Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/S

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: S , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/S/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

S

sabí ~ja ef. shm. ~ (or.) [2]
sade (sallde) - vetëm, sall. [2]
sagllamohem fint. (or.) sigurohem, bindem; sagllam m. (or.) i sigurtë, i saktë, i përpiktë, i rregullt, ndf. sigurisht, padyshim, "vjen sagllam", vjen padyshim. [2]
sai - sy, sajtë - sytë. [2]
sakakusholl ~i em. shm. ~a (or.) lloj zogu i vogël. [2]
sallmë (me e lishou kalin ...) ffr. ta lëshosh kalin të kullosë i lirë në tërë lvadhin, pa e kufizuar duke e lidhur për ndonjë pemë apo huri. [2]
scivonët (serb. zvono) zilet. [2]
sebep ~i (sebet) em. shm. ~e (or.) [2]
sefte, sefteneen ndf. (or.) [2]
selam aleiqym! pasth. (or.) ju përshëndes! ju drejtoj një përshëndetje! [2]
seri ndf. çudi," me ba seri~, të habitësh, të mbetesh pa mend. [2]
samarxhi ~ja em. shm.:, argjentar. [2]
sëndyq - shih: san^ek. [2]
sini ~ja ef. shm. ~ja tepsi e madhe që shtrohet në vend të sofrës, sofra. [2]
sinouri (sinori) kufi, kufi are, vend, vis. [2]
smujë - sëmndje. [2]
´sonj - mësoj. [2]
sos ft. ka edhe kuptimin: vendos, " e kam sosë me u nisë", e kam vendosur; djeg, "e sosi pasuli i nxehtë", e dogji, e ërvëloi grosha e nxhtë, " m´sosi çaji", më përvëloi çaji; arrij, "masi u sos n´katnd", pasi arrijti ... [2]
spre - mprehur. [2]
store ~rja ef. shm. ~ përdoret me kuptimin: ngjarje e vërtetë, e vërtet historike. [2]
strokël ~klli (strofullog ~u) vend ku rrinë shtazët e egra; çerdhe, frrik. [2]
struhere ~rja - shih: shtruherë. [2]
stupc ~i em. shm. ~a (or.) [2]
s^un ~i em. shm. ~e (dhe: suntar) sundimtar. [2]
svojit ft. (sërb. usvojiti) përvetësoj, mposht, rrëzoj. [2]
syret ~i em. shm. ~a (or.) [2]
syretxhi ~ja em. shm. ~ (or.) [2]
Arkeologji

S

Arësim

S

 • sinopsisi
  1. ...
  2. sinopsis / synopsis: skicë, përmbledhje e shkrimeve dhe e përmbajtjeve të shkruara të disa autorëve për të njëjtën temë- lëndë të renditur sipas kronologjisë.[3]
 • Standardi
  1. ...
  2. standard arsimor / educational standard : quhet një qëllim, objektiv ose kriter i arsimit i shprehur ose numerikisht si një mesatare statistikore, ose filozofikisht si një ideal i përsosmërisë, sipas të cilit gjykohen dhe vlerësohen gjërat.[3]
  3. standardet e arritjeve / achievement or performance standards: përcaktojnë nivelin e përmbushjes së standardeve të përmbajtjes nga nxënësit.[3]
  4. standardet e përmbajtjes /content standards : përcaktojnë se ç’duhet të dijë dhe të jetë i aftë të bëjë nxënësi në një lëndë mësimore.[3]
  5. standardet e programeve dhe të teksteve shkollore/ curriculum and textbooks standards: përfshijnë kriteret filozofike, psikologjike, pedagogjike dhe shkencore mbi bazën e të cilave hartohen programet dhe tekstet shkollore.[3]
Balet

S

Fizikë

S

Ekonomi

S

 • Sektori
  1. Sektori publik
   1. (public sector):Do te perfshihen; ministritë dhe institucionet e tjera qe jane në varësi të Këshillit të Ministrave apo të ministrive; organet e pushtetit vendor dhe subjektet publike në varësi të tyre; shoqëritë tregtare, me kapital tërësisht shtetëror ose ato ku pjesëmarrja e shtetit në kapitalin e tyre është mbi 50 për qind; bankat e nivelit të dytë, shoqëritë e sigurimeve dhe institucionet financiare ne te cilat pjesëmarrja e shtetit ne kapitalin e tyre është mbi 50 për qind.[4]
  2. Sektori i naftës - biznesi me derivate të naftës në Kosovë.[5]
 • Siguria
  1. Siguri e arsyeshme (Reasonable assurance):Koncepti qe kontrolli i brendshme, pavaresisht sa mire eshte hartuar dhe operuar, nuk mund te garantoje ne menyre absolute qe mund te permbushen objektivat e nje subjekti per shkak se ekzistojne kufizime te brendshme tipikisht te pakontrollueshme ne te gjitha sistemet e kontrollit.[4]
 • Sistemi
  1. Sistem (System):Teresia e veprimtarive dhe masave te ndermarra nga subjekti dhe te lidhura midis tyre te projektuara per te vepruar se bashku ne arritjen e objektivit te planifikuar.
  2. Sistemi financiar (Financial system): Procedurat per pregatitjen, rregjistrimin dhe raportimin e informacionit te besueshem per sa u takon transaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike.[4]
  3. Sistem i kontrollit te llogaritjes (accounting control system): Nje sere veprime te cilat konsiderohen te jene pjes e sistemit total te kontrollit te brendshem lidhur me realizimin e qellimeve te kontabilitetit te entit. Kjo perfshim perputhjen me politikat dhe procedurat financiare dhe te kontabilitetit, sigurimin e burimeve te entit dhe pregatitjen e raporteve financiare te besueshme.[4]
  4. Sistemi kontrollit administrative (administrative control system): Nje seri veprimesh, duke qene nje pjese integrale e sistemit te kontrollit te brendshem, lidhur me procedurat administrative te duhura per vendimmarrjen menaxheriale qe realizojne eficencen me te larte ekonomike dhe administrative dhe sigurojne implementimin e eficences administrative dhe te politikave administrative, te lidhura me ceshtjet financiare apo te tjera.[4]
  5. Sistem i nenshkrimit dyfishte (double signature system): Procedure e detyrueshme sipas te cilit per autorizimin e levizjes se vlerave financiare, kerkohet paralelisht nenshkrimi i pergjegjesit te finances dhe i titullarit te llogarise.[4]
  6. Sistemet e informacionit dhe te menaxhimit (SIM) (Information and management systems): Ju referohet atyre burimeve te te dhenave dhe rekordeve te mbajtura brenda ministrive apo agjensive te cilat jane te projektuara si deshmi informacioni per te ndihmuar menaxheret ne realizimin e pergjegjesive te tyre. Sistemet e informacionit financiar te menaxhimit si pjese e SIM, konsiderohen si themelore per shumicen e ministrive dhe agjensive per te menaxhuar burimet e tyre me mire.Sisteme te tilla mund te asistojne ne vleresimin e performances se programit, ne planifikimin e ngarkeses se punes dhe ne monitorimin e progresit drejte objektivave. Sistemet e informacionit te menaxhimit formojne nje element kyc te kontrolleve te menaxhimit.[4]
  7. Sistemi i kontrollit te brendshem (Internal control system): Nje proces i ndikuar nga drejtori, menaxhimi dhe stafit mbeshtetes te secilit njesi te subjektit, i hartuar per te dhene nje siguri te arsyeshme drejt permbushjes se secilit mision kryesor te departamentit, objektivave dhe qellimeve. Kontrolli i brendshem, Sistemi i kontrollit te Brendshem, Struktura e Kontrollit te Brendshem, Sistemi i Menaxhimit te Kontrollit, dhe Kontrollet e brendshme te Kontabilitetit dhe administrative i referohen ne menyre te kembyeshme gjate gjithe ketij punimi kuadrit te pergjithshem te kontrollit brendshem.[4]
  8. Sistemet bankare
 • Skema
  1. Skema piramidale - Investim i jashtëligjshëm ku investuesve u premtohen përqindje shumë të mëdha interesi mbi shumën e investuar (e dhënë hua).
 • Standarti
  1. Standartet e pergjithshme (General Standarts): Kualifikimet dhe kompetenca, pavaresia e nevojshme dhe objektiviteti, dhe ushtrimi i kujdesit te duhur, qe do i kerkohet auditorit per realizimin e detyrave te lidhura me standartet e fushes dhe raportimit ne nje menyre kompetente, eficente dhe efektive.[4]
 • Subvencioni
 • SWOT
  1. SWOT është një analizë ekonomike e një kompanie përmes analizës së forcës (streangth), dobësive (weakness), shanseve, mundësive (opportunities) dhe kërcënimeve (threats).
Informatikë

S

 • Scinentific
  1. ...
  2. scientific method - Shqip: metoda shkencore : Metoda Shkencore është mënyra e zbulimit të së vërtetë dhe fakteve, duke i ikur gabimeve. Përparësia më e madhe e metodës shkencore është që nuk ka paragjykime, pra nuk bazohet në besim por në vërtetime përmes eksperimenteve....[6]
 • SD
  1. Shqip: SD : Shkurtesë për Secure Digital. Këto kartela memorike kan madhësinë e një pullës postale. SD nuk i humb shënimet kur ska energji elektrike. Këto pajisje memorike të gjendjes të pandërprerë (solid state) nuk kan pjesë lëvizëse....[6]
 • SDK
  1. Shqip: SDK : Shkurtesë për Software Development Kit. SDK është paket i veglave, skedave dhe kodeve burimore që i ndihmojnë zhvilluesit të krijon softuer për ndonjë teknologji specifike. Ekziston numër i madh i SDK për Java,...[6]
 • SFD
  1. Shqip: SFD : është shkurtesë për Software Freedom Day. Kjo ditë e filluar me 28 Gusht 2004 ka për qëllim përhapjën e informimit mbi softuer të hapur dhe falas ose Free and Open Source Software (FOSS). Si pjesë e festimit është organizimi i mbledhjeve,...[6]
 • SGSN
  1. Shqip: SGSN : Shkurtesa për Serving GPRS Support Node. Kjo nyje e GPRS infrastrukturës ka rolin e mbartjes së paketave të shënimeve nga dhe deri te stacionet mobile në zonën e caktuar të shërbimit. Detyrat e SGSN janë drejtimi dhe transferi i paketave,...[6]

Si

 • SIP
  1. Shqip: SIP : Shkurtesa për Session Initiation Protocol. Ky është standard i specifikuar nga Internet Engineering Task Force (IETF) në RFC 2543. SIP përdoret për nisjen, menagjimin dhe ndërprerjen e sesioneve (ang: session) interaktive mes një ose më shumë përdoru...[6]
 • Sistemi
  1. ...
  2. Sistemi DNS
  3. Sistemi (Rout-Gateway)
 • SLI
  1. Shqip SLI: shkurtesa për Scalable Link Interface
 • SMTP
  1. Shqip: SMTP : Simple Mail Transfer Protocol - Protokol me anë të cilit bëhet transferi i postës elektronike (e-mail) në rrjetë. Ky protkol përdorë TCP/IP që të realizohet lidhja. Ky protokol zakonisht perdorë TCP portin 25....[6]
 • Sniffing
  1. ...
  2. teknika sniffing - Shqip: nuhatje : Lloj i teknikës që përdoret në rrjeta ku sulmuesi ka mundësinë e mbledhjës së paketave në rrjetë. Nuhatja e paketave mundësohet përmes NIC-ave të vendosur në menyrën e operimit që quhet "promiscuous". NIC-at në këtë menyrë të operimit pranon gjitha p...[6]
 • SNMP
  1. Shqip: SNMP : Simple Network Management Protocol - Protokol standard i internetit për menaxhim të rrjetave. SNMP përbëhet prej dy pjesëve: Agjentët qe janë programe që monitorojne pajisje të ndryshme individuale në rrjeta,...[6]
 • Solaris
  1. ...
  2. Shqip: Solaris : Solaris është sistem operativ nga Sun Microsystems. Solaris është zbatim i UNIX. Solaris gjithashtu njihet me emrin Sun OS. Ky OS është i parashikuar për serverë dhe përdoret për makina kritike si DNS serverët qëndrorë të internetit....[6]
 • SPAM
  1. Shqip: Spam apo SPAM : Përdorimi i padrejtë i listës së e-postës, USENET apo metodave tjera të komunikimit për të dërguar porosinë e njejtë personave të cilët nuk kanë kërkuar këtë porosi. Termini SPAM është ngjitur e-postës së tillë duke i'u falemnderuar skeçit të Monty P...[6]
 • SPARC
  1. Shqip: SPARC : Shkurtesa për Scalable Processor Architecture. CPU-të SPARC mund të jenë 32 ose 64 bit dhe janë të bazuar në RISC. SPARC është zhvilluar nga Sun Microsystems dhe është lëshuar si arkitekturë e hapur. Këto CPU kanë gjetur përdorim sidomos në makina me...[6]
 • spin
  1. ...
  2. Shqip: spini : Në Fizikë spini është momenti këndor i grimcave nën-atomike. Në Fizikën e Grimcave dhe Atomike ekzistojnë dy lloje të momentit këndor: spini dhe momenti këndor orbital. Spini është karakteristika themelore e gjitha grimcave elementare....[6]
 • Spintronic
  1. ...
  2. spintronic - Shqip: spintronika : Kjo fushë e re e Fizikës ka të bëjë me fenomenet e varura nga spini i grimcave të cilat i'u zbatohen pajisjeve elektronike. Spintronika manipulon jo vetëm ngarkesën e elektroneve por edhe spinin e tyre duke i'u mundësuar funksione të reja....[6]
 • Spoofing
  1. ...
  2. teknika spoofing - Shqip: mashtrim : (I) Mashtrimi i origjinës. Ky termin zakonisht përdoret për të emërtuar e-postën e dërguar e cila nuk i ka informatat dërguese autentike apo të vërteta në kokë. E-posta e tillë duket si e dërguar nga një adresë e caktuar por në të vërtet nuk është....[6]
 • SRAM
  1. Shqip: SRAM : është shkurtesë për Static Random Access Memory. Është tip i memories së paqëndrueshme (Ang: volatile) i cili i mban shënimet përderisa ka furnizim me rrymë elektrike. SRAM dallon nga DRAM nga ajo që nuk ka nevojë për freskime të shpeshta sikurs...[6]
 • SSH
  1. Shqip: SSH : Secure Shell është e zhvilluar nga SSH Communications Security Ltd. SSH është program që shërben për lidhje mes makinave nëpër rrjet, sikur telnet por në mënyrë të sigurtë. SSH ofron autentifikim dhe sigurim të lidhjes dhe është e paraparë si zëvendë...[6]
 • SSL
  1. Shqip: SSL : Shkurtesa për Secure Socket Layer. SSL është zhvilluar nga Netscape për transmetimin e dokumenteve private përmes internetit. SSL punon përmes çelësit privat i cili përdoret për enkriptimin e shënimeve dhe bën sigurimin e tërë sesionit....[6]
 • Stack
  1. ...
  2. Shqip: Stack : ështe strukturë e të dhënave, e bazuar ne konceptin LIFO (Ang: Last in, First Out), që do të thotë elementi që futet i fundit në një strukturë, ai edhe do të nxirret i pari. Stack është koncept që përdoret shumë në shkencat kompjuterike....[6]
 • Static
  1. ...
  2. static - Shqip: statik : (I) Në gjuhë programuese static është fjalë kyçe që definon sferën e variablave dhe funksioneve. Gjithashtu njihen si variabla të klasave. // (II) IP statike është ajo IP që nuk ndryshon dinamikisht. Pra IP adresë e cila është definuar me dorë dhe jo...
  1. steganography
  2. ...
  3. steganography / Shqip: steganografi // Shkenca e fshehjes së porosive, jo kriptimit të tyre. Steganografia bënë fshehjen e porosive brenda ndonjë skede, zakonisht pamje apo fotografi. Metodat tradicionale steganografike ishin shpuarja e shkronjave në ndonjë letër duke krijuar birra të vog...[6]
 • STM
  1. Shqip: STM : (I) Shkurtesa për Synchronous Transfer Mode. Proces i transmetimit të shënimeve në sekuencë për intervale të rregullta kohore. // (II) Termin i ri për TDM tradicional për t'a dalluar nga ATM. STM-1 është njësia më e madhe standarde e kapacitetit,...[6]
 • Sun
  1. ...
  2. Sunbird - Shqip: Sunbird : SunBird është projekt i Mozilla për krijimin e një aplikacioni vetekzistues për kalendarim. SunBird është e ndërtuar në XUL gjuhën e interface-ave. Ky prodhim është për ata që përdorin shfletues dhe klient tjetër të e-postës....[6]
 • SWAP
  1. Shqip: Metoda SWAP : (I) SWAP do të thot zëvendësimi i faqeve (page) dhe segmenteve (segment) të shënimeve në memorie. Kjo metodë përdoret në makina për të manipuluar skeda që janë më të mëdha sesa RAM-i i makinës. Shënimet që nuk mund të vendosen në RAM vendosen në dis...[6]
Internet

S

 • Satellite - Long range // Satelit
 • SELFHTML - dokument në gjuhën gjermane në lidhje me internetin, i cili bënë dokumentimin e përdorimit të gjuhës së shenjave HTML si dhe botës përreth kësaj gjuhe.[7]
 • Server term per shebyesit ne internet //Servues / Sherbyes
 • Sistemi DNS ang. DNS - Domain Name Servise
 • Sistemi (Rout-Gateway)
 • Synchronous optical networking
 • Skela - shprehje me të cilën kuptohet sistemi themelorë (përkufizimi) pa të cilin nuk do të kishte kuptim një regjistër, deklarim apo element tjetër në gjuhët e shenjave.[7]
 • SMDS
 • Stub
 • Subject
Drejtësi

S

 • sistemi
  1. ...
  2. Sistemi tatimor
  3. Sistemi tatimor i Republikës së Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh tatimore, nga marrëveshjet tatimore me vendet e tjera, nga udhëzimet, rregulloret, metodat për vendosjen, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve, nga kushtet për të siguruar pagimin e tyre, si dhe format e metodat e kontrollit të tatimeve dhe imponimin e përgjegjësisë për shkeljen e legjislacionit tatimor.[8]
 • SPPA
  1. buxheti shk. për : Struktura e Përbashkët e Përkohshme Administrative. [9]
 • struktura
  1. ...
  2. buxheti : Struktura e Përbashkët e Përkohshme Administrative shk. SPPA. [9]
Kimi

S

Komunikacion

S

Kopshtari

S

Matematikë

S

Mitologji

S

 • Salmoneu i Elisit (gjer. Salmoneus von Elis)
  1. Mbret i shenjtë legjendarë. Versioni grekë i Shalmaneser-it ose Salomo-së. Elisi ishte një qytet antik dhe një shtetë antikë në veriperendim të Peloponnes-ë.[11]
 • Stihija
  1. Stihija, figurë e përallave popullore shqiptare, që përfytyrohej si demon femër. Në Piana degli Aëbanesi në Sicili, në besimin popullor, ajo përfytyrohet si një kuçedër me krahë, që nxjerr flakë nga goja dhe që ruante thesaret e fshehura nën dhe. [12]
Mjekësi

S

Muzikë

S

 • Sabahi - term
 • Sazja - instrument
 • Scheaferspiel
  1. (gjermanisht) - sipas traditave antike; vepra për bynë nga vjershat e çobanëve (Bukolik) që kishin zënë vend në pjesët e katuneve, zakonisht vepra me karakter tragjedie komike (Pastoraloper); shpesh vetëm një skenë apo skenëz (Intermedium) në një vepër të madhe për bynë.[13]
 • Seksioni shqiptar i CIOFF-it - ndërmarrje
 • Sergjahi - term
 • Serielle Musik
  1. (gjermanisht) - mënyrë e kompozimit, e cila mbi (=tejshkonë) zgjeronë tekniken Reiherntechnik-en e muzikës dymbëdhjetë zëshe përtej zërit të paracaktuar të një Reihe-ri, dhe në të cilën janë përpunuar në mënyrë serike (reihtechnisch) edhe parametra në të cilët përfshihen edhe: zgjatja e zërit, ngjyra e tingëllimës dhe vëllimi i fuqisë së zërave.[13]
 • Simfonia
  1. gjer.:Sinfonie - (greq.: bashkëtingëllima) pjesë të mëdha instrumentale për orkestër në shumë rradhë (zakonisht më së shumti katër) të mbyllura por të përbashkëta, dhe e para prej tyre ndodhet në formë Sonate; para shekullit XVII, pjesë e orkestrës një radhëshe me më së shumti tri pjesë (por edhe në funksion të një Ouverteure) ose pjesë e një Suite. [13]
 • Sinfonische Dichtung
  1. (gjermanisht: poemë simfonike) - vepër instruentale (një radhëshe) që me mjete muzikore paraqet një Programm jashtëzakonisht muzikorë; Një program i till mund të jepet nëpërmjet një titulli (C. Debussy, "La Mer") ose nëpërmjet një lidhje letrare (R. Strauss "Till Eulenspiegels lustig Streichen"); Themelues i kësaj gjinie, Programmusik është F.Liszt.[13]
 • Singspiel
  1. (gjermanisht) - komedi popullore si dhe vepër me muzikë e farefisnuar ngusht me një përrallë të luajtur. Dallimi veçues nga opera komike me stil italianë është e folmja e dialogut (në vend të recitimit); Në shekullin XIX, nuk mund të tërhiqet një vijë dalluese e saktë në mes të këngëve të luajtura dhe operave romantike gjegjësisht Opéra comique-s dhe Operette-s.[13]
 • Solisti - intepretues
 • Solo - llo këndimi
 • Sonata
  1. Sonate - (nga lat.: sonare: tingëllim ) pjesë instrumentale për një apo më shumë instrumete; pas mesit të shekullit XVIII, regullisht katër radhëshe (p.sh. Allefro-Andante-Menuett/Trio-Allegro); kryeradha e Sonate-s tregon dy Thema të përshtatura tri kontrasëçe të cilat së pari paraqiten (Explosition) dhe pastaj ballafaqohen, gjegjësisht zhvillohen më tutje në mënyrë motive (Tejparaqitja) dhe në fund pasonë një kthim i zhvendosur i Exposition-it (Reprise).[13]
 • Sopran
  1. - gjendja (fizike-muzikore) më e lartë e zërit të grave dhe fëmijëve; nga meshkujt arrihet vetëm nëpërmjet zërit të kokës (Falsett-it); në të kalueren është kënduar nga hadumët.[13]
 • Sobrette
  1. - shprehje treguese për një këngëtar (zakonisht Koloratursopran) në një rol komik (para së gjithash në Operette).[13]
 • Skllapa - pjesë instrumenti (shiko Gjuhëza)
 • Smolleja - masë mirmbajtëse e lahutës
 • Sokëllima - term
 • Sprechgesang
  1. - E folmja (gjuha e folur) duke kënduar (posaçërisht në Rezitativ dhe Melodram); shpeshë është vështirë notimi i përafërt i melodisë guhësore/të folur gjegjësisht i tonit të folur dhe ritmit të folur. [13]
 • Spiplloma - intrument (shiko Pipëza)
 • Suite
  1. - pjesë e lidhur për një qarkë (cikel); pjesë e një pjese instrmentale: në fillim vetëm në radhët e vallëzimit (p.sh.: Pavane, Gaillarde, Allemande, Courante), më vonë Suita u bë e njohur nga shekulli XVII-të si hyrje (p.sh.: Prealudium, Ouverteure, Entree, Sonata) dhe u zgjerua për pjesë që nuk vallëzohen.[13]
 • Surleja - instrumet
Pikturë

S

Gjeografi

S

 1. Saliniteti ose kripshmëria – Paraqet sasinë e kripës së tretur në ujë të detit të shprehur në promila(‰ ). saliniteti nuk është i njejtë në të gjitha detet dhe oqeanet, ajo varet inteziteti i avullimit, i sasisë së reshjeve atmosferik, i shkëmbimit të ujrave të ëmbla në dete dhe oqeane. Saliniteti mesatar i ujit të deteve dhe të oqeaneve lëviz rreth 35 (‰ ). Salinitet më të madh kan detet e gjerësive subtropikale rreth 38 (‰ ), kurse në detin e Kuq arrinë në 40. Detet në gjerësitë më të mëdha gjeografike kan sasi më të vogël të kripës, Deti Baltik ka vetëm 6-8 (‰ ).[14]
 1. Sanatadita ( Ekvinoks) : Kohë e vitit kur dita dhe nata janë tyë barabarta, që në viset tona ngjanë dy herë në vit.: me 21 mars dhe 23 shtator.[14]
 1. Savana është zonë e rrafshtë ose pak e valëzuar, që shtrihet në brezin tropical, në veri dhe në jug të pyjeve tropikale. [14]

Seizmologjia[14]

 1. Shkenca e cila merret me studuimin e tërmeteve, të proceseve dhe dukurive në lidhje me to quhet seizmologji, ( greq. Seismos-lëkundje dhe llogos shkencë).[14]
 1. Seizmografi është instrument për regjistrimin e kohës së shfaqjes, forcës dhe regjistrimin e të dhënave të tjera për tërmetet.
 1. Selvaset ose selva (port. silva — pyell) është term në gjuhën portugeze për pyjet ekuatoriale të lagështanë bazenin e lumit Amazon. Karakterizohen spse zakonisht janë të vërshuara dhe vështirë të kalueshme Flora e Selvaseve është shum e pasur – me më teopër se 200 lloje të palmës, mandej kakaos, fikusit, bambusit etj. [14]
 1. Smonica është tokë ngjyrë kafe.
 1. Solstici është momenti në të cilin dielli arrinë këndin më të lartë ndaj ekuadorit. Solistici për vise tona mund të jetë dimror (21. dhjetor) dhe veror ( 21 qershor).[14]
 1. Speleologjia është shkencë që merret me studimin e shpellave dhe të zbrazëtive të tjera nëntokësore. [14]
 1. Stepa është krahinë gjysëm e thatë e rrafshët ose e valëzuar, që shtrihet në brezin tropikal ndërmjet savaneve dhe shkretirave) dhe të mesëm ( thellënë brendësinë e kontinenteve). [14]
 1. Stratigrafi do të thotë përshkrim i shtresave (stratum, lat.-shtresë) [14]
 1. Subregjioni është njësi më e vogël se regjioni varësisht nga madhësia e njërës dhe tjetrës njësi,mirëpo kjo e dyta hynë në kuadër të regjionit si e para ose e dyta sipas madhësisë e jo kurrsesi si tërësi regjionale.Dy e më tëpër subregjione mund ta përbëjn një regjion(e jo Evropa juglindore subregjion i Evropës sepse kjo e fundit është regjion i Evropës me tri tërësi të ashtëquajtura subregjionale si gadishulli Ballkanik,Apenin dhe ai Pirinej).[14]
Islam

S

Islam

 • Sabr
 • Sadaqah
 • Sahabah
 • Sahih
 • Sajda
 • Salaf (السلف الصالح)
 • Salah (صلاة) or salat
 • Salaam (سلام)
 • Salat (صلاة)
 • Sallallahu alaihi wa sallam (صلى الله عليه و سلم)
 • Samad
 • Salsabil
 • Sawm (صَوم)
 • Sema
 • Shahadah (الشهادة)
 • Shahid (شهيد)
 • Shaikh (شيخ)
 • Sharia/shariah (الشريعة)
 • Sharif (شريف)
 • Shaytan
 • Shi'a (الشيعة)
 • Shirk (idolatry)|Shirk (شرك)
 • Shura (شورى)
 • Sira (السيرة)
 • Sirat al-Mustaqim
 • Subhanahu wa ta'ala
 • Subhan'allah
 • Sufi (صوفي)
 • Suhoor
 • Sunnah (السنّة) ose Sunnah al-Nabi (سنّة النبي)
 • Sunni (سنّي)
 • Surah (سورة)

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c d e Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ a b c d e f g h i Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 5. ^ Gazeta Zyrtare IPVQ Viti I Nr. 3 / 1 gusht 2006
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w pr-tech
 7. ^ a b Interneti allashqiptarçe
 8. ^ Kuvendi i Shqipërisë - në internet, prill 2007
 9. ^ a b Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 10. ^ a b Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 11. ^ Sipas: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 12. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 13. ^ a b c d e f g h i j (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 14. ^ a b c d e f g h i j k Planeti