në vist tropike të Azisë Lindore e Juglindore.[14]
 1. Teoria e trnzicionit demografik shqyrton procesin e zhvillimit të popullsisë nëpër etapa të caktuara të zhvillimit shoqëror-ekonomik, duke u bazuar në përgjithësimin e fakteve empirike të ndryshimit të komponentëve të lëvizjes natyrore të popullsisë të vendeve të zhvilluara perëndimore të Evropës. Tranzicioni demografik, sipas teorisë së tranzicionit demografik, nënkupton së pari rënien e mortalitetit nën 30 ‰ dhe, më vonë, edhe rënien e natalitetit, gjithashtu nën 30 ‰ .[14]
 1. Toponimia është studimi shkencor për emrat e vendeve (toponyms), origjina e tyre, kuptimet, përdorimin dhe tipologji. Pjesa e parë e fjalës vjen nga greqisht tópos (τόπος), vendin; pasuar nga ónoma (ὄνομα), që do të thotë emër. Kjo në vetvete është një degë e onomastikë, studimi i emrave të të gjitha llojeve. Për të kuptuar vlerën e toponyms, kujtoj çdo toponym (ose emrin gjeografike) si titulli i një tregim i zbuluar disa aspekt i një rajon e trashëgimisë kulturore apo natyrore. [14]
 1. Tërmeti është fenomen i cili shkaktohet nga çlirimi i papritur i energjisë së grumbulluar, i cili shkakton krijimin e valëve sizmike (dallgëve sizmike). [14]
 1. Treva është vend ( hapësirë ) i vogël, më i vogël se krahina (regjioni), i përbërë prej dy a më shumë trojesh fqinje, të cilat ndërmjet tyre dallohen nga pjesët përbërëse natyrore dhe antropogjene, por që gjithëashtu përbënë një tërësi të caktuar hapsinore. [14]
 1. Trëndafil i erërave është drejtimi caktuar i erërave që fryjnë mbi një vend, i cili përcaktohet me diagramin polar.[14]
 1. Trualli është vend i vogël si tërësi e vaçantë gjeografike , që dallohet nga trojet fqinje nga veçoritë e pjesëve përbërëse natyrore ( relievi, ndërtimi gjeologjik, klima, ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, tokat dhe bimësia), si dhe nga veçoritë antropogjene (vendbanimet dhe të gjihta objektet e tjera dhe dukuritë e krijuara nga veprimtaria njerzore) (ps.sh. gropësirë, fushë e vogël, fushë karstike, ranishtë rrafsh lumor i madh etj). [14]
 2. Trualli është njësia bazë e ndarjes fiziko-gjeografike. [14]
 1. Tundrat janë zona të rrafshëta ose të valëzuara e të zhveshura, me bimëi kryessht nga myshqet dhe likenet, që shtrihen kryesisht në zonën nënarktike të Evropës, të Azisë dhe të Amerikës Veriore. [14]
Islam

T

Islam

 • Taba'een
 • Tafsir (تفسير)
 • Taghut
 • Tahajjud
 • Taharah
 • Tahir
 • Tajdid
 • Tajwid (تجويد)
 • Takbir
 • Takfeer
 • Taqlid (تقليد)
 • Taqiyya (تقيّة)
 • Taqwa
 • Tarawih
 • Tarkib (تَرْكِيب)
 • Tariqa (طريقة)
 • Tartil (ترتيل)
 • Tashkil (تشكيل)
 • Taslim (تسلم)
 • Tawbah
 • Tasawwuf (التصوّف) ose Sufism
 • Tawaf
 • Tawheed (توحيد)
 • Tawrat
 • Tayyib

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c d e f Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ Efektet tregtre te Masave Sanitare e Fitosanitare Rasti i Shqipërise - Dr.Engjell Skreli, Mars 2005 në internet, prill 2007
 5. ^ a b Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 6. ^ a b c Gazeta Zyrtare IPVQ Viti I Nr. 3 / 1 gusht 2006 Gabim referencash: Invalid <ref> tag; name "GZIPVQ03" defined multiple times with different content
 7. ^ a b c d e f g pr-tech
 8. ^ a b Interneti allashqiptarçe
 9. ^ a b c d e f Kuvendi i Shqipërisë - në internet, prill 2007
 10. ^ a b c d e Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 11. ^ Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 12. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 13. ^ a b c d e f g h (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 14. ^ a b c d e f g h i j k l Planeti