Wikipedia:Titujt e artikujve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Green check.svg

Kjo faqe dokumenton një politikë të Wikipedias në shqip, një standard të pranuar gjerësisht që të gjithë redaktorët normalisht duhet ta ndjekin. Ndryshimet e bëra këtu duhet të përfaqësojnë konsensus.

Edhe pse redaktimi i kësaj faqeje është i mundur, rekomadohet seriozisht që çdo ndërhyrje, sado e vogël qoftë, ta diskutoni më parë në faqen e diskutimi.


Titulli i artikullit është një fjalë e vetme, disa fjalë së bashku, ose një fjali që tregon se për çfarë bën fjalë artikulli të cilit i përket. Në përgjithësi, titulli duhet të jetë i shkurtër, i qartë, pa përshkrime të tepërta dhe të mos bie ndesh me politikat e Wikipedias (kryesisht me verifikueshmërinë, ndalimin e publikimit të kërkimeve origjinale dhe asnjanësinë).

Përderisa, dy artikuj të ndryshëm nuk mund të kenë të njëjtin titull, shpesh lind nevoja e futjes së sqarimeve të mëtejshme në titull. Edhe sqarimet, duhet të jenë sa më të qarta dhe të shkurtra dhe në përgjithësi duhet të futen në kllapa.

Nëse është e nevojshme, titulli i një artikulli mund të ndryshohet duke përdour faqen speciale për zhvendosjen e faqes.

Titujt në gjuhën shqipe[redakto tekstin burimor]

Edhe pse kjo është Wikipedia shqiptare, jo të gjithë titujt duhet të jenë në gjuhën shqipe. Për titujt në shqip, duhet të respektohen të gjitha rregullat e gjuhës shqipe. Në rast tituj librash apo filmash, duhet të përdoret titulli origjinal i filmit apo i librit pa u ndryshuar, edhe pse mund të jetë në dialekt.

Emrat[redakto tekstin burimor]

Përdoruesit e Wikipedias shqiptare kanë rënë dakord që trajta e zgjedhur për titujt që janë emra apo grupe emërore, të jetë trajta e shquar. Nëse shihet e arsyeshme, emri në trajtën e pashquar mund të shërbejë si ridrejtim për te titulli në trajtën e shquar. Gjithashtu emri apo grupi emëror duhet të jetë në rasën emërore, numri njëjës. Nëse ekziston mundësia e zgjedhjes midis gjinisë mashkullore apo femërore (shembull: Doktori apo Doktoresha, Mësuesi apo Mësuesja) duhet të zgjidhet gjinia mashkullore. Nëse ka rëndësi për Wikipedian, mund të krijohet edhe artikulli përkatës në gjininë femërore.

Shembuj

Foljet[redakto tekstin burimor]

Wikipedianët duhet të mundohen të shmangin përdorimin e foljeve si tituj, përveç rasteve të titujve të gazetave, revistave, librave, filmave etj.

Datat[redakto tekstin burimor]

Datat shkruhen në këtë format: data muaji dhe emri i muajit shkruhet në trajtën e pashquar dhe me shkronjë të parë të vogël. Shembull: 14 janar

Numërorët[redakto tekstin burimor]

Numërorët nuk duhet të shkruhen duke përdorur germa, por me shifra.

Shembuj

Emrat në gjuhë të huaj[redakto tekstin burimor]

Emrat e personave të huaj shkruhen në gjuhën e tyre origjinale, përveç rasteve kur emri i një personi shkruhet gjerësisht në burimet shqiptare në shqip. Emrat në një alfabet tjetër përveç atij latin, nuk pranohen dhe për këtë arsye, fillimisht duhet të transiliterohen (të konvertohen) në alfabet latin dhe më pas të përdoren. E njëjta gjë vlen edhe për emrat e vendeve.

Shembuj emrash

POR

Shembuj vendesh

POR

Shkurtimet[redakto tekstin burimor]

Shpeshherë, në tituj përdoren edhe akronimet dhe në rast se ekziston një akronim, ai duhet të përdoret. Ato duhet të shkruhen me shkronja të mëdha dhe të pandara me pikë. Shembuj: NATO, FIFA, UEFA.