Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Komunikacion

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Komunikacion shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Komunikacion/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Komunikacion/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Kategoria "Komunikacion" e artikujve në Wikipedia


 • Komuna
  1. Njësi hemelore teritoriale
  2. Komuna : njësi themelore territoriale e vetëqeverisjes lokale në Kosovë, e përcaktuar sipas Rregullores së UNMIK-ut 2000/45.[1]
 • Ligji
  1. Regullore, marrëveshje zyrtare
  2. Ligji Nr. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR[1] - (Kosovë)
 • Makina
  1. Objek i pajisur me aparatura të ndryhme që shërben për të kryer një punë
  2. Makina transportuese e personave - elemen(objekt)
  3. Makina transportuese e mallrave - elemen(objekt)
 • Ministria
  1. Njësi administrative përgjegjëse për një lëmi
  2. Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit (Ministria)”: njësi administrative përgjegjëse për çështje të cilat kanë të bëjnë me sektorin e transportit të themeluar në pajtim me Rregulloren nr. 2001/19 të 13 shtatorit mbi Degën Ekzekutive të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë.[1]
 • Trafiku
 • Transporti
  1. Bartaja nga pika A në pikën B të gjë sendi
  2. Ligji Nr. 2004/1 PËR TRANSPORTIN RRUGOR[1] {shih:Ligji #2}
  3. Transporti publik: transporti që me kushte të njëjta është i përshtatshëm për të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve të transportit.
  4. Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit (shih:Ministria)
  5. Operator i transportit: personi juridik a fizik, i cili ushtron veprimtarinë e transportit publik.
  6. Operator vendës : operatori i transportit me seli në territorin e Kosovës.
  7. Operator i jashtëm: operatori i transportit me seli jashtë territorit të Kosovës.
  8. Transport i brendshëm: transporti në territorin e Kosovës.
  9. Transport i jashtëm: transporti ndërmjet Kosovës dhe një apo më shumë vendesh.
  10. Transport i rregullt udhëtarësh: shërbim i rregullt transporti në itinerare dhe vendqëndrime të pandryshuara, të ofruara nga transportuesi dhe të përcaktuara më parë, shërbim i cili kryhet vetëm me autobus dhe mund të jetë urban, ndër-urban dhe i jashtëm.
  11. Transporti i lirë udhëtarësh: transport udhëtarësh jashtë shërbimit të rregullt, duke përfshirë shërbimet speciale të rregullta, që bartin grupe udhëtarësh të organizuar me iniciativë të konsumatorit ose vetë bartësit.
  12. Transport në llogari të vetë: transporti i mallrave me automjet transporti, në ardhje apo në kthim vetëm për llogari të vet.
  13. Fletë ngarkesë: akti që përcjellë mallin i cili përmban: datën dhe vendin e dhënies, emrin e mbiemrin apo titullin e dërguesit dhe adresën e tij, emrin e mbiemrin apo titullin e marrësit dhe vendin e shkarkimit, shenjën e sasisë dhe të llojit të mallit, regjistrimin e dokumenteve që i bashkëngjiten fletëngarkesës, shpenzimet e transportit e të tjera.
  14. Transport urban : Transporti i ushtruar brenda kufijve urban të komunës.
  15. Transporti urban-periferik :transport i ushtruar brenda territorit të komunës. [nga 3-15][1]
 • Trotuari
 • Tejkalimi
  1. ligj në komunikacion