Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Internet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Internet shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Internet/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Kategoria "Internet" e artikujve

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias


 • Ada
 • ...
 • ASP.NET
  1. rrjete
 • ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line,
  1. ADSL - lloj linje ku shpejtësia e ngarkimit (upload) është e ndryshme nga ajo e shkarkimit (download) të materialeve. Kryesisht, shpejtësia e shkarkimit është më e madhe se ajo e ngarkimit.
 • Bit
  1. Bitnet
 • Bluetooth
  1. Short range
 • Boo -
  1. gjuhë programuese
 • Body (=Trupi), përmbajtja e pastërt, përmbajtja neto. Përdoret zakonisht për pjesen e përmbajtjes së teksit pa të dhënat mbi regjistrin tek gjuhët e shenjave). [1]
 • Browser -
  1. Shfletuesit elektronik, program per shfletimi dhe intepretimin e fletave elektronike te internetit.
 • Bug
  1. Bug (nga anglishtja për buburrec, mikrob) është një defekt që pengon një program që të funksionoj normalisht.
 • Burst


 • DataTAC
 • Data transmission - transmetim i të dhënave (materialeve)
 • Deklarimi - shprehje me të cilën tregohet shënimi i të dhënave të dukshme nga jashtë për regjistrin, metodën, menyren, funksionin, variablën apo ndonjë element tjetër të gjuhëve të shenjave.[1]
 • Delphi - gjuhë programuese
 • Dedicated lines - (leased lines)_ Linja te perkushtuara.
 • DHTML - (Dynamic Hyper Text Markup Language), gjuhë programuese
 • DNS' - Domain Name Servise - term ne Sistemi DNS


 • Header (=Koka) krye element zakonisht tek regjistrat e gjuhëve të shenjave.[1]
 • Hijesimi i elementeve thirret veprimi me anë të së cilit në disa gjuhë të shenjave, elementet e gjuhës futen nën hijen e njëra tjetrës duke formuar një hiearki sipas logjikës së gjuhës përkatëse.[1]
 • Hypertext quhet përmbajtja e vëllimit të tekstit të paraqitur në rrafshe jolinear që ndërmjet veti janë të lidhura me ndihmen e njësive të tekstit . Zakonisht siër teksti (Hypertext) paraqitet në ekrane me ndihmen e procesorëve komjuerik. [1]
 • Hypermedia mjedise, hapësira (fizike) në të cilat është paraqitur përmbajtja e sipër tekstit (hypertext)[1]
 • Host - llogarites i parapare per nje sherbim // Sherbyes / Prites
 • HTML - gjuhë programuese
 • HTTP - Hypertext Transfer Protcol
 • Hypertext Transfer Protcol


 • Kursivi - term per shkronja te pjerrta e te holla


 • Managed C Plus Plus
 • Marc Andreessen dhe Netscape
 • Medium range
 • Mercury
 • Mobitex
 • Modeli OSI
 • Modem - paisje (hardware)që kthen sinjalet analoge në sinjale dixhitale.
 • Modems and dialup
 • Motient
 • Multimedia - mjedise, hapësira (fizike) në të cilat është paraqitur përmbajtja e njoftimeve nga fusha dhe burime të më shumë se dy llojeve të ndryshme. [1]
 • MMDS
 • Njësia e të dhënës (për dituri, njoftim, mësimë ...)[1]
  1. node (përdoret tek regjistrat e modeleve HAM)
  2. unit ose item
  3. document (përdoret tek produkte të softuerit intermedia )
  4. card (përdoret tek produkte të softuerit NoteCards dhe HyperCard)
  5. bllok informacionesh
  6. frame (përdoret tek produktet të softuerit KMS)
  7. statement (përdoret tek produktet të softuerit Augment)
  8. message (përdoret tek produktet të softuerit KnowledgePRO)
  9. article (përdoret tek produktet të softuerit Hyper Ties)
  10. hyper-molecule (përdoret tek produktet të softuerit HyperCOSTOC)
  11. guideline (përdoret tek produktet të softuerit Guide dhe NaviTextSAM)
 • Njësia e informacionit - copë matëse e të dhënave të pa prekshme me pjesë fizike të njeriut [1]
 • Njësia e informatës - copë matëse e të dhënave të pa prekshme me pjesë fizike të njeriut por që bëhet e prekshme me ndihmen e makinave të cilat krijojnë një pikëpremje në mes të energjisë dhe materies. [1]
 • Satellite - Long range // Satelit
 • SELFHTML - dokument në gjuhën gjermane në lidhje me internetin, i cili bënë dokumentimin e përdorimit të gjuhës së shenjave HTML si dhe botës përreth kësaj gjuhe.[1]
 • Server term per shebyesit ne internet //Servues / Sherbyes
 • Sistemi DNS ang. DNS - Domain Name Servise
 • Sistemi (Rout-Gateway)
 • Synchronous optical networking
 • Skela - shprehje me të cilën kuptohet sistemi themelorë (përkufizimi) pa të cilin nuk do të kishte kuptim një regjistër, deklarim apo element tjetër në gjuhët e shenjave.[1]
 • SMDS
 • Stub
 • Subject


me nevojitet ndihmë per informatik psh :
 • Tag është lloj i komandës, i udhëzimit në gjuhën e shenjave HTML.[1]
 • TCP/IP shkurtese per Protokolli TCP/IP
 • Telenet - sherbim qe ofrone interneti
 • Teksti është përmbajtja e vëllimit të shenjave të rradhitura ashtu që pas deshifrimit kanë kuptim. Zakonisht përmbajtja e vëllimeve të shenjave d.m.th tekstit paraqiten në rrafshe lineare si libra, doracakë etj. [1]
 • Tim Berners-Lee - 1990 shkroi konceptin per World Wide Web.(HTTP,URI,HTML)
 • TDMA
 • Time-division multiplexing
 • Transit • Thread - një seri mesazhesh mbi nje subjekt të dhënë ku përfshihet mesazhi origjinal dhe përgjigjet apo diskutimet rreth këtij mesazhi, kryesisht nëpër forume
 • Visual Basic .NET
 • XHTML - (Extensible Hypertext Markup Language) Gjuhe Programimi